Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 569788
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 26-09-2022, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca per l’encomana de la gestió material del procés extraordinari de l’oferta pública d’ocupació d’estabilització (exp. 03131-2022-000064)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les administracions tenen per objectiu l'estabilització de les places estructurals que han estat ocupades de forma ininterrompuda des de les dates establertes per aquesta normativa. Que tenint en compte el que suposa aquesta norma en el desenvolupament dels processos de selecció a l'administració local, la disposició addicional primera d'aquesta llei possibilita que l'administració local - no siguin gran població - puguin encomanar la gestió material per la selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix als consells insulars.

Que el Govern Balear mitjançant el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears i publicat en el BOIB núm. 78 de data 16 de juny de 2022, aprova les bases generals amb els criteris generals que han de regir els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions insulars i locals de les Illes Balears segons l'establert a l'art. 1 punt 4 de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret llei.

Que en aplicació de l'establert a l'art. 6 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, els municipis de les Illes Balears, poden encomanar la gestió material de la selecció del seu personal funcionari de carrera o laboral fix als consell insulars i en els mateixos termes la selecció del personal funcionari interí i personal laboral temporal. Finalitzat el procés selectiu, l'autoritat competent de l'entitat local nomenarà o contractarà, segons sigui procedent, als candidats que hagin superat el procés selectiu.

Que l'encomana o encàrrec de gestió entre administracions està contemplada a l'art. 11, 47 a 50 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableix que la formalització de l'encàrrec de gestió quan s'efectuï entre administracions diferents, s'ha de formalitzar mitjançant la signatura del conveni corresponent entre elles, que s'ha de publicar al BOE i al BOIB; i de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i art. 58, 63 i 64 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Així com, l'art. 115.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consell insulars, atès que el conveni d'encomana de gestió no comportarà al Consell Insular de Menorca facultat de resolució, però podrà dur a terme les actuacions materials i de gestió que siguin inherents a la finalitat de la comanda, inclosa la facultat de dictar actes de tràmit que no siguin susceptibles de recurs.

En aplicació d'aquesta normativa els Ajuntaments de Menorca, ens depenents i el Consell Insular de Menorca han manifestat la voluntat d'establir un conveni d'encàrrec de gestió material per dur a terme conjuntament els processos d'estabilització extraordinària de l'oferta pública d'ocupació respectiva. Arran d'aquestes manifestacions el Consell Insular de Menorca va redactar un model de conveni d'encomana de gestió material que posteriorment s'ha adaptat a la nova llei 4/2022 de consells insular (que s'annexa aquesta proposta) per dur a terme els processos d'estabilització de les administracions locals de l'illa de Menorca, el qual hauran d'aprovar les respectives administracions que així ho decideixin.

Que el conveni d'encomana de gestió material té per objecte dur a terme els processos d'estabilització de les administracions locals de l'Illa, i preveu els compromisos i obligacions de les parts signants del conveni, validesa, durada i vigència del conveni. Aquest conveni ha estat aprovat pels ajuntaments següents:

 • Ajuntament de Ferreries pel Ple de data 28 de juliol de 2022, signat el conveni per ambdues parts el dia 4 i 13 d'agost de 2022.
 • Ajuntament des Migjorn Gran pel Ple de data 28 de juliol de 2022, signat el conveni per ambdues parts el dia 10 i 13 d'agost de 2022.
 • Ajuntament de Sant Lluís pel Ple de data 8 d'agost de 2022.
 • Ajuntament de Maó pel Ple de data 12 d'agost de 2022.
 • Ajuntament des Mercadal pel Ple de data 26 d'agost de 2022.
 • Ajuntament des Castell pel Ple de data 31 d'agost de 2022, signat el conveni per ambdues parts el dia 5 i 14 de setembre de 2022.
 • Ajuntament d'Alaior pel Ple de data 9 de setembre de 2022.
 • Ajuntament de Ciutadella i els seus organismes autònoms (PMH i PMEI) pel Ple de data 15 de setembre de 2022.
 

Que l'Ajuntament de Ferreries i l'Ajuntament des Migjorn Gran, van aprovar i es va signar el conveni d'encomana de gestió abans de la nova Llei 4/2022 de consells insulars, la qual cosa fa que aquests ajuntaments es trobin tramitant el conveni adaptat a la nova llei de consells insulars.

Que a l'expedient consta la memòria justificativa sobre la necessitat i oportunitat i l'informe tècnic que justifica la formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de Menorca per l'encàrrec de la gestió material del procés extraordinari d'estabilització, emès per la tècnica del Servei de Gestió de Persones en data 19 de setembre de 2022.

Per tot això, propòs l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca, per l'encomana de la gestió material del procés extraordinari de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització, que es transcriu en annex.

SEGON.- Ratificar el conveni signat amb l'Ajuntament des Castell, i habilitar a la presidenta del Consell Insular de Menorca per signar els convenis amb la resta dels ajuntaments.

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí de les Illes Balears.

 

Maó, 4 d'octubre de 2022

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

 

ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE........, PER L'ENCÀRREC DE LA GESTIÓ MATERIAL DEL PROCÉS EXTRAORDINARI DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ D'ESTABILITZACIÓ

​REUNITS

​D'una banda la senyora Susana Mora Humbert, en la representació que ostenta, com a Presidenta, del Consell Insular de Menorca, conforma l'atribució que resulta dels articles 20 i 21 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars, i d'acord amb l'assenyalat en l'article 34.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local.

​​D'altre banda el/a senyor/a............, en la representació que ostenta, com a Batle/ssa de l'Ajuntament de ..........., d'acord amb l'assenyalat a l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

​Totes les parts compareixents, en la representació en què intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest conveni, i a tal efecte, prèviament als diferents pactes i estipulacions que més endavant es recullen,

​MANIFESTEN

1. Que en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les administracions tenen per objectiu l'estabilització de les places estructurals que han estat ocupades de forma ininterrompuda des de les dates establertes per aquesta normativa. En aquest sentit, l'ajuntament ha aprovat l'Oferta Pública per l'estabilització extraordinària, la qual s'ha publicat al BOIB núm. XX de data .......

2. Que la disposició addicional primera de la Llei 20/2021, preveu que els ajuntaments podran encomanar la gestió material de la selecció del seu personal funcionari interí o laboral temporal als consells insulars, i en aplicació d'aquesta disposició l'Ajuntament i el Consell Insular de Menorca volen establir aquest conveni d'encàrrec de gestió material per dur a terme el procés d'estabilització extraordinària de l'oferta pública d'ocupació.

 

3. Que d'aquest mandat legislatiu, i amb l'objectiu de fixar els criteris comuns i facilitar la coordinació d'aquests processos, des de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va impulsar la creació de la Mesa de Negociació de les administracions públiques, mitjançant el Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears.

4. Que el Govern Balear mitjançant el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 78 de data 16 de juny de 2022, aprova les bases generals amb els criteris generals que han de regir els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a funcionari de carrera o personal laboral fix de les administracions insulars i locals de les Illes Balears, segons l'establert a l'art. 1 punt 4, juntament amb la possibilitat de què els ajuntaments puguin d'encomanar la gestió material dels processos selectius als consells insular d'acord amb l'art. 6 d'aquest decret llei i dins l'àmbit d'aplicació d'aquest. L'esmentat decret llei, què ha estat validat pel Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de 28 de juny de 2022 i modificat per la disposició final sisena del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, inclou dins el seu àmbit d'aplicació a l'Administració de la Comunitat Autònoma, a les administracions insulars i locals de les Illes Balears i a les entitats que n'integren el sector públic.

5. D'altra banda l'art. 58 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que disposa el següent: «En el marc de la normativa vigent i respectant la voluntat de les entitats afectades, per raons d'eficàcia, eficiència i economia, i a fi de prestar un millor servei a la ciutadania, l'administració autonòmica de les Illes Balears, els consells, els ajuntaments i la resta d'entitats locals de les Illes es poden transferir i delegar, entre sí, competències i encomanar la gestió ordinària dels serveis, sempre amb respecte als àmbits competencials respectius.»

6. Amb aquesta encomana de gestió i per raons d'eficàcia, eficiència i economia es preveu unificar el procés de selecció que duran a terme conjuntament, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments que hagin formalitzat l'encomana de gestió material de les convocatòries i les proves selectives de les places de les ofertes públiques d'ocupació extraordinària per l'estabilització que han estat publicades en el BOIB.

Per tot això i, manifestant expressament la voluntat de dur a terme aquesta tasca, estant-hi d'acord ambdues parts que intervenen en aquest acte, s'avenen a signar aquest CONVENI d'acord amb les següents

​CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

En el marc d'aquest conveni, el Ple de l'Ajuntament en sessió de dia XX de XXX de 2022, encomana la gestió material i encarrega al Consell Insular de Menorca el desenvolupament del procés d'estabilització extraordinària de l'Oferta Pública d'Ocupació que ha aprovat l'ajuntament i que consta publicada al BOIB núm. XX de data ......., que estarà subjecte a les bases generals aprovades mitjançant Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 78 de data 16 de juny de 2022.

En cap cas seran objecte d'aquesta encomana les places corresponents a les diferents categories de la policia local.

Aquesta encomana de gestió material es fa l'empar de l'art. 11 la Llei 40/2015, de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i segons l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i art. 6 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, i arts. 58, 63 i 64 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.

D'acord amb l'art. 115.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, l'encomana de gestió no comportarà al Consell Insular de Menorca facultat de resolució, però podrà realitzar les actuacions materials i de gestió que siguin inherents a fi de la comanda, inclosa la facultat de dictar actes de tràmit que no siguin susceptibles de recurs.

Amb la signatura d'aquest conveni, el Consell Insular de Menorca accepta l'encàrrec efectuat per l'Ajuntament de XXX

SEGONA.- Compromisos que assumeix el Consell Insular de Menorca, per la delegació i encomana de gestió material:

El Consell Insular de Menorca, prestarà l'assistència material, tècnica i logística següent:

a) Convocarà i durà a terme el procés d'estabilització de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament conjuntament amb altres ajuntaments que hagin adoptat acords d'encomana i les pròpies del Consell Insular i ens depenents.

b) Aprovar i publicar les convocatòries i bases específiques, si s'escau i en els termes legalment establerts, que es consensuaran entre les parts d'aquest conveni. Mentre que, com s'ha apuntat anteriorment, les bases generals seran les establertes al Decret llei 6/2022.

c) Rebre i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa dels del compliments dels requisits exigits en la convocatòria i cobrarà les taxes per participar en el procés de selecció d'acord amb les ordenances establertes pel Consell.

d) Nomenarà als Tribunals que duran a terme tots els processos selectius ja sigui mitjançant concurs o concurs/oposició, garantint el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i resoldrà les possibles recusacions.

e) Coordinarà i executarà tot el procés de selecció d'acord amb les bases i convocatòria aprovades. Aquesta execució es farà de forma unificada en relació amb les places objecte d'oferta pública d'ocupació d'estabilització del Consell Insular de Menorca, dels seus depenents i dels ajuntaments de l'illa que hagin adoptat acords d'encomana dels esmentats processos d'establització del seu personal. Per tant, el Consell Insular de Menorca unificarà la convocatòria i el procés de selecció de tots els ajuntaments i ens participants, poden constituir un únic tribunal i fer proves selectives conjuntes.

f) Assumirà les despeses de la logística, si s'escau, així com les que han de percebre, per la normativa d'aplicació, els membres dels tribunals per la seva assistència en els processos selectius que convoqui el Consell en base aquest conveni.

g) Disposarà, en tot cas dels llocs o part de la logística de l'ajuntament que aquest hagi cedit per realitzar les proves adequadament.

h) Aprovar i executar tot els actes materials i jurídics no resolutoris integrants del procediment extraordinari segons l'establert al Decret Llei 6/2022, com a mínim, els següents:

 • Confeccionarà i dictarà les resolucions d'aprovació de les llistes provisionals dels aspirants d'admesos i exclosos, la llista provisional de mèrits al·legats i la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació al·legada per aquests, com actes jurídics de tràmit.
 • Elevarà proposta a l'ajuntament de les llistes definitives dels aspirats admesos i exclosos i la llista definitiva dels aspirants que han superat el procés selectiu i farà la publicació corresponent, si s'escau.
 • El Consell resoldrà els dubtes i emetrà informe a les al·legacions i recursos administratius que es presentin a les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, i llista informativa i llista definitiva dels aspirants que han superat el procés selectiu, dins l'àmbit del procés selectiu de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització.
 • Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions de tràmit relacionades amb el procés selectiu.
 • La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu.

i) Donarà trasllat a l'Ajuntament de tots els actes i resolucions que siguin susceptibles de recursos, i de la proposta definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu i dels que passin a formar part de la borsa de l'ajuntament, perquè l'ajuntament els nomeni personal funcionari/laboral de la seva corporació i constitueixi la borsa corresponent.

j) El Consell, si s'escau, col·laborarà i donarà suport jurídic als recursos en via contenciós-administrativa que es derivin del procés de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització.

TERCERA.- Compromisos que assumeix l'Ajuntament de XXXX

L'Ajuntament de XXXX, en relació amb el procés selectiu extraordinari per l'estabilització de la seva oferta pública d'ocupació, assumeix els següents compromisos:

a) Posarà a disposició del Consell les seves instal·lacions per dur a terme el procés selectiu, si així ho demana el Consell.

b) Cedirà el seu personal funcionari de carrera o personal laboral, si el Consell ho requereix, per formar part dels Tribunals, o el seu personal com suport per realitzar les proves selectives que es convoquin. Assumirà les despeses del seu personal cedit com suport per l'assistència a les proves.

c) Lliurarà la documentació necessària que sol·licitin els aspirants que hagin prestat els seus serveis a l'ajuntament, i la documentació que requereixi el Consell pel bon desenvolupament del procés selectiu.

d) Facilitarà la presentació de documentació, en el marc del sistema d'interconnexió de registres (SIR) de l'ajuntament, dels aspirants que optin per presentar la documentació en aquest. Així mateix, si arriba documentació per correu certificat aquest s'haurà de registrar en el SIR, i si s'escau, donar trasllat, a la major brevetat, de la documentació al Consell.

e) Mantindrà les relacions amb les organitzacions sindicals i òrgans de representació dels empleats públics dins del seu àmbit municipal.

f) L'ajuntament resoldrà tots els actes del procediment selectiu susceptibles de recursos i efectuarà el nomenament com a personal funcionari de carrera o laboral fix dels aspirants proposats en la llista definitiva. El nomenaments els publicarà en el BOIB i en el tauler d'anuncis del seu ajuntament, i procedirà a formalitzar la presa de possessió del personal que hagi nomenat. Quan s'hagi de superar un període de pràctiques, l'Ajuntament serà l'encarregat de fer el nomenament en pràctiques i de fer-ne el seguiment i supervisió corresponent.

g) L'Ajuntament assumirà totes les qüestions litigioses i d'indemnització (via jurisdicció contenciós administratiu i/o social) que es derivin dels aspirants que han superat o els que no han superat el procés selectiu (funcionaris interins o laborals temporals). 

QUARTA.- Grup de treball

​A l'efecte de determinar i articular el procediment de selecció i la seva execució es constituirà un grup de feina integrat per representants del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de xxxx.

 

CINQUENA.- Comissió Mixta de Seguiment i Control

L'objecte especificat en la clàusula primera es durà a terme sota direcció i control del personal designat pel Consell Insular de Menorca, com a organisme encarregat de dur a terme el procés de selecció dels aspirats que es presentin a l'estabilització extraordinària de l'Oferta Pública d'ocupació i fins a la seva finalització que serà una vegada s'hagi donat trasllat a l'ajuntament de la llista definitiva dels aspirants que l'hagin superat.

No obstant, a judici de les parts d'aquest conveni, es podrà constituir una Comissió Mixta de Seguiment i Control que, si arribés a existir, es reunirà al llarg del desplegament del conveni de col·laboració, en sessió ordinària trimestralment, i extraordinària sempre que ho requereixi la importància de l'assumpte que s'hagi de tractar.

1. En el cas que sigui constituïda, la Comissió estarà formada per:

 • Dos representants dels Serveis Generals (servei de gestió de persones i assessor jurídic) del Consell Insular de Menorca.
 • Dos representants de l'Ajuntament de XXX, designats pel batle/ssa d'aquest consistori.

Tanmateix podran designar-se suplents dels membres de la Comissió.

2. Les funcions de la Comissió seran les següents:

 • El seguiment dels compromisos assumits en aquest conveni per les parts, fent suggeriments que considerin necessàries pel bon funcionament del procés.
 • Assegurar el correcte desenvolupament de les diverses actuacions que s'han de dur a terme per ambdues parts del conveni durant el període que duri el procés selectiu.
 • Impulsar amb la major celeritat els tràmits requerits en cada cas.
 • Tenir coneixement de les incidències tant tècniques com administratives que es presentin dins el procés selectiu.
 • Participar i col·laborar, en cas de dubte, les previsions d'aquest conveni i, en conseqüència, proposar les decisions oportunes o els canvis recomanables per dur a terme el desenvolupament dels procés selectiu.

SISENA.- Extinció del conveni.

El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o perquè s'hagi incorregut en alguna causa de resolució.

Són causes de resolució d'aquest conveni:

1. El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

2. L'acord unànime de totes les parts.

3. L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna part. Si alguna part ha comès algun incompliment, l'altra part podrà requerir-la a que compleixi en un termini determinat les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. El requeriment s'ha de comunicar la Comissió Mixta de Seguiment i Control per a que pugui analitzar l'assumpte en concret. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l'incompliment, la part que hagi fet el requeriment ha de comunicar a l'altra la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

4. Per decisió judicial que en declari la nul·litat.

5. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder-ne dur a terme l'objecte

6. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista a les lleis.

SETENA.- Control i seguretat de dades personals

El control i la seguretat de les dades personals subministrades en compliment d'aquest conveni es regeixen pel que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La informació cedida pel Consell Insular de Menorca en aplicació del que preveu aquest conveni ha de servir pels fins exclusius que s'especifiquen en ell, per la qual cosa qualsevol altre ús que se'n facin constitueix un incompliment del conveni.

VUITENA.- Règim econòmic.

L'aprovació d'aquest Conveni d'encomana de gestió material no genera l'assumpció de compromisos financers per les parts més enllà dels previstos expressament en aquest conveni.

La prestació del servei per part del Consell Insular de Menorca es troba subjecte a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de selecció de personal en l'àmbit del Consell insular de Menorca.

NOVENA.- Controvèrsies

Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar de mutu acord les diferències que puguin presentar-se en aplicació d'aquest conveni o dels acords específics que se'n derivin.

El present conveni de col·laboració s'estableix a l'empara de l'article 11 i 140 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Qualsevol de les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts relatives a la interpretació i execució de les obligacions que s'hi estableixin, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

DESENA.-Validesa i Vigència del conveni.

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva firma i de l'aprovació i/o ratificació per l'òrgan competent d'aquest Consell Insular, i acabarà una vegada assolit l'objecte d'aquest contracte, que s'ha previst com data màxima el 31 de desembre de 2024.

I, essent d'acord, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts el signen, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.