Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 567475
Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient núm.: 400/2022

Procediment: Oferta d'Ocupació Pública

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist que, per Acord del Ple de data 31 de març de 2022, es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la Plantilla i la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, sent publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.63, de data 14 de maig de 2022.

Vist que, en la citada Plantilla i corresponent Relació de Llocs de treball, figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que conté els següents llocs de treball:

PERSONAL FUNCIONARI:

Funcionaris de Carrera:

GRUP

SUBGRUP

CLASSIFICACIÓ

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

SISTEMA D'ACCÉS

A

A1

ADM. GENERAL

1

TÈCNIC ADM. GENERAL

LLIURE

Escala d'Administració Especial:

GRUP

SUBGRUP

CLASSIFICACIÓ

Núm. VACANTS

DENOMINACIÓ

SISTEMA D'ACCÉS

C

C1

ADM. ESPECIAL

1

TÈCNIC BIBLIOTECA

LLIURE

C

C1

ADM. ESPECIAL

2

POLICIA LOCAL

LLIURE

C

C2

ADM. ESPECIAL

1

OFICIAL MANTENIMENT

LLIURE

SEGON. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://ajdeia.cat] i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

Ho mana i signa digitalment el Batle, a Deià, de la qual coma secretària interventora en dono fe.

 

Document signat electrònicament (5 d'octubre de 2022)

                                                       El batle                                                                           La secretària interventora

                                       Lluís Enric Apesteguia Ripoll                                                                Siham Ferdi Sabir