Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 571375
Resolució de 6 d’octubre de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori, per a l'atorgament d'autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües de prevenció

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Tanmateix, aquesta norma preveu que es podrà permetre la crema d'aquests residus amb caràcter excepcional ─ sempre que comptin amb la corresponent autorització individualitzada ─ per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament mentre es es justifiqui adequadament que no existeixen altres mitjans per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, per tal de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir per a la seva retirada i gestionar-los posteriorment, en aplicació de l' exclusió prevista a l' article 3.2.e) de la referida llei.

2. Encara que de conformitat amb la definició de residu establerta en l'article 2.al i el 2.ao de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, no resulti d'aplicació aquesta norma sectorial al material forestal present en terreny forestal, derivat de processos biològics naturals o de tasques forestals,  per no correspondre-li la consideració de residu silvícola, s'estima necessari elaborar la present resolució a l'efecte d'establir, per a l'atorgament d'autoritzacions excepcionals de cremes en terrenys forestals i àrees contigües de prevenció, la necessària coordinació administrativa respecte al conjunt de l'àmbit rural i la seva adequada adaptació a la vigent normativa fitosanitària i de prevenció d'incendis forestals.

3.  El Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu als seus articles 6 i 7 la prohibició de l'ús del foc sense autorització de la Direcció General de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, en terreny forestal fora de l'època de perill d'incendis forestals (entre el 16 d'octubre i el 30 d'abril) i en àrees contigües a terreny forestal (a menys de 500 metres de terreny forestal), durant l'època de perill, entre l'1 de maig i el 15 d'octubre. A més, està prohibit l'ús del foc en terreny forestal, platges, arenals, penyals i en aquelles zones urbanes on aquest ús sigui susceptible de provocar incendis forestals durant l'època de perill (entre l'1 de maig i el 15 d'octubre).

4. Excepcionals circumstàncies ambientals estan provocant que, de manera ocasional, resulti convenient i urgent la crema de restes vegetals per raons fitosanitàries a les Illes Balears, per la severa incidència de les plagues presents actualment en diferents cultius o les també presents a les masses forestals, especialment, per la necessitat de control de la Xylella fastidiosa, dels perforadors de pins (Tomicus sp.), del banyarriquer de les alzines (Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii) i de diferents espècies exòtiques invasores, tenint en consideració que en molts entorns no és possible controlar únicament amb mètodes alternatius de tractament aquests patògens severs que tan greument afecten els hàbitats forestals insulars.

Aquestes circumstàncies i la constància d'un greu risc fitosanitari per a les plantacions i explotacions agrícoles o per als boscos, provoquen que, excepcionalment, resulti necessari en molts cultius i zones forestals fer una crema controlada de les restes vegetals generades a l'explotació agroforestal; mesura que, fins i tot, l'Administració podria establir com a obligatòria en els plans de contingència i eradicació elaborats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per al control d'alguns organismes nocius de quarantena i de plagues regulades no de quarantena, en ser l'única alternativa tècnicament viable, així com en l'execució de les exigibles o obligades mesures de prevenció establertes als Plans Comarcals i Insulars de defensa contra el risc d'incendis forestals, previstos a l'art.76.3 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.

Igualment, s'ha de tenir en consideració que en determinades condicions ambientals, especialment a l'àmbit mediterrani, la crema d'una part del material vegetal produït al terreny forestal (en peu o prèviament tractat), gestionat sota criteris ecològics, suposa una imprescindible i  insubstituïble eina de gestió del risc d'incendi forestal i un procediment eficaç per a la defensa i restitució de la qualitat dels sòls agroforestals.

5. Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori es té establert, arran de l'aplicació de l'assenyalat Decret 125/2007, un procediment per a l'autorització d'ús del foc en la realització de cremes de material vegetal procedent de treballs silvícoles en terreny forestal (fora d'època de perill) o de labors agroforestals a menys de 500 metres de terreny forestal (en època de perill). Això permet, alhora, un control eficaç sobre les condicions tant de les cremes de material vegetal que es fan amb l'objectiu de prevenir incendis forestals en àrees no accessibles per a la seva retirada i posterior gestió, com de les cremes fetes per no existir altres mitjans per evitar la propagació de plagues. En ambdós casos, són cremes que cal realitzar individualitzada i excepcionalment tal com s'estableix a l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

6. L'article 1 del Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, estableix al punt Tres-6 la immediata aplicació de diverses prohibicions quan, d'acord amb la predicció meteorològica, sigui predictible un risc d'incendi de nivell molt alt o extrem. Entre les quals, s'enuncien:

a) Encendre foc en tot tipus d'espais oberts.

b) La suspensió temporal, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, i de restes silvícoles. S'ha de considerar que l'esmentat RDL 15/2022, en la disposició addicional primera, estableix per a les comunitats autònomes un període d'adaptació fins a l'1 de gener de 2023.

7. Alhora, en el cas de cremes de residus vegetals agrícoles, s'ha d'atendre al que disposa la Resolució de 3 d'agost de 2022, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per a l'atorgament de l'autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus vegetals agrícoles establerta a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular a les Illes Balears.

8. L'article 30.9 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears de 2007 estableix que la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en matèria de Monts, aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. Tractament especial de les zones de muntanya. Aquestes competències s'han d'exercir d'acord amb l'ordenació general de l'economia i en consonància amb el que estableix l'article 8.1 de la Llei de Monts; Les comunitats autònomes exerceixen aquelles competències que en matèria de forests i aprofitaments forestals, i les que en virtut d'altres títols competencials que incideixen en aquesta llei, tenen atribuïdes als seus estatuts d'autonomia.

9. Finalment, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria de Medi Ambient i Territori exerceix, entre d'altres, les funcions de prevenció i extinció d'incendis forestals.

Fonaments de dret

1.- L'article 3.2.e i l'article 27.3, així com els apartats 2.al, 2.ao, de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular.

2.- L'article 8.1 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts.

3.- L'art.76.3 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.

4.- El Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.- Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen mesures complementàries de prevenció d'incendis forestals per a aquelles activitats autoritzades i susceptibles de produir risc d'incendi forestal.

6.- El Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

7.- L'article 30.9 i de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

8.- El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9.- Resolució de 3 d'agost de 2022, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per a l'atorgament de l'autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus vegetals agrícoles establerta a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular a les Illes Balears.

Per tot això exposat anteriorment, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions que s'han de seguir per atorgar autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal en terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal a les Illes Balears recollides a l'annex I d'aquesta resolució.

 

2. Disposar que aquesta Resolució entri en vigor l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 6 d'octubre de 2022

El conseller de Medi Ambiente i Territori Miquel Mir Gual

 

ANNEX I Instruccions per a l'atorgament d'autoritzacions excepcionals per a crema de material vegetal a terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal a les Illes Balears

1. Sol·licitud

La persona interessada, titular o gestora autoritzada de finca rústica, haurà de realitzar la sol·licitud, d'acord amb l'annex II, adreçada a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

La presentació d'aquesta es pot realitzar mitjançant qualsevol dels registres i els mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Es podrà concertar prèviament una visita en el punt de crema amb un/a Agent de Medi Ambient (AMA) o facultatiu forestal a l'efecte de facilitar la tramitació de la sol·licitud. El telèfon de contacte per a la realització de la visita es facilitarà a través del telèfon 971 17 66 77 o a través de l'adreça electrònica forestal@caib.es

En tot cas, la visita d'Agent de Medi Ambient o facultatiu forestal permetrà la comprovació i validació en el terreny de les condicions d'excepcionalitat previstes a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i de les prescripcions del Decret 125/2017, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Justificació de l'excepcionalitat de la crema

La persona interessada sol·licitarà la seva autorització fonamentada en les normes sobre ús del foc en terreny forestal i àrees contigües previstes al Decret 125/2007, de 5 d'octubre, així com en l'excepcionalitat prevista a l'article 27.3 de la Llei 7 /2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per a la crema de material vegetal generada a l'entorn agroforestal, sempre que sigui necessària la seva eliminació a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a la seva retirada i posterior gestió o per raons de caràcter fitosanitari quan no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament per evitar la propagació de plagues sobre espècies forestals o sobre espècies de cultiu susceptibles de ser afectades per organismes nocius dels indicats a l'annex II de la Resolució de 3 d'agost de 2022, de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació (BOIB núm. 103 de 6 d'agost de 2022).

3. Òrgan competent per a la tramitació i l'autorització de les sol·licituds

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat serà l'òrgan competent per instruir i autoritzar en tots els terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, i per a la seva aplicació comptarà, de conformitat amb el que disposa aquesta Instrucció, amb el suport del Servei d'Agents de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

4. Zones afectades per les autoritzacions de crema de material vegetal en terreny forestal i àrees contigües

Per a la crema excepcional de material vegetal en terrenys forestals, fora de l'època de perill d'incendis forestals (amb caràcter general, del 16 d'octubre al 30 d'abril), caldrà disposar d'una autorització excepcional i personalitzada atorgada per la Direcció General de Espais Naturals i Biodiversitat, de conformitat amb allò establert pel Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal i considerant, si escau, l'excepcionalitat prevista a l'article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Per la realització de cremes en àrees contigües de prevenció (situades a menys de 500 metres de terreny forestal) en època de perill d'incendis forestals (amb caràcter general entre l'1 de maig i el 15 d'octubre, ambdós inclosos), tal com estableix Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal , serà necessària l'autorització excepcional i personalitzada, de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Aquesta autorització, per a la crema de material vegetal generat a l'entorn agrícola, a menys de 500 metres de terreny forestal i en època de perill d'incendis forestals tindrà en consideració el que disposa la Resolució de 3 d'agost de 2022, de la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, per a l'atorgament de l'autorització excepcional i individualitzada de la crema de residus agrícoles i forestals establerta a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular a les Illes Balears.

Per a la crema de material vegetal procedent de treballs silvícoles sobre espècies forestals, en àrees contigües de prevenció (situades a menys de 500 metres de terreny forestal) i en època de risc d'incendis forestals, caldrà l'autorització de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, sempre que sigui necessària la seva eliminació a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir per a la seva retirada i posterior gestió o per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament per evitar la propagació de plagues o malalties d'incidència reconeguda sobre masses forestals com Xylella fastidiosa, perforadors de pins (Tomicus sp.), del banyarriquer de les alzines (Cerambyx cerdo ssp. mirbeckii) o altres espècies exòtiques invasores.

En àrees contigües de prevenció (situades a menys de 500 metres de terreny forestal) en època de perill d'incendis forestals (amb caràcter general entre l'1 de maig i el 15 d'octubre, ambdós inclosos), serà preceptiu separar el punt de crema una distància mínima de 50 metres de terreny forestal.

5. Vigència de l'autorització

La vigència de l'autorització que s'emeti serà la que resulti estrictament necessària per atendre la causa de la sol·licitud, essent el límit màxim per a la seva execució el 30 d'abril, per a les atorgades fora de l'època de perill, i el15 d'octubre per a les atorgades en època de perill d'incendis forestals, llevat que per raons ambientals, agronòmiques o socials s'estableixi a l'autorització que correspongui, de manera justificada, individualitzada i singular, un període de vigència específic.

Les autoritzacions atorgades podran ser suspeses temporalment per fenòmens meteorològics adversos o altres circumstàncies rellevants que puguin incidir en el risc d'incendi forestal d'acord amb la Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen mesures complementàries de prevenció d'incendis forestals per a aquelles activitats autoritzades i susceptibles de produir risc d'incendi forestal (BOIB núm. 168, de 19 de novembre de 2009) o en aplicació de l'article 1 del Reial decret llei 15/2022, d'1 d'agost, pel que s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals (BOE núm. 184, de 2 d'agost del 2022)

Documents adjunts