Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 573129
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució  varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació de l'article dinou de la Resolució de la convocatòria de 6 de setembre de 2021 (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021), concurrència d'ajuts, varen informar desfavorablement sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex, amb la motivació que també hi figura.

L'article dinou de la Resolució de la convocatòria esmentada, concurrència d'ajuts, diu:

 «Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals».

4. L'1 de setembre de 2022, es va emetre una proposta de resolució denegatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 118, de 8 de setembre de 2022) i s'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm.125, d'11 de setembre de 2021).

Per tot això dict la següent,

Resolució

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el motiu que figura en l'annex.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica,  Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris per denegar la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG45-304/2021

JAVIER GUILLERMO MORENO PONS

***6021**

Ampliació instal·lació FV existent 5.28 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10.4 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-4/2022, per import de 6.584,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

NEXTG45-919/2021

 

ANTONIO VIDAL EUGENIO

***0852**

Instal·lació FV 3.15 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTEMPAR21-2415/2021, per import de 1.633,50€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 153, de 6 de novembre de 2021

NEXTG45-994/2021

 

MARIA DE LES NEUS TORRES ROIG

***4249**

Instal·lació FV 2.70 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 9.6 kWh

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22- 378/2022, per import de 1.620,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

NEXTG45-1185/2021

 

CONCEPCIÓN OGAZÓN PICO

***4057**

Instal·lació FV 1.85 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-698/2022, per import de 1.128,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

NEXTG45-1451/2021

 

MIGUEL LARSEN RUIZ DE LOS PAÑOS DIAZ

***2532**

Instal·lació FV 14.50 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-688/2022, per import de 2.700,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 112, de 25 d'agost de 2022

NEXTG45-1484/2021

 

ANA MARIA FERNANDEZ VIÑALS

***4840**

Instal·lació FV 5,00 kWp connectada a xarxa

 

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-122/2022, per import de 2.700,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022

 

NEXTG45-1539/2021

GUILLEM AMER FERRER

***9373**

Instal·lació FV 6.30 kWp connectada a xarxa

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22-325/2022, per import de 2.736,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022

NEXTG45-1552/2021

 

GUILLEM VILLALONGA I JAUME

 

 

***6285**

 

Instal·lació FV 3,28 kWp connectada a xarxa

 

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22- 551/2022, per import de 1.968,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022

NEXTG45-1573/2021

 

PEDRO SOLER TORRENS

 

***8516**

 

Instal·lació fotovoltaica de 6,08 kWp en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

 

La persona o entitat sol·licitant ja té concedida una subvenció, FOTOPAR22- 444/2022, per import de 3.000,00€ que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022