Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 569861
Delegació de les funcions de la Batlia per absència del batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle de l'Ajuntament de Santa Margalida en data 4 d'octubre de 2022 va dictar la següent resolució:

«RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vist que correspon als tinents de batle, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, al batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions del batle en els supòsits de vacant a la Batlia fins que prengui possessió el nou batle.

Vist que durant els dies 5, 6, 7, 8, 9 d'octubre de 2022 el Sr. batle es trobarà fora i per tant estarà absent del municipi.

Per tot això, en virtut del que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Delegar al Sr. Martí Àngel Torres Valls, primer tinent de batle, la totalitat de les funcions de la Batlia, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, durant el període de dia 5 a dia 9 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos) en motiu de l'absència del batle atès que es trobarà fora.

SEGON. La delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció d'actes administratius que afectin tercers.

TERCER. L'òrgan delegat ha d'informar aquesta Batlia, a posteriori, i, en tot cas, quan se'l requereixi, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i amb caràcter previ d'aquelles decisions de transcendència , tal com es preveu a l'article 115 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

QUART. La delegació conferida al present Decret requerirà per a la seva eficàcia l'acceptació de l'òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta Batlia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a aquell en que li sigui notificada aquesta resolució.

CINQUÈ. La present resolució serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, i es donarà compte del seu contingut al Ple de la corporació en la primera sessió que aquesta celebre.

SISÈ. En allò no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran directament les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en les normes esmentades.

Contra aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se, amb caràcter previ i potestatiu, Recurs de Reposició davant de la Batlia d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de el dia següent a la recepció de la seva notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la seva notificació. No obstant això, podrà interposar-ne qualsevol altre, si ho considera convenient.»

El que es fa públic en compliment de les disposicions vigents.

 

Santa  Margalida, amb data de  la signatura electrònica (5 d'octubre de 2022) El batle (actal.) Martí Àngel Torres Valls