Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Núm. 569538
Modificació de l’oferta d’ocupació pública del any 2020 corresponent al personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració, en la sessió del dia 15 de setembre de 2022, ha acordat el següent:

Primer. Modificar l'oferta pública d'ocupació de Serveis Ferroviaris de Mallorca per a l'any 2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 20 de març de 2020, la qual s'ha d'executar en el termini màxim de tres anys des de l'aprovació de l'oferta esmentada que va tenir lloc mitjançant la Resolució de 21 de febrer de 2020, en allò que fa referència a la modificació de les places d'interventor principal i que queda redactada de la forma següent:

On hi diu:                                              

OFERTA PÚBLICA PER A L'ANY 2020

 

OPE 2020

CATEGORIA

GRUP

P. INTERNA

TORN LLIURE

TORN LLIURE (TAXA DE RESERVA PER A DISCAPACITATS)

TOTAL

CONSUMEIX TAXA

INTERVENTOR PRINCIPAL

C

5

3

 

8

3

Hi ha de dir:

 

OPE 2020

CATEGORIA

GRUP

P. INTERNA

TORN LLIURE

TORN LLIURE (TAXA DE RESERVA PER A DISCAPACITATS)

TOTAL

CONSUMEIX TAXA

INTERVENTOR PRINCIPAL

C

2

3

 

5

3

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Comunicar aquest Acord a la Direcció General de Funció Pública i a la Direcció General de Pressuposts.

Quart. Donar trasllat d'aquest Acord al Comitè d'Empresa.

Cinquè. Facultar el director i gerent en la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els articles 8.2.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Signat electrònicament (29 de setembre de 2022) El director i gerent Mateu Capellà Ribot