Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 574138
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de l’Acord del Consell de Govern de 5 de setembre de 2022 pel qual l’any 2023 es declara any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 5 de setembre de 2022 el Consell de Govern va adoptar l'acord de declarar l'any 2023 any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. El punt sisè de l'Acord esmentat faculta la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat perquè dicti les resolucions oportunes per donar compliment a aquest Acord.

3. Atesa la naturalesa de l'Acord adoptat, es considera oportú publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'Acord del Consell de Govern de 5 de setembre de 2022 pel qual l'any 2023 es declara any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex.

 

(Signat electrònicament: 6 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord pel qual l'any 2023 es declara any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears

Les previsions de l'article 147 de la Constitució espanyola referides a la naturalesa jurídica i al contingut mínim dels estatuts d'autonomia es varen fer realitat entre el 1979 i la primera meitat dels anys vuitanta, quan es varen aprovar i varen entrar en vigor les normes institucionals bàsiques de totes les comunitats autònomes. Així, la Llei orgànica 2/1983, de dia 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, va suposar l'establiment d'un sistema d'autogovern, la consolidació del principi de cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular i va suposar una eina eficaç per a la convivència, el progrés social, polític i econòmic de les Illes Balears, com també el marc idoni per a l'enfortiment de vincles humans, culturals i lingüístics que cohesionen la societat balear. Aquesta Llei ha sofert dues modificacions; una per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i l'altra per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Ambdues reformes han dotat la nostra autonomia de més contingut de competències i han acomodat les nostres institucions d'autogovern a la nova realitat espanyola i europea. Es pot afirmar que el nostre Estatut d'autonomia és una norma evolucionada que ha sabut adaptar-se a l'evolució positiva de l'autogovern, a l'augment de la població i a un major aprofundiment en el reconeixement del fet insular, juntament amb una tendència generalitzada cap a un augment de la descentralització de l'Estat espanyol, i, en definitiva, ha permès donar una resposta més bona a les noves necessitats de la ciutadania.

L'any 2023 es commemorarà el quarantè aniversari de la nostra norma institucional bàsica. Al llarg de quatre dècades, el model d'autogovern de les Illes Balears ha hagut de respondre als reptes plantejats per una societat en evolució constant i la commemoració d'aquesta efemèride pot ser una situació idònia per analitzar en perspectiva la trajectòria del model d'autogovern, i analitzar fortaleses i febleses amb la finalitat de treure conclusions que permetin afrontar el futur. També és una fita per celebrar i gaudir les oportunitats que ens ha proporcionat aquesta norma jurídica; és per això que la celebració ha de comptar amb la participació de totes les institucions i la societat civil balear.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Declarar l'any 2023 any de commemoració del quarantè aniversari de la promulgació de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Segon. Convidar la ciutadania de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments, els partits polítics, les organitzacions empresarials i sindicals i la resta d'entitats públiques i privades d'aquesta comunitat autònoma a celebrar aquesta efemèride.

Tercer. Animar les iniciatives que ajudin a reivindicar la importància de l'autogovern encarnat en l'Estatut d'autonomia mitjançant declaracions institucionals, manifestacions culturals i activitats cíviques que, de manera preferent, es puguin sumar als actes commemoratius del Dia de les Illes Balears.

Quart. Encomanar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que constitueixi una comissió interna per definir i impulsar actes commemoratius del quarantè aniversari en la qual hi hagi un representant de cada conselleria del Govern de les Illes Balears que tengui la condició d'alt càrrec. Aquesta comissió ha d'estar presidida per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Cinquè. Encomanar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que constitueixi una comissió externa per coordinar i impulsar conjuntament actes commemoratius del quarantè aniversari en la qual hi hagi un representant del Parlament de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca, del Consell Insular de Menorca, del Consell Insular d'Eivissa, del Consell Insular de Formentera i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. Aquesta comissió ha d'estar presidida per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Sisè. Facultar la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat perquè dicti les resolucions oportunes per donar compliment a aquest Acord.