Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 572018
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics, per concedir subvencions per executar un programa de formació dual basat en un règim d’alternança amb l’ocupació en empreses de sectors estratègics, per al període 2022-2026

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Administració de l'Estat va traspassar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis en matèria de gestió de la formació professional per a l'ocupació mitjançant el Reial decret 621/1998, de 17 d'abril (BOE núm. 102, de 29 d'abril), en virtut del que disposaven els articles 12.15 i 15.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. D'acord amb aquests articles, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la funció executiva en matèria laboral, en els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries que, per desplegar la legislació, dicti l'Estat, com també el desplegament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota l'extensió i en tots els nivell i graus, modalitats i especialitats.

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar programes de formació dual, amb un conjunt d'accions i iniciatives mixtes, de formació i ocupació, amb la finalitat d'obtenir la qualificació professional de les persones que hi participen en un règim d'alternança amb l'activitat laboral (mitjançant el contracte de formació en alternança regulat a l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballador, el qual va ser modificat mitjançant el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball) en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. L'article 16.1 d'aquest Reial decret determina que «l'activitat formativa inherent al contracte per a la formació i l'aprenentatge, que té com objectiu la qualificació professional de les persones treballadores amb un règim d'alternança amb l'activitat laboral retribuïda en una empresa, ha de ser la necessària per a l'obtenció d'un títol de formació professional de grau mitjà o superior o d'un certificat de professionalitat o, si escau, d'una certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable».

El Reial decret llei 32/2001, com s'ha esmentat anteriorment, va modificar l'article 11 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el qual en l'apartat 2 descriu l'objecte del contracte de formació en alternança (abans contracte per la formació i l'aprenentatge) amb els termes següents: «Compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'Ocupació».

Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, atès que en l'article 8.1.d) s'inclou la formació en alternança amb l'ocupació com una iniciativa de formació professional per a l'ocupació, així com pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que la desplega, en tot el que no s'oposi al nou sistema de formació professional que ha aprovat la recent Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril).

La Llei orgànica 3/2022 té com a objectiu la constitució i ordenació d'un únic Sistema de Formació Professional acreditable, acumulable i capitalitzable. A la vegada, estableix que l'oferta de formació s'organitzarà en unitats que tenguin en compte la progressió i que puguin proporcionar continuïtat, de tal manera que facilita la generació d'itineraris de formació conduents a acreditacions, certificacions i titulacions amb reconeixement estatal i europeu.

Per una banda, els certificats de professionalitat, que es regulen mitjançant el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l'eina d'acreditació oficial, en l'àmbit de l'administració laboral, de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals adquirides mitjançant processos formatius o del procés de reconeixement de l'experiència laboral i de les vies no formals de formació.

Per altra banda, s'ha de fer esment al Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre), va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació (EEAO) 2021-2024, la qual es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral en el conjunt de l'Estat.

L'Estratègia Espanyola de Apoyo Actiu a l'Ocupació (EEAO) 2021-2024 incorpora com a objectiu estratègic la necessitat de desenvolupar una oferta formativa adreçada a un mercat laboral canviant que ajusti millor les competències i que faciliti les transicions laborals. Per un altre costat, també incorpora en l'eix 2 («Formació») diversos objectius instrumentals: «2.1. Ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat de treball i a la millora de la competitivitat del teixit productiu, amb especial atenció a les competències clau, digitals i idiomàtiques»; «2.3. Promoure la formació modular acreditable»; «2.4. Promoure la formació vinculada a la contractació i a l'adquisició d'experiència laboral», i, finalment, «2.5. Impulsar la formació en les empreses».

El Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025, en la prioritat 4 «Impuls de la formació professional per a l'ocupació des d'una perspectiva integral, com a eina clau per a la millora del model econòmic balear» i en la línia d'actuació 4.7 «Formació professional per a l'ocupació dual» inclou el programa «SOIB Dual Sectors Estratègics».

Aquesta convocatòria de subvencions està inclosa en el Pla Anual de Política d'Ocupació de 2022 com a programa propi del SOIB, PP00485, de formació dual en sectors estratègics, i donen resposta als objectius estratègics de l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 i a la prioritat, les línies d'actuació i les accions del POQIB assenyalades.

L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre), d'acord amb el subapartat d) de l'article 1.2, permet incentivar els programes d'ocupació i formació.

D'altra banda, per tramitar les sol·licituds i gestionar la convocatòria, s'utilitza l'aplicació web del SOIB ACCFOR/ESOIB, com a sistema de gestió de la formació. Si bé no suposa una tramitació telemàtica, permet gestionar els expedients d'una manera electrònica. Per accedir a l'aplicació web de gestió de la formació ACCFOR/ESOIB, les persones sol·licitants han de disposar d'un certificat digital i han de sol·licitar els accessos corresponents al SOIB. Aquesta tramitació s'ha de fer seguint les passes que s'expliquen en l'apartat dotzè d'aquest annex, relatiu a la sol·licitud.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, en els títols II, IV i V estableix el marc d'actuació en relació amb els programes d'ocupació. Aquest marc condiciona, d'una manera específica, els procediments de selecció dels beneficiaris de les accions previstes i els criteris de valoració dels projectes en aquesta convocatòria. Igualment, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost), estableix en el títol IV, capítol III, el marc d'actuació en relació amb l'àmbit laboral a les Illes Balears.

Els ajuts que es concedeixin a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, atès que, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conformement al que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, l'educació pública organitzada dins el sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública com és la formació professional.

D'altra banda, la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 fa necessari invertir els esforços en els sectors productius que han patit un major impacte. És per això que, amb aquesta convocatòria, es pretén contribuir a l'esforç general per fomentar la reactivació de les activitats productives i per posar en valor les qualificacions professionals dels certificats de professionalitat en els sectors concrets esmentats en l'annex 2.

Se n'ha informat el Consell de Formació Professional de les Illes Balears i el Consell de Direcció del SOIB, tal com estableix l'article 11.1, segon paràgraf, de la Llei 30/2015.

Aquesta convocatòria està inclosa dins l'objectiu I, «Diversificació econòmica», línia «Formació», I.1.7 «subvenció per executar un programa de formació dual en empresesde sectors estratègics 2021-2023 i 2023-2026 (SOIB Dual sectors estratègics)», de la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2021-2023,-aprovat per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103 de 6 d'agost de 2022).

Per tot això, en l'exercici de les competències atribuïdes pel Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i d'altres disposicions d'aplicació general, i tenint en compte igualment les disponibilitats pressupostàries i, havent-ne informat el Consell de Direcció del SOIB, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per al període 2022-2026 per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, d'acord amb les condicions que s'especifiquen en els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.

2. Comunicar la convocatòria a la Base de dades nacional de subvencions.

3. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta Resolució, la qual comença a tenir efecte l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

(Signat electrònicament: 23 de setembre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX 1 Convocatòria

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les entitats descrites en l'apartat quart, per dur a terme la formació de les famílies professionals dels sectors que detalla l'annex 2.

2. Les persones que hi participin han d'obtenir la qualificació professional en un règim d'alternança de l'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte de formació en alternança (de l'article 11.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors), d'acord amb el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Segon Règim jurídic aplicable

Totes les accions subvencionades en el marc d'aquesta convocatòria es regeixen per la normativa següent:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

3. Llei 43/2006,de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, modificada posteriorment.

4. Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i el que sigui aplicable de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març.

5. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

6. Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, i la normativa de desplegament.

7. Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del Reial decret 1529/2012, modificada per l'Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener.

8. Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

 

Tercer Crèdit assignat a la convocatòria i distribució

El crèdit inicial assignat a aquesta convocatòria és de 21.000.000 € distribuïts en 3 períodes:

a) El crèdit assignat al període 2022-2024 és de 7.000.000 €, distribuït de la manera següent:

 • Any 2023: 5.250.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 23020, de l'exercici 2023, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2024: 1.750.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 24020, de l'exercici 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

b) El crèdit assignat al període 2024-2025 és de 7.000.000 € distribuït de la manera següent:

 • Any 2024: 5.250.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 24020, de l'exercici 2024, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2025: 1.750.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 25020, de l'exercici 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • c) El crèdit assignat al període 2025-2026 és de 7.000.000 €, distribuït de la manera següent:
 • Any 2025: 5.250.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 25020, de l'exercici 2025, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Any 2026: 1.750.000 €, que s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, centre de cost 76101, subprograma 322D08, capítol 4, FF 26020, de l'exercici 2026, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

2. Les partides del pressupost de despeses corresponents a cada una de les anualitats a les quals s'imputa cada un dels períodes, es financen mitjançant els fons del Ministeri de Treball i Economia Social que anualment distribueix per territoris la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, per a cada un dels exercicis als quals afecti. Aquesta distribució s'entén que té caràcter estimatiu dins cada un del períodes establerts anteriorment i l'alteració eventual no exigeix modificar la convocatòria, sens perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que pertoqui, d'acord amb el que estableix l'article 3.3.c) de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

3. En cas que alguna de les anualitats previstes en cada un d'aquests períodes excedeixi el finançament esmentat, s'ha d'imputar amb càrrec a altres crèdits disponibles del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) corresponents a l'exercici del qual es tracti.

Aquesta Resolució queda supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis pressupostaris del 2023, 2024, 2025 i 2026.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import de cada un dels períodes mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el que estableix l'article 3.3.b) de les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

4. Atesa la temporalització de la necessitat de capital humà específica de cada sector productiu per donar compliment als compromisos d'execució, en aplicació dels apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) i de l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, no resulta necessària la comparació de les sol·licituds ni establir un ordre de prelació.

Quart Entitats beneficiàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria són beneficiàries les entitats següents:

a) Centres propis del SOIB i entitats de formació públiques o privades inscrites o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació en alternança que s'han de subscriure.

b) Entitats de titularitat privada amb personalitat jurídica privada, fundacions privades i treballadors autònoms que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació en alternança, l'activitat dels quals estigui directament relacionada amb el sectors estratègics de l'annex 2 i que tenguin centres de treball radicats en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les entitats anteriors han de presentar-se agrupades i han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una, així com l'import de la subvenció que cal aplicar-hi. Han de nomenar una persona representant única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. Cada una de les entitats membre de l'agrupació té la consideració de beneficiària de la subvenció, tal com marca l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. No s'ha de presentar d'una manera agrupada l'entitat que es comprometi a fer les contractacions i que estigui inscrita degudament en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal per impartir la formació en el marc dels contractes de formació en alternança que cal subscriure.

4. No poden ser beneficiàries les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies especificades en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; en l'article 13 de la Llei general de subvencions, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

Cinquè Requisits del contracte

1. Els contractes de formació en alternança han de complir els requisits que s'estableixen en l'article 11.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, excepte l'apartat b) i d) de l'article 11.4, en relació amb la disposició addicional segona d'aquesta mateixa Llei, i el que disposa el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, com també les disposicions previstes en el conveni col·lectiu aplicable.

2. La contractació dels treballadors sota la modalitat de formació en alternança no pot suposar en cap cas substituir treballadors integrants de la plantilla de l'entitat. El nombre d'alumnes treballadors contractats no pot superar el 40 % del nombre de treballadors en plantilla de cada entitat, excepte les entitats amb tres treballadors o menys, que poden contractar un alumne treballador.

3. La durada del contracte ha de ser entre 6 i 12 mesos amb la modalitat a temps complet.

Sisè Contractes exclosos

S'exclouen dels ajuts els contractes de formació en alternança que, d'acord amb l'article 6.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, es troben en algun dels supòsits següents:

a) Els contractes subscrits amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs de la persona empresària o de qui tengui el control empresarial, exerceixi càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans d'administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, com també els que s'hi efectuïn, excepte quan es tracti d'un treballador autònom que contracti per compte d'altri fills menors de 30 anys, tant si hi conviuen com si no, o quan es tracti d'un treballador autònom sense assalariats que contracti un únic familiar menor de 45 anys amb el qual no convisqui ni que estigui a càrrec seu.

b) Els contractes de treballadors que en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de contractació hagin prestat serveis en la mateixa empresa, en el mateix grup d'empreses o en la mateixa entitat per mitjà d'un contracte per temps indefinit, o en els darrers sis mesos per mitjà d'un contracte de durada determinada o temporal o per mitjà d'un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Els casos de vinculació laboral anterior del treballador amb empreses en què l'empresa que sol·licita l'ajut n'ha succeït una altra a l'empara de l'article 44 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Setè Activitat formativa inclosa en el contracte

1. L'activitat formativa que s'ha de dur a terme en el marc del contracte de formació en alternança ha d'estar vinculada necessàriament a un certificat de professionalitat complet relacionat amb l'ocupació professional prevista en el contracte laboral.

S'hi poden afegir mòduls formatius corresponents a unitats de competència d'altres certificats de professionalitat o formació complementària, sempre que resultin coherents amb el certificat de professionalitat complet i amb l'ocupació professional.

La formació complementària ha de ser la prevista en el Catàleg d'especialitats formatives que es troba a disposició de les persones interessades en l'adreça web: <https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions41>.

2. L'activitat formativa ha de suposar un mínim del 35 % de la jornada prevista en el contracte de formació en alternança.

3. Les persones formadores que imparteixen els mòduls formatius corresponents a unitats de competència de certificats de professionalitat han de reunir els requisits de competència docent que estableix l'article 13 del Reial decret 34/2008, modificat pel Reial decret 189/2013, de 15 de març (BOE núm. 69, de 21 de març), i han de trobar-se inscrites en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears, regulat en el Decret 18/2019, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 16 de març) i d'acord amb els protocols o instruccions aprovats pel SOIB.

4. Les persones formadores que imparteixen especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat han de complir els requisits que estableix el programa formatiu corresponent.

5. El SOIB, d'una manera excepcional i amb caràcter previ, pot autoritzar la participació simultània de dos formadors o d'un formador i un educador de suport amb el mateix horari i per a la mateixa acció formativa. En aquest cas, un dels formadors ha de complir els requisits establerts en l'especialitat formativa corresponent i s'ha d'encarregar d'impartir els continguts professionals; l'altre formador ha de fer funcions de suport pedagògic a l'alumnat amb la finalitat de millorar-ne l'aprofitament.

6. Els alumnes treballadors queden exempts de fer el mòdul de pràctiques professionals corresponent al certificat que s'imparteix en el programa i que està vinculat amb l'ocupació del contracte de formació en alternança, tal com recull el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, en l'article 5 bis 4. A efectes de la programació, les hores corresponents a aquests mòduls s'han d'incorporar al treball efectiu.

7. La formació del contracte de formació en alternança vinculada a certificats de professionalitat l'ha d'impartir un centre acreditat en el Registre de centres i entitats de formació del SOIB. Pel que fa a la formació complementària, s'ha de preveure amb anterioritat i l'ha d'impartir un centre inscrit en el Registre estatal de centres i entitats de formació. La modalitat d'impartició de tota l'activitat formativa ha de ser en modalitat presencial. Excepcionalment, i prèvia sol·licitud, es podrà autoritzar l'ús de l'aula virtual, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de l'Ordre TMS/369/2019, de 28 de març.

8. Les entitats que es comprometen a contractar els treballadors han de tenir concertada la formació amb l'entitat de formació amb què hagin signat un conveni de col·laboració, d'acord amb el model anomenat «Conveni de col·laboració entre l'empresa i el centre de formació» que es troba disponible en el web. També es pot impartir en la mateixa entitat sempre que estigui inscrita o acreditada d'acord amb el que estableix l'article 18.4 del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre.

9. L'entitat que es compromet a contractar els treballadors sempre ha de designar un tutor o diversos, que facin un seguiment adequat de l'aprenentatge, d'acord amb l'article 12 de l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, afegit per l'Ordre ESS 41/2015, de 12 de gener, i s'ha de coordinar amb l'entitat acreditada per impartir la formació. S'ha d'acreditar que el tutor de l'empresa disposa de la qualificació i l'experiència professional adequades, i cal adjuntar a la sol·licitud de subvenció la documentació que es preveu en l'apartat tretzè d'aquest annex.

10. Cada tutor d'empresa pot tenir a càrrec seu un màxim de tres alumnes treballadors i, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, hi ha de coincidir pel que fa a la jornada laboral i al centre de treball.

11. El tutor ha de participar en les accions organitzades pel SOIB amb la finalitat de millorar les competències i el desenvolupament de les tasques de tutorització.

Vuitè Import màxim subvencionable

1. L'import màxim de les subvencions s'ha de determinar d'acord amb el pressupost que presenti l'entitat sol·licitant i que ha d'anar destinat a cobrir els conceptes següents:

1.1 COSTS DELS CONTRACTES DELS ALUMNES TREBALLADORS:

a) Poden imputar per a aquest concepte el 100 % de les despeses salarials i les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social derivades de contractar els alumnes treballadors mitjançant el contracte de formació en alternança:

- Les entitats amb activitat econòmica relacionades als punts 1, 2 i 3 de l'annex 2.

- Les entitats que formalitzin acords formatius dels contractes de formació en alternança que integrin certificats de professionalitat complets de les famílies professionals pròpies dels sectors productius corresponents als punts 1, 2 i 3 de l'annex 2.

b) Poden imputar per a aquest concepte el 25 % de les despeses salarials i les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social derivades de contractar els alumnes treballadors mitjançant el contracte per a la formació en alternança les entitats amb activitat econòmica descrites al punt 4 de l'annex 2.

c) En el cas de contractes per a alumnes treballadors que hagin participat en projectes de convocatòries anteriors de SOIB Dual Sectors Estratègics, i que s'hagin subvencionat el 100 % dels costs laborals o tenguin per objectiu formalitzar pròrrogues o l'obtenció de la qualificació de nivell superior del certificat de professionalitat cursat, es pot subvencionar la part proporcional de la jornada de treball fins a un 75 % dels límits establerts en el punt 1.1.d) per als imports màxims de les despeses salarials i les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social de tots els contractes dels alumnes treballadors que participin en el projecte.

d) S'ha de subvencionar la retribució establerta per a aquests contractes en el conveni col·lectiu d'aplicació d'acord amb l'article 11.2.m) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Els imports màxims subvencionables són els següents:

- Per als certificats de nivell 1 s'ha d'incrementar un 10 % del salari mínim interprofessional (SMI) brut corresponent, per al percentatge de jornada efectiva , més les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

- Per als certificats de nivell 2 s'ha d'incrementar un 25 % del SMI brut corresponent per al percentatge de jornada efectiva, més les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

- Per als certificats de nivell 3 s'ha d'incrementar un 40 % del SMI corresponent per al percentatge de jornada efectiva , més les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

e) Les despeses generades durant la baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú com per malaltia o accident professional o maternitat o paternitat o lactància, són subvencionables. No obstant això, no són subvencionables en el cas que la baixa duri el 100 % del projecte.

No se subvencionen, en cap cas, les indemnitzacions per mort o per trasllat, suspensió, acomiadament, cessament o finalització de contracte.

L'import de les subvencions per a aquest concepte és independent de la retribució que finalment percep el treballador i, en cap cas, no pot ser superior al cost de l'activitat ni a la quantitat sol·licitada.

En cap cas no s'ha de subvencionar l'entitat per un import superior al salari brut percebut per l'alumne treballador més les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.

1.2. COSTS DELS TUTORS D'EMPRESA:

S'ha de subvencionar un import de 60 € per mes i alumne contractat a través del contracte de formació en alternança. En el cas de mesos incomplets, s'ha de subvencionar la part proporcional de l'import.

1.3. COST DEL COORDINADOR DEL PROJECTE:

a) La despesa imputable per a aquest concepte s'estableix en proporció a la jornada de treball efectiu segons cada projecte, i consistirà en el salari brut que li correspongui d'acord amb el conveni col·lectiu i la categoria professional aplicables, les quotes a càrrec de l'ocupador a la Seguretat Social, així com els complements extrasalarials establerts en el conveni com a obligatoris per a tots els treballadors. La quantia màxima, corresponent a la jornada completa, que s'ha de subvencionar per a cada un dels coordinadors és de 40.000 € per tretze mesos o la part proporcional si la durada és diferent. En cas de no ser contractat a jornada completa, s'ha de reduir l'import màxim d'aquest concepte en proporció a la jornada efectivament contractada i dedicada al projecte. El cost del segon coordinador s'abonarà en proporció als alumnes contractats que hagin tengut una participació, com a mínim, del 15 % del projecte.

b) Per a cada un dels períodes establerts (període 2022-2024; període 2024-2025 i període 2025-2026) podran imputar:

- Quan el projecte iguali o superi els 10 alumnes inicials, l'entitat de formació pot imputar les despeses del contracte d'una persona coordinadora per a tots els projectes presentats en el període corresponent.

- Quan els projectes en conjunt superin els 30 alumnes inicials, l'entitat de formació pot imputar les despeses del contracte d'una segona persona coordinadora per a tots els projectes presentats en el període corresponent, tot i que cadascun dels projectes per separat no arribin als 10 alumnes.

c) La persona que coordina el projecte ha de dedicar la jornada imputada al projecte exclusivament a les tasques de coordinació dels projectes.

Les funcions del coordinador són:

- Coordinar i facilitar la coherència entre l'activitat formativa i l'activitat laboral que formen part del programa.

- Ser l'interlocutor entre el SOIB, el centre de formació i les diferents empreses que formen part del projecte.

- Col·laborar amb el tutor d'empresa i supervisar l'acollida, el seguiment, la tutorització i l'avaluació de l'alumnat en l'activitat laboral del programa.

- Quan el projecte iguali o superi els 10 alumnes inicials, l'entitat de formació pot imputar les despeses del contracte d'una persona coordinadora per a tots els projectes presentats en el període corresponent.

- Quan els projectes en conjunt superin els 30 alumnes inicials, l'entitat de formació pot imputar les despeses del contracte d'una segona persona coordinadora per a tots els projectes presentats en el període corresponent, tot i que cadascun dels projectes per separat no arribin als 10 alumnes.

c) La persona que coordina el projecte ha de dedicar la jornada imputada al projecte exclusivament a les tasques de coordinació dels projectes.

Les funcions del coordinador són:

- Coordinar i facilitar la coherència entre l'activitat formativa i l'activitat laboral que formen part del programa.

- Ser l'interlocutor entre el SOIB, el centre de formació i les diferents empreses que formen part del projecte.

- Col·laborar amb el tutor d'empresa i supervisar l'acollida, el seguiment, la tutorització i l'avaluació de l'alumnat en l'activitat laboral del programa.

- Dur a terme les tasques administratives pròpies de la gestió del projecte i col·laborar i supervisar les tasques administratives que han de fer els diferents beneficiaris de l'agrupació.

- Informar l'alumnat dels aspectes bàsics del projecte i del contracte de formació en alternança.

d) La persona que coordina el projecte ha de complir els requisits següents:

- Formació de grau universitari o equivalent, cicle formatiu de grau superior o certificat de professionalitat de nivell 3.

- Formació o experiència en gestió de programes de formació.

e) Per poder preparar i tancar el projecte, el coordinador pot començar l'activitat quinze dies abans de l'inici del projecte i pot acabar-la quinze dies després que finalitzi. Aquests dies addicionals es consideren dins el període d'elegibilitat per a les despeses que s'han d'imputar a càrrec d'aquest concepte.

f) Abans d'iniciar l'acció formativa, l'entitat ha de presentar el currículum de la persona candidata a ser-ne el coordinador, juntament amb una declaració responsable sobre la veracitat de les dades que conté i una planificació de les seves tasques que, com a mínim, n'ha d'incloure l'horari i la ubicació, per tal que el personal tècnic del SOIB ho validi abans de contractar-lo.

g) No són subvencionables els contractes del coordinador subscrits amb:

- L'empresari o qui tengui el control empresarial, ocupi càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans d'administració de les entitats o empreses.

- Un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat de l'empresari o de qui tengui el control empresarial, ocupi càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans d'administració de les entitats o empreses.

En el cas de centres propis del SOIB, no s'ha de subvencionar cap cost pel concepte de coordinador.

1.4. COSTS DE FORMACIÓ:

Per als costs derivats de la formació del contracte de formació en alternança, s'ha de subvencionar l'import resultant del producte del nombre de treballadors del projecte pel total d'hores de formació i per l'import del mòdul econòmic de 8 €, segons el que estableix l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre.

En el cas de treballadors en situació d'incapacitat temporal, no s'han de subvencionar els costs de formació d'absències justificades per baixa mèdica per sobre del 15 % d'hores de formació programades.

En el cas de centres propis del SOIB, no s'ha de subvencionar cap cost per aquest concepte.

2. Es consideren despeses subvencionables les que, d'una manera indubtable, responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries, s'han fet durant el període elegible i els ha pagat, efectivament, la persona beneficiària abans de presentar-ne la justificació econòmica.

En cap cas, el cost de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat.

Novè Procediment de selecció i contractació dels alumnes treballadors

1. El contracte de formació en alternança s'ha de subscriure amb persones joves de fins a 30 anys desocupades i inscrites en el SOIB com a demandants d'ocupació i que no tenguin la qualificació professional requerida, obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o pel sistema educatiu, per tal de concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o per a l'ocupació objecte del contracte.

A més, aquestes persones han de complir tots els requisits d'accés als certificats de professionalitat que estableix la normativa que els regula, d'acord amb el que disposa l'article 4.1, segon paràgraf, de l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desplegament del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, així com la resta de formació programada en el projecte.

2. Les persones participants s'han de seleccionar seguint el protocol facilitat pel Departament d'Orientació i Intermediació del SOIB per gestionar el procés de selecció d'aquesta convocatòria.

3. L'entitat beneficiària ha de presentar l'oferta d'una manera telemàtica, en el portal web del SOIB <http://www.soib.es>. Les ofertes han de tenir caràcter genèric. Totes les ofertes s'han de difondre en el portal web del SOIB.

4. Les entitats beneficiàries han de seleccionar els alumnes treballadors d'entre les persones candidates que reuneixen els requisits revisats pel SOIB, segons s'especifica en el protocol del Departament d'Orientació i Intermediació per gestionar el procés de selecció d'aquesta convocatòria.

5. Tenen preferència en la selecció les persones demandants d'ocupació a qui els serveis d'orientació, tant propis del SOIB com de serveis d'orientació finançats pel SOIB, hagin prescrit aquest tipus d'iniciativa en el marc de l'itinerari personalitzat d'inserció. La proposta d'orientació per formació dual s'ha de derivar del diagnòstic d'ocupabilitat, ha de ser una de les accions que estableix l'acord personal d'ocupació i ha d'estar planificada dins les accions de l'itinerari personalitzat d'inserció. L'itinerari personalitzat d'inserció s'ha d'haver iniciat almenys un mes abans de l'acció formativa objecte de la derivació.

6. L'entitat de formació ha d'enviar al SOIB la llista de candidats seleccionats i de reserves.

7. Per poder contractar els alumnes treballadors és condició indispensable que, en el moment de la contractació, estiguin inscrits en el SOIB com a desocupats. Els contractes es poden formalitzar una vegada que el SOIB hagi verificat els requisits de les persones seleccionades, tant en el moment d'inici de projecte com en el cas de possibles substitucions.

Desè Execució de la formació

L'entitat de formació ha d'impartir directament l'especialitat formativa per a la qual es troba acreditada degudament en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal. L'entitat o el centre de formació hi ha d'estar inscrit o acreditat en el moment de presentar la sol·licitud.

Les entitats no poden subcontractar amb tercers l'execució de l'activitat formativa, i a aquests efectes no es considera «subcontractació» contractar el personal docent. Per «contractació de personal docent» s'entén exclusivament contractar persones físiques.

També poden impartir la formació les entitats que estiguin acreditades degudament en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal, i han de complir igualment el que s'ha exposat abans.

Onzè Àmbit territorial i temporal aplicable

1. Perquè les entitats es puguin beneficiar dels ajuts, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En cap cas, no s'han de subvencionar les despeses dels projectes iniciats abans que es dicti la resolució de concessió de la subvenció corresponent.

3. Les accions formatives dels contractes han d'haver començat abans que hagi transcorregut un mes des de l'inici de la contractació en la modalitat de formació en alternança. L'alternança entre formació i treball efectiu ha de tenir coherència amb el projecte i ha d'estar aprovada prèviament pel SOIB.

4. Les accions concedides s'han d'iniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la resolució de concessió. En tot cas, s'han d'iniciar entre el dia 1 de gener i el 14 de novembre de cada un dels períodes de la convocatòria.

Dotzè Sol·licituds

1. Les entitats han d'utilitzar els models establerts que hi ha disponibles en la web del SOIB (en l'apartat de convocatòries) i en l'aplicació web de gestió ACCFOR/ESOIB. Els documents que requereixin signatura i que s'hagin de presentar mitjançant la SEU ELECTRÒNICA del Govern han d'estar signats electrònicament.

2. Per poder tramitar la sol·licitud a través de l'aplicació ACCFOR/ESOIB, l'entitat prèviament ha d'haver sol·licitat l'alta de les persones gestores amb un correu a formaciodual@soib.es i cal aportar la documentació següent:

- El NIF de l'entitat sol·licitant i la documentació que acrediti la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud, i els estatuts inscrits degudament en el registre corresponent.

Les entitats que ja estan donades d'alta en l'aplicació ACCFOR/ESOIB no han d'aportar aquests documents, excepte si la informació que hi figura no està actualitzada. En aquest cas, s'han d'acreditar documentalment els canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i cal sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades a través del correu formaciodual@soib.es.

3. Una vegada feta la tramitació a ACCFOR/ESOIB, aquesta aplicació de gestió genera un document de sol·licitud, el qual s'ha de presentar electrònicament mitjançant la SEU ELECTRÒNICA del Govern, dins el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal de completar el tràmit. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà presentada vàlidament.

En cas que algun dels sol·licitants presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració li requerirà que la formalitzi de manera electrònica, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'ha esmenat i s'ha presentat a través del Registre electrònic.

En el cas dels centres propis del SOIB que actuïn com a representants d'una entitat agrupada, aquest document s'ha de presentar per VALIB.

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals que exigeix aquesta convocatòria, en aplicació de l'article 4.4 de l'Ordre de bases, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni l'errada o presenti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015. Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer per mitjans electrònics.

5. El termini per presentar les sol·licituds és el següent:

- Per al període 2022-2024 s'inicia l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 30 de juny de 2023.

- Per al període 2024-2025, s'inicia el dia 1 de juliol de 2023 i finalitza el 28 de juny de 2024.

- Per al període 2025-2026, s'inicia el dia 1 de juliol de 2024 i finalitza el 27 de juny de 2025.

Tretzè Documentació general

La documentació que es detalla a continuació complementa la sol·licitud i s'ha de presentar directament a través de l'aplicació ACCFOR/ESOIB:

1. El projecte tècnic, el pressupost i el certificat d'acords laborals (E1), d'acord amb els models que es troben en l'aplicació del SOIB ACCFOR/ESOIB.

2. El CIF de l'entitat i el DNI del representant, una còpia de l'escriptura pública de constitució de l'entitat i dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, així com l'acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

3. Si l'entitat no està donada d'alta com a tercer en el sistema comptable SAP, el model de document anomenat «Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades».

4. D'acord amb el model establert, la declaració responsable sobre els punts següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària que preveuen l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, i no tenir cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.

b) No haver estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada.

d) La mitjana de la plantilla de tots els centres de treball de l'entitat en el moment de presentar la sol·licitud. Sens perjudici d'aquesta declaració, s'ha de fer un control de les contractacions mitjançant un protocol de seguiment.

e) No formalitzar cap dels contractes de formació en alternança dels especificats a l'apartat sisè de la convocatòria.

f) Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat beneficiària, d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els llocs on es desenvolupa l'activitat, durant tot el període de vigència. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.

g) Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat que imparteix la formació de catàleg, d'una assegurança d'accidents personals per protegir les persones participants davant qualsevol risc derivat de l'execució de l'acció formativa, per al període de formació, així com per als desplaçaments de les persones participants al lloc on s'imparteixen les classes o a altres empreses o establiments per a activitats que s'organitzin com a suport per a l'execució de les accions formatives, tal com estableix l'article 6 del Reial decret 694/2017. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.

h) Comprometre's a complir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personals; concretament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

D'acord amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, l'Administració pot requerir a la persona sol·licitant de l'ajut els documents que acrediti la veracitat de les dades que conté la seva declaració responsable.

5. D'acord amb el que estableix l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, no és necessari adjuntar documentació en el cas que ja la tengui el SOIB per haver-la aportada en convocatòries anteriors. En aquest cas, el sol·licitant ha de fer constar en la sol·licitud l'expedient en el qual es troba la documentació fent servir el model de comunicació identificativa de la documentació en poder de l'Administració.

6. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària tant estatal com autonòmica i amb la Seguretat Social, excepte si s'hi oposa expressament, fet que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En el cas que no autoritzi aquesta consulta, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

7. El certificat de l'entitat acreditatiu de complir les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions a l'ordre social, amb els termes següents:

a) Que disposa d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals en els termes de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

b) Que l'entitat no està sancionada amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajuts, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en els articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, sempre que la sanció sigui ferma i vigent.

c) Que no ha estat sancionada en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma en els tres darrers anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, d'acord amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

8. En el cas que es concerti la formació amb una entitat de formació, el conveni de col·laboració, d'acord amb els continguts mínims següents:

a) Identificació de les parts (raó social, NIF, càrrec, nom, domicili social i tipus d'empresa).

b) Nombre de contractes de formació en alternança que ha de formalitzar l'entitat, el lloc que s'ha de cobrir (cal detallar-ne la categoria o el grup professional en funció del conveni aplicable i del codi nacional d'ocupacions, CNO) i la durada.

c) Perfil de les persones que s'han de contractar.

d) Activitat formativa que ha d'executar l'entitat de formació.

e) Compromís de l'entitat de formació que el personal docent compleix els requisits que estableix la normativa.

f) Compromís de l'entitat de formació que s'ha de facilitar al beneficiari la informació que requereixi el SOIB sobre alumnes, docents, accions formatives, indicadors i justificació econòmica de l'acció formativa.

g) Vigència de la relació contractual.

h) Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

i) Les empreses poden assumir els alumnes de les empreses que hagin renunciat o causat baixa de l'agrupació.

j) Signatura de les parts.

Els centres propis del SOIB que actuïn com a representants de l'agrupació no han de presentar la documentació dels punts 2, 3, 4 i 7.

Catorzè Règim de concessió

1. En aplicació de l'article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 7.3 de l'Ordre de bases reguladores aprovada per Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013, el procediment de concessió es durà a terme pel règim de concurrència no competitiva fins a cobrir la disponibilitat pressupostària atès que per la seva naturalesa no resulta necessària la comparació de les sol·licituds ni establir un ordre de prelació de les sol·licituds en un únic procediment. En cas que sigui necessari requerir l'entitat perquè esmeni o aporti la documentació que preveu aquest annex, la data en què l'expedient estigui completat regeix a efectes de l'ordre de resolució de concessió.

2. Les sol·licituds s'han de resoldre de manera individual per ordre d'entrada. Els projectes s'han de valorar d'acord amb els criteris establerts a l'apartat setzè d'aquesta Resolució. Per ser beneficiari de la subvenció els projectes han d'obtenir una valoració com a mínim de 55 punts.

3. Quan hi hagi sol·licituds vàlidament presentades (i si escau, esmenades) pendents de resoldre un cop exhaurit el crèdit disponible en el període en el qual s'han presentat, el SOIB, d'ofici, pot incorporar-la en el període de convocatòria següent (si escau), prèvia conformitat de l'entitat interessada. Aquesta sol·licitud es resoldrà i concedirà amb càrrec al crèdit de l'anualitat en què que s'hagi incorporat.

Quinzè Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució, i en concret, les que determina l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Una vegada revisades les sol·licituds que s'hagin presentat dins el terminis corresponents i un cop fetes les esmenes pertinents (si escau), s'ha de reunir la Comissió Avaluadora, formada pels membres que s'indiquen a continuació i en què, en el grau que sigui possible (d'acord amb les disponibilitats del personal existent), s'ha de procurar una presència equilibrada d'homes i dones:

- Presidència:

 • Titular: la cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 6, a qui ha de substituir la cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica en el cas d'absència, vacant o malaltia

- Secretaria:

 • Titular: la cap de la Secció II del SOIB
 • Suplent: un tècnic del SOIB
 • La secretària actua amb veu, però sense vot.

- Vocalies:

 • Vocal primer: la cap de la Secció XVI
 • Vocal segon: la cap de la Secció III
 • Vocal tercer: un tècnic del SOIB

En casos d'absència, vacant o malaltia, a aquests vocals els poden substituir altres tècnics del SOIB.

Aquesta Comissió, que ha de valorar les sol·licituds i els projectes presentats d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'apartat setzè d'aquest annex, pot sol·licitar tots els aclariments que consideri oportuns, i ha de redactar un informe que ha de servir de base a la proposta de concessió o de denegació de la subvenció.

3. En vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, la directora del SOIB, ha de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'ha de notificar individualment a les persones interessades, i se'ls ha de concedir un termini de deu dies per poder presentar les al·legacions, els documents i les justificacions.

Una vegada notificada la proposta provisional, l'entitat beneficiària, a compte i risc seu, pot iniciar el procediment de selecció, sens perjudici que la concessió quedi supeditada a tramitar l'expedient de la despesa corresponent. En cap cas els contractes no es poden formalitzar ni es pot iniciar la formació amb caràcter previ a l'aprovació de la resolució de concessió.

4. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni s'hagin de tenir en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que els adduïts per les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té el caràcter de definitiva.

5. Quan l'import de la subvenció que resulti de l'informe emès per la Comissió Avaluadora sigui inferior a l'import sol·licitat, prèviament a la proposta de resolució definitiva, s'ha d'instar l'entitat beneficiària perquè, en el tràmit d'audiència, modifiqui la sol·licitud inicial per ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament, que en tot cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció i els criteris de valoració establerts en relació amb la sol·licitud. Si transcorre el termini sense que l'entitat beneficiària reformuli la sol·licitud s'ha d'entendre tàcitament acceptada per l'import susceptible d'atorgament.

6. Tenint en compte l'informe esmentat al punt 3 anterior, i si escau, les al·legacions en el tràmit d'audiència i/o la reformulació de la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, degudament motivada.

7. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen dret a favor de l'entitat beneficiària davant l'Administració, mentre o es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

8. Atesa la proposta de resolució, el president del SOIB, en el marc de les disponibilitats pressupostàries i en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la presentació en el Registre d'entrada de cada una de les sol·licituds, ha de dictar i notificar individualment una resolució d'aprovació o de denegació degudament motivada.

En haver transcorregut aquest termini sense dictar-se una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

9. D'acord amb la disposició addicional sisena de l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, la resolució de concessió de la subvenció ha de dur implícita l'autorització d'inici de l'activitat formativa.

Setzè Criteris de valoració i adjudicació

Els projectes s'han de valorar d'acord amb els criteris objectius establerts a continuació i per ser objecte de concessió com a mínim s'han de valorar amb 55 punts. Els criteris de valoració són els següents:

1. Les perspectives d'ocupació de les persones participants (de 0 a 40 punts), d'acord amb l'article 6.2.a) de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB:

a) Acords amb entitats privades o treballadors autònoms (de 0 a 30 punts):

- Presenten compromisos d'entitats privades o treballadors autònoms del sector per contractar els alumnes en els sis mesos posteriors a la finalització del projecte (5 punts per a cada alumne inclòs en el compromís de contractació).

b) Descripció d'actuacions concretes per aconseguir la inserció laboral posterior (de 0 a 10 punts):

- S'anomenen i descriuen breument aquestes actuacions (5 punts).

- Es descriuen d'una manera detallada i se n'especifiquen els continguts, la metodologia i l'àmbit temporal i com estan relacionades amb el projecte (10 punts).

2. La qualitat i la coherència interna en el desenvolupament de la proposta tècnica, d'acord amb l'article 6.2.b) de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB (de 0 a 20 punts).

Motivació de l'oferta formativa programada en relació amb les necessitats del mercat laboral de treball en el sector de què es tracti (de 0 a 20 punts):

- Es descriuen breument els motius de la programació de l'oferta formativa (5 punts).

- Es descriuen d'una manera detallada els motius de la programació de l'oferta formativa, es detalla com es relaciona amb l'ocupació, i s'aporten fonts i dades complementàries (20 punts).

3. La capacitat tècnica o l'experiència desenvolupada per poder dur a terme el projecte o l'activitat (de 0 a 40 punts), d'acord amb l'article 6.2.c) de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB:

a) Experiència de l'entitat formativa en la impartició d'especialitats formatives (10 punts):

- Experiència acreditada de l'entitat formativa a impartir totes les especialitats formatives que s'han de dur a terme, en els darrers cinc anys (10 punts).

- Experiència acreditada de l'entitat formativa a impartir alguna de les especialitats formatives que s'han de dur a terme, en els darrers cinc anys (5 punts).

b) Experiència acreditada en altres programes de polítiques actives d'ocupació, en els darrers cinc anys (5 punts).

c) Experiència acreditada en programes de formació en alternança (màxim 25 punts):

- Experiència acreditada en programes de formació en alternança en el marc de les convocatòries del SOIB, en els darrers cinc anys (5 punts per cada any).

4. Quan el SOIB determini que hi ha una situació de desigualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de l'actuació de l'activitat subvencionada, s'ha de valorar la incorporació de l'impacte de gènere del projecte (de 0 a 15 punts), d'acord amb l'article 6.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB:

a) S'hi inclou el compromís de presència equilibrada d'ambdós sexes entre els alumnes treballadors (5 punts).

b) Es preveu més d'una actuació efectiva per a la consecució de la igualtat prevista en l'article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes (10 punts).

Dissetè Seguiment de projectes

1. Amb la finalitat de comprovar l'execució correcta dels projectes aprovats el SOIB ha de fer periòdicament controls de seguiment a les entitats beneficiàries dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir el compliment de les obligacions imposades. Aquestes entitats han de facilitar, en qualsevol moment i dins el termini que es disposi, la documentació que se'ls requereixi.

2. A aquest efecte, els responsables de les entitats beneficiàries han de facilitar a les persones que facin tasques de seguiment tota la informació que se'ls requereixi en relació amb l'execució de les accions i l'accés a les instal·lacions on es duen a terme.

3. El SOIB ha de dur a terme visites in situ o telefòniques a les accions formatives, i es poden fer les comprovacions oportunes mitjançant els informes de vida laboral que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada n'hagi denegat expressament el consentiment. En aquest cas, la persona beneficiària ha de presentar un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Divuitè Forma de pagament

D'acord amb l'article 17.2 de l'Ordre de bases aplicable, en relació amb l'article 37.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; i d'acord amb els articles 25.2.b) i 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la proposta de pagament, autoritzada per Acord de Consell de Govern de 22 d'agost de 2022, s'ha de tramitar de la manera següent:

Per al període 2022-2024:

a) Un 75 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'exercici 2023, un cop s'hagi presentat i validat la documentació pedagògica prèvia a l'inici del projecte (annexos III, IV i V) i se n'acrediti l'inici mitjançant la presentació dels documents següents:

 • Comunicació de l'inici del projecte i sol·licitud d'abonament.
 • Còpia dels contractes formalitzats segons els models oficials vigents, juntament amb la comunicació a Contrat@.

D'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, s'eximeix els beneficiaris de presentar-ne garantia.

b) Un màxim del 25 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'any 2024, un cop l'entitat l'hagi justificat i el SOIB hagi revisat la justificació dels costs d'acord amb la documentació fixada en l'apartat dinovè d'aquest annex.

Per al període 2024-2025:

a) Un 75 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'exercici 2024, un cop s'hagi presentat i validat la documentació pedagògica prèvia a l'inici del projecte (annexos III, IV i V) i se n'acrediti l'inici mitjançant la presentació dels documents següents:

 • Comunicació de l'inici del projecte i sol·licitud d'abonament.
 • Còpia dels contractes formalitzats segons els models oficials vigents, juntament amb la comunicació a Contrat@.

D'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, s'eximeix els beneficiaris de presentar-ne garantia.

b) Un màxim del 25 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'any 2025, un cop l'entitat l'hagi justificat i el SOIB hagi revisat la justificació dels costs d'acord amb la documentació fixada en l'apartat dinovè d'aquest annex.

Per al període 2025-2026:

a) Un 75 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'exercici 2025, un cop s'hagi presentat i validat la documentació pedagògica prèvia a l'inici del projecte (annexos III, IV i V) i se n'acrediti l'inici mitjançant la presentació dels documents següents:

 • Comunicació de l'inici del projecte i sol·licitud d'abonament.
 • Còpia dels contractes formalitzats segons els models oficials vigents, juntament amb la comunicació a Contrat@.

D'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, s'eximeix els beneficiaris de presentar-ne garantia.

b) Un màxim del 25 % de l'import total concedit de la subvenció: dins l'any 2026, un cop l'entitat l'hagi justificat i el SOIB hagi revisat la justificació dels costs d'acord amb la documentació fixada en l'apartat dinovè d'aquest annex.

Dinovè Forma de justificació

1. En el termini d'un mes des de l'acabament del projecte, l'entitat beneficiària ha de presentar una memòria d'actuació justificativa (memòria pedagògica) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts, pel que fa tant als costs de formació i als costs del tutor d'empresa com als costs laborals del coordinador i de l'alumnat treballador.

2. En el termini de tres mesos des de l'acabament del projecte, les entitats beneficiàries han de presentar una memòria econòmica justificativa, d'acord amb els models i els protocols a disposició dels beneficiaris en l'aplicació web de gestió de la formació del SOIB ACCFOR/ESOIB, amb els documents següents:

- En relació amb els costs de formació i als costs de tutors d'empresa, ha d'incloure els aspectes següents:

 • Declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul.
 • Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria.
 • Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria.

- En relació amb els costs del coordinador del projecte i amb la relació dels costs dels contractes de l'alumnat treballador, ha d'incloure:

 • Una relació classificada de totes les despeses subvencionables en el desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costs establerta en la convocatòria, amb indicació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament, i cal indicar les desviacions produïdes respecte al pressupost aprovat.

Els justificants de despesa dels costs laborals derivats dels contractes tant del coordinador com de l'alumnat treballador:

- Una còpia de les nòmines dels treballadors contractats i els justificants de cotització (models RLC i RNT).

- L'IDC (informe de dades de cotitzacions) per a cada persona contractada, que ha de comprendre tot el període de contractació.

- L'ingrés de les retencions practicades en les nòmines en concepte d'IRPF, que s'han d'acreditar mitjançant l'aportació dels models 111 de l'IRPF del període corresponent.

- Els justificants del pagament efectiu dels costs laborals, del coordinador i de l'alumnat treballador, que s'han d'acreditar mitjançant la còpia del pagament de les nòmines, de l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social (RLC) i dels ingressos a compte de l'IRPF (model 111). A aquest efecte, la documentació justificativa per acreditar el pagament s'ha de regir pels criteris següents:

- No s'admeten pagaments de les retribucions salarials en efectiu ni en espècie.

- La justificació de pagaments de nòmines s'ha de presentar per l'import líquid i, si els justificants de pagament es fan per a la totalitat de treballadors, és necessari presentar el desglossament per treballador.

- En el cas de pagament per transferència o per ingrés en compte, s'ha de justificar mitjançant l'ordre de transferència o d'ingrés en compte, en què han d'estar identificats els ordenants i els beneficiaris de l'operació, així com el document justificatiu de la despesa que se salda, i hi ha d'haver consignat el segell de compensació de l'entitat financera o la validació mecànica corresponent. En el supòsit que no hi consti, s'ha d'acompanyar d'un certificat o d'un extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec.

- En el cas de transferència telemàtica, s'ha de justificar amb l'extracte de l'entitat financera en el qual aparegui reflectida l'operació. L'extracte de l'entitat financera ha de contenir la identitat de la persona titular del compte (que ha de ser la beneficiària de la subvenció), la numeració completa del compte (amb 20 dígits), la data de pagament, el concepte (que n'ha d'identificar clarament la correspondència amb el document justificatiu de la despesa) i l'import del pagament.

- Quan el pagament s'hagi fet amb un xec, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del xec o del justificant, en el qual ha de fer constar que l'ha rebut. El xec ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor, l'import, el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda, la data del pagament, la signatura (amb nom, llinatges i NIF de la persona que firma), així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en compte.

- En el cas de pagament mitjançant pagaré, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del pagaré o del justificant, en el qual ha de fer constar que l'ha rebut. El pagaré ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor, l'import, el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda, la data del pagament, la signatura (amb nom, llinatges i NIF de la persona que firma), així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en compte.

- En el cas de pagament mitjançant domiciliació en compte, s'ha de justificar amb el deute per domiciliació o l'extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec en compte. També es pot justificar amb un certificat expedit per l'entitat financera en el qual s'identifiqui el document justificatiu de la despesa que se salda.

3. Les entitats beneficiàries de les subvencions han de tenir a la seu de l'entitat i a disposició de l'Administració la informació de cada alumne treballador, en la qual han de constar les hores de formació, la data d'alta i la de baixa i, en qualsevol cas, la conformitat o la signatura de l'alumne o de la persona que el representi.

4. Quan no es presenti la documentació justificativa a què fa referència aquest apartat, l'òrgan competent ha de requerir la persona beneficiària perquè l'aporti en un termini de quinze dies, tal com disposa l'article 70.3 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la justificació té com a conseqüència l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

5. De conformitat amb l'article 71.2 del Reial decret 887/2006, i l'article 15.1 h) de l'Ordre de bases, s'ha de concedir un termini de deu dies per presentar els documents necessaris per esmenar els defectes de la documentació justificativa aportada per l'entitat. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la documentació per esmenar les deficiències documentals té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

Vintè Baixes d'alumnes treballadors

En el cas de baixa voluntària d'alumnes treballadors o d'acomiadament per motius disciplinaris, se'n pot sol·licitar la substitució al SOIB sempre que puguin obtenir amb aprofitament algun mòdul formatiu.

El SOIB ha d'autoritzar la substitució amb caràcter previ a la contractació del nou alumne.

Vint-i-unè Modificació de la resolució

1. Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans que acabi el termini màxim d'execució i/o justificació, l'entitat beneficiària pot sol·licitar la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada. En aquests casos, l'òrgan concedent pot autoritzar-ne l'alteració mitjançant la modificació de la resolució de concessió, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment, ni tengui caràcter essencial, ni alteri substancialment la finalitat per la qual es va concedir, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers, i sempre que sigui aprovada pel SOIB i la sol·licitud de modificació es presenti abans que s'acabi el termini per fer l'activitat.

2. Excepcionalment, en els casos en què es posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió que no alterin d'una manera substancial la naturalesa o l'objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, i s'hagi omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per aprovar-la, l'òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que acceptar-la no suposi danys a tercers, tot i tenint en compte, si escau, els criteris de gradació als quals es refereix l'article 30.3 de les bases reguladores d'aquestes subvencions.

Vint-i-dosè Informació i publicitat

Tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització exterior, com també qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta activitat, ha d'estar, com a mínim, en català, i s'hi ha d'utilitzar un llenguatge inclusiu d'homes i dones. També s'hi han de fer constar la participació del SOIB, amb la referència «SOIB Dual Sectors Estratègics», i el cofinançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), mitjançant la incorporació d'elements identificatius d'aquests organismes, d'acord amb el que s'estableix en l'annex «Logotips» que està a disposició de les entitats en l'aplicació web de gestió de la formació del SOIB ACCFOR/ESOIB.

Així mateix, l'entitat hi pot fer constar els seus elements identificatius amb la mateixa grandària o amb una grandària menor que la dels logotips del SOIB i del SEPE. Pel que fa al logotip del SEPE, s'han de seguir els criteris fixats en l'annex IV de l'Ordre ESS/1857/2016, de 5 de desembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2016, perquè les comunitats autònomes amb competències assumides les gestionin, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat (BOE núm. 295, de 7 de desembre), o a la norma que substitueixi l'Ordre esmentada.

Tota la publicitat o la difusió en qualsevol mitjà s'ha de presentar al SOIB un mínim de cinc dies hàbils abans de fer-la pública, i s'han d'assenyalar el text i el disseny de la publicitat que es vol fer, juntament amb el nom dels mitjans en què es difondrà, els dies i les hores. En el cas de detectar-hi irregularitats, el SOIB ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària perquè les esmeni.

Vint-i-tresè Acreditació de la qualificació

1. La qualificació o la competència professional adquirida ha de ser objecte d'acreditació en els termes prevists en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral; en el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, i en altra normativa aplicable.

2. El desenvolupament de la formació ha de respectar els continguts dels mòduls formatius i els requisits que es determinen en els reials decrets que regulen els certificats de professionalitat. Aquesta formació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició del certificat de professionalitat corresponent o de les seves acreditacions parcials acumulables. El certificat de professionalitat s'ha d'expedir quan s'hagin superat tots els mòduls formatius corresponents a la totalitat d'unitats de competència en les quals s'estructuri. Les acreditacions parcials acumulables s'han d'expedir quan s'hagin superat els mòduls formatius corresponents a una o alguna d'aquestes unitats de competència.

3. Pel que fa a la formació no vinculada a l'oferta formativa dels certificats de professionalitat, el SOIB ha de lliurar a l'alumne que acabi l'acció formativa un certificat d'assistència, i a l'alumne que superi la formació amb avaluació positiva, un diploma acreditatiu.

4. Aquesta formació ha de complir els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i en els reials decrets que regulin els certificats de professionalitat corresponents.

Vint-i-quatrè Règim de compatibilitats

1. L'import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària. En el supòsit d'acumulació d'ajuts, l'import total dels ajuts ha de respectar els límits de quantia fixats en aquest annex.

2. Les subvencions són incompatibles amb els beneficis fiscals i bonificacions a la Seguretat Social prevists en els programes estatals de foment de l'ocupació.

3. En tot cas, les situacions noves que es puguin produir en relació amb noves sol·licituds o concessions de subvencions i ajuts s'han de notificar al SOIB en el termini de tres dies comptadors des que es concedeixi la subvenció o es formalitzin noves sol·licituds d'ajuts.

Vint-i-cinquè Revocació i reintegrament de les subvencions

1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció; l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària, o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada i, si escau, de reintegrament de les quantitats percebudes per l'entitat, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2005.

2. Incomplir d'una manera parcial els requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, el fet d'executar incorrectament les accions que es posi de manifest en la verificació administrativa o en el seguiment in situ de les accions subvencionades, així com justificar una quantia inferior a la quantia atorgada inicialment, impliquen iniciar un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, la qual cosa pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o que l'entitat beneficiària hagi de reintegrar parcialment les quantitats pagades, amb els interessos de demora corresponents.

3. El fet que el coordinador del projecte incompleixi el que estableix el punt 1.3 de l'apartat vuitè pot ser causa del reintegrament total o parcial dels costs d'aquest concepte.

4. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació que consten en les bases.

Vint-i-sisè Obligacions de les entitats beneficiàries

Sense perjudici de les obligacions generals que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears i en l'article 14 de l'Ordre de les bases reguladores de la subvenció, les entitats beneficiàries estan obligades a:

- Justificar l'execució de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació, de seguiment i de control tècnic i econòmic que han d'efectuar el SOIB i la Inspecció de Treball i Seguretat Social; a les de control financer que corresponen a la Intervenció General de l'Administració autonòmica de les Illes Balears en relació amb les subvencions concedides, i a les previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans de control.

- Comunicar al SOIB que s'han obtingut altres subvencions o ingressos per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des que s'ha sol·licitat o obtingut la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

- Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

- Deixar constància, mitjançant comptabilitat separada o un codi comptable adequat, de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur la persona beneficiària d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.

- Adoptar les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de subvenció en els termes que s'estableixen en l'apartat vint-i-tresè d'aquest annex.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, d'acord amb el que s'estableix l'apartat vint-i-sisè d'aquest annex.

- Comunicar a l'òrgan concedent qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts.

- Presentar tota la informació que requereixi l'òrgan de control financer.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, incloent-hi els elements electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

- Complir les obligacions que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

- Formar els alumnes treballadors participants en els aspectes teòrics i pràctics de les activitats professionals o oficis objecte del programa, d'acord amb el pla de formació presentat.

- Contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents personals, d'acord amb l'article 6 del Reial decret 694/2017, per protegir les persones que hi participen davant qualsevol risc derivat de la realització de l'acció formativa, des de l'inici fins a la finalització.

L'assegurança ha de cobrir el període de formació teoricopràctic, així com els desplaçaments dels participants al lloc d'impartició de les classes i a altres empreses o establiments que s'organitzin en suport de l'execució de les accions formatives.

Aquesta pòlissa ha d'incloure també la responsabilitat civil davant tercers, de manera que cobreixi els danys que es puguin produir durant la formació.

La pòlissa contractada ha d'indicar amb exactitud la data d'inici i la de finalització de l'acció formativa, el nombre d'alumnes participants assegurats i les cobertures, sigui per accidents dels alumnes o sigui per danys que hagin provocat. Les cobertures han d'incloure mort, invalidesa en qualsevol grau i seqüeles, valorades segons el barem que estableix la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per valorar els danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. L'assistència sanitària per accident dels alumnes ha de tenir una cobertura equivalent a la de l'assegurança escolar obligatòria. La cobertura per danys materials provocats pels alumnes ha de ser de fins a 300.000 €.

Aquesta assegurança és independent de la que hagi subscrit l'entitat beneficiària per responsabilitat civil amb caràcter general.

- Complir les clàusules del conveni o contracte subscrit amb l'entitat formadora quan s'hagi concertat la formació amb una entitat acreditada degudament per impartir formació.

- Declarar la mitjana de la plantilla de tots els centres de treball de què disposa, un cop hagi acabat la relació laboral de les persones treballadores contractades, d'acord amb el protocol del Servei.

Vint-i-setè Control extern

Igualment, la persona beneficiària s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a les de control financer que corresponguin.

Vint-i-vuitè Interpretació i execució

La persona titular de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i que presideix el SOIB pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

 

ANNEX 2 Sectors Estratègics

1. Sector industrial; especialment, les activitats de nàutica, calçat, mobles, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica i química.

2. Tecnologia i comunicacions (TIC).

3. Agricultura; especialment, agricultura ecològica.

4. Altres activitats econòmiques distintes de les anteriors. En el cas d'activitat econòmiques del sector construcció i obra civil només es poden incloure els certificats de professionalitat de nivell 3.