Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 573152
Aprovació preu públic Felanitx Tech Weekend 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2022, i previ dictamen favorable de la comissió informativa d'economia i d'assumptes generals, va adoptar, amb la majoria legal procedent, l'acord d'aprovació dels següents preus públics per a la participació al campus “Felanitx Tech Weekend 2022”:

> Inscripció LanParty (inclou taula, cadira, connexió elèctrica i a la xarxa, accés als diferents tornejos, zona de descans i accés a la piscina): preu: 35€.

> Inscripció a la GameJam (inclou taula, cadira, connexió elèctrica i a la xarxa, zona de descans i accés a la piscina): preu: 35€.

> Tallers per nins i nines amb durada de 2h o inferior: 5€.

El pagament d'aquests imports es realitzarà per ingrés directe d'acord amb les instruccions facilitades per l'Àrea de Joventut, en tot cas amb caràcter previ a la realització de les activitats.

El que es fa públic d'acord amb l'article 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació del present acord.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del present acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Felanitx, document signat electrònicament (6 d'octubre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer