Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 571038
Modificació del Pla Estratègic de subvencions per al trienni 2020-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 6 d´octubre de 2022, el Ple de l'Ajuntament d´Alcúdia ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de subvencions per al trienni 2020-2022, amb el següent text:

1. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020 – 2022, respecte a l'apartat de “Foment de l´Esport” per a l'exercici 2022:

PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 – 2022 EXERCICI 2022

AUGMENT DE L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Partida pressupostària

Àrea gestora

Beneficiaris

Finalitat

Objecte

Import

ES 341 489000

ESPORTS

ENTITATS ESPORTIVES

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.  Text modificat 30 de desembre de 2013. Article 25 l). Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears

Foment de l'esport: Subvencionar a les entitats esportives del municipi d'Alcúdia per la promoció i el foment de l'esport base

61.000,00 €

SUPRESSIÓ SUBVENCIONS

Partida pressupostària

Àrea gestora

Beneficiaris

ES 341 489001

ESPORTS

PREMIS ESPORTISTES DESTACATS

ES 341 489002

ESPORTS

PARTICIPANTS IRONMAN

2. Ordenar la publicació de la present modificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcúdia (www.alcudia.net).

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (6 d'octubre de 2022)

El batle Domingo Bonnín Daniel