Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 572418
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la tercera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 1172 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la tercera concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 1172 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 (BOIB 134 de 30 de setembre de 2021), per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

En data 28 de setembre de 2022, la directora general d'Habitatge i Arquitectura ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 30 de setembre de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 134 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estat d'Habitatge 2018-2021, per un import de 8.928.000,00 €, amb càrrec a fons estatals, a la partida pressupostària 25501  431B01 48000 00 (FF 18030), i de 100.000,00 €, amb càrrec a fons autonòmics, per als imports de lloguer que superen el màxim indicat per illa i municipi en el punt tercer de les bases i fins a 900 €, amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431B01 48000 00.

2. D'acord amb l'article vuit de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021, amb caràcter general, fins i tot en el cas de les famílies nombroses, la quantia de l'ajuda és del 40 % de la renda màxima mensual, si aquesta és igual o inferior a 900 €. En tot cas, la quantia de l'ajuda no pot superar el límit màxim per habitatge de 3.000,00 €.

En el cas de joves de menys de 35 anys o de persones majors de 65 anys, la quantia de l'ajuda és del 50 % en el tram comprès entre 1 i 600 € mensuals de la renda màxima mensual i, si escau, és del 30 % en el tram comprès entre 601 i 900 € mensuals d'aquesta renda. En tot cas, la quantia de l'ajuda no pot superar el límit màxim per habitatge de 3.000 € anuals.

3. De conformitat amb el que estableix l'article devuit de l'Ordre i la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de novembre de 2021 per la qual s'amplia el termini per presentar les sol·licituds corresponents a l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, el termini de presentació de sol·licituds era des del dia 1 d'octubre de 2021 i fins al dia 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos. En aquesta convocatòria s'han presentat 9.384 sol·licituds d'ajudes per al lloguer corresponents a 2021.

4. Les persones interessades que es recullen en l'annex varen presentar la sol·licitud per a la concessió de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges dins del termini legal establert.

5. De conformitat amb el que estableix l'article 22 de l'Ordre, una vegada transcorregut el termini per presentar les sol·licituds, esmenats els defectes i efectuades les comprovacions que es considerin necessàries, els serveis competents de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, o de l'òrgan col·laborador, si escau, han de valorar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris i el procediment establert, i es poden emetre informes parcials sobre blocs d'expedients a mesura que s'obtengui informació i es completi la tramitació d'aquests. En aquests informes s'han d'indicar els expedients sobre els quals s'ha emès un informe favorable per a la concessió de l'ajuda, amb indicació dels beneficiaris i l'import d'aquesta; aquells sobre els quals s'ha emès un informe desfavorable perquè es denegui l'ajut, amb indicació de les causes que el motiven; i els que no s'han admès a tràmit; tots ells amb indicació dels beneficiaris. Aquest informes dels serveis competents han de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular l'òrgan instructor competent.

6. Mitjançant resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de data 24 de maig de 2022 es va aprovar la concessió del primer pagament d'ajudes per al lloguer d'habitatges 2021 i es va reconèixer l'obligació a favor de 1530 beneficiaris per import total de 3.120.229,60 € amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431B01 48000 00 (FF 18030).

7. Mitjançant resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de data 27 de juliol de 2022 es va aprovar la concessió del segon pagament d'ajudes per al lloguer d'habitatges 2021 i es va reconèixer l'obligació a favor de 1811 beneficiaris per import total de 3.469.911,29 € amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431B01 48000 00 (FF 18030).

8. De conformitat amb el que s'estableix, els serveis competents de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura han emès un informe parcial d'un tercer grup d'expedients de data 27 de setembre de 2022 en els quals els sol·licitants compleixen amb tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria per a l'ajuda al lloguer 2021.

9. L'interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb data 27 de abril de 2021, ha autoritzat per a aquest expedient la utilització del sistema de pagament a un nombre significatiu de perceptors d'ordre de pagament 3 en la tramitació dels pagaments derivats de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

10. L'abonament de la subvenció als beneficiaris s'ha justificat, de conformitat amb l'article 14 de l'Ordre, amb la presentació dels justificants de l'abonament dels rebuts de lloguer fets per transferència, domiciliació o ingrés, tots ells a través d'una entitat financera o de crèdit a partir de l'1 de gener de 2021 i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

3. El Decret legislatiu 2/2005, 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

5. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).

7. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

8. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

9. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

10. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

11. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que inclou la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (BOIB núm. 20, de 14 de febrer de 2021).

12. L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, que depèn de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències, entre d'altres, en l'àmbit material de foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

 

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir les ajudes per al lloguer d'habitatges de 2021 als beneficiaris que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució, que comença amb DNI 01817906D, expedient PAV-04857/2021 ajuda total 2.121,60 €, i acaba amb NIE Y8798576D, expedient PAV-05712/2021, ajuda total 322,50 €, per complir els requisits exigits en l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

2. Autoritzar i disposar una despesa, a favor dels beneficiaris i pels imports que figuren en la relació establerta en l'annex, per un import total de 2.098.670,60 €, amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431B01 48000 00 (FF 18030), en concepte d'ajudes per al lloguer d'habitatges 2021, d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març , pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

3. Reconèixer l'obligació i proposar a la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni el pagament de les subvencions a favor dels beneficiaris assenyalats en l'annex per un import total de 2.098.670,60 €, amb càrrec a la partida pressupostària 25501 431B01 48000 00 (FF 18030). El pagament s'ha de fer pel sistema d'ordre de pagament 3.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma (en el dia de la signatura electrònica: 28 de setembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas La directora general proposant Cristina Ballester Parets

Documents adjunts