Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 565387
Bases reguladores i convocatòria per a la concessió, al municipi de Calvià i per a l'any 2022-2023, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica: millora estètica d'establiments físics així com actuacions dirigides a la innovació i la digitalització dels negocis del terme

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Article 1. Objecte de la subvenció

Les presents bases tenen per objecte regular les condicions i el procediment per a la concessió, per part de l'Ajuntament de Calvià, de subvencions en règim de concessió directa per raons d'interès públic i social destinades a:

 • LÍNIA A: L'adquisició d'elements i la realització d'actuacions que contribueixin a la millora estètica interior i / o exterior d'establiments físics que disposin d'alguna zona d'ús públic.
 • LÍNIA B: Actuacions dirigides a la innovació i la digitalització dels negocis del terme. S'inclouen:

Sublínia 1a.- Adquisició de terminals de punt de venda (TPV).

Sublínia 2a.- Creació, actualització o manteniment d'un portal web per publicitar l'activitat i / o per a venda de productes o serveis.

Sublínia 3a.- Adquisició de programes informàtics (programari) per a la gestió del negoci.

Article 2. Normativa aplicable

Per tots els extrems no prevists en aquestes bases serà aplicable:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant RLGS).
 • Llei 19/2013 , de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant L19 / 2013).
 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual s'aprova la Base de Dades Nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques (d'ara endavant RD130 / 2019).
 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (en endavant L11 / 2016).
 • Pressupost municipal de l'any 2022 i les seves bases d'execució.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP).
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (d'ara endavant L7 / 2013).
 • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (des d'ara L2 / 2020).
 • Resta de normativa que sigui aplicable.

Article 3. Crèdit pressupostari.

L'import total dedicat a la convocatòria, serà de cent cinquanta mil euros (150.000 €) per a les anualitats 2022-2023 corresponents a la partida pressupostària 603-43100-7700000, Pla de Rehabilitació de Comerç, i es distribuirà a raó de 75.000 € per a l'anualitat 2022 i 75.000 € per a l'anualitat 2023, sense perjudici de les possibles modificacions d'anualitats que, si s'escau, puguin ser aprovades.

Així mateix, sense perjudici de la possibilitat que s'acordi l'oportuna ampliació del crèdit inicial amb una quantia addicional, segons el que estableix l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no requerint-se, d'aquesta manera, d'una nova convocatòria.

Per tant, les anualitats quedaran distribuïdes de la següent manera:

 

Any

Import

2022

75.000,00 €

2023

75.000,00 €

Article 4. Publicació. Publicitat i transparència.

1.- Després de l'aprovació de les bases reguladores (des d'ara BB. RR.) i la convocatòria es procedirà al registre, a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), de la convocatòria. S'haurà d'adjuntar al formulari de registre el document d'aprovació de les BB. RR. i la convocatòria; així com l'extracte de la convocatòria.

2.- Després d'això, s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (d'ara endavant BOIB ), a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament les BB. RR. i la convocatòria.

3.- Es procurarà publicar l'aprovació de les BB.RR. i la convocatòria el mateix dia que la publicació de l'extracte de la convocatòria (amb el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS ).

L'eficàcia jurídica de la convocatòria està condicionada a la publicació del seu extracte en el BOIB.

4.- A l'efecte de donar compliment a les obligacions de publicitat i transparència establertes en la LGS i en la L19/2013 , s'haurà de remetre a la BDNS , en la seva qualitat de Sistema Nacional de Publicitat de subvencions i ajudes públiques, informació sobre les concessions, els pagaments realitzats, les resolucions de procediment de reintegrament i les resolucions fermes del procediment sancionador.

Article 5. Requisits per ser persona o entitat beneficiària

1.- Poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques. Així mateix, podran ser-ho agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenint personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No es podrà dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS.

En el cas d'associacions, aquestes hauran d'estar inscrites en el Registre de la Comunitat Autònoma.

2.- Les persones o entitats beneficiàries han d'estar donades d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors; i, si fos el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE); amb un epígraf corresponent a l'activitat que s'exerceix.

3.- No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies establertes en els apartats 2 i 3 de l' article 13 de la LGS , a excepció del que disposa en la lletra e) de l'article 13.2 de l'esmentada llei.

4.- No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones o entitats que hagin incorregut en la denegació d'atorgament de subvencions per les causes que preveu l'article 11 de la L11 / 2016. A tal efecte, les empreses i les entitats sol·licitants presentaran, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

5.- Per a les subvencions destinades a la millora estètica (línia A), es requereix que s'utilitzi un establiment físic o local, dels definits en la L7 / 2013, ubicat al terme municipal de Calvià, en què s'exerceixi una activitat de forma permanent subjecta a un títol habilitant d'acord amb la mateixa llei. En relació amb aquests locals:

A.- La persona beneficiària ha de ser la titular que s'indiqui en el títol habilitant vigent per iniciar i exercir l'activitat permanent, d'acord amb la L7 / 2013 modificada per la L2 / 2020 .

B.- El local ha de tenir les següents característiques:

 • L'establiment ha de disposar d'alguna zona d'ús públic, segons definició continguda a l'annex A del document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), que disposa: '' Zones o elements de circulació susceptibles de ser utilitzats pel públic en general ''.
 • La superfície útil coberta màxima de la zona d'ús públic de l'establiment (exclòs l'ús d'aparcament) ha de ser igual o inferior a tres-cents metres quadrats (300 m 2 u).

6.- Per a les subvencions destinades a la innovació i digitalització dels negocis del terme (Línia B):

A.- Per a la sublínia 1a (adquisició de terminals de punt de venda o TPV) s'hauran de complir els requisits que estableix l'apartat 5 d'aquest article, referits a la línia A.

B.- Per a les sublínies 2a i 3a (creació, actualització o manteniment d'un portal web; i adquisició de programes informàtics):

i.- Els negocis amb establiments físics dels referits en l'apartat 5 del present article, referits a la línia A, hauran de complir els requisits establerts en el mateix.

ii.- Els negocis sense establiments físics únicament s'ha de complir que el domicili fiscal de la persona beneficiària de la subvenció es radiqui en el terme municipal de Calvià.

7.- S'eximeix les persones sol·licitants d'aquests ajuts d'estar al corrent en les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i de ser deutores per reintegrament davant l'Administració. Tot això d'acord amb l'article 13.2 de la LGS , en consideració a la naturalesa de la subvenció que ens ocupa i en els termes continguts en l'Informe acreditatiu de la concurrència de raons justificades d'interès social.

8.- Els requisits establerts en el present article s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, i s'han de mantenir en tot cas fins a la data de finalització del termini per justificar l'execució material de l'actuació.

Article 6. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1.- Les sol·licituds s'han de presentar d'acord el model normalitzat, que es penjarà a la pàgina web corresponent a la secció de Comerç dins el portal de l'Ajuntament: www.calvia.com.

2.- Podran presentar-se en qualsevol dels llocs que estableix l'apartat 4 de l'article 16 de la LPACAP .

Es pot accedir a la seu electrònica municipal a través del següent enllaç:

http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/sede/plt/sede.plt? KPAGINA = 966 & KIDIOMA = 1 & knode = 692 .

En el següent enllaç es pot obtenir informació sobre les oficines municipals d'assistència en matèria de registres:

http://calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA = 3101 & KIDIOMA = 2

Es pot accedir al Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat a través del següent enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Per presentar documents és necessari disposar d'un certificat digital o de sistema Cl @ ve.

3.- Les sol·licituds es poden presentar durant els deu (10) dies hàbils posteriors des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB .

4.- A les sol·licituds s'adjuntarà la següent documentació:

A.- Si la sol·licitud es presenta pel representant legal de l'entitat, haurà d'acreditar aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, de conformitat amb el que disposa l'article 5.4 de la LPACAP .

B.- En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica: Compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'ells. Nom de la persona representant o apoderat únic de l'agrupació. S'ha de presentar el document que expliqui els poders bastants d'aquest representant per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació.

C.- Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades.

D.- Per al cas de millora en l'estètica de l'establiment (línia A):

 • Identificació de l'establiment físic que es tracti.
 • Documentació gràfica i/o escrita, on es descriguin les diferents actuacions a realitzar i es justifiqui la millora en l'estètica de l'establiment. No caldrà presentar aquella documentació ja inclosa per a la tramitació del corresponent títol habilitant per a executar obres i/o instal·lacions. L'esmentat projecte haurà de descriure les actuacions que siguin objecte de la subvenció i justificar el compliment dels requisits.
 • Factures, factures proforma o pressupost detallat de despeses previstes per a la realització de cadascuna de les activitats o adquisicions per a les quals se sol·licita subvenció. No s'admetran aquells pressupostos que no presentin el suficient desglossament per determinar el caràcter subvencionable dels conceptes relacionats en aquest.

E.- Per a les actuacions dirigides a la innovació i la digitalització dels negocis del terme (línia B) s'ha de presentar:

 • Per al cas que s'exerceixi l'activitat en un establiment físic, la identificació de l'establiment.
 • Per al cas de negocis sense establiments físics, documentació que acrediti que el domicili fiscal rau en el terme municipal de Calvià.
 • Factures, factures proforma o pressuposts detallats del proveïdor.

5.- Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada haurà de presentar signada una declaració responsable, segons model normalitzat, que es penjarà a la pàgina web, per la qual es declara:

1. En el seu cas, que la persona que ostenta la representació legal de l'entitat no està inhabilitada per a contractar amb les administracions públiques o per obtenir una subvenció.

2 Que s'està d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors i, si fos el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), sota un epígraf de l'activitat exercida.

3. Que no ha incorregut en la denegació d'atorgament de subvencions per les causes previstes a l'article 11 de la L11 / 2016 .

6.- Amb la presentació de la sol·licitud de subvenció, i d'acord amb l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'interessat accepta el tractament de les dades personals que el concerneixen.

7.- En relació amb aquelles persones que haguessin sol·licitat la subvenció per aquests mateixos conceptes en la Convocatòria 2021-2022, sense perjudici de presentar la sol·licitud degudament emplenada corresponent a la present convocatòria, podran acollir-se al seu dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l'Administració, excepte de tot allò que representi una alteració d'aquests últims, i en aquest cas hauran de ser presentats.

Article 7. Comprovació de dades

1.- De conformitat amb el que estableix l' article 28.2 de la LPACAP , els interessats tenen el dret de no aportar documents que ja es trobin en poder de l'Ajuntament o hagin estat elaborats per qualsevol altra Administració.

L'Ajuntament podrà consultar o demanar aquests documents llevat que l'interessat s'oposés.

2.- Aquelles sol·licituds que, complint els requisits per adquirir la condició de beneficiari els falti algun document preceptiu o d'acreditació se'ls concedirà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar en una sola vegada la documentació que els falti. Amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la LPACAP .

Article 8. Procediment de concessió

1.- El procediment de concessió es tramitarà en règim de concessió directa segons el que estableix l' article 22.2.c) de la LGS, atenent a raons d'interès públic, econòmic i social, donades les circumstàncies actuals que dificulten la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva. La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i l'eficiència en el compliment d'objectius i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

2.- Les sol·licituds seran estudiades per rigorós ordre de presentació. Es concediran les subvencions, seguint l'ordre esmentat, a totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits i les condicions previstes en les presents bases fins que s'esgoti el crèdit pressupostari.

Pel que fa a les sol·licituds no tramitades per insuficiència de crèdit quedaran en llista d'espera, supeditant el seu estudi al fet que es compti amb l'oportú crèdit i dins dels terminis establerts en les presents bases.

En cap cas la presentació de la sol·licitud en termini generarà cap dret per al sol·licitant fins que es resolgui la sol·licitud.

3.- No obstant la previsió relativa a terminis fixada en les presents bases, i amb l'excepció d'aquells establerts per determinació legal, es podrà acordar la modificació dels mateixos, podent haver-hi lloc a això amb l'oportuna Resolució de Batlia. Per al supòsit que tal modificació tingui per particular objecte l'ampliació de terminis previstos a les bases i que d'alguna manera poguessin tenir incidència comptable (v.gr. termini d'execució de les actuacions; termini de la seva justificació, etc), en qualsevol cas aquella s'ha d'ajustar als preceptius paràmetres comptables, quedant així mateix sotmès això a la condició de comptar amb l'oportuna disponibilitat de crèdit a tals efectes.

Article 9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

1.- Com que no està limitat el nombre de beneficiaris no serà necessari comparar les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre les mateixes. Per tant, no és necessari establir criteris de valoració.

S'establiran, en els apartats següents, els criteris necessaris per a ser adjudicatari d'una subvenció.

2.- Les actuacions subvencionables s'han d'escometre entre el dia un (1) de gener de 2021 i el dia trenta-un (31) de març de 2023.

3.- En relació a la millora estètica (línia A) s'atorgaran totes aquelles subvencions que suposin una millora estètica interior o exterior d'un establiment físic que disposi d'alguna zona d'ús públic. Les actuacions subvencionables han de complir el següent:

A.- S'hauran d'ubicar en les zones d'ús públic de l'establiment o ser visibles des d'aquesta zona. La definició d'ús públic és la continguda a l'annex A del document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), que disposa: ''Zones o elements de circulació susceptibles de ser utilitzats pel públic en general ''.

B.- En qualsevol cas les actuacions a realitzar compliran la normativa vigent d'aplicació incloses les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià. Específicament i per al cas de millores en els espais exteriors, les actuacions proposades han de complir l'Ordenança Municipal Reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l' ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de via pública en el Municipi de Calvià (BOIB núm 101 de 20/07/2006 i BOIB núm 088 de 20/07/2017 -modificació-).

C.- Es consideren costos subvencionables els següents:

 • Les obres de reforma o manteniment.
 • L'adquisició de mobiliari o equipament.
 • La instal·lació, a l'exterior, de tendals o marquesines.
 • La modificació o substitució d'elements publicitaris.
 • La modificació o substitució d'instal·lacions existents.

4.- En relació a les actuacions dirigides a la innovació i la digitalització (línia B):

A.- Cost d'adquisició dels terminals de punt de venda ( TPV )

Es defineix un terminal de punt de venda, o TPV, al dispositiu que en un establiment comercial permet gestionar tasques amb la venda i permet, gràcies als datàfons, el cobrament per targeta de crèdit o dèbit, la creació i impressió del tiquet de venda, gestionar l'inventari o generar informes que ajuden en la gestió del negoci, etc.

Els TPV es componen de l'equip o suport físic (maquinari) i del programa (Programari) informàtic.

El TPV objecte de subvenció hauran de ser compactes. Equips pensats específicament per treballar com a punt de venda que integren la CPU, la impressora, la pantalla i el teclat en una sola màquina. Poden equipar altres perifèrics com calaix portamonedes, lector de codi de barres, lector de banda magnètica i lector de targetes.

B.- Serveis professionals així com qualsevol cost associat a la creació, actualització o manteniment d'un portal web: pagament anual a un registrador de dominis, pagament anual de l' allotjament o servei d'allotjament de la web, e-mail service, serveis professionals per al disseny o modificació de la pàgina web, serveis professionals per al manteniment i / o administració de la web, etc.

El portal web ha de complir:

i.- Tenir el protocol de transferència de dades https.

ii.- Disseny web adaptatiu.

iii.- Si cal, tenir el portal adaptat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades espanyola i al Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD).

iv.- En el cas de web amb botiga online aquesta ha de tenir passarel·la de pagament.

C.- Adquisició de programes informàtics (programari) per a la gestió del negoci (EPR o Enterprise Resource Planning).

Es tracta d'un programari per a l'optimització de tasques i control de la gestió de l'empresa que permet la simplificació i automatització de tasques repetitives i rutinàries. D'aquesta manera s'inverteix menys en la gestió i més en altres activitats com la innovació, el creixement de l'empresa, les estratègies de venda o la recerca de noves oportunitats de negoci.

Pot incloure:

i.- Gestió de comptabilitat i finances: gestió pressupostària, control d'amortitzacions, impostos i fiscal, gestió comptable, gestió de tresoreria, gestió del flux de caixa, seguiment dels actius fixos, etc

ii.- Gestió de vendes i clients (CRM -Customer Relationship Management-): gestió de la base de dades dels clients, gestió de campanyes de màrqueting, analítica i visualització de dades, gestió de serveis i postvenda, gestió de les vendes i oportunitats.

iii.- Gestió de compres i proveïdors: gestió del procés d'aprovisionament (proveïdors), cicle complet des de la comanda al pagament, integració entre magatzem i comptabilitat ...

iv.- Gestió d'inventari i distribució: gestió de les trameses d'entrada i sortida, ubicacions i gestió del magatzem, producció i planificació del material.

 

v.- Gestió de recursos humans: gestió de la informació clau dels empleats; avaluacions, salaris i dades bancàries; seguiment d'horaris; etc.

vi.- Gestió de projectes: Disseny, planificació i execució de projectes. Control de recursos, compres, execució i facturació.

5.- Es consideraran costos subvencionables tant aquells associats a la modificació d'una activitat existent com els costos relacionats amb la implantació d'una nova activitat.

En el cas que hi hagi un establiment físic, la data d'adquisició del títol habilitant per iniciar i exercir l'activitat ha de ser anterior o coincident amb la de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

En el cas d'un negoci en línia l'alta en l'IAE o en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, la data ha de ser anterior o coincident amb la de finalització de termini per presentar les sol·licituds.

Article 10. Criteris per a la determinació de la quantia de la subvenció

1.- Seran despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin necessaris i es realitzin en el termini establert. Seran:

 • El pressupost d'execució per contracta (PEC) -IVA exclòs- de les obres i / o instal·lacions. Entès com l'import del cost dels materials i de la mà d'obra necessaris per a l'execució d'una obra o instal·lació, així com les despeses generals i el benefici industrial de constructor.
 • Cost d'adquisició -IVA exclòs- de mobiliari, equipament o elements publicitaris, Terminals de Punt de Venda (TPV) i creació, actualització i manteniment d'un portal web per publicitar l'activitat i / o per a venda de productes o serveis.
 • Cost de serveis professionals.
 • Les taxes per la tramitació dels títols habilitants necessaris, segons la legislació vigent, per a l'execució de les actuacions previstes (comunicació prèvia d'obres, llicència urbanística, comunicació prèvia d'instal·lació, etc.); o per a la modificació de l'activitat.
 • En cap cas s'entén com a cost subvencionable l'impost sobre el valor afegit (IVA).

2.- En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

3.- Els ajuts econòmics que preveu la línia A tindran el caràcter de subvenció a fons perdut i el seu import serà del 80% de les factures, factures proforma o pressupost presentat.

Així mateix es subvencionarà el 90% de l'import pagat en concepte de taxes per a la concessió dels títols habilitants requerits. Les taxes per a l'execució d'obres seran les calculades en funció de l'import del pressupost d'execució material subvencionable.

S'exclou del càlcul de la subvenció qualsevol altre impost.

L'import màxim serà de nou mil euros (9000 €).

4.- Les ajudes econòmiques previstes en la línia B tindran també el caràcter de subvenció a fons perdut i el seu import serà del 80% de les factures, factures proforma o pressupost presentat (IVA exclòs)

L'import màxim de les tres sublínies serà de sis mil euros (6000 €).

Article 11. Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció. Termini de notificació de la resolució.

1.- La instrucció del procediment correspondrà a la secció de Comerç del Servei de Comerç i Activitats, que actuarà d'ofici realitzant totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió de subvencions.

2.- L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local (JGL), sense perjudici del que determina l'apartat següent.

3.- El procediment es podrà resoldre de forma parcial tramitant la seva concessió i consegüent ordre de pagament immediats sense esperar la resolució de la totalitat de la convocatòria, mitjançant l'oportuna Resolució de Batlia que haurà de ser, posteriorment,ratificada per la Junta de Govern Local (JGL).

Article 12. Drets dels beneficiaris

Els beneficiaris tindran dret a obtenir, en tot moment, el suport i la col·laboració de l'entitat local en la realització de les actuacions que se subvencionin: permisos, autoritzacions, llicències, etc.

Article 13. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de la persona beneficiària:

A.- Presentar una sol·licitud en temps i forma juntament amb la documentació requerida.

B.- Justificar que es tracta d'una actuació subvencionable.

C.- Si és el cas, obtenir els títols habilitants necessaris per a la realització de les actuacions i per a la modificació de l'activitat exercida:

i.- El títol habilitant per a l'execució d'obres i / o instal·lacions: comunicació prèvia d'obres, llicència urbanística, declaració responsable d'execució d'obres, etc.

ii.- La llicència exigida en l'Ordenança Municipal reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l'ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública en el municipi de Calvià.

iii.- El títol habilitant per a modificar l'activitat, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de la L7 / 2013 .

 

D.- Justificar el compliment dels requisits i condicions.

E. Acceptar la subvenció. En cas que no sigui possible, haurà de renunciar expressament i motivadament, en el termini de quinze (15) dies comptats a partir del dia següent a la notificació de la concessió de la subvenció.

F. Realitzar o executar les actuacions previstes, les que van fonamentar l'atorgament de l'ajut de conformitat amb el descrit en la memòria presentada amb la sol·licitud. S'ha de destinar l'import íntegre de la subvenció a aquesta realització o execució.

G- Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització de les actuacions, justificant-les adequadament.

H.- Comunicar a la secció de Comerç qualsevol variació de les condicions que van motivar la concessió de la subvenció.

I.- Justificar la realització o execució de les actuacions mitjançant la presentació de factures o altra documentació.

J.- Sotmetre a les actuacions de comprovació i inspecció que la secció de Comerç consideri pertinents durant la tramitació del procediment.

K.- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, en tant puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

L.- Procedir al reintegrament dels fons percebuts més l'interès de demora meritat des del moment de l'abonament de la subvenció fins al moment en què s'acordi la procedència del reintegrament dels mateixos, en els supòsits previstos a la LGS i en la seva normativa de desenvolupament.

Article 14. Termini i forma de justificació per part de beneficiari de l'acompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

1.- La justificació de la realització de l'objecte de la subvenció s'ha de presentar, en tot cas, com a màxim, el dia trenta (30) d'abril de 2023 inclòs.

2.- La justificació, sota responsabilitat del declarant, es farà per la modalitat de compte justificatiu simplificat. A aquest efecte haurà de lliurar la següent documentació:

 • Una memòria detallada i justificativa de l'acompliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les actuacions realitzades. S'annexaran, si escau, fotografies de l'estat actual de l'establiment.
 • Una relació classificada de les despeses i inversions, amb identificador del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, indicar les desviacions esdevingudes.
 • Declaració responsable de la persona beneficiària de la subvenció, mitjançant la qual s'acrediti que les despeses relacionades (hi ha de constar una relació de totes les factures i / o documents justificatius a què es refereix) corresponen sens dubte a les actuacions subvencionades.

Article 15. Mesures de garantia que, si escau, es consideri necessari constituir a favor de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i procediments de cancel·lació.

No es considera necessari exigir garanties per assegurar el compliment dels compromisos assumits pels beneficiaris.

Article 16. Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris.

A causa de la naturalesa d'aquestes subvencions, de concessió directa, es podran realitzar pagaments anticipats.

Un cop comprovat per part de l'òrgan instructor que es compleixen amb tots els requisits per a ser beneficiari i que l'expedient administratiu està complet, es podrà resoldre el pagament anticipat, en concepte de bestreta, sense garantia prèvia, amb un màxim del 75% de l'import a concedir.

El percentatge restant quedarà supeditat a la remissió i acceptació del compte justificatiu presentat.

No obstant això, en aquells casos en què amb la presentació de la sol·licitud de subvenció es justifiqui que ja s'ha realitzat l'execució material de l'actuació, mitjançant la presentació de la documentació corresponent i del compte justificatiu simplificada, es procedirà al pagament complet.

En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats en els següents casos:

A.- Quan s'hagi sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003 , de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

Article 17. Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.

La Junta de Govern Local, un cop concedides les subvencions als beneficiaris, i en aplicació del principi de proporcionalitat, podrà modificar la seva assignació mitjançant resolució motivada. Hi hauran, per això, concórrer algunes de les següents circumstàncies:

1.- Per incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquestes bases reguladores que no siguin determinants de la seva revocació.

2.- Prèvia justificació de la causa que origina la impossibilitat d'executar el que motiva la subvenció, es podrà autoritzar el canvi de la destinació dels ajuts concedits.

3.- En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i es minorarà proporcionalment.

4.- Sense perjudici de l'anterior, mitjançant Resolució de l'Ajuntament podran realitzar les interpretacions i / o aclariments relatives als preceptes de les presents Bases que en cada moment puguin precisar i així considerar convenient la mateixa.

Article 18. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Les subvencions concedides seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Les presents subvencions seran incompatibles amb aquelles actuacions ja subvencionades en la Convocatòria 2021-2022.

Article 19. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Reintegrament.

Serà procedent el reintegrament de la subvenció en els casos que preveu la LGS i en la seva normativa de desenvolupament.

Article 20. Recursos

Contra les presents Bases i convocatòria, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Batlia de l'Ajuntament de Calvià en el termini d'un (1) mes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. O bé, recurs contenciós administratiu davant els tribunals competents en el termini de dos (2) mesos, comptats des de l'endemà del de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció Contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022

El tinent de batle delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats Marc Lópex Expósito)