Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Núm. 569540
Acord d’encomana de gestió a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre per col·laborar en l'execució d'actuacions incloses en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de desenvolupament i millora de la infraestructura i l’explotació de Serveis Ferroviaris de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer Antecedents

Com a conseqüència del gran volum de treball derivat de les noves obres i projectes posats en marxa per SFM, es considera convenient fer un acord d'encomana de gestió amb la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (DGMTT), en virtut del que disposa l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic, per tal que aquesta Administració posi a disposició d'SFM els mitjans de caràcter tècnic i material per a determinades col·laboracions amb els departaments tècnics d'SFM.

Mitjançant aquesta encomana la referida Direcció General ha de facilitar la col·laboració de diversos enginyers adscrits a aquesta Administració per donar suport a SFM per executar determinades obres i projectes inclosos en el Pla Director Sectorial de Mobilitat (PDMSIB), així com en actuacions puntuals de millora de la infraestructura i explotació.

Segon Justificació de la necessitat

SFM disposa d'una plantilla amb un nombre de personal tècnic molt reduït amb relació al volum pressupostari que se li assigna anualment. En dependència jeràrquica de la cap d'Explotació, Projectes i Obres, el departament tècnic s'organitza de la manera següent:

1. L'Àrea d'Infraestructures i Instal·lacions té adscrits un enginyer de camins, canals i ports i una enginyera industrial, per mitjà dels quals assumeix els manteniments de la infraestructura i superestructura de via, instal·lacions associades a l'electrificació i manteniment d'estacions, entre d'altres. A més, amb una unitat d'assistència tècnica de TRAGSATEC, duen a terme la redacció de projectes i la direcció de les obres necessàries per a la millora del ferrocarril en l'àmbit de les seves competències. També duen a terme determinades direccions de projectes i d'obres de millora de la infraestructura i instal·lacions existents. Els treballs d'aquesta encomana no coincideixen ni tenen relació amb les actuacions dutes a terme en els encàrrecs a mitjans propis fetes per SFM a TRAGSATEC.

Per poder dur a terme aquestes tasques amb major rigor i millorar les labors de supervisió dels contractes externs, s'ha transmès a la Gerència en anteriors ocasions que la relació de llocs de treball (RLT) hauria de preveure l'adscripció d'un tècnic mitjà o una tècnica mitjana (enginyer tècnic o enginyera tècnica o equivalent), per exemple mitjançant la cobertura de la plaça de cap de Serveis Tècnics amb els requisits adequats.

L'equip tècnic de la plantilla d'SFM està dimensionat per a l'activitat bàsica i el funcionament normal de l'entitat, però no per a les puntes derivades de projectes i obres, molt variables en funció de la disponibilitat pressupostària i fons europeus. Això fa que determinats projectes i obres, com els inclosos en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB), una vegada que es disposa de pressupost d'execució, encara s'hagin de retardar en el temps per manca de mitjans tècnics per executar-los.

Per aquest motiu, es considera d'interès per a SFM encarregar a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre la col·laboració d'alguns tècnics adscrits a la Direcció General, entre ells, un enginyer o enginyera de camins, canals i ports (ECCP) i un enginyer tècnic o enginyera tècnica d'obres públiques (ETOP), per poder impulsar determinades actuacions previstes en el PDSMIB.

2. L'Àrea d'Explotació i Sistemes i Material Mòbil disposa d'un tècnic d'explotació i planificació, un tècnic de sistemes, un adjunt a la cap d'Explotació, Projectes i Obres, i un tècnic en material mòbil.

El personal tècnic de l'àrea requereix suport tècnic per col·laborar en l'impuls d'actuacions de millora del servei, especialment en matèries vinculades amb la informació a la persona usuària, la recerca de solucions per generar i comunicar la informació als viatgers, així com per col·laborar en la tramitació dels expedients de contractació que se'n puguin derivar.

La col·laboració del personal tècnic de la Direcció General també en les fases d'implantació i posada en servei suposaria una forta reducció dels terminis d'aquestes accions, fet que podria possibilitar, addicionalment, participar d'alguna subvenció que es pogués tramitar en el marc de les aportacions de fons post pandèmia.

Tercer Justificació de l'oportunitat

Es considera que la formalització d'una encomana de gestió, d'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015, pot ser el procediment més oportú per assolir les necessitats plantejades pels motius següents:

1. L'encomana de gestió es justifica per raons d'eficàcia.

La Direcció General disposa d'enginyers plenament qualificats per dur a terme amb eficàcia les tasques que s'han d'incloure en aquesta encomana de gestió.

En particular, la direcció de contractes de serveis per redactar estudis informatius es pot dur a terme més eficaçment des de la Direcció General perquè l'article 121 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, indica que sigui la direcció general competent la que ha d'aprovar els estudis informatius per establir noves línies ferroviàries, i que li correspon també dur-ne a terme la tramitació.

D'igual forma, també és adient que el personal tècnic de la Direcció General participi de forma directa en algunes de les actuacions que preveu el PDSMIB, el que permetrà reduir terminis i complir les previsions de la planificació.

2. Les prestacions incardinades en aquesta encomana de gestió no tenen cabuda en contractes regulats per la normativa de contractació del sector públic.

Les tasques reservades al personal adscrit a l'encomana gestió no poden ser contractades externament.

Es preveuen tasques que SFM reserva habitualment a personal propi, com són la realització d'informes de justificació per a contractacions, la participació en meses de contractació, la redacció d'informes de valoració o les direccions de contractes o d'obres.

Quart Tasques per desenvolupar

1. Projectes de desenvolupament de la xarxa

El personal de la Direcció General adscrit a l'encomana ha de col·laborar en la direcció del contracte per a redactar estudis informatius per desenvolupar la xarxa, que ha estat objecte de licitació en tres lots. Això és:

 1. direcció del contracte de l'estudi informatiu de la nova línia Palma – Llucmajor;

 2. direcció del contracte de l'estudi informatiu de la prolongació sa Pobla – Port d'Alcúdia;

 3. direcció del contracte de l'estudi informatiu per a la reobertura de la línia Manacor – Artà, tram fins a Cala Millor.

En el marc d'aquestes direccions de contracte, el personal de la Direcció General ha de dur a terme els tràmits necessaris que puguin conduir a l'aprovació dels estudis. Paral·lelament, s'han de preparar els expedients per a les licitacions que siguin necessaris per concretar les actuacions, així com altres contractes complementaris que puguin resultar necessaris.

A l'encomana també s'inclou la preparació dels expedients, la redacció dels plecs per a la licitació, i els informes per a l'adjudicació i direcció del contracte d'altres actuacions compreses en el PDSMIB, segons les directrius que s'estableixin a l'efecte.

2. Reordenació i supressió de passos a nivell

El personal de la Direcció General adscrit a l'encomana ha de col·laborar amb el personal tècnic d'SFM en els projectes i direccions d'obra per suprimir passos a nivell, especialment els que requereixin la construcció de passos superiors o l'obertura de nous vials. Es considera prioritari dur a terme les actuacions següents:

— Reordenació dels passos a nivell de Santa Maria

 • Substitució del pas a nivell del camí des Moliners per un pas superior.
 • Transformació del pas a nivell del camí de Coanegra en pas per a vianants, amb la connexió prèvia amb el pas superior del punt anterior mitjançant un vial de servei.
 • Transformació del pas a nivell del carrer del batle Josep Canyelles en pas a nivell per a vianants, amb l'obertura prèvia d'un carrer lateral que connecti en el marge esquerre amb el pas a nivell del carrer de Gabriel Mesquida.
 • Estudi de substitució del pas a nivell del carrer de Gabriel Mesquida per un pas a diferent nivell.

— Supressió del pas a nivell del camí de Son Jordi (TM Consell)

 •  Fase 1: Transformació en pas de vianants. Requereix l'actualització i l'execució de projecte de rotonda a la carretera antiga Alaró-Consell.
 • Fase 2: Supressió del pas a nivell. Alternativa 1: Execució d'UTB i aparcament en el costat dret de les vies. Alternativa 2: Execució de passarel·la per a vianants i aparcament en el costat dret.

— Supressió del pas a nivell del camí d'Alaró (TM Binissalem)

Hi ha un projecte redactat per RAFER. Se n'hauria d'estudiar la viabilitat, actualitzar-lo i executar-lo, si escau.

— Reordenació dels passos a nivell de Sineu

 • Fase 1: Transformació del pas a nivell de la carretera de Maria de la Salut en pas de vianants.
 • Fase 2: Estudiar la viabilitat dels projectes fets per a la supressió dels passos a nivell del camí de Llubí i la carretera d'Ariany, per actualitzar-los i executar-los, si escau.

— Supressió de passos a nivell particulars

 • Cas Coronell: actualització de projecte existent i execució.
 • Camí de Mainou: projecte i execució de pas inferior.

La participació del personal tècnic de la Direcció General adscrit a l' encomana consisteix a preparar els expedients, redactar els plecs per a la licitació, elaborar els informes d'adjudicació i dur a terme la direcció dels contractes i direccions de les obres d'aquesta llista que, segons la disponibilitat pressupostària, hagin de ser duts a terme a curt termini.

3. Suport a SFM en projectes de millora de la infraestructura actual

La Direcció General ha de col·laborar en el marc d'aquesta encomana en la supervisió i control d'obres i assistències tècniques impulsades per l'Àrea d'Infraestructures i Instal·lacions, i en la direcció de les obres que estan en execució actualment i les que es puguin llençar properament: la rehabilitació del pont del Carril, del pont de sa Barraquera i del pont de sa Picardia; la construcció d'un baixador de l'Hospital Comarcal d'Inca; l'execució d'una nau per a magatzem a s'Enllaç, etc.

També s'ha de col·laborar en la inspecció de l'estat dels terrenys limítrofs a la via i el control del compliment de la Llei 4/2014 i s'ha d'establir un protocol d'actuació per denunciar infraccions davant el Servei d'Inspecció de la Direcció General.

4. Suport a SFM en projectes de millora de l'explotació i sistemes

La Direcció General pot col·laborar amb l'adscripció a l'encomana un tècnic o tècnica amb aptituds en el vessant digital dels equipaments requerits per a la informació a la persona usuària.

En concret, en primer lloc, participaria en el procediment per renovar suports digitals de visualització de la informació del servei i d'altres, tant en la fase de licitació com d'execució.

En segon lloc, col·laboraria en la renovació de l'equipament de la xarxa de megafonia, ja que és un altre projecte que cal tramitar amb celeritat, atès que la licitació per redactar el projecte i dirigir la instal·lació que es va impulsar va quedar desert.

En tercer lloc, ha d'intervenir en el disseny i l'execució d'una nova aplicació per a telèfons intel·ligents amb tota la informació vinculada al servei.

D'altra banda, ha de treballar en la proposta, disseny i implantació de nous canals de comunicació que es puguin implantar, i ha de presentar les propostes necessàries perquè la Direcció les aprovi.

Finalment, amb caràcter més transversal, ha de col·laborar amb els diferents departaments que ho requereixin en la digitalització de la informació generada per les accions de les diferents àrees, que puguin ser objecte de tractament i anàlisi per millorar els procediments, les accions preventives i l'eficàcia de les intervencions, etc.

Cinquè Mitjans adscrits a l'encomana

La Direcció General ha d'adscriure a aquest encomana, amb dedicació parcial segons les necessitats que s'esdevinguin en cada moment, els mitjans personals següents:

— Tres enginyers de camins, canals i ports

— Un enginyer o enginyera d'obres públiques

La Direcció General també ha de facilitar al personal adscrit els mitjans materials de caràcter general necessaris (material de papereria, d'ofimàtica i de telefonia) per fer les funcions compreses a l'encomana, sens perjudici de la responsabilitat d'SFM d'aportar els mitjans especials que siguin necessaris per exercir les seves funcions.

Sisè Règim econòmic

Aquesta encomana de gestió no suposa cap despesa; no obstant això, les despeses sobrevingudes s'han d'instrumentalitzar mitjançant el procediment que resulti d'aplicació d'acord amb la normativa economicofinancera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Setè Termini de vigència

El termini de vigència d'aquesta encomana és de dos anys des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que es pugui prorrogar pel temps necessari per finalitzar les activitats encomanades.

Vuitè Titularitat

L'encomana de gestió no suposa la cessió de la titularitat de les competències ni dels elements substantius de l'exercici atribuïts a Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Novè Protecció de dades

La Direcció General, en qualitat d'òrgan encarregat, té la condició d'encarregada del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de l'encomana, i li és aplicable el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 

(Signat electrònicament: 27 de setembre de 2022)

 El vicepresident de SFM  

   El conseller de Mobilitat i Habitatge

 Jaume Mateu Lladó 

   Josep Marí i Ribas