Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 573136
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) dins el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex no han aportat tota la documentació requerida per a la sol·licituds dels ajuts, d'acord amb l'apartat sisè de la convocatòria de subvencions.

3. La Direcció General d'Energia ha fet un requeriment a les persones i entitats que figuren en l'annex, en el qual se'ls sol·licita la presentació de la documentació pendent i se'ls concedeix un termini de deu dies per a la presentació.

4. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones i entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. L'apartat 8.3 de la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) dins el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 212), estableix que, «si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol•licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient».

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Tenir per desistit i ordenar l'arxivament dels expedients que es detallen en l'annex, per no haver-ne presentat tota la documentació requerida a la sol·licitud en el termini establert.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

 

Palma, 30 de setembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista d'expedients arxivats

Expedient

Sol·licitant

NIF

PREE-4/2020

TURÍSTICOS S.A.U. APARTAMENTOS

***1246**

PREE-6/2020

MENORCA SAU TURIS

***0509**

PREE-14/2020

MERCEDES SEGUI CHINCHILLA

***8959**

PREE-22/2020

ANTONIO SOLIVELLA ESTRANY

***0673**

PREE-27/2020

MANEL FEBRER PONS

***3549**

PREE-30/2020

ESTRELLA PONS MARQUES

***3922**

PREE-33/2020

ANA TORRICO GARCIA

***3931**

PREE-38/2020

MIQUEL ÀNGEL ESTARELLAS SANCHEZ

***8747**

PREE-57/2020

FRANCISCO JOSÉ FLORES AMENGUAL

***9663**

PREE-60/2020

OLIVER ROBARDEY

***7560**

PREE-62/2020

TITO SOSSELLA

***3353**

PREE-65/2020

ALEXIANE BIJOUS, S.L.

***6679**

PREE-66/2020

IDAN TUVAL GEFEN

***1807**

PREE-70/2020

FERNANDO RAMON JIMENEZ

***9807**

PREE-76/2020

SALAMANCA ONOFRE RULLAN

***8013**

PREE-82/2020

ANA LAURA FERRRARIS

***0842**

PREE-84/2020

JESUS BOSCH PONS

***3647**

PREE-86/2020

VIRGINIA RUIZ PIZARRO

***0198**

PREE-88/2020

MARGARITA FRANCO MARIMON

***0398**

PREE-89/2020

MARIA ISABEL SEGUI CAPO

***1137**

PREE-90/2020

VIRGINIA MUÑOZ AMIAN

***6308**

PREE-91/2020

GABRIEL LLABRES DIEZ

***5842**

PREE-94/2020

MIGUEL JIMENEZ CALDERON

***4695**

PREE-97/2020

XAVIER MARTÍ CABRÉ

***3904**

PREE-99/2020

MARGARITA CAPÓ BOSCH

***3188**

PREE-100/2020

JOSE MARIA OLEO FORCADAS

***3229**

PREE-101/2020

JOSE MARIA OLEO FORCADAS

***3229**

PREE-105/2020

AJUNTAMENT DE COSTITX

***0170**

PREE-109/2020

JUAN CARLOS JACOME PASTOR

***6164**

PREE-115/2020

MARIA GLORIA CUYAS MORALES

***6228**

PREE-117/2020

SEBASTIAN GARRIGA ROSSELLO

***9105**

PREE-118/2020

PEDRO AMER GOMILA

***5860**

PREE-119/2020

ANTONIO MOISES POU TUR

***7308**

PREE-120/2020

SON RULLAN INVERSIONES S.L.

***9037**

PREE-125/2020

MIGUEL COLOM FERRER

***5001**

PREE-127/2020

CRISTOBAL COLL ALCINA

***0454**

PREE-130/2020

VALERIO MIRAGOLI

***7009**

PREE-135/2020

ANA MARIA CALVO SASTRE

***5714**

PREE-144/2020

CATRIN CLOE

***0273**

PREE-145/2020

KARIN MARIA VOGT

***9628**

PREE-146/2020

EL HOTEL PACHA S.L.

***2158**

PREE-147/2020

ISAIAS CONTRERAS MIRA

***5015**

PREE-149/2020

JOCESAR S.L.

***4204**

PREE-150/2020

DIEGO BALBAS CRESPO

***1524**

PREE-151/2020

MARGARET ANNE CUNNINGHAM

***0202**

PREE-152/2020

VICENÇ MATAS ROSSELLO

***9138**

PREE-154/2020

FRANCISCO MUÑOZ CABRISAS

***3921**

PREE-155/2020

JOSE OLIVAR CLAR

***4121**