Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 575158
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica la data límit d’execució i justificació establertes a les resolucions de concessió de subvenció per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1, 2 i 3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació de l'apartat quart de la Resolució esmentada, d'ofici, han informat favorablement sobre la modificació del termini d'inversió.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificat pel Reial decret 377/2022, de 17 de maig.

2. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021). En l'apartat quart d'aquesta resolució s'indica:

a) Les actuacions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears i s'han de fer dins el període següent: des de la data de registre de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

I en l'apartat 13.6 d'aquesta mateixa resolució s'indica:

La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que ha de ser, com a màxim, de divuit mesos comptadors des de la data de notificació de la resolució de la concessió.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar l'apartat 3 de les resolucions de concessió de subvenció en els termes següents:

On diu:

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer des del 30 de juny de 2021 fins al 15 novembre de 2022 per a les sol·licituds amb anualitat de justificació 2022 i, per a la resta, fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

Hi ha de dir:

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer i justificar des de la data de registre de la sol·licitud (amb les excepcions establertes a l'apartat 4.c de la resolució de convocatòria) fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 5 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)