Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 13151 - Pàgines 52652-52752

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual se estableixen els preus públics que han de aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social

    Número d'edicte 13103 - Pàgines 52753-52836

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de 12 de juliol de 2019 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s’han d’estructurar els departaments

    Número d'edicte 13111 - Pàgines 52837-52838

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 13112 - Pàgines 52839-52840

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifica el Decret de 8 de Juliol de 2019 que crea els Departaments que n’han d’estructurar el Govern

    Número d'edicte 13113 - Pàgina 52841

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expediente núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 3/2021 SUP 2/2021)

    Número d'edicte 13116 - Pàgines 52842-52844

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva del pressupost 2022 de l'Ajuntament d'Alaior

    Número d'edicte 13090 - Pàgines 52845-52849

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 16-2021, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

    Número d'edicte 13156 - Pàgina 52850

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del pressupost per al 2022

    Número d'edicte 13094 - Pàgines 52851-52853

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Binissalem de data 15 de novembre de 2021 pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits número 3 de 2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferència de crèdit. 

    Número d'edicte 13092 - Pàgina 52854

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa 06-2021

    Número d'edicte 13118 - Pàgina 52855

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva pressupost general 2022

    Número d'edicte 13149 - Pàgines 52856-52858

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 07/2021 al Pressupost de l’Ajuntament de 2021

    Número d'edicte 13063 - Pàgina 52859

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 08/2021 al Pressupost de l’Ajuntament de 2021

    Número d'edicte 13064 - Pàgina 52860

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l'Ajuntament d’Esporles

    Número d'edicte 12973 - Pàgines 52861-52890

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdit 1099/2021 aprovada definitivament

    Número d'edicte 12860 - Pàgina 52891

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdit expedient 1103/2021 aprovada definitivament

    Número d'edicte 12862 - Pàgina 52892

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Modificació de crèdit expedient 1105/2021 aprovada definitivament

    Número d'edicte 12863 - Pàgina 52893

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit 1107/2021 aprovat definitivament

    Número d'edicte 12864 - Pàgina 52894

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit 1095/2021 aprovat definitivament

    Número d'edicte 12865 - Pàgina 52895

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Transferència de crèdit 1051/2021 aprovada definitivament

    Número d'edicte 12866 - Pàgina 52896

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Suplement de crèdit 1096/2021 aprovat definitivament

    Número d'edicte 12867 - Pàgina 52897

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans

    Número d'edicte 13096 - Pàgines 52898-52906

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i Plantilla de Mancor de la Vall per a l'any 2022

    Número d'edicte 13068 - Pàgines 52907-52908

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la taxa de recollida de residus urbans

    Número d'edicte 13123 - Pàgina 52909

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la taxa per instal·lació en sól públic de parades, barraques i altres elements

    Número d'edicte 13124 - Pàgina 52910

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la taxa per ocupació de sól públic amb taules, cadires i altres elements

    Número d'edicte 13125 - Pàgina 52911

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI

    Número d'edicte 13126 - Pàgina 52912

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Aprovació definitiva de l'esmena 3ª a la modificació de crèdit número 6 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació de 2021

    Número d'edicte 13069 - Pàgina 52913

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer. Aprovació definitiva modificació de crèdit número 24 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació de 2021

    Número d'edicte 13070 - Pàgina 52914

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva Pressupost General per a 2022

    Número d'edicte 13158 - Pàgines 52915-52935

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord del Ple de data 8 de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Porreres pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'art. 3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número d'edicte 13097 - Pàgina 52936

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva pressupost general i la plantilla de l'Ajuntament de sa Pobla, any 2022

    Número d'edicte 13117 - Pàgines 52937-52944

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 13101 - Pàgines 52945-52947

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 13121 - Pàgines 52948-52950

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 13091 - Pàgines 52951-52952

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança de Benestar Animal

    Número d'edicte 12947 - Pàgines 52953-52963

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva diversos expedients de modificació de crèdits

    Número d'edicte 12960 - Pàgina 52964