Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 632833
Departament Financer.- Aprovació definitiva Pressupost General per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resoltes les al·legacions presentades en temps hàbil contra l'aprovació inicial del Pressupost General per a 2022 i aprovat definitivament en sessió plenària de dia 29 de desembre de 2021, d'acord amb el que disposa l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i acord de l'Ajuntament en Ple abans esmentat, es transcriuen a nivell de capítols els Pressuposts que integren el General de la Corporació i l'estat de consolidació que són:

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2022, SENSE CONSOLIDAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOAA i Propi

INGRESSOS

HABITATGE

I.M.E.

ESCOLES

I.M.I.

Palma Activa

TOTAL OO.AA

Propi

sense consolidar

A)OPERAC.CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

 

 

 

 

 

 

195.816.830,62

195.816.830,62

Cap. II

 

 

 

 

 

 

33.089.552,77

33.089.552,77

Cap. III

96.006,00

4.109.929,51

1.009.116,03

2.893,00

36.000,00

5.253.944,54

109.007.524,66

114.261.469,20

Cap. IV

1.653.264,09

15.383.807,58

7.558.601,60

6.273.658,98

10.321.680,00

41.191.012,25

103.288.342,83

144.479.355,08

Cap. V

850.000,00

171.791,83

20,00

50,00

6.300,00

1.028.161,83

4.664.370,39

5.692.532,22

B)OPERAC.CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. VII

1.111.896,63

2.500.000,00

140.000,00

1.022.368,85

176.020,00

4.950.285,48

3.664.055,46

8.614.340,94

Cap. VIII

11.529,83

90.000,00

11.000,00

60.000,00

20.000,00

192.529,83

4.938.255,39

5.130.785,22

Cap. IX

 

 

 

 

 

 

21.021.067,88

21.021.067,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

3.722.696,55

22.255.528,92

8.718.737,63

7.358.970,83

10.560.000,00

52.615.933,93

475.490.000,00

528.105.933,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

A)OPERAC.CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

2.060.599,92

5.069.217,00

4.000.760,71

5.072.817,10

7.686.315,38

23.889.710,11

165.473.289,17

189.362.999,28

Cap. II

492.200,00

14.371.311,92

4.166.476,92

1.201.784,88

1.051.099,46

21.282.873,18

132.554.415,49

153.837.288,67

Cap. III

1.000,00

5.000,00

500,00

2.000,00

1.565,16

10.065,16

4.922.197,55

4.932.262,71

Cap. IV

17.000,00

220.000,00

400.000,00

 

1.625.000,00

2.262.000,00

102.945.811,38

105.207.811,38

Cap. V

 

 

 

 

 

 

4.475.000,00

4.475.000,00

B)OPERAC.CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. VI

1.111.896,63

2.500.000,00

140.000,00

1.022.368,85

76.020,00

4.850.285,48

36.177.313,67

41.027.599,15

Cap. VII

 

 

 

 

100.000,00

100.000,00

5.398.767,39

5.498.767,39

Cap. VIII

40.000,00

90.000,00

11.000,00

60.000,00

20.000,00

221.000,00

1.200.000,00

1.421.000,00

Cap. IX

 

 

 

 

 

 

22.343.205,35

22.343.205,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

3.722.696,55

22.255.528,92

8.718.737,63

7.358.970,83

10.560.000,00

52.615.933,93

475.490.000,00

528.105.933,93

 

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2022 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

 

EFM

SMAP

EMAYA

EMT

TOTAL

 

 

 

 

 

 

1. Import net de la xifra de negocis

9.979.592,90

11.011.042,98

99.317.657,39

29.907.757,00

150.216.050,27

2. Variació d'existències

0,00

0,00

 

 

 

3. Treballs de l'empresa per al seu actiu

0,00

0,00

75.649,49

0,00

75.649,49

4. Aprovisionaments

-1.535.894,43

0,00

-25.806.345,66

-5.554.770,00

-32.897.010,09

5. Altres ingressos d'explotació

17.366,92

7.202.852,29

34.574.794,37

23.872.299,00

65.667.312,58

6. Despeses de personal

-5.330.834,93

-8.930.171,17

-84.253.906,67

-35.788.310,00

-134.303.222,77

7. Altres despeses d'explotació

-2.153.789,86

-2.955.693,36

-15.203.410,86

-9.907.600,00

-30.220.494,08

8. Amortització de l'immobilitzat

-657.805,89

-1.464.196,14

-10.442.228,10

-3.884.615,00

-16.448.845,13

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer

89.749,21

518.413,18

2.072.856,39

1.414.192,00

4.095.210,78

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

0,00

-408.643,94

 

 

-408.643,94

12. Altres resultats

1.250,01

0,00

0,00

0,00

1.250,01

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

409.633,93

4.973.603,84

335.066,35

58.953,00

5.777.257,12

7. Altres interessos i ingressos assimilats

 

0,00

 

 

0,00

12. Ingressos financers.

100,68

81.286,70

120.922,75

 

202.310,13

13. Despeses financeres

-13.481,50

-138.198,07

-337.844,03

-58.953,00

-548.476,60

 

 

 

 

 

 

A.2 RESULTAT FINANCER

-13.380,82

-56.911,37

-216.921,28

-58.953,00

-346.166,47

 

 

 

 

 

 

A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

396.253,11

4.916.692,47

118.145,07

0,00

5.431.090,65

17. Impost sobre beneficis

-1.006,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI

395.246,60

4.916.692,47

118.145,07

0,00

5.430.084,14

 

Així mateix d'acord amb el que disposa els articles 126 i 127 del R.D.L. 781/1986, es transcriu a continuació resumida la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament i dels OO.AA., aprovada per l'Ajuntament en Ple.

 

AJUNTAMENT DE PALMA.- PLANTILLA DE PERSONAL 2022

FUNCIONARI  2640

 

 

 

ADMINISTRATIU/IVA

 

 

131

ADMINISTRATIU/IVA DE PREVENCIÓ

 

 

1

ADMINISTRATIU/IVA II

 

 

1

ADMINISTRATIU/IVA OAC

 

 

19

ADMINISTRATIU/IVA PREMSA

 

 

1

ADMINISTRATIU/IVA SAT

 

 

1

AGENT D'IGUALTAT

 

 

1

AJUDANT D'OFICIS DIVERSOS

 

 

12

AJUDANT D'OFICIS DIVERSOS II

 

 

1

AJUDANT/A D' ESPAIS ESCÈNICS

 

 

4

AJUDANT/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

 

 

4

AJUDANT/A D'OBRES

 

 

7

AJUDANT/A D'OFICIS DIVERSOS

 

 

52

AJUDANT/A LABORATORI

 

 

1

AJUDANT/A TÈCNIC/A DEL SERVEI DE REGULACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT

 

 

1

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL

 

 

5

ARQUITECTE

 

 

1

ARQUITECTE TÈCNIC/A

 

 

1

ARQUITECTE/A

 

 

16

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

 

 

11

ARXIVER/A

 

 

1

ASSISTENT/A DE BATLIA I

 

 

2

ASSISTENT/A DE BATLIA II

 

 

3

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

 

 

245

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE PREVENCIÓ

 

 

1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA II

 

 

2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA OAC

 

 

43

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PREMSA

 

 

1

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA SAT

 

 

17

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

 

 

1

AUXILIAR DE LABORATORI

 

 

3

AUXILIAR D'INSPECCIÓ PADRONAL

 

 

2

AUXILIAR D'INSPECCIÓ PADRONAL II

 

 

2

BOMBER/A

 

 

132

BOMBER/A CONDUCTOR/A

 

 

46

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU

 

 

1

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU MANTENIMENT EQUIPS RESPIRACIÓ

 

 

2

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU MANTENIMENT VEHICLES I EQUIPAMENT

 

 

1

BOMBER/A CONDUCTOR/A NO OPERATIU OPERADOR COMUNICACIONS

 

 

3

BOMBER/A NO OPERATIU CONTROL ACCESSOS I TELEFONS

 

 

1

BOMBER/A NO OPERATIU ENCARREGAT PREMSA

 

 

1

BOMBER/A NO OPERATIU FEINES DIVERSES

 

 

3

BOMBER/A NO OPERATIU MANTENIMENT EQUIPS RESPIRACIÓ

 

 

3

BOMBER/A NO OPERATIU OPERADOR COMUNICACIONS

 

 

2

BOMBER/A NO OPERATIU PREVENCIÓ

 

 

1

CAP COMANDAMENT OPERATIU SCIS

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT ADJUNT DE PERSONAL

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT D'ACTIVITATS I SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT DE LA GERÈNCIA

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

 

1

CAP DE DEPARTAMENT DE L'OFICINA DE FONS EUROPEUS I SUBVENCIONS

 

 

1

 

CAP DE DEPARTAMENT DE MOBILITAT

1

CAP DE DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

1

CAP DE DEPARTAMENT DE PERSONAL

1

CAP DE DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

1

CAP DE DEPARTAMENT DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

1

CAP DE DEPARTAMENT DE TURISME, SANITAT I CONSUM

1

CAP DE DEPARTAMENT D'ECOLOGIA, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL

1

CAP DE DEPARTAMENT D'HABITATGE

1

CAP DE DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES

1

CAP DE DEPARTAMENT D'INTERIOR

1

CAP DE DEPARTAMENT D'OBRES I QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

1

CAP DE DEPARTAMENT TRIBUTARI

1

CAP DE GRUP DE L'OFICINA DE DELINEACIÓ I

1

CAP DE GRUP DE VIALITAT I

1

CAP DE GRUP DE VIALITAT II

1

CAP DE GRUP DEL GABINET GENERAL TÈCNIC

1

CAP DE GRUP U.T. DE MOBILITAT II

1

CAP DE GRUP U.T. DE MOBILITAT IV

1

CAP DE LA POLICIA LOCAL

1

CAP DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

1

CAP DE LA UNITAT TÈCNICA DEL SERVEI D'EDIFICIS MUNICIPALS

1

CAP DE LA UNITAT TÈCNICA D'INSPECCIÓ

1

CAP DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

1

CAP DE L'ASSESSORIA LINGÜÍSTICA

1

CAP DE L'OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA

1

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS I

1

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS II

1

CAP DE NEGOCIAT D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS III

1

CAP DE NEGOCIAT D'ADMINISTRACIÓ

2

CAP DE NEGOCIAT D'AL·LEGACIONS

1

CAP DE NEGOCIAT DE COMPRES

1

CAP DE NEGOCIAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

1

CAP DE NEGOCIAT DE CONTROL

1

CAP DE NEGOCIAT DE CULTURA

1

CAP DE NEGOCIAT DE CULTURA II

1

CAP DE NEGOCIAT DE DESPESES

1

CAP DE NEGOCIAT DE DINÀMICA EDUCATIVA

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS I

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS IV

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS IX

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS V

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VI

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VII

1

CAP DE NEGOCIAT DE DISCIPLINA I SEGURETAT D'EDIFICIS VIII

1

CAP DE NEGOCIAT DE DOCUMENTACIÓ

1

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ CENTRAL I TERRITORIAL

1

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ EXTERNA

1

CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ POLICIAL

1

CAP DE NEGOCIAT DE GOVERN INTERIOR

1

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECCIÓ ADMINISTRATIVA

1

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECCIÓ D'IMPOST DE BENS IMMOBLES

1

CAP DE NEGOCIAT DE LA SECRETARIA DEL CONSELL DE GERÈNCIA

1

CAP DE NEGOCIAT DE L'ARXIU DE GERÈNCIA

1

 

CAP DE NEGOCIAT DE L'OFICINA DE DELINEACIÓ                                                                                                                                                           1

CAP DE NEGOCIAT DE MERCATS                                                                                                                                                                                     1

CAP DE NEGOCIAT DE MEDI AMBIENT                                                                                                                                                      1

CAP DE NEGOCIAT DE NÒMINES                                                                                                                                                                                      1

CAP DE NEGOCIAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES                                                                                                                            1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III                                                                                                                   1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I                                                                                                    1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA V                                                                                                                     1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA IX                                                                                                 1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VII                                                                                                                  1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VI                                                                                                 1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA X                                                                                                                     1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA VIII                                                                                              1

CAP DE NEGOCIAT DE PLUSVÀLUA                                                                                                                                                                                1

CAP DE NEGOCIAT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA XI                                                                                                 1

CAP DE NEGOCIAT DE QUALITAT                                                                                                                                                                                    1

CAP DE NEGOCIAT DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES                                                                                                              1

CAP DE NEGOCIAT DE RECURSOS                                                                                                                                                                                   1

CAP DE NEGOCIAT DE RECAPTACIÓ                                                                                                                                                           1

CAP DE NEGOCIAT DE REGISTRE DE MULTES                                                                                                                                                           1

CAP DE NEGOCIAT DE RECURSOS, REGISTRE I NÒMINES                                                                                                                  1

CAP DE NEGOCIAT DE SELECCIÓ I PROVISIÓ                                                                                                                                                             1

CAP DE NEGOCIAT DE SANITAT                                                                                                                                                                    1

CAP DE NEGOCIAT D'EDUCACIÓ                                                                                                                                                                                      1

CAP DE NEGOCIAT DE TRANSPORTS                                                                                                                                                           1

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU II                                                                                                                                               1

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU I                                                                                                                              1

CAP DE NEGOCIAT D'ELABORACIÓ I LIQUIDACIÓ                                                                                                                                                   1

CAP DE NEGOCIAT DEL SERVEI ADMINISTRATIU III                                                                                                                           1

CAP DE NEGOCIAT D'IAE I D'IVTM                                                                                                                                                                                  1

CAP DE NEGOCIAT D'ESPAIS D'ART                                                                                                                                                              1

CAP DE NEGOCIAT D'INFORMACIÓ I CAPTACIÓ DE DADES                                                                                                                                  1

CAP DE NEGOCIAT D'ICO I RESERVA D'ESTACIONAMENT                                                                                                                 1

CAP DE NEGOCIAT D'INFRACCIONS                                                                                                                                                                               1

CAP DE NEGOCIAT D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA                                                                                                                                1

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ I                                                                                                                             1

CAP DE NEGOCIAT D'INGRESSOS                                                                                                                                                                  1

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ IV                                                                                                                          1

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ III                                                                                                       1

CAP DE NEGOCIAT I                                                                                                                                                                                                              1

CAP DE NEGOCIAT D'OBRES I QUALITAT DE L' EDIFICACIÓ V                                                                                                         1

CAP DE NEGOCIAT OAC I                                                                                                                                                                                                   1

CAP DE NEGOCIAT II                                                                                                                                                                                          1

CAP DE NEGOCIAT OAC III                                                                                                                                                                                                 1

CAP DE NEGOCIAT OAC II                                                                                                                                                                                1

CAP DE NEGOCIAT OAC V                                                                                                                                                                                                   1

CAP DE NEGOCIAT OAC IV                                                                                                                                                                               1

CAP DE NEGOCIAT ORA-ACIRE                                                                                                                                                                                        1

CAP DE NEGOCIAT OAC VI                                                                                                                                                                               1

CAP DE SALA DE CONTROL DE TRÀNSIT                                                                                                                                                                      1

CAP DE NEGOCIAT SAT                                                                                                                                                                                     1

CAP DE SALA DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                                                                                                                        1

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                 1

CAP DE SECCIÓ D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA                                                                                                                                                            1

CAP DE SECCIÓ D'ACCESSIBILITAT                                                                                                                                                             1

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL I                                                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ DE LA SECCIÓ ADMINISTRATIVA                                                                                                                               1

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL III                                                                                                                                                                   1

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL II                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DE BOMBERS I EMERGÈNCIES                                                                                                                                                        1

CAP DE SECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL IV                                                                                                                                                1

CAP DE SECCIÓ DE CENTRES ESCOLARS                                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ DE CENTRAL DE COMPRES                                                                                                                                             1

CAP DE SECCIÓ DE COMPTABILITAT                                                                                                                                                                            1

CAP DE SECCIÓ DE CIRCULACIÓ                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'OBRES I                                                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                                                           1

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'URBANITZACIONS                                                                                                                                                 1

CAP DE SECCIÓ DE CONTROL D'OBRES III                                                                                                                                                1

CAP DE SECCIÓ DE DISCIPLINA I SEGURETAT DELS EDIFICIS II                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ DE CULTURA                                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNA                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ                                                                                                                                                                              1

CAP DE SECCIÓ DE LA SECCIÓ TÈCNICA                                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ DE GOVERN INTERIOR                                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ DE LA SECRETARIA GERÈNCIA                                                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE PALMA                                                                                1

CAP DE SECCIÓ DE LIQUIDACIONS                                                                                                                                                                                 1

CAP DE SECCIÓ DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE CORRESPONDÈNCIA                                                                              1

CAP DE SECCIÓ DE LOGÍSTICA                                                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ DE L'OAC                                                                                                                                                                                 1

CAP DE SECCIÓ DE L'UNITAT ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ DE L'OMIC                                                                                                                                                                              1

CAP DE SECCIÓ DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ DE L'UNITAT TÈCNICA D'IGUALTAT                                                                                                                           1

CAP DE SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ TERRITORIAL                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ DE PARCS I JARDINS-I                                                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ DE PLUSVÀLUA                                                                                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ DE PATRIMONI                                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ DE POLICIA I SEGURETAT                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES                                                                                                                    1

CAP DE SECCIÓ DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA                                                                                                                             1

CAP DE SECCIÓ DE PRESTACIONS I CONTROL                                                                                                                                        1

CAP DE SECCIÓ DE REGISTRE DE PERSONAL                                                                                                                                                             1

CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DE SELECCIÓ I PROVISIÓ                                                                                                                                                                   1

CAP DE SECCIÓ DE SANITAT                                                                                                                                                                           1

CAP DE SECCIÓ DE SUPORT LOGÍSTIC                                                                                                                                                                          1

CAP DE SECCIÓ DE SENYALITZACIÓ                                                                                                                                                           1

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA                                                                                                                                             1

CAP DE SECCIÓ DE TOPOGRAFIA I DELINEACIÓ                                                                                                                                    1

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES I                                                                                                                              1

CAP DE SECCIÓ DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA D'ACTIVITATS I SEGURETAT D'ESTABLIMENTS                          1

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT I                                                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT II                                                                                                                                                                    1

CAP DE SECCIÓ DE VIALITAT III                                                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS II                                                                                                                                                                1

CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS                                                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ DEL GABINET ASSISTENCIAL                                                                                                                                        1

CAP DE SECCIÓ D'HABILITATS DE GESTIÓ                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC I                                                                                                                                               1

CAP DE SECCIÓ D'IAE I D'IVTM                                                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ D'HABITATGE                                                                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ I CAPTACIÓ DE DADES                                                                                                                                        1

CAP DE SECCIÓ D'IMPOST DE BENS IMMOBLES                                                                                                                                     1

CAP DE SECCIÓ D'INSPECCIÓ DE MERCATS MUNICIPALS I CONSUM                                                                                                              1

CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ I QUALITAT                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ D'INTERIOR                                                                                                                                                                           1

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA                                                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECCIÓ ECONÒMICA                                                                                                                                                                         1

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA II                                                                1

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I                                              1

CAP DE SECCIÓ OAC-I                                                                                                                                                                                                          1

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III                                           1

CAP DE SECCIÓ SECRETARIA GENERAL DEL PLE                                                                                                                                                    1

CAP DE SECCIÓ OAC-II                                                                                                                                                                                      1

CAP DE SECCIÓ TÈCNICA DE PLANEJAMENT III                                                                                                                                                       1

CAP DE SECCIÓ TÈCNICA DE PLANEJAMENT II                                                                                                                                      1

CAP DE SECTOR II                                                                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECTOR I                                                                                                                                                                                                 1

CAP DE SECTOR IV                                                                                                                                                                                                                 1

CAP DE SECTOR III                                                                                                                                                                                              1

CAP DE SECTOR V                                                                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECTOR IX                                                                                                                                                                                              1

CAP DE SECTOR VII                                                                                                                                                                                                               1

CAP DE SECTOR VI                                                                                                                                                                                              1

CAP DE SECTOR X                                                                                                                                                                                                                  1

CAP DE SECTOR VIII                                                                                                                                                                                           1

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU DELS SERVEIS JURÍDICS                                                                                                                                 1

CAP DE SERVEI ADMINISTRATIU                                                                                                                                                                 1

CAP DE SERVEI DE BATLIA                                                                                                                                                                                                1

CAP DE SERVEI D'ACCESSIBILITAT, CONTROL I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES                                                  1

CAP DE SERVEI DE CENTRE HISTÒRIC I ACTUACIONS INSTITUCIONALS                                                                                                     1

CAP DE SERVEI DE BENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                      1

CAP DE SERVEI DE CONSUM I SALUT                                                                                                                                                                            1

CAP DE SERVEI DE COMPTABILITAT                                                                                                                                                          1

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'ACTIVITATS I DE SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS II                                                                       1

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'ACTIVITATS I DE SEGURETAT DELS ESTABLIMENTS I                                                      1

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'URBANITZACIONS I INFRAESTRUCTURES II                                                                                              1

CAP DE SERVEI DE CONTROL D'URBANITZACIONS I INFRAESTRUCTURES I                                                                             1

CAP DE SERVEI DE COORDINACIÓ TÈCNICA                                                                                                                                                              1

CAP DE SERVEI DE CONTROL I LEGALITZACIONS                                                                                                                                1

CAP DE SERVEI DE DISCIPLINA D'OBRES                                                                                                                                                                     1

CAP DE SERVEI DE CULTURA                                                                                                                                                                         1

CAP DE SERVEI DE FORMACIÓ                                                                                                                                                                      1

CAP DE SERVEI DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                                                                                                                                      1

 

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

1

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA DE FONS EUROPEUS I SUBVENCIONS

1

CAP DE SERVEI DE L'OFICINA ECONOMISTA STAFF JURÍDIC-ADMINISTRATIU

1

CAP DE SERVEI DE LOGÍSTICA

1

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT

1

CAP DE SERVEI DE MERCATS

1

CAP DE SERVEI DE NÒMINES I PRESTACIONS

1

CAP DE SERVEI DE PARCS I JARDINS

1

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ

1

CAP DE SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROVISIÓ

1

CAP DE SERVEI DE POBLACIÓ I DADES CORPORATIVES

1

CAP DE SERVEI DE PRESSUPOSTS I POLÍTICA FINANCERA

1

CAP DE SERVEI DE PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ I

1

CAP DE SERVEI DE REGULACIÓ I CONTROL TRÀNSIT I GESTIÓ DE LA MOBILITAT

1

CAP DE SERVEI DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

1

CAP DE SERVEI DE SANITAT

1

CAP DE SERVEI DE SELECCIÓ

1

CAP DE SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES

1

CAP DE SERVEI DE TRIBUTS I

1

CAP DE SERVEI DE TRIBUTS II

1

CAP DE SERVEI DE VALORACIONS I PROJECTES

1

CAP DE SERVEI DE VIALITAT

1

CAP DE SERVEI D'EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES ESCOLARS

1

CAP DE SERVEI D'EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I IMMIGRACIÓ

1

CAP DE SERVEI DEL GABINET GENERAL TÈCNIC

1

CAP DE SERVEI DELS SERVEIS TÈCNICS DE PLANEJAMENT II

1

CAP DE SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1

CAP DE SERVEI D'ESTUDIS I PROJECTES D'ARQUITECTURA

1

CAP DE SERVEI D'ESTUDIS I PROJECTES D'ENGINYERIA

1

CAP DE SERVEI D'HABITATGE

1

CAP DE SERVEI D'IGUALTAT, JOVENTUT I DRETS CÍVICS

1

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ URBANÍSTICA

1

CAP DE SERVEI D'INFRACCIONS GENERALS

1

CAP DE SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA-I

1

CAP DE SERVEI D'INTERIOR

1

CAP DE SERVEI D'ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT

1

CAP DE SERVEI JURÍDIC-ADMINISTRATIU

1

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADMINISTRATIUS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA I

1

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADMINISTRATIUS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA II

1

CAP DE SERVEI JURÍDICS/ADMINISTRATIUS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA III

1

CAP DEL SERVEI ADMINISTRATIU

1

CAP D'ESTUDIS I PROJECTES DEL SCIS

1

CAP D'OBRES II

1

CAPORAL DE BOMBERS

24

CAPORAL NO OPERATIU GARATGE

1

CAPORAL NO OPERATIU PREVENCIÓ

1

COMISSARI/ÀRIA

4

CONSERVADOR/A I RESTAURADOR/A DE BENS CULTURALS

1

CONTROLADOR/A DE TRÀNSIT

6

COORDINADOR DE GESTIÓ CULTURAL

1

COORDINADOR/A DE CONSERVACIÓ DE PARCS I JARDINS

1

COORDINADOR/A DE FESTES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

1

COORDINADOR/A DE GESTIÓ CENTRAL I TERRITORIAL

1

 

COORDINADOR/A DE LA UVMA-PATRULLA VERDA

1

COORDINADOR/A DE LES DISCIPLINES EXTERNES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

1

COORDINADOR/A DE LES DISCIPLINES INTERNES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

1

COORDINADOR/A DE PARTICIPACIÓ

1

COORDINADOR/A DE TEATRES MUNICIPALS

1

COORDINADOR/A DEL SAT

1

COORDINADOR/A D'ESTUDIS I PROJECTES ADJUNT A CAP DE DEPARTAMENT

1

COORDINADOR/A D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT

1

COORDINADOR/A SCIS

1

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

1

DELINEANT

28

DIRECTOR/A ADMINISTRATIU D' URBANISME

1

DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA

1

DIRECTOR/A DE SON REUS

1

DIRECTOR/A DEL LABORATORI MUNICIPAL

1

DIRECTOR/A DELS SERVEIS JURÍDICS

1

DIRECTOR/A FINANCER/A - TRESORER/A

1

DIRECTOR/A TÈCNIC/A

1

DIRECTOR/A TÈCNIC/A DE BENESTAR SOCIAL

1

DUE

3

ECONOMISTA

1

EDUCADOR/A DE MEDI OBERT

1

EDUCADOR/A SOCIAL

52

ENCARREGAT/ADA

2

ENCARREGAT/ADA DE CIRCULACIÓ

1

ENCARREGAT/ADA DE TEATRES MUNICIPALS

2

ENGINYER/A AGRÒNOM/A

1

ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

4

ENGINYER/A INDUSTRIAL

2

ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

5

ESPECIALISTA EN ACCESSIBILITAT

1

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ, FAMÍLIA, IGUALTAT I MAJORS II

1

ESPECIALISTA EN SALUT

1

ETOP

3

FARISTOLER/A

2

INSPECTOR/A DE COMERÇ, CONSUM I MERCATS

10

INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

2

INSPECTOR/A DE SUPORT

4

INTÈRPRET INFORMADOR/A I

4

INTÈRPRET INFORMADOR/A II

3

INTERVENTOR/A

1

INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA

2

LLETRAT/ADA ASSESSOR/A

5

LLETRAT/ADA ASSESSOR/A EN CAP

1

MAGATZEMER/A

2

MAJOR DE POLICIA LOCAL

6

MESTRE

3

MESTRE JARDINER

2

NOTIFICADOR/A

8

OFICIAL CONDUCTOR

8

OFICIAL D'AVIFAUNA

1

OFICIAL DE BOMBERS

4

OFICIAL DE CIRCULACIÓ

3

 

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - A

4

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - B

1

OFICIAL DE POLICIA COMUNITÀRIA - C

17

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

32

OFICIAL DE POLICIA LOCAL / PROTECCIÓ D'AUTORITATS

2

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DASI

2

OFICIAL DE POLICIA LOCAL DERE

2

OFICIAL DE POLICIA LOCAL GISD

2

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SEBI

1

OFICIAL DE POLICIA LOCAL SIAP

1

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UII

4

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI

7

OFICIAL DE POLICIA LOCAL USEI NOCTURNA

1

OFICIAL DE POLICIA LOCAL UVAC

3

OFICIAL DE RETOLACIÓ

2

OFICIAL D'OFICIS DIVERSOS

6

OFICIAL ELECTRICISTA

10

OFICIAL FERRER/A

1

OFICIAL JARDINER I

8

OFICIAL JARDINER II

1

OFICIAL MECÀNIC

2

OFICIAL PICAPEDRER

8

OFICIAL PICAPEDRER DE FESTES

7

OFICIAL/A DE POLICIA LOCAL

1

OPERADOR/A DE PANTALLA

1

PEDAGOG/A

1

POLICIA COMUNITÀRIA - A

83

POLICIA COMUNITÀRIA - B

6

POLICIA COMUNITÀRIA - C

132

POLICIA LOCAL

307

POLICIA LOCAL D'ÀREES POLIVALENTS

6

POLICIA LOCAL DASI

1

POLICIA LOCAL DIRA

1

POLICIA LOCAL GISD

6

POLICIA LOCAL II

6

POLICIA LOCAL MESTRE/A ARMER/A

1

POLICIA LOCAL SALA I ADAC NIT

7

POLICIA LOCAL SEBI

9

POLICIA LOCAL SEGI

7

POLICIA LOCAL SIAP

4

POLICIA LOCAL UII

36

POLICIA LOCAL UMOT NIT

4

POLICIA LOCAL URAD NIT

4

POLICIA LOCAL USEI

62

POLICIA LOCAL USEI NOCTURNA

29

POLICIA LOCAL UVAC

25

POLICIA LOCAL UVAC NIT

6

POLICIA LOCAL/PROTECCIÓ AUTORITATS

8

PROFESSOR/A MÚSIC/A BOMBARDÍ

2

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET

11

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET/CLARINET BAIX

1

PROFESSOR/A MÚSIC/A CLARINET/REQUINT

1

PROFESSOR/A MÚSIC/A FAGOT

2

 

PROFESSOR/A MÚSIC/A FLAUTA/FLAUTÍ

3

PROFESSOR/A MÚSIC/A OBOÈ/CORN ANGLÈS

2

PROFESSOR/A MÚSIC/A PERCUSSIÓ

4

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON ALT

2

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON BARÍTON

1

PROFESSOR/A MÚSIC/A SAXÒFON/SAXÒFON TENOR

2

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMBÓ

3

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMPA

4

PROFESSOR/A MÚSIC/A TROMPETA/FISCORN

5

PROFESSOR/A MÚSIC/A TUBA

2

PSICÒLEG/ÒLOGA

17

SECRETARI/ÀRIA ADJUNT/A

1

SECRETARI/ÀRIA DEL CAP DE POLICIA

1

SECRETARI/ÀRIA DELS COMANDAMENTS DE L'ESCALA TÈCNICA

8

SECRETARI/ÀRIA GENERAL DEL PLE

1

SECRETARI/ÀRIA REGIDORIA I

12

SECRETARI/ÀRIA REGIDORIA II

4

SERGENT DE BOMBERS

9

SOCIÒLEG/LOGA

1

SUBALTERN/A

26

SUBALTERN/A II

3

SUBALTERN/A V

1

SUBALTERN/A VII

1

SUBALTERN/A VIII

1

SUBDIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA

1

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA COMUNITÀRIA - B

1

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA COMUNITÀRIA - C

8

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

12

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL CAP DE LA UII

1

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL (GAP)

1

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL USEI

3

SUB-MAJORDOM

2

SUBOFICIAL DE BOMBERS

4

SUPERVISOR/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I

1

SUPERVISOR/A DE L'ORDENACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA II

1

TAE MITJÀ DE GESTIÓ CULTURAL

3

TAE MITJÀ/ANA DOCUMENTAL I DE BIBLIOTECA

5

TAE MITJÀ/ANA INFORMÀTICA

1

TAE SUPERIOR EN ENGINYERIA AGRÒNOMA

1

TAE SUPERIOR LABORATORI

3

TAG

43

TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

1

TÈCNIC/A MITJÀ

2

TÈCNIC/A ANIMADOR SOCIOCULTURAL

2

TÈCNIC/A ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

6

TÈCNIC/A AUXILIAR D'ARXIU

4

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

29

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA II

1

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA

4

TÈCNIC/A CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ

1

TÈCNIC/A D'AUDIOVISUALS

1

TÈCNIC/A DE GESTIÓ

1

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT DEL PALAU SOLLERIC

1

 

TÈCNIC/A DE QUALITAT

1

TÈCNIC/A EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

1

TÈCNIC/A EN GESTIÓ ACTIVA DE PATRIMONI

1

TÈCNIC/A EN GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU

2

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ EDUCATIVA

2

TÈCNIC/A EN INTERVENCIÓ SOCIOPOLICIAL

1

TÈCNIC/A EN OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

1

TÈCNIC/A EN SEGURETAT LABORAL

1

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

1

TÈCNIC/A INTERMEDI DE PREVENCIÓ

1

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ SOCIAL DE COOPERACIÓ

1

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ SOCIAL INTERCULTURAL

5

TÈCNIC/A MITJÀ D'EDIFICIS MUNICIPALS

1

TÈCNIC/A MITJÀ EDUCATIU/IVA

1

TÈCNIC/A MITJÀ EN INFORMÀTICA

1

TÈCNIC/A MITJÀ EN RELACIONS LABORALS

1

TÈCNIC/A MITJÀ EN SEGURETAT I SALUT EN OBRES

1

TÈCNIC/A MITJÀ ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL

1

TÈCNIC/A MITJÀ GESTOR/A D'EXPOSICIONS

1

TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTIC/A

3

TÈCNIC/A MITJÀ RELACIONS LABORALS

1

TÈCNIC/A SUPERIOR ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC

2

TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA

17

TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONSUM

1

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GEOGRAFIA

1

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A

3

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A DE CAMINS, CANALS I PORTS

3

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER/A INDUSTRIAL

3

TÈCNIC/A SUPERIOR ESTADISTA

1

TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIAMBIENTAL

5

TÈCNIC/A SUPERIOR PREVENCIÓ

1

TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/ÒLOGA

1

TOPÒGRAF/A

1

TREBALLADOR/A FAMILIAR

14

TREBALLADOR/A SOCIAL

98

VETERINARI/ÀRIA I

1

VETERINARI/ÀRIA II

1

VICE-INTERVENTOR/A

1

VICESECRETARI/ÀRIA I DIRECTOR/A DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN

1

XOFER/A PROTOCOL I

1

XOFER/A PROTOCOL II

1

ZELADOR/A D'OBRES

10

LABORAL   20

 

ADMINISTRATIU/IVA

1

AJUDANT D'OBRES

5

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

3

CAP DE SECCIÓ ADMINISTRATIVA

1

CAP DE SECCIÓ D'INSPECCIÓ DE VIA PÚBLICA

1

EDUCADOR/A SOCIAL

2

ORDENANÇA

1

ORIENTADOR/A LABORAL

1

 

TÈCNIC/A MITJÀ - GESTIÓ

1

TÈCNIC/A MITJÀ - GESTIÓ ECONÒMICA

1

TÈCNIC/A SUPERIOR

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

ÒRGAN DIRECTIU  38

2

CAP DE PREMSA DE GABINET DE BATLIA

1

COORDINADOR GENERAL D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

1

COORDINADOR/A GENERAL DE BATLIA

1

COORDINADOR/A GENERAL DE BENESTAR SOCIAL

1

COORDINADOR/A GENERAL DE CULTURA

1

COORDINADOR/A GENERAL DE GOVERN MUNICIPAL

1

COORDINADOR/A GENERAL DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

1

COORDINADOR/A GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

1

COORDINADOR/A GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

1

COORDINADOR/A GENERAL D'INFRAESTRUCTURES

1

DIRECTOR/A GENERAL ADJUNT/A AL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA

1

DIRECTOR/A GENERAL D'ACCESSIBILITAT

1

DIRECTOR/A GENERAL D'ARTS VISUALS

1

DIRECTOR/A GENERAL DE BENESTAR SOCIAL

1

DIRECTOR/A GENERAL DE COMERÇ

1

DIRECTOR/A GENERAL DE COMUNICACIÓ

1

DIRECTOR/A GENERAL DE CULTURA I COMUNITAT

1

DIRECTOR/A GENERAL DE DIFUSIÓ CULTURAL

1

DIRECTOR/A GENERAL DE FIRES I MERCATS

1

DIRECTOR/A GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

1

DIRECTOR/A GENERAL DE GABINET DE BATLIA

1

DIRECTOR/A GENERAL DE GOVERN INTERIOR

1

DIRECTOR/A GENERAL DE JUSTÍCIA SOCIAL, FEMINISME I LGTBI

1

DIRECTOR/A GENERAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE

1

DIRECTOR/A GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1

DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS

1

DIRECTOR/A GENERAL DE PROTOCOL

1

DIRECTOR/A GENERAL DE QUALITAT I POBLACIÓ

1

DIRECTOR/A GENERAL DE SANITAT I CONSUM

1

DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA

1

DIRECTOR/A GENERAL DE TURISME

1

DIRECTOR/A GENERAL D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1

DIRECTOR/A GENERAL D'ESPORTS

1

DIRECTOR/A GENERAL D'HABITATGE

1

DIRECTOR/A GENERAL D'INFÀNCIA, COMUNITARI I PROJECTES

1

DIRECTOR/A GENERAL D'OCUPACIÓ

1

GERENT D'URBANISME

1

SUBGERENT-DIRECTOR/A GENERAL D'URBANISME

ÒRGAN SUPERIOR  30

1

BATLE/ESSA

1

DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA

1

REGIDOR/A

15

REGIDOR/A DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE JUSTÍCIA SOCIAL, FEMINISME I LGTBI

1

 

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN INTERIOR

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA DE TURISME, SANITAT I CONSUM

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA D'EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA DELEGADA D'ESPORTS

1

REGIDOR/A DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT

1

REGIDOR/A DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL

1

REGIDOR/A D'HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

PERSONAL EVENTUAL  25

 

1

ASSESSOR/A DE COMUNICACIÓ DE GOVERN MUNICIPAL

3

ASSESSOR/A DE COMUNICACIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

1

ASSESSOR/A DE PROXIMITAT DE GOVERN MUNICIPAL

1

COORDINADOR/A DE DISTRICTE

5

COORDINADOR/A DE GRUP MUNICIPAL PP

1

COORDINADOR/A DE GRUP MUNICIPAL VOX

1

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

1

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL MÉS PER PALMA

1

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL PODEM

1

COORDINADOR/A GRUP MUNICIPAL PSOE

1

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL MES PER PALMA

1

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

1

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PODEM

1

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PP

2

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL PSOE

3

SECRETARI/ÀRIA GRUP MUNICIPAL VOX

1

Total llocs: 2753                                                                   

PLANTILLA PRESSUPOSTADA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA 2022

Alta Direcció

Llocs

Pressupostats

Director Gerent

1

Personal Fix en Plantilla

Llocs Pressupostats

Administrador Base de Dades

1

Administrador de Xarxa

1

Analista

8

Analista de Sistemas

2

Analista Programador

6

Auxiliar Administratiu

2

Auxiliar de Serveis Generals

2

Director TIC

0

Cap Brigada Topografia

3

Cap d'Àrea d'Administració

1

Cap d'Àrea de Cartografia

2

Cap d'Àrea de Cadastre

0

Cap d'Àrea TIC

7

Cap d'Equip de Tècnics Cadastrals

1

Cap de Secció de Cadastre

2

Cap de Secció Presa de Dades Topogràfiques i Fotogramètriques

1

Programador

5

Responsable de Comptabilitat

1

Responsable de RRHH

1

Tècnic Cadastral

9

Tècnic de Fotogrametria

3

Tècnic de Gestió Cartogràfica

4

Tècnic Suport TIC

4

Tècnic TIC

7

Tècnic WEB

2

 

75

I.M.I.  DE PALMA                                

 

Personal Temporal

 

 

Administrador de Xara

1

 

Administrador WEB, Dissenyador Gràfic

1

 

Analista

1

 

Analista Programador

5

 

Gestor de Projectes SSCC

1

 

Gestor de <projectes TIC

2

 

Cap d'Àrea TIC

1

 

Cap de Secció de Gestió Cartogràfica

1

 

Cap de Secció Presa de Dades Topogràfiques i Fotogramètriques

1

 

Operador Topogràfic

1

 

Programador

3

 

Tècnic Administratiu

2

 

Tècnic Cadastral

1

 

Tècnic Suport TIC

1

 

Tècnic TIC

3

 

Tècnic WEB

1

 

Total

26

 

 

 

 

Plantilla de personal de PalmaActiva 2022

 

1

Gerent

 

1

Cap d'Àrea de Recursos Humanos i responsable de projectes

 

1

Cap de servei de Recursos Humanos i responsable de projectes

 

1

Cap de servei de Comunicació, NNTT i manteniment

 

1

Cap d'Àrea d'Ocupació

 

1

Cap de servei d'Ocupació

 

1

Cap d'Àrea de Formació

 

1

Cap de servei de Formació

 

1

Cap d'Àrea de Promoció econòmica i comerç

 

1

Cap de servei de Promoció econòmica i comerç

 

1

Tècnic/a seguiment de projectes

 

2

Tècnic/a d'administració

 

1

Tècnic/a en desenvolupament de personal

 

2

Tècnic/a en gestió de personal

 

3

Tècnic/a d'ocupació

 

7

Tècnic/a de formació

 

10

Tècnic/a de promoció econòmica i comerç

 

2

Tècnic/a en comunicació i imatge corporativa

 

1

Tècnic/a en gestió de seguiment de projectes

 

14

Tècnic/a en gestió d'ocupació

 

4

Tècnic/a en gestió de promoció econòmica i comerç

 

1

Tècnic/a en gestió de noves tecnologies

 

1

Tècnic/a en gestió de formació

 

1

Tècnic/a en desenvolupament de personal

 

1

Tècnic/a de manteniment i serveis

 

8

Personal de gestió administrativa

 

14

Auxiliar de gestió administrativa

 

1

Auxiliar de mantenimen i serveis

 

84

 

 

PLANTILLA ORGÀNICA PMEI 2022

CATEGORIA

TOTAL

Director/a Gerent

1

Mestres directores

4

Mestre especialitat pedagogia terapèutica

4

Mestres

26

Tècnics superiors en educació infantil J/C

19

Tècnics superiors educació infantil 25h

8

Tècnics superiors educació infantil 16h h

16

Tècnic en gestió de projectes

1

Director educatiu de 1ª infància

1

Tècnic sociofamiliar

2

Tècnic Administratius

5

Cuiners

5

Mantenidors

2

Netejadors

8

Ajudant de cuina

4

Auxiliar d'administratiu

1

TOTAL PLANTILLA

107

PLANTILLA 2022

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS

3 Caps d'àrea (*) 4 TGS Arquitecte

3 TGS Jurídic

2 TGS Economista

1 TGS Psicòleg

1 TGS Recursos Humans

2 TGM Arquitecte tècnic

5 TGM Treballador social

1 TGM Educador Social

2 TGM Tècnic informàtic

1 ADMVA - Secretària Direcció

8 ADMINISTRATIU (**)

2 AUXILIARS ADMINISTRATIUS

2 AUXILIAR INFORMADOR

1 OFICIAL D'OFICIS

PLANTILLA IME 2022

1           GERENT (PERSONAL DIRECTIU)

5           CAP D'ÀREA

6           DIRECTOR D'INSTAL.LACIONS

10         CAP DE DEPARTAMENT

3           CAP DE SECCIÓ

6           CAPATÀS

3           CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA

1           OPERADOR

6           COORDINADOR D'ACTIVITATS

2           ENCARREGAT

1           OFICIAL D'ADMINISTRACIÓ

12         ADMINISTRATIU

7           OFICIAL 1ª MANTENIMENT

3           TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ I MANTENIMENT

12         AUX.ADMINISTRATIU

3           OFICIAL 2ª MANTENIMENT

15         RECEPCIONISTA

9           OPERARI

2           ORDENANÇA

106 TOTAL

2 PERSONAL FUNCIONARI ADSCRIT (TAE OOAA)

La qual cosa es publica perquè se'n prengui coneixement, complint el que disposa l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals i als efectes de l'article 171.1 del mateix cos legal. 

 

Palma, 29 de desembre de 2021

P.D. El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública Adrián García Campos