Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 631263
Aprovació definitiva de la modificació de la taxa per instal·lació en sól públic de parades, barraques i altres elements

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió extraordinària de dia 9 de novembre de 2021, va aprovar provisionalment l'acord de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d'ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Havent finalitzat el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions i de conformitat amb el que disposa l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'acord provisional esmentat s'entén definitivament adoptat.

D'acord amb el que estableix l'article 17.4 del Text refós esmentat, a continuació es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança.

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d'ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6, que queda redactat de la manera següent:

“2. Per a l'exercici 2022, s'estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en l'epígraf B de l'apartat 1 d'aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d'oci, que serà d'un 25%”.

  

Marratxí, 28 de desembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodríguez