Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 631111
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“El dia 26 de gener de 2021 aquesta Presidència va dictar el Decret pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, parcialment modificat pel Decret de dia 17 de maig de 2021, decret de 20 de Juliol de 2021 i el decret del 6 d'agost de 2021( BOIB núm 67, de 22 de maig de 2021; BOIB núm 99, de 24 de juliol de 2021; BOIB núm 106 de 10 d'agost de 2021)

El 22 de novembre de 2021, el Ple del Consell Insular de Mallorca va acceptar la proposta de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars d'aprovar el traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies del consell que aleshores exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística.

El 25 de novembre de 2021 el conseller executiu de Turisme i Esports considera que és necessari fer una reestructuració de les atribucions del Departament de Turisme i Esports i  proposa que es modifiqui el Decret de 26 de gener pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca

Per això, d'acord amb els articles 9.2 f) i 13.4 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 40.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, dict el següent:

DECRET

Article únic

Es modifica l'article 10 el Decret de dia 26 de gener de 2021 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, en els termes següents:

1.- Es modifica el nom del Departament de Turisme i Esports pel de Departament de Transició Econòmica, Turisme i Esports.

2.- Es modifica l'apartat b) que queda redactat de la següent manera: “Les relatives a ordenació turística en els termes que es detallen en el Decret de traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que anteriorment exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

3.- S'adscriu al Departament el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics.

En conseqüència, l'article 10 del Decret d'organització, queda redactat de la manera següent:

Article10. Atribucions del Departament de Transició, Turisme i Esports

Les atribucions del Departament de Transició, Turisme i Esports són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca i, particularment,:

a) Les relatives a informació i promoció turística i suport a oficines locals d'informació turística.

b) Les relatives a ordenació turística en els termes que es detallen en el Decret de traspàs de les funcions i serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que anteriorment exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Les relatives als processos per assumir l'exercici de les competències pròpies en matèria turística que s'acompanyin d'un traspàs de funcions, serveis i mitjans per part de  l'Administració de la Comunitat Autònoma.

d) Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva.

e) Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a cobrir les necessitats esportives.

f) Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva.

g) Fomentar i promoure les activitats esportives.

h) Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.

i ) Respecte del Poliesportiu Sant Ferran:

 

- Contractar i executar les obres i inversions d'escassa entitat constructiva i de senzillesa tècnica que no requereixin direcció facultativa o projecte d'obres.

- Dur a terme els manteniments puntuals i les petites reparacions de la instal·lació i de la maquinària i contractar els subministraments necessaris perquè funcionin adequadament sempre que l'import no superi el que estableix per als contractes menors la normativa de contractació.

j) Projectes i actuacions pel desenvolupament d'un turisme sostenible i projectes smart.

Centres adscrits al Departament:

- Les oficines d'Informació Turística del Consell de Mallorca

- Gestió i rehabilitació de Can Weyler

- Poliesportiu Sant Ferran

 Entitats adscrites al Departament:

- La Fundació Mallorca Turisme

- L'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

- Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

 

Disposició Final

Aquest Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2022, excepte l'adscripció del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, que tindrà efectivitat a partir de l'1 d'abril de 2022.”

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí