Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 630681
Acord del Ple de data 8 de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Porreres pel qual s'aprova definitivament la modificació de l'art. 3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat definitivament l'expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre Béns Immobles en compliment de l'article 17.4 del TRLHL, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es transcriu el text íntegre de l'acord de modificació de l'article 3:

"Exempció anual del 50% en la quota dels immobles que instal·lin plaques fotovoltaiques durant un període de tres anys amb un màxim no superior als 300 euros anuals.

En el cas concret d'habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota per a cadascun dels habitatges vinculats durant tres anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions i que aquestes incloguin components que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent, si escau, o bé certificació d'homologació Europea, i és d'aplicació als tres exercicis següents al de la seva instal·lació.”

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del TRLHL, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

 

Porreres, 28 de desembre de 2021

La batlessa Francisca Mora Veny