Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 630272
Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Selva reunit en sessió extraordinària el 29 de novembre de 2021, va aprovar inicialment el Pressupost General per l'exercici 2022, publicant-se dit acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 166 de 2 de desembre de 2021, atorgant un termini de 15 dies hàbils per presentar les al·legacions.

Una vegada transcorregut aquest termini, no s'han presentat al·legacions i per tant, s'aproven definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Selva per l'exercici 2022 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

4.008.000,00 €

A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.270.500 €

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

1.549.000,00 €

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

1.125.000,00€

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

2.500,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

584.000,00 €

CAPÍTOL 5: Fons de Contingència

10.000,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

737.500,00 €

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

737.500,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL

4.008.000,00 €

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

4.008.000,00€

A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.400.050,97€

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

1.505.000,00 €

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

250.000,00 €

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

582.500,00 €

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

1.010.000,00 €

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

52.550,97 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

607.949,03 €

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 €

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

607.949,03 €

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 €

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 €

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 €

TOTAL

4.008.000,00 €

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2022

FUNCIONARIS

Núm. Places

C. destí

 

 

 

A.- Funcionaris amb habilitació nacional

 

 

A.1 Secretària interventora. Grup A1

Ocupada interinament

1

28

B.- Funcionaris de la pròpia Corporació

 

 

B.1 Tècnic Administració Especial. Grup A1

Ocupada interinament

1

26

B.2 Tècnic d'urbanisme. Grup A1

1

24

B.3.1 Administratius Administració Gral. Grup C1

1

18

B.3.2 Administratius Administració Gral. Grup C1

1 Administratiu ocupada interinament.

1

16

B.3.3 Zelador. Grup C2

Ocupada interinament

1

15

B.4 Administratius Administració Gral. Grup C1

Ocupada interinament

1

18

B.5 Auxiliars Administració Gral. Grup C2

1

14

B.6.1 Policia Local. Grup C1

Cap del cos de policia

1

18

B.6.2 Policia Local. Grup C1

1

16

B.6.2 Policia Local. Grup C1

1 Ocupada interinament

2

16

 

 

 

PERSONAL LABORAL

Núm. Places

 

a) Auxiliars administratiu

4

 

b) Personal neteja

4

 

c) Personal neteja eventual

1

 

d) Brigada obres i serveis

7

 

e) Brigada obres i serveis eventual

3

 

e) Biblioteca

2

 

f) Personal escoletes municipals

4

 

g) Personal escoletes municipals eventual

10

 

h) Servei d'ajuda a domicili

1

 

i) Servei d'ajuda a domicili eventual

1

 

j) Notificadora

1

 

 

Selva, 28 de desembre de 2021

El batle Joan Rotger Seguí