Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 631124
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifica el Decret de 8 de Juliol de 2019 que crea els Departaments que n’han d’estructurar el Govern

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1.- La Presidenta del Consell de Mallorca, mitjançant Decret dictat el 8 de juliol de 2019 (BOIB núm 92, de 9 de juliol de 2019), va resoldre crear els Departaments en què s'estructura el Consell de Mallorca i en va determinar les atribucions bàsiques.

2.-El conseller executiu de Turisme i Esports proposa que es modifiqui l'esmentat Decret en el sentit que el Departament de Turisme i Esports passi a denominar-se Departament de Transició, Turisme i Esports.

Fonaments

1.-L'article 9.2 f) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre de Consells Insulars, assenyala que correspon a la persona que n'ocupa la Presidència dictar decrets que suposin la creació o l'extinció de departaments del Consell Executiu.

2.- L'article. 40.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca s'estableix que la creació, l'extinció i la modificació del nombre, de la denominació i de les atribucions dels departaments es fa mitjançant el Decret d'organització de la Presidència.

Per tot això,

DECRET

1. Modificar el Decret de 8 de juliol de 2019 en el sentit següent:

 - El Departament de Turisme i Esports passa a denominar-se Departament de  Transició, Turisme i Esports.

2. Publicar el contingut d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que ha de començar a vigir el mateix dia en què s'hi publiqui.

3. Publicar el contingut d'aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que s'estableix en aquest decret. 

5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci.”

  

Palma, 28 de desembre de 2021

La presidenta del Consell de Mallorca

Catalina Cladera Crespí