Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 629711
Departament Financer. Aprovació definitiva de l'esmena 3ª a la modificació de crèdit número 6 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'esmena  3ª a la modificació de crèdit número 6 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2021, adoptat  pel Ple de l'Ajuntament de dia 25 de novembre de 2021, no havent-se presentat al·legacions en el termini d'exposició pública comprès entre el 29 de novembre i el 21 de desembre, ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació:

1.- Esmenar l'error material sofert a l'acord plenari de dia 29 d'abril de 2021 aprovant la modificació de crèdit número 6 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2021, en el sentit que la codificació de la classificació econòmica 44940 de l'aplicació pressupostària que a continuació es detalla, la codificació correcta de la classificació econòmica és 19 43200 44941 FUNDACIÓ TURISME.- INFORMACIÓ I PROMOCIÓ.

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 22 desembre de 2021

La directora Financiera María Antònia Orell Vicens