Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 631190
Aprovació definitiva pressupost general i la plantilla de l'Ajuntament de sa Pobla, any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorreguts quinze dies hàbils d'exposició sense que s'hagin presentat reclamacions i al·legacions es procedeix a aprovar definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament pel 2022 i comprensiu del propi Ajuntament, del Consorci Local CAIB-Ajuntament de sa Pobla i de la Fundació Joan Soler; així com la plantilla de Personal funcionari i laboral i de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols.

AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

1

DESPESES DE PERSONAL

6.248.927,80

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

6.069.546,80

3

DESPESES FINANCERES

8.200,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

369.468,39

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

5.000,00

6

INVERSIONS REALS

399.699,26

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

38.814,69

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

401.309,12

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

13.540.966,06

 

CONSORCI LOCAL CAIB - AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

3

DESPESES FINANCERES

5.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

370.640,48

 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

375.640,48

 

FUNDACIÓ JOAN SOLER

RESUM PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.000,00

 

TOTAL PRESUPOST DESPESES

1.000,00

 

AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

1

IMPOSTS DIRECTES

4.751.797,08

2

IMPOSTS INDIRECTES

430.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

3.724.320,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.218.815,05

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

16.671,16

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

399.362,77

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

TOTAL PRESSUPOST INGRESOS

13.540.966,06

 

CONSORCI LOCAL CAIB - AJUNTAMENT DE SA POBLA

RESUM PRESSUPSOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5.000,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

370.640,48

 

TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS

375.640,48

 

FUNDACIÓ JOAN SOLER

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Capítol

Denominació

Import Euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.000,00

 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

1.000,00

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2022

         

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ ESTATAL

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

 

SECRETARI GENERAL

RLTF0002

1

A1

28

 

INTERVENTOR DE FONS

RLTF0008

1

A1

28

 

TRESORER

RLTF0011

1

A1

28

 

 

 

 

 

 

A2

FUNCIONARIS DE LA CORPORACIÓ

 

 

 

 

ÀREA SECRETARIA

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

Ad. General

TECNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0004

1

A1

26

Ad. General

TECNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0003

1

A1

26

Ad. General

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0061

3

C1

16

RLTF0005

RLTF0006

Ad. General

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0007

1

C1

22

Ad. General

AUXILIAR ADMINISTRATIU D'ADMINIS. GENERAL

RLTF0014

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0048

1

C1

18

Ad. General

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0089

2

C1

18

Ad. General

TÈCNIC INFORMÀTIC

RLTL0090

1

C1

22

 

 

 

 

 

 

ÀREA ECONÒMICA

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

Ad. General

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

RLTF0009

1

A1

22

Ad. General

AUXILIAR TRESORERIA

RLTF0012

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIU GESTIÓ TRIBUTÀRIA

RLTF0013

1

C1

16

Ad. General

AUXILIAR GESTIÓ TRIBUTÀRIA

RLTF0015

1

C2

14

Ad. General

ADMINISTRATIU COMPTABILITAT

RLTF0010

1

C1

16

Ad. Especial

ADMINISTRATIU INTERVENCIÓ

RLTF0016

1

C1

22

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

Ad. Especial

SOTS INSPECTOR

RLTF0017

1

A2

22

Ad. Especial

OFICIAL

RLTF0018

5

C1

21

RLTF0019

RLTF0020

RLTF0045

RLTF0046

Ad. Especial

POLICIA LOCAL

RLTF0021

22

C1

16

RLTF0022

RLTF0023

RLTF0024

RLTF0025

RLTF0026

RLTF0027

RLTF0028

RLTF0029

RLTF0030

RLTF0031

RLTF0032

RLTF0033

RLTF0034

RLTF0036

RLTF0037

RLTF0038

RLTF0039

RLTF0040

RLTF0041

RLTF0043

RLTF0044

 

RLTF0042

1

C1

18

Ad.Especial

 

RLTF0035

1

C1

22

Ad.Especial

Policia Local 2ª activitat

RLTF0050

1

C1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME-OBRES PÚBLIQUES

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

Ad. Especial

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (Arquitecte superior)

RLTF0053

1

A1

26

Ad. Especial

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (Arquitecte tècnic)

RLTF0055

1

A2

20

Ad. Especial

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (Enginyer tècnic)

RLTF0054

1

A2

20

Ad. Especial

AUXILIARS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (Zeladors)

RLTF0056

2

C2

14

RLTF0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIGUA I CLAVEGUERAM

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

GRUP

NIVELL

Ad. Especial

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (Enginyer superior, serveis i infraestructures)

RLTF0049

1

A1

26

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EN RÈGIM LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORAL FIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS GENERALS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

BIDELL

RLTL0068

9

 

5

RLTL0069

RLTL0005

RLTL0006

RLTL0008

RLTL0045

RLTL0066

RLTL0125

RLTL0081

 

ADM. SERV.GENERALS

RLTL0067

1

 

3

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU SECRETARIA

RLTL0001

1

 

4

 

AUXILIAR RR.HH

RLTL0002

1

 

4

 

PERSONAL NETEJA

RLTL0072

1

 

5

 

 

 

 

 

 

SERVEIS ECONÒMICS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

Cadastre i Urbanisme

AUXILIAR CADASTRE

RLTL0003

1

 

4

 

 

 

 

 

 

URBANISME-OBRES PÚBLIQUES

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU URBANISME

RLTL0004

1

 

4

 

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

SERVEIS SOCIALS

TREBALLADOR/A SOCIAL

RLTL0038

4

 

2

RLTL0039

 

2

RLTL0041

 

2

RLTL0042

 

2

SERVEIS SOCIALS

EDUCADOR/A SOCIAL

RLTL0040

4

 

2

RLTL0043

 

2

RLTL0044

 

2

 

RLTL0045

 

2

SERVEIS SOCIALS

AUXILIAR INFORMACIÓ

RLTL0046

1

 

4

CENTRE DE DIA

FISIOTERAPEUTA

RLTL0057

1

 

2

COORDINADOR/A CENTRE DE DIA - TREBALLADOR/A SOCIAL

RLTL0058

1

 

2

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

ADULTS

PROFESSORS (EA)

RLTL0007

1

 

2

INFANTIL

DIRECTORA

RLTL0009

1

 

3

CAP D'ESTUDIS

RLTL0011

1

 

3

TÈCNIC/A ED. INFANTIL

RLTL0010

10

 

3

RLTL0012

RLTL0013

RLTL0014

RLTL0015

RLTL0016

RLTL0017

RLTL0018

RLTL0019

RLTL0020

AUXILIARS ED. INFANTIL

RLTL0021

6

 

4

RLTL0022

RLTL0023

RLTL0024

RLTL0025

RLTL0026

PERSONAL DE CUINA

RLTL0028

1

 

5

RLTL0027

 

 

 

 

 

 

AIGUA I CLAVEGUERAM

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

AIGUA 

FONTANER

RLTL0083

2

 

4

RLTL0087

RESPONSABLE PARC COMPTADORS I XARXA FIXA LECTURA

RLTL0084

1

 

4

CLAVEGUERAM

SS. CLAVEGUERAM

RLTL0085

1

 

4

AIGUA

TRACTAMENT NITRATS

RLTL0086

1

 

4

 

 

 

 

 

 

CEMENTERI

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

OFICIAL 1ª CEMENTIRI

RLTL0088

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

NORMALITZADOR LINGÜÍSTIC

RLTL0029

1

 

1

 

ENCARREGAT MUSEU CAN PLANES

RLTL0035

1

 

4

ARXIU

ENCARREGAT ARXIU

RLTL0033

1

 

3

JOVENT

ACTIVITATS JOVENT

RLTL0030

1

 

3

 

RESPONSABLE BIBLIOTECA

RLTL0032

1

 

2

 

INFORMACIÓ UIB

RLTL0031

1

 

3

 

DIRECTOR/A MUSEU

RLTL0034

1

 

1

 

ENCARREGAT/DA CATALOGACIÓ

RLTL0036

1

 

3

 

AUXILIAR MUSEU

RLTL0037

1

 

4

 

MANTENIMENT MUSEU

RLTL0060

1

 

 

 

MONITORA/SOCORRISTA

RLTL0082

1

 

4

 

 

 

 

 

 

BRIGADA DE MANTENIMENT

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

ELECTRICISTES

ENCARREGAT ELECTRICISTA

RLTL0090

2

 

3

RLTL0091

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

RLTL0092

2

 

4

RLTL0093

SERVEI MANTENIMENT

OFICIAL 1ª SERVEI MANTENIMENT

RLTL0094

8

 

4

RLTL0095

RLTL0096

RLTL0097

RLTL0098

RLTL0099

RLTL0100

RLTL0102

OFICIAL 3ª SERVEI MANTENIMENT

RLTL0103

7

 

5

RLTL0104

RLTL0105

RLTL0106

RLTL0108

RLTL0110

JARDINERIA

OFICIAL 1ª JARDINERIA

RLTL0101

1

 

4

OFICIAL 3ª JARDINERIA

RLTL0107

4

 

5

RLTL0111

RLTL0109

RLTL0112

 

 

 

 

 

 

ESPORTS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

ENCARREGATS PAVELLONS MUNICIPALS

RLTL0062

3

 

3

 

RLTL0063

 

3

 

RLTL0064

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

B, 2 LABORAL TEMPORAL

 

 

 

 

SERVEIS GENERALS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

NETEJA EDIFICIS

RLTL0070

11

 

5

 

RLTL0071

 

5

 

RLTL0073

 

5

 

RLTL0074

 

5

 

RLTL0075

 

5

 

RLTL0076

 

5

 

RLTL0077

 

5

 

RLTL0078

 

5

 

RLTL0079

 

5

 

RLTL0080

 

5

 

RLTL0124

 

5

 

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

SERVEIS SOCIALS I CENTRE DE DIA

TÈCNIC/A SOCIOSANITARI

RLTL0047

14

 

4

RLTL0048

 

4

RLTL0049

 

4

RLTL0050

 

4

RLTL0051

 

4

RLTL0052

 

4

RLTL0053

 

4

RLTL0054

 

4

RLTL0055

 

4

RLTL0056

 

4

RLTL0059

 

4

RLTL0060

 

4

RLTL0061

 

4

RLTL0062

 

4

 

 

 

 

 

 

ESPORTS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ

RLT

NÚM.

 

NIVELL RET.

 

MONITORS ESPORTIUS

RLTL0089

1

 

4

 

RLTL0113

1

 

4

 

RLTL0114

1

 

4

 

RLTL0115

1

 

4

 

RLTL0116

1

 

4

 

RLTL0117

1

 

4

 

RLTL0118

1

 

4

 

RLTL0119

1

 

4

 

RLTL0120

1

 

4

 

RLTL0121

1

 

4

 

RLTL0122

1

 

4

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU

RLTL0123

1

 

4

 

Dita aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de dita Jurisdicció.

 

Sa Pobla, 28 de desembre de 2021

El batle Llorenç Gelabert Crespí