Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 623485
Suplement de crèdit 1096/2021 aprovat definitivament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que s'ha publicat al BOIB núm. 167 de 4 de desembre de 2021 anunci relatiu a l'expedient de suplement de crèdit 1096/21, aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de dia 25/11/2021, i d'acord amb el que disposa l'article 177 de la Llei 2/2004 de 5 de març i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic pel general coneixement.

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Per tal de realitzar una amortització anticipada del total pendent del préstec 9620.313-661431-85 de “La Caixa”, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d'acord amb l'art. 158 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals es proposa:

Aprovar el següent suplement de crèdit:

PARTIDA 

011-31000

Interessos

100,00 €

011-91300

Amortitzacions

52.051,39 €

                                       

Total..........................................

52.151,39 €

RECURSOS FINANÇAMENT                                   

Baixa partides

 

 

87000

Romanent  tresoreria despeses generals

52.151,39 €

 

Total.....................................

52.151,39 €

 

Esporles, 29 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas