Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 623445
Transferència de crèdit 1099/2021 aprovada definitivament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò disposat a l'article 177 de la Llei 2/2004 de 5 de març i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic, l'expedient de transferència de crèdits 1099/21 aprovat pel Ple de l'Ajuntament de dia 25/11/2021.

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació, d'acord amb l'art. 179 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals , venc a proposar:

1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit:

Partides amb augment de crèdit                       

011-91300

Amortitzacions

300,00 €

011-35900

Altres despeses financeres

800,00 €

164-62200

Teulada capella cementeri

5.772,73 €

932-22708

Servei recaptació

23.127,27 €

                                       

Total..........................................

30.000,00 €

FINANÇAMENT:

Partides amb baixa de crèdit

929-500

Fons contingència

9.826,88 €

231-48002

A famílies i institucions sense lucre

10.000,00 €

231-48003

A famílies i institucions sense lucre

1.000,00 €

231-48004

A famílies i institucions sense lucre

500,00 €

432-16000

Seguretat social

3.633,62 €

231-16000

Seguretat social

1.139,50 €

231-22104

Vestimenta

600,00 €

320-48001

Beques llibres

3.300,00 €

 

Total.....................................

30.000,00 €

 

Esporles, 29 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas