Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 626192
Aprovació definitiva diversos expedients de modificació de crèdits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l´Ajuntament de Sencelles en sessió ordinària celebrada en data 24.11.2021, va acordar l´aprovació provisional dels següents expedients:

  1. Expedient de Modificació de crèdits per Transferència (G769/2021)
  2. Expedient de Modificació de Crèdits per Suplement amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria ( (G770/2021)
  3. Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (G771/2021)

Superat el període d'exposició pública sense al.legacions, i aprovats definitivament, es reprodueix íntegrament el seu contingut:

Expedient de Modificació de crèdits per Transferència (G769/2021)

Aplicació

Descripció

Crèdits

inicials

Transferència de crèdit

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

01.920

12001

Retribucions secretària-interventora

49.000

-45.000

4.000

02.170

22799

Administració general del medi ambient

90.000

+45.000

135.000

01.920

16000

Seguretat social

100.000

-12.000

88.000

03.150

22706

Administració general d'habitatge i turisme

65.000

+12.000

77.000

 

 

TOTAL

 

 

304.000

Expedient de Modificació de Crèdits per Suplement amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (G770/2021)

Aplicació pressupostària

Crèdit inicial

Modificació

Quantitat disposada del Romanent 87000

Crèdit final

03.150.22706

65.000

31.300

31.300

96.300

Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (G771/2021)

Aplicació amb càrrec al Pressupost de 2021 de factures de diversos proveïdors d'exercicis anteriors a les següents aplicacions pressupostàries

Aplicacions pressupostàries

Import

01.920.22799

866,89

02.342.22799

705,13

04.160.22799

725,68

 

Sencelles, 23 de desembre de 2021

El batle Joan Carles Verd Cirer