Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 623463
Modificació de crèdit expedient 1105/2021 aprovada definitivament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò disposat a l'article 177 de la Llei 2/2004 de 5 de març i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic, l'expedient 1105 de modificació de crèdit - crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 25 de novembre de 2021

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT – CRÈDIT EXTRAORDINARI

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d'acord amb l'art. 158 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals es proposa:

Aprovar el següent crèdit extraordinari:

PARTIDA                        

920-62300

Inversió instal·lacions

14.000,00 €

                                       

Total..........................................

14.000,00 €

RECURSOS FINANÇAMENT                                   

87000

Romanent tresoreria despeses generals

14.000,00 €

 

Total.....................................

14.000,00 €

                       

Esporles, 29 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas