Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 630378
Aprovació definitiva del pressupost per al 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini de quinze dies d'exposició pública del pressupost general de l'entitat per a 2022 sense que s'hagi presentat cap reclamació, el mateix ha esdevingut definitiu en aplicació del previst a l'art. 169.1 del RD Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

En compliment del previst a l'art. 169.3 de l'esmentat Reial Decret, es publica a continuació el seu resum per capítols, així com la plantilla de personal:

Ingressos

 

 

Capítols

Denominació

Euros

1

Imposts directes

4.666.199,06

2

Imposts indirectes

601.500,00

3

Taxes i altres ingressos

3.759.003,37

4

Transferències corrents

2.765.359,33

5

Ingressos patrimonials

27.601,00

6

Alienació d'inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

533.937,24

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

 

Total ingressos

12.353.600,00

 

Despeses

 

 

Capítols

Denominació

Euros

1

Despeses de personal

5.605.600,64

2

Despeses en béns i serveis

4.682.192,09

3

Despeses financeres

7.503,00

4

Transferències corrents

542.970,20

5

Contingències

122.675,34

6

Inversions reals

1.392.655,73

7

Transferències de capital

1,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

2,00

 

Total ingressos

12.353.600,00

PLANTILLA DE PERSONAL PER A 2022

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

Denominació

Número

Vacants

Grup

NCD

I. Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

 

 

I.1. Secretari/ària interventor/ora

 

 

 

 

Denominació: secretari/ària interventor/ora         

1

0

A1

29

 

 

 

 

 

II. Escala d'administració general

 

 

 

 

II.1. Subescala d'administratius

 

 

 

 

Cap Unitat Administrativa

1

0

C1

19

Responsable administratiu tresoreria

1

0

C1

18

Administrativa

1

0

C1

18

II.2 Subescala auxiliar

 

 

 

 

Auxiliar administratiu/iva               

17

8

C2

16

II.3. Subescala subalterna

 

 

 

 

Ordenança                            

1

0

E

14

 

 

 

 

 

III. Escala d'administració especial

 

 

 

 

III.1 Subescala tècnica

 

 

 

 

Responsable tècnic urbanisme i obres

1

1

A1

29

TAE- Assessor/ora jurídic/a – lletrat/ada

1

0

A1

28

Enginyer/a

1

1

A1

22

Tècnic de Mediambient

1

1

A1

22

Tècnic d'esports

1

1

A1

22

TAE

1

1

A1

22

TAG

1

1

A1

24

III.2 Subescala de serveis especials

 

 

 

 

III.2.1 Policia Local

 

 

 

 

III.2.1.1 Oficials   

 

 

 

 

Denominació: oficial  policia

3

3

C1

18

Denominació: subinspector en cap  policia                              

1

1

A2

22

III.2.1.2 Policies     

 

 

 

 

Denominació: Agent policia                              

15

1

C1

17

III.2.2 Comeses especials

 

 

 

 

Denominació: zelador d'obres             

1

1

C2

16

Denominació: Agent cívic

1

1

C2

16

 

 

 

 

 

B) PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

Denominació

Número

Vacants

Grup

NCD

Adjunt/a cap de gestió interna

1

0

A1

26

Responsable d'innovació i processos

1

0

C1

18

Administratiu/va Teatre

1

0

C1

18

Ajudant/a cuina

2

2

E

14

Auxiliar administratiu/iva               

1

1

C2

16

Auxiliar de biblioteca

1

1

C1

18

Auxiliar de clínica                              

11

3

C2

14

Auxiliar informador/ora

2

1

C2

14

Cambrer/era de pisos                                  

5

2

E

14

Cap de la Biblioteca

1

0

A2

24

Cap d'estudi de l'Escola de música

1

1

C1

18

Cap de gestió interna

1

0

A1

28

Cap de programació escènica

1

1

C1

18

Cuiner/a

2

2

C2

14

Dinamitzador/a  sociocultural

1

1

A2

19

Director/a de l'Escola de Música

1

0

C1

18

Director/a de la Residència de persones majors

1

1

A2

24

Director de temps lliure

1

1

C2

16

Documentalista

1

1

A2

19

DUE

1

1

A2

19

Educador/ora social                        

1

1

A2

19

Fisioterapeuta                                 

1

1

A2

19

Monitors/res temps lliure            

10

10

E

14

Netejador/ora                                      

7

5

E

14

Oficial 1ª cap de la brigada                     

1

0

C2

15

Oficial 1ª adjunt a cap de la brigada

1

0

C2

14

Oficial 1ª de la brigada especialista en fontaneria

1

0

C2

14

Oficial 1ª electricista

1

1

C2

14

Oficial 1a                                       

4

1

C2

14

Oficial 2ª brigada punt verd

3

2

E

14

Oficial 2a  brigada                      

2

1

E

14

Oficial 2ª manteniment residència

1

1

E

14

Oficial 2a   Agent rural                              

1

1

E

14

Oficial 2ª jardiner/a

1

0

E

14

Ordenança                                       

1

1

E

14

Ordenança Teatre

2

2

E

14

Secretaria escola de música

1

1

C1

18

Professor/ora de música                              

8

8

C1

18

Professor/ora de persones adultes                         

2

2

E

18

Responsable de comunicació

1

0

A2

19

Responsable de neteja

1

1

E

15

Responsable  centre de dia/SAD

1

1

A2

19

Tècnic/a auxiliar de llum, so i sistemes informàtics

1

1

C2

16

Tècnic/a en Planificació i promoció econòmica

1

1

A1

22

Tècnic/a projectes socials/ inserció sociolaboral

1

1

A2

21

Tècnic en relacions laborals

1

1

A2

19

Tècnic/a superior assessor/a lingüístic/a              

1

0

A1

24

Tècnic auxiliar de llum , imatge i so

1

1

C2

16

Treballador/a familiar                          

5

3

C2

14

Treballador/a social

1

1

A2

19

 

 

 

 

 

C) CÀRRECS DE CONFIANÇA

 

 

 

 

Denominació

Número

Vacants

 

 

Càrrec de confiança

1

1

 

 

​​​​​​​Aquesta aprovació pot ser impugnada davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes de la jurisdicció citada.

Artà, el el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

El batle

Manuel Galán Massanet