Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 632159
Aprovació definitiva pressupost general 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent resultat definitivament aprovat el Pressupost General per a l'exercici de 2022, d'acord amb el qual disposa l'article 169.3 del R. D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a continuació es publica el resum per capítols i la plantilla de personal :

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS

Capítols

DENOMINACIÓ

Euros

1

Impostos directes

4.991.833,75

2

Impostos indirectes

646.894,81

3

Taxes i altres ingressos

4.335.302,02

4

Transferències corrents

3.009.639,38

5

Ingressos patrimonials

468.400,00

6

Alienació d'inversions reals

0,00

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

0,00

9

Passius financers

0,00

TOTAL INGRESSOS 13.452.069,96

 

DESPESES

Capítols

DENOMINACIÓ

Euros

1

Despeses de personal

5.362.892,66

2

Despeses en bens corrents i ser.

7.485.044,79

3

Despeses financeres

28.000,00

4

Transferències corrents

145.832,51

5

Inversions reals

330.300,00

6

Transferències de capital

100.000,00

7

Actius financers

0,00

8

Passius financers

0,00

 

 

 

TOTAL DESPESES 13.452.069,96


PLANTILLA PERSONAL 2022

A)

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

 

Núm.de

 

 

 

Places

GRUP

 

I. Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Secretari-Interventor

1

A2

 

 

 

 

 

 

II. Escala d'Administració General.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Subescala Tècnica

7

A1

5 vacants

 

2.2. Subescala Administrativa

11

C1

2 vacants 

 

2.3. Subescala Auxiliar

1

C2

 

 

2.4. Subescala Subalterna

0

 

 

 

 

 

 

 

III. Escala d'Administració Especial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Subescala Tècnica:

 

 

 

 

Urbanisme

1

A1

 

Arquitecte tècnic

2

A2

1 vacant 

 

Treballador/a Social

1

A2

 

 

Enginyer tècnic industrial

1

A2

 

 

Informàtic

1

C1

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Subescala de Serveis Especials:

 

 

 

 

Subinspector

1

A2

 Vacant

 

Oficial

5

C1

 

 

Policies

23

C1

3 vacants

 

Policies 2a activitat

3

C1

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Comeses Especials:

 

 

 

 

Ordenança

1

C2

vacant 

 

 

 

 

 

 

3.4. Personal d'oficis:

 

 

 

 

Operari

1

A.P.

 

 

Conserge/Manteniment

1

A.P.

vacant

 

 

 

 

 

IV. Personal Eventual

 

 

 

 

Càrrecs de confiança,

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) PERSONAL LABORAL

Núm. de

 

 

 

 

places

 

 

I. Administració general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar administratiu

1

 

a funcionaritzar 

 

Auxiliar administratiu

1

 

a funcionaritzar 

 

 

 

 

 

II. Serveis Socials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballador/a social

1

 

 

 

Auxiliar administratiu

1

 

a funcionaritzar

 

Educador social

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregat biblioteca

1

 

a funcionaritzar

 

Auxiliar biblioteca 1/2 jornada

1

 

 vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Brigada

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaris

13

 

 2 vacants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Escoleta Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestres

3

 

 2 vacants

 

Educador/a infantil

12

 

 4 vacants

 

Educador/a infantil 6 hores / diàries

1

 

 

 

Administratiu (temps parcial)

1

 

 

 

Educador/a infantil substitució vacances

2

 

2 vacants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CEPA SUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Personal temporal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conserge a temps parcial

(30 h/setmana i 10 mesos a l'any)

1

 

 

 

Campos, document signat electrònicament (29 de desembre de 2021)

El regidor delegat d'hisenda Sebastià Sureda Mas