Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 630296
Acord del Ple de l'Ajuntament de Binissalem de data 15 de novembre de 2021 pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits número 3 de 2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferència de crèdit. 

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits número 3 de 2021, amb la modalitat de transferència de crèdit, com segueix a continuació:

Variacions en aplicacions de despeses

Pro.

Econ.

Crèdits inicials

Transferència de crèdit

Crèdits finals

334

48100

4.200,00

2.500,00

8.700,00

334

48100

2.000,00

231

48900

0,00

4.000,00

4.000,00

231

48900

0,00

4.500,00

4.500,00

323

22608

8.500,00

- 5.000,00

3.500,00

430

22608

39.000,00

- 8.000,00

31.000,00

 

 

51.700,00

0,00

51.700,00

Atès que s'ha exposat aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats han pogut examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.

Atès que no s'han presentat reclamacions durant el citat termini, l'expedient es considera definitivament aprovat.

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Binissalem, en el dia de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

El batle Juan Victor Marti Valles