Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 631243
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública de dia 2 a 27 de desembre de 2021 del Projecte de Pressupost Municipal de l'exercici 2022, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166, de data de 02-12-2021 i en el tauler d'anuncis de la Corporació; atès que no s'han presentat al·legacions en contra, es dóna definitivament per aprovat el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament de Santa Margalida per a l'exercici 2022, aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el 25 de novembre de 2021.

D'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

Resum per capítols

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2022

CAPÍTOL

PRESSUPOST

I.Impostos directes

6.898.850,00 €

II.Impostos indirectes

240.000,00 €

III.Taxes, preus públics i altres ingressos

3.817.420,00 €

IV.Transferències corrents

3.178.470,00 €

V.Ingressos patrimonials

830.960,00 €

VI.Alienació d'inversions reals

 

VII.Transferència de capital

0,00 €

VIII. Actius Financers

 

IX.Passius financers

0,00 €

SUMA CAPÍTOL I A VII

14.965.700,00 €

SUMA CAPÍTOL VIII I IX

0,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

CAPÍTOL

PRESSUPOST

I.Despeses del Personal

5.693.440,00 €

II. Despeses corrents en béns i serveis

7.000.020,00 €

III. Despeses financeres

20.040,00 €

IV. Transferències corrents

404.200,00 €

V. Fons de Contingencia

0,00 €

VI. Inversions reals

1.848.000,00 €

VII. Transferències de capital

0,00 €

IX. Passius financers

0,00 €

SUMA CAPÍTOL I A VII

14.965.700,00 €

SUMA CAPÍTOL VIII I IX

0,00 €

Així mateix i en compliment a l'article 127 del RD legislatiu 781/1986, es fa pública la relació de llocs de feina del personal d'aquesta Corporació, aprovat per l'Ajuntament en Ple. 

Plantilla

Places

Grup

Personal funcionari:

 

 

Habilitació de caràcter estatal

 

 

1.1 Secretari

1

A1

1.2 Interventora

1

A1

Escala d'Administració General

 

 

2.1 Subescala Tècnica

1

A1

2.2 Subescala Gestió

1

A2

2.3 Subescala Administrativa

8

C1

2.4 Subescala Auxiliar

8

C2

Escala Administració Especial

 

 

3.1 Subescala serveis especials A.G.

 

 

3.1.1 Tècnic Adm. Esp. (Ass. J-E-F)

1

A1

3.1.2 Tècnic Adm. Esp. Inform.

1

A2

3.1.3 Tècnic Adm. Especial Intervenció

1

A2

3.2 Subescala serveis especials urbanisme, activitats, serveis i medi ambient

3.2.1 Tècnic Administració General

1

A1

3.2.2 Enginyer

1

A1

3.2.3 Arquitecte

1

A1

3.2.4 Arquitecte tècnic

1

A2

3.2.5 Administratius

3

C1

3.2.6 Auxiliar Administratiu Infraestructures

3

C2

3.2.7 Zelador

1

B

3.3 Serveis Especials Cultura

 

 

3.3.1 Tècnic Administració especial Cultura

1

A2

3.4 Serveis Especials Serveis Socials

 

 

3.4.1 Aux. Administratiu Serveis Socials

2

C2

3.5 Serveis Especials Medi Ambient

 

 

3.5.1 Ajuda Tècnic Medi Ambient

1

C1

3.6 Subescala Serveis Especials Policia Local

 

 

3.6.1 Inspector Policia Local

1

A2

3.6.2 Subinspector Policia Local

1

A2

3.6.3 Oficials Policia Local

3

C1

3.6.4 Oficial Policia Local Segona Activitat

1

C1

3.6.5 Policies Locals de Primera

2

C1

3.6.6 Policia Locals

21

C1

3.6.7 Administratius

3

C1

3.6.8 Auxiliars Administratius

3

C2

3.7 Subescala Brigada Serveis Locals

 

 

3.7.1 Enginyer

1

A1

3.7.2 Auxiliar Administratiu

1

C2

3.7.3 Oficial 1ª

1

C2

Personal Laboral:

 

 

Personal Laboral Fix

 

 

Serveis Administratius

 

 

Tec. Inform.

2

 

Aux. administratius

4

 

Telefonistes

1

 

Biblioteques

 

 

Administratius

1

 

Aux. administratius

3

 

Serveis Tècnics

 

 

Oficial 1ª

1

 

Administratius

1

 

Aux. Administratius

2

 

Cultura

 

 

Tècnic Cultura

1

 

Turisme

 

 

Aux. Administratiu

1

 

Tècnic Turisme

1

 

Serveis Socials

 

 

Assistent Social

3

 

Cuinera

1

 

Ajudant Cuina

2

 

Treballadors Familiars

14

 

Aux. Administratiu

1

 

Obres I Serveis

 

 

Encarregat

1

 

Oficial 1ª

14

 

Oficial 2ª

7

 

Peons

3

 

Netejadora

5

 

Zelador Poliesportiu

1

 

Educació

 

 

Director Escola Musica

1

 

Personal Eventual:

 

 

Coordinador d'Activitats

1

 

Coordinador se Serveis

1

 

 

Santa Margalida, 28 de desembre de 2021

El batle Joan Monjo Estelrich