Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 631214
Aprovació definitiva transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa 06-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que, de conformitat amb el disposat als articles 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no s'ha presentat cap reclamació contra l'acord de l'Ajuntament Ple de  dia 25 de novembre de 2021, publicat en el BOIB núm. 165 de data 30 de novembre de 2021, pel qual s'aprova inicialment l'expedient 6/2021 de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, s'entén el mateix elevat a definitiu:

“ 1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici incrementant les següents aplicacions:

Descripció

Cred.Inicial

Increment

Cred. Definitiu

932.22708 Govern Balear, serveis de recaptació

30.000,00 €

19.444,49 €

49.444,49 €

334.48003 Aportació a l'Associació culleres i picarols, activitats culturals

1.200,00 €

350,00 €

1.550,00 €

931.35200 Interessos de demora

200,00 €

1413,52 €

1.613,52 €

TOTAL INCREMENT:   21.208,01 €

El finançament d'aquests increments es farà mitjançant transferències d'altres aplicacions amb diferent vinculació jurídica, que queden disminuïdes com a continuació s'indica:

Aplicació

Cred.Inicial

Disminució

Cred. Definitius

231.22799 Seveis de teleassistència

6.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

231.48000 Atencions benèfiques i assisttencials

20.000,00 €

3.000,00 €

17.000,00 €

342.22199 Clor piscina i altres subministraments esportius

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

920.13001 Gratificacions hores extraordinàries, personal laboral

7.000,00 €

5.208,01 €

1.791,99 €

TOTAL DISMINUCIÓ:   21.208,01 €

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Búger, document signat electrònicament (28 de desembre  de 2021)

El batle Pere Torrens Escalas