Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 630749
Aprovació definitiva Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que disposa l'art. 169 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LRHL, i art. 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es fa públic, per al seu coneixement general, que aquesta Corporació, en sessió plenària celebrada el dia 29 de novembre de 2021, va adoptar l'acord definitiu d'aprovar el Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'exercici 2022, el resum per capítols és el següent:

PRESSUPOST D´INGRESSOS

 

CAPITOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

14.441.631,76 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

1.596.500,00 €

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

9.501.783,60 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

7.574.157,55 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

4.398.000,00 €

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

3.795.274,80 €

 

TOTAL

41.307.347,71 €

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

CAPITOL

DENOMINACIÓ

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

11.334.006,84 €

2

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

22.147.479,49 €

3

DESPESES FINANCERES

40.000,00 €

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

2.352.286,31 €

5

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

200.000,00 €

6

INVERSIONS REALS

5.233.575,07 €

 

TOTAL

41.307.347,71 €

Així mateix, i conforme el que disposa l'art. 127 del Text Refós del Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, es publica la plantilla de personal de la Corporació aprovada conjuntament amb el Pressupost.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

GRUP

DOTAC.

VACANTS

 

1

Amb habilitació de caràcter nacional

1.1

Secretari/a

A1

1

0

1.3

Interventor/a

A1

1

1

1.4

Tresorer/a

A1

1

1

2

Escala d´Administració General

2.1

Tècnic/a Superior de Gestió Administrativa

A1

4

2

2.2

Administratiu/a de Gestió

C1

8

1

2.3

Auxiliar de Gestió Administrativa

C2

24

9

2.4

Auxiliar Atenció al ciutadà

C2

1

1

2.5

Escala Subalterna

 

 

 

2.5.1

Ordenança notificador/a

E

1

0

2.5.2

Zelador/a obres i platges

E

3

1

3

Escala d´Administració Especial

3.1

Subescala técnica

3.1.1

Arquitecte/a

A1

2

2

3.1.2

Arquitecte/a tècnic/a

A2

2

1

3.1.3

Enginyer/a tècnic/a

   A2

2

1

3.1.4

Director/a biblioteca i arxiu municipal

   A2

1

1

3.1.5

Tècnic/a de medi ambient

A1

2

1

3.1.6

Tècnic/a de Recursos Humans

A1

1

1

3.2

Subescala de serveis especials

3.2.1

Subinspector/a

A2

1

0

3.2.2

Oficial Policia Local

C1

7

2

3.2.3

Policia Local

C1

35

2

3.2.4

Agent Policia Local Retén

C1

6

0

3.2.5

Educador/a Social

A2

2

2

3.2.6

Treballador/a Social

A2

2

2

 

LLOCS DE FEINA RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL

 

Secretaria Alcaldia i Comunicació                                                     1               0                                                          

Cap de Premsa                                                                                    1               0

Assessor de Patrimoni i Cultura de la Zona C Bou                            1               0                                                                          

Coordinadora d'Alcaldia i Protocol                                                    1               0    

Coordinador dels Serveis Municipals de Manteniment                      1               0

Adjunt de Premsa                                                                                1               0

C) PERSONAL LABORAL

D.1. D´activitat permanent i dedicació completa

 

Responsable neteja

A.P.

1

1

 

Operari/a Neteja

A.P.

19

10

 

Ordenances instal·lacions escolars

A.P.

5

2

 

Ordenança

A.P.

1

1

 

Cap de la unitat de Benestar Social

A2

1

0

 

Treballador/a social

A2

2

0

 

Educador/a social

A2

2

0

 

Cap unitat d'esports

A1

1

1

 

Auxiliar d'atenció ciutadà

C2

3

2

 

Operari/a jardineria

A.P.

4

0

 

Encarregat manteniment instal·lacions esportives

A.P.

1

0

 

Oficial serveis múltiples

A.P.

1

0

 

Fosser/a

A.P.

1

0

 

Responsable piscina municipal

C1

1

0

 

Monitor/a activitat esportives

C2

4

1

 

Operari/a neteja instal·lacions esportives

A.P.

3

2

 

Operari serveis múltiples

A.P.

2

2

  

Auxiliar de Gestió Administrativa

C2

5

1

 

Operari/a manteniment Inst. Esportives

A.P.

4

0

 

Tècnic/a Normalització Lingüística i educació

A1

1

0

 

Recepcionista d'Instal·lacions esportives

C2

3

1

 

Responsable Instal·lacions Culturals

C1

1

0

 

Tècnic/a auxiliar biblioteca i arxiu municipal

C1

1

1

 

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

1

0

 

Tècnic/a auxiliar joventut

C1

1

0

 

Director/a Biblioteca

A2

1

0

 

Oficial conductor/a

A.P.

1

1

 

Director/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Cap d'estudis Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Secretari/a Escola de Música Municipal

A2

1

0

 

Professor/a Escola de Música Municipal

A2

2

0

 

Administratiu/a Escola de Música Municipal

C1

1

0

D.2. De caràcter temporal

 

 

 

 

 

 

Professor/a d'adults

A2

1

0

 

Educador social

A2

1

0

De conformitat amb allò disposat a l'art. 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la LRLH, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu.

 

Sant Josep de sa Talaia, en el dia de la signatura electrònica (28 de desembre de 2021)

L'alcaldessa accidental

Marta Maria Montero Montero