Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 623460
Transferència de crèdit expedient 1103/2021 aprovada definitivament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò disposat a l'article 177 de la Llei 2/2004 de 5 de març i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic, l'expedient de transferència de crèdits 1103/21 aprovat pel Ple de l'Ajuntament de dia 25/11/2021.

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació, d'acord amb l'art. 179 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals , venc a proposar:

1.-Aprovar el següent suplement de transferència de crèdit:

Partides amb augment de crèdit

340-62301

Gespa Camp Futbol

22.000,00 €

                                        

Total..........................................

22.000,00 €

FINANÇAMENT:

Partides amb baixa de crèdit

 

432-62200

Inv. Casa des Poble

22.000,00 €

 

Total.....................................

22.000,00 €

 

   

 

Esporles, 29 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas