Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 629674
Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i Plantilla de Mancor de la Vall per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2021 va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 2022.

Aquesta aprovació inicial va ser publicada en el BOIB el dia 2 de desembre de 2021 i una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst,no consten presentades reclamacions ni al·legacions contra la seva aprovació, per la qual cosa, de conformitat a l'establert en l'Art. 20.1del RD 500/1990, de 20 d'abril, s'eleva aquest acord d'aprovació a definitiu

En conseqüència, i de conformitat amb l'establert en l'article 20.3 del referit RD 500/90 i 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa pública l'aprovació definitiva de l'expedient de Pressupost General de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per a l'exercici 2022, el resum del qual per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES

 A) OPERACIONS NO FINANCERES

 A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1:

Despeses de Personal

 

786.224,00

CAPÍTOL 2:

Despeses Corrents en Béns i Serveis

 

568.521,00

CAPÍTOL 3:

Despeses Financeres

 

4.000,00

CAPÍTOL 4:

Transferències Corrents

 

205.100,00

CAPÍTOL 5:

Fons de Contingència

 

0,00

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6:

Inversions Reals

 

305.900,00

CAPÍTOL 7:

Transferències de Capital

 

0,00

B) OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8:

Actius Financers

 

0,00

CAPÍTOL 9:

Passius Financers

 

0,00

TOTAL

 

 

1.869.745,00

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

 A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1:

Imposts directes

 

595.000,00

CAPÍTOL 2:

Imposts indirectes

 

30.250,00

CAPÍTOL 3:

Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

 

278.690,00

CAPÍTOL 4:

Transferències corrents

 

742.005,00

CAPÍTOL 5:

Ingressos patrimonials

 

6.800,00

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6:

Alineació d'Inversions Reals

 

0,00

CAPÍTOL 7:

Transferències de Capital

 

217.000,00

B) OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8:

Actius Financers

 

0,00

CAPÍTOL 9:

Passius Financers

 

0,00

TOTAL

 

 

1.869.745,00

Així mateix i de conformitat amb l'establert en l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es publica ANNEX relatiu a la Plantilla del Personal aprovada per a l'exercici 2022, i que apareix dotada al Pressupost de la Corporació per al mateix exercici.

PLANTILLA DE PERSONAL 2022

 

 

 

Núm.Places

Aplic.Ptària

FUNCIONARIS

5

 

 A.- Funcionaris amb habilitació nacional

 

 

 A.1 Secretari – Interventor A1

1

01/920/12000

 B.- Funcionaris de la pròpia Corporació

 

 

 B.1 Administratiu Administració Gral. Grup C1  (actualment cobert en comissió de serveis)

1

01/920/12003

  B.2  Administratiu Administració Gral. Grup C1 1 (vacant)

1

01/920/12003

  B.3 Policia Local. Grup C1

1

01/132/12003

  B.4 Policia Local. Grup C1   (vacant)

1

01/132/12003

PERSONAL LABORAL

16

 

 1.- Personal laboral fix

3

 

  1.1 Oficials 1a, serveis varis

1

01/150/13000

  1.2 Auxiliars administratius

2

01/920/13000

 2.- Personal laboral temporal

13

 

  2.1 Auxiliar biblioteca

1

01/3321/13100

  2.2 Tècniques educació infantil

4

01/320/13100

  2.3 Directora d'escoleta

1

01/320/13100

  2.4 Personal de neteja

2

01/152/13100

  2.5 Treballadores Centre de Dia

3

01/231/13100

  2.6. Director/a Centre de Dia

1

01/231/13100

  2.7 Oficial de manteniment

1

01/150/13100

 

Mancor de la Vall, en el dia de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

L'alcalde Guillem Villalonga Ramonell