Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 631100
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de 12 de juliol de 2019 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en que s’han d’estructurar els departaments

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aquesta Presidència, avui, ha decretat:

“Fets

1.- El dia 12 de juliol de 2019 aquesta Presidència va dictar el Decret pel qual es creen les Direccions insulars i les secretaries tècniques en que s'han d'estructurar els departaments. El citat decret ha estat modificat pel decret de 30 de novembre de 2020 i pel Decret de 26 de gener de 2021 (BOIB núm 208, de 15 de desembre de 2020; BOIB núm 12 de 28 de gener de 2021).

2.-El Conseller Executiu de Turisme i Esports ha proposat modificar l'esmentat Decret en el sentit següent:

- La Direcció Insular de Turisme passa a denominar-se Direcció Insular de Promoció Turística.

- La creació de la Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística.

Fonaments

En l'art. 41 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, es determina que cada departament del Consell de Mallorca es pot estructurar internament en una direcció insular o en més direccions insulars, que són òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del conseller executiu corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el departament respectiu. Igualment, hi pot haver en cada departament del Consell de Mallorca una secretaria tècnica, que és l'òrgan directiu per gestionar, sota l'autoritat del conseller executiu, els serveis comuns del departament corresponent. 

Aquestes direccions insulars i secretaries tècniques es creen, es modifiquen o se suprimeixen per decret de la Presidència del Consell.

Per tot això,

DECRET

1.- Modificar el Decret de 12 de juliol de 2019 pel qual es creen les direccions insular i les secretaries tècniques, de la següent manera:

- La Direcció Insular de Turisme passa a denominar-se Direcció Insular de Promoció Turística.

- Es crea la Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística.

Amb aquests canvis el Departament  de Transició, Turisme i Esports queda estructurat de la següent manera:

- Secretaria Tècnica

- Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística

- Direcció Insular de Promoció Turística

- Direcció Insular d'Esports.

2. Publicar el contingut d'aquesta resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB), que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

3.- Publicar el contingut d'aquest Decret en la Seu Electrònica del Consell de  Mallorca.

4.- Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest Decret.

 

5.- Donar-ne compte al Ple a la primera sessió que tingui lloc.”

 

Palma, 28 de desembre de 2021

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí