Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 630242
Aprovació definitiva del pressupost 2022 de l'Ajuntament d'Alaior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. Núm.: 11175/2021 

Aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament per l'any 2022 i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols:

Ingressos

Pressupost 2021

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES

5.127.314,69

CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

249.264,64

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.843.640,73

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.995.854,46

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

705.612,46

CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

785.257,76

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS

10.000,00

CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL INGRESSOS

11.716.944,74

 

 

Despeses

Pressupost 2021

CAPÍTOL1 - PERSONAL

4.784.516,55

CAPÍTOL2 - BÉNS I SERVEIS

4.834.417,86

CAPÍTOL3 - DESPESES FINANCERES

30.440,26

CAPÍTOL4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

616.498,04

CAPÍTOL5 – FONS DE CONTINGÈNCIA

60.000,00

CAPÍTOL6 - INVERSIONS

1.233,441,17

CAPÍTOL7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

125.000,00

CAPÍTOL8 - ACTIUS FINANCERS

10.000,00

CAPÍTOL9 - PASSIUS FINANCERS

22.630,86

TOTAL DESPESES

11.716.944,74

Així mateix, es publica la plantilla de personal:

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

Codi

Descripció

Categoria

Nivell

Complement Específic

032

Subinspector

A2

18

16.487,04 €

033

Subinspector

A2

18

16.487,04 €

034

Oficial Policia

C1

16

13.028,28 €

035

Oficial Policia

C1

16

13.028,28 €

036

Oficial Policia

C1

16

13.028,28 €

037

Oficial Policia

C1

16

13.028,28 €

038

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

039

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

040

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

041

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

042

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

043

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

045

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

046

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

047

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

048

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

049

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

050

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

051

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

052

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

053

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

054

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

055

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

056

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

057

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

058

Policia 2ª activitat

C1

15

9.314,52 €

059

Oficial Policia

C1

16

13.028,28 €

128

Policia Local

C1

15

9.314,52 €

ÀREA SOCIAL

060

Psicòleg/oga

A1

25

11.102,04 €

062

Treballador/a Social

A2

20

6.024,72 €

063

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

064

Titulat Mitjà

L2

 

0,00 €

065

Administratiu/va

C1

16

6.890,52 €

133

Educador/a Social

A2

20

3.012,36 €

ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS

066

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

067

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

068

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

069

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

070

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

071

Treballador/a Familiar

L4

 

0,00 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL

001

Secretàri/a

A2

26

26.951,40 €

009

Administratiu/va

C1

16

6.890,52 €

012

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

023

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

RRHH

003

TAE

A1

24

11.190,00 €

010

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

022

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

025

Of. Administariu/va

L3

 

0,00 €

SAC

008

Administratiu/va

C1

16

6.890,52 €

024

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

044

Policia 2ª Activitat

C1

15

9.314,52 €

ORD/NOT

006

Notificador/a

E

11

3.265,68 €

007

Ordenança

E

11

6.531,36 €

NETEJA

026

Ajudant CMO (neteja)

L5

 

0,00 €

027

Ajudant CMO (neteja)

L5

 

0,00 €

028

Ajudant CMO (neteja)

L5

 

0,00 €

JUTJAT DE PÀU

013

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

019

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

ALCALDIA

014

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

CONTRACTACIÓ

015

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

020

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

002

TAG

A1

24

11.190,00 €

ARXIU

005

Administratiu/va

C1

16

7.385,16 €

ESPORTS

116

Tècnic Operatiu

L3

 

0,00 €

117

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

118

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

119

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

120

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

127

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

JOVENTUT

114

Administratiu/va

C1

16

6.632,28 €

115

Administratiu/va

C1

15

1.914,60 €

FUNCIONAMENT CENTRES DE PRIMÀRIA

073

Bidell

E

13

5.750,16 €

074

Bidell

E

13

5.750,16 €

077

Ajudant CMO (neteja)

L5

 

0,00 €

078

Ajudant CMO (neteja)

L5

 

0,00 €

COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS

031

Tècnic Àrea Econòmica

A2

21

8.640,60 €

121

Interventor/a

A1

26

23.688,96 €

122

Tresorer/a

A1

24

11.190,00 €

124

Auxiliar Administratiu/va

C2

15

5.961,00 €

GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI

016

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

017

Administratiu/va

C1

16

0,00 €

018

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

021

Of. Administratiu/va

L3

 

0,00 €

091

Administratiu/va

C1

16

6.890,52 €

 

GESTIÓ DE DEUTE I TRESORERIA

125

Administratiu/va

L3

16

0,00 €

URBANISME

087

TAE

A1

24

11.190,00 €

088

TAE

A1

24

11.190,00 €

089

Enginyer Tècnic

A2

23

9.620,40 €

092

Administratiu/va

C1

16

6.890,52 €

093

Tècnic de Gestió

C1

18

6.531,36 €

123

Auxiliar Administratiu/va

C2

15

5.961,00 €

PARCS I JARDINS

096

Oficial CMO

L3

 

0,00 €

102

Encarregat CMO

L3

 

0,00 €

103

Oficial CMO

L4

 

0,00 €

ENLLUMENAT I JARDINS

104

Cap Tècnic Operatiu

L3

 

0,00 €

105

Tècnic Operatiu

L3

 

0,00 €

CEMENTERI

107

Encarregat CMO

L3

 

0,00 €

MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES

094

Oficial CMO

L3

 

0,00 €

095

Oficial CMO

L3

 

0,00 €

097

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

098

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

099

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

100

Ajudant CMO

L4

 

0,00 €

101

Oficial CMO

L4

 

0,00 €

106

Encarregat CMO

L3

 

0,00 €

BIBLIOTECA

112

Tècnic Biblioteca

A2

18

3.012,36 €

113

Administratiu/va

C1

16

6.632,28 €

ESCOLA MÚSICA

075

Cap Tècnic Operatiu

L3

 

0,00 €

079

Professor de Música

L3

 

0,00 €

080

Professor de Música

L3

 

0,00 €

081

Professor de Música

L3

 

0,00 €

082

Professor de Música

L3

 

0,00 €

083

Professor de Música

L3

 

0,00 €

084

Professor de Música

L3

 

0,00 €

085

Professor de Música

L3

 

0,00 €

086

Professor de Música

L3

 

0,00 €

129

Professor de Música

L3

 

0,00 €

130

Professor de Música

L3

 

0,00 €

131

Professor de Música

L3

 

0,00 €

132

Professor de Música

L3

 

0,00 €

ESCOLA DIBUIX

076

Professor Dibuix

L3

 

0,00 €

004

Animador/a Sociocultural

C1

16

6.523,32 €

108

Cap Tècnic Operatiu

L3

 

0,00 €

109

Tècnic Superior

A1

21

0,00 €

110

Auxiliar Administratiu/va

C2

15

5.961,00 €

111

Tècnic Superior

L1

 

0,00 €

INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

030

Informador/a Turístic

L3

 

0,00 €

ÒRGANS DE GOVERN

126

Assistent de Batlia

AS

 

0,00 €

Aquesta aprovació pot ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en els articles 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

Es pot consultar el pressupost complert en el següent enllaç:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/8e7a0bcb-5aaf-4be0-b40d-b287ce6a5ba2/

 

Alaior, en el dia de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

El batle José Luis Benejam Saura