Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 630919
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual se estableixen els preus públics que han de aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'apartat tercer de la disposició addicional octava de la Llei 5/2003, 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, i amb l'autorització prèvia de la consellera de Salut i Consum atorgada per mitjà de la Resolució de 22 de desembre de 2020, dict la següen

Resolució

1. Modificar l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública dels Illes Balears per a la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social

2. Publicar conjuntament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'annex 1 i l'annex 2

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 23 de desembre de 2021

El director general del Servei de Salut

Julio Miguel Fuster Culebras

  

ANNEX 1

1.   Atenció especialitzada

L'atenció especialitzada inclou les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques, de rehabilitació i les cures que s'aconsella que s'apliquin en aquest nivell a causa de la seva naturalesa. L'atenció especialitzada garanteix la continuïtat de l'atenció integral dels pacients una vegada superades les possibilitats de l'atenció primària.

1.1. Assistència hospitalària

1.1.1.   Preus per grup relacionat amb el diagnòstic (GRD)

El preu del GRD inclou tota l'assistència sanitària prestada al pacient en un procés determinat, la qual cosa abasta les analítiques, les proves diagnòstiques, les pròtesis quirúrgiques, els marcapassos i qualsevol altre material implantable (incloses les malles) i el material de cirurgia laparoscòpica d'un sol ús, sempre que el seu import no superi el 50 % de la valoració del GRD. Si excedeix aquest percentatge, el GRD s'ha de facturar sumant-li la meitat del preu de les pròtesis.

Taula 1. Processos mèdics i quirúrgics singularitzats

Nº GRD

Gravetat

Pes

Descripció

Import

Cod. SAP

1

1

8,2336

Trasplantament hepàtic i/o d'intestí

58.973

7020637

1

2

8,9702

Trasplantament hepàtic i/o d'intestí

64.249

7020638

1

3

11,6887

Trasplantament hepàtic i/o d'intestí

83.720

7020639

1

4

18,9530

Trasplantament hepàtic i/o d'intestí

135.749

7020640

2

1

9,3546

Trasplantament cardíac i/o pulmonar

67.002

7020813

2

2

10,3511

Trasplantament cardíac i/o pulmonar

74.139

7020814

2

3

15,2572

Trasplantament cardíac i/o pulmonar

109.279

7020815

2

4

24,3578

Trasplantament cardíac i/o pulmonar

174.462

7020816

4

1

6,8343

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, amb procediment extensiu o ECMO

48.950

7020057

4

2

10,1583

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, amb procediment extensiu o ECMO

72.758

7020058

4

3

12,8666

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, amb procediment extensiu o ECMO

92.156

7020059

4

4

15,6859

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, amb procediment extensiu o ECMO

112.349

7020060

5

1

7,4541

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, sense procediment extensiu

53.390

7020161

5

2

8,5534

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, sense procediment extensiu

61.263

7020162

5

3

11,0970

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, sense procediment extensiu

79.482

7020163

5

4

13,8206

Traqueostomia, amb ventilació mecànica més de 96 hores, sense procediment extensiu

98.989

7020164

6

1

10,4325

Trasplantament de pàncrees

74.722

7021061

6

2

13,5925

Trasplantament de pàncrees

97.355

7021062

6

3

13,5925

Trasplantament de pàncrees

97.355

7021063

6

4

18,5401

Trasplantament de pàncrees

132.792

7021064

7

1

6,7389

Trasplantament al·logènic de medul·la òssia

48.267

7003196

7

2

8,1052

Trasplantament al·logènic de medul·la òssia

58.053

7003197

7

3

10,8739

Trasplantament al·logènic de medul·la òssia

77.884

7003198

7

4

18,2595

Trasplantament al·logènic de medul·la òssia

130.783

7003199

8

1

4,0926

Trasplantament autòleg de medul·la òssia

29.313

7003200

8

2

4,7355

Trasplantament autòleg de medul·la òssia

33.918

7003201

8

3

5,2022

Trasplantament autòleg de medul·la òssia

37.261

7003202

8

4

10,5140

Trasplantament autòleg de medul·la òssia

75.306

7003203

9

1

5,2206

Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)

37.392

7003204

9

2

5,3266

Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)

38.151

7003205

9

3

5,6797

Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)

40.681

7003206

9

4

10,7959

Oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO)

77.325

7003207

10

1

1,3911

Trauma en el cap amb coma profund

9.964

7003208

10

2

3,9521

Trauma en el cap amb coma profund

28.307

7003209

10

3

8,4898

Trauma en el cap amb coma profund

60.808

7003210

10

4

11,0364

Trauma en el cap amb coma profund

79.048

7003211

20

1

2,2814

Craniotomia per trauma

16.340

7021089

20

2

4,3497

Craniotomia per trauma

31.155

7021090

20

3

6,4460

Craniotomia per trauma

46.169

7021091

20

4

8,7078

Craniotomia per trauma

62.369

7021092

21

1

2,3164

Craniotomia excepte per trauma

16.591

7021009

21

2

3,2413

Craniotomia excepte per trauma

23.216

7021010

21

3

5,9306

Craniotomia excepte per trauma

42.477

7021011

21

4

9,0031

Craniotomia excepte per trauma

64.484

7021012

22

1

1,6491

Procediments sobre derivació ventricular

11.812

7020897

22

2

2,1598

Procediments sobre derivació ventricular

15.469

7020898

22

3

4,6884

Procediments sobre derivació ventricular

33.580

7020899

22

4

9,5706

Procediments sobre derivació ventricular

68.549

7020900

23

1

2,2229

Procediments espinals

15.922

7021169

23

2

3,5377

Procediments espinals

25.338

7021170

23

3

5,8929

Procediments espinals

42.207

7021171

23

4

10,1363

Procediments espinals

72.600

7021172

24

1

1,5097

Procediments vasculars extracranials

10.813

7020837

24

2

1,7772

Procediments vasculars extracranials

12.729

7020838

24

3

2,3296

Procediments vasculars extracranials

16.685

7020839

24

4

4,4144

Procediments vasculars extracranials

31.618

7020840

26

1

0,8278

Altres procediments del sistema nerviós i relacionats

5.929

7020673

26

2

1,4225

Altres procediments del sistema nerviós i relacionats

10.189

7020674

26

3

3,1996

Altres procediments del sistema nerviós i relacionats

22.917

7020675

26

4

6,1448

Altres procediments del sistema nerviós i relacionats

44.012

7020676

40

1

0,8938

Trastorns i lesions espinals

6.402

7020973

40

2

1,7031

Trastorns i lesions espinals

12.199

7020974

40

3

2,4891

Trastorns i lesions espinals

17.828

7020975

40

4

3,1893

Trastorns i lesions espinals

22.843

7020976

41

1

0,8190

Neoplàsies del sistema nerviós

5.866

7020929

41

2

0,9084

Neoplàsies del sistema nerviós

6.507

7020930

41

3

1,2731

Neoplàsies del sistema nerviós

9.119

7020931

41

4

1,6361

Neoplàsies del sistema nerviós

11.719

7020932

42

1

0,6404

Trastorns degeneratius del sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple

4.587

7020073

42

2

0,8276

Trastorns degeneratius del sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple

5.928

7020074

42

3

1,0684

Trastorns degeneratius del sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple

7.652

7020075

42

4

2,5959

Trastorns degeneratius del sistema nerviós, excepte esclerosi múltiple

18.593

7020076

43

1

0,5944

Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa

4.257

7020581

43

2

0,9742

Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa

6.977

7020582

43

3

1,9305

Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa

13.827

7020583

43

4

4,7155

Esclerosi múltiple i atàxia cerebel·losa

33.775

7020584

44

1

0,8355

Hemorràgia intracranial

5.984

7021045

44

2

1,0387

Hemorràgia intracranial

7.439

7021046

44

3

1,1531

Hemorràgia intracranial

8.259

7021047

44

4

2,0661

Hemorràgia intracranial

14.798

7021048

45

1

0,6838

Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart

4.898

7020553

45

2

0,8255

Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart

5.913

7020554

45

3

1,2033

Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart

8.618

7020555

45

4

1,8349

Accident cerebrovascular i oclusions precerebrals amb infart

13.142

7020556

46

1

0,5213

Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart

3.734

7020209

46

2

0,6683

Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart

4.787

7020210

46

3

0,9555

Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart

6.844

7020211

46

4

2,0888

Accident cerebrovascular no específic i oclusions precerebrals sense infart

14.961

7020212

47

1

0,5109

Accident isquèmic transitori

3.659

7020977

47

2

0,5606

Accident isquèmic transitori

4.015

7020978

47

3

0,7680

Accident isquèmic transitori

5.501

7020979

47

4

1,1652

Accident isquèmic transitori

8.346

7020980

48

1

0,5857

Trastorns dels nervis cranials, perifèrics i autònoms

4.195

7020289

48

2

0,8077

Trastorns dels nervis cranials, perifèrics i autònoms

5.785

7020290

48

3

1,3019

Trastorns dels nervis cranials, perifèrics i autònoms

9.324

7020291

48

4

3,0090

Trastorns dels nervis cranials, perifèrics i autònoms

21.552

7020292

49

1

1,3326

Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós

9.545

7020421

49

2

1,5522

Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós

11.117

7020422

49

3

2,7209

Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós

19.488

7020423

49

4

4,4885

Infeccions bacterianes i tuberculoses del sistema nerviós

32.149

7020424

50

1

0,8574

Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica

6.141

7020193

50

2

1,3733

Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica

9.836

7020194

50

3

2,2355

Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica

16.012

7020195

50

4

5,0354

Infeccions no bacterianes del sistema nerviós excepte meningitis vírica

36.066

7020196

51

1

0,5149

Meningitis vírica

3.688

7021141

51

2

0,9161

Meningitis vírica

6.561

7021142

51

3

1,7003

Meningitis vírica

12.178

7021143

51

4

3,6202

Meningitis vírica

25.929

7021144

52

1

0,3975

Coma i estupor no traumàtic

2.847

7020941

52

2

0,6496

Coma i estupor no traumàtic

4.652

7020942

52

3

1,0375

Coma i estupor no traumàtic

7.431

7020943

52

4

1,9827

Coma i estupor no traumàtic

14.201

7020944

53

1

0,4675

Convulsions

3.349

7021229

53

2

0,7065

Convulsions

5.060

7021230

53

3

1,0642

Convulsions

7.622

7021231

53

4

2,6129

Convulsions

18.715

7021232

54

1

0,4618

Migranya i altres cefalees

3.308

7021025

54

2

0,5572

Migranya i altres cefalees

3.991

7021026

54

3

0,7428

Migranya i altres cefalees

5.320

7021027

54

4

1,0707

Migranya i altres cefalees

7.669

7021028

55

1

0,7132

Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia

5.108

7020601

55

2

0,8933

Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia

6.399

7020602

55

3

1,4056

Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia

10.068

7020603

55

4

2,8732

Traumatisme cranial amb coma > 1 h o hemorràgia

20.579

7020604

56

1

0,5758

Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma

4.124

7020093

56

2

0,7586

Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma

5.434

7020094

56

3

1,0556

Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma

7.561

7020095

56

4

2,8498

Fractura cranial i lesió intracranial complicada, coma < 1 h o sense coma

20.411

7020096

57

1

0,3415

Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma

2.446

7020085

57

2

0,4841

Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma

3.467

7020086

57

3

0,8841

Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma

6.332

7020087

57

4

2,0675

Concussió, lesió intracranial no complicada, coma < 1 h o sense coma

14.808

7020088

58

1

0,5539

Altres malalties del sistema nerviós

3.967

7020889

58

2

0,7614

Altres malalties del sistema nerviós

5.454

7020890

58

3

1,3055

Altres malalties del sistema nerviós

9.351

7020891

58

4

2,3922

Altres malalties del sistema nerviós

17.134

7020892

59

1

0,7022

Anòxia i un altre dany cerebral greu

5.030

7003212

59

2

0,9025

Anòxia i un altre dany cerebral greu

6.464

7003213

59

3

1,4311

Anòxia i un altre dany cerebral greu

10.250

7003214

59

4

2,4822

Anòxia i un altre dany cerebral greu

17.779

7003215

73

1

0,6748

Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita

4.833

7020677

73

2

0,8999

Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita

6.446

7020678

73

3

1,5418

Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita

11.043

7020679

73

4

1,5418

Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita

11.043

7020680

82

1

0,5622

Malalties oculars, excepte infeccions majors

4.027

7020877

82

2

0,6947

Malalties oculars, excepte infeccions majors

4.976

7020878

82

3

0,9221

Malalties oculars, excepte infeccions majors

6.605

7020879

82

4

2,6722

Malalties oculars, excepte infeccions majors

19.139

7020880

89

1

1,2170

Procediments majors sobre ossos cranials/facials

8.717

7020605

89

2

2,7121

Procediments majors sobre ossos cranials/facials

19.425

7020606

89

3

5,2563

Procediments majors sobre ossos cranials/facials

37.648

7020607

89

4

8,9760

Procediments majors sobre ossos cranials/facials

64.290

7020608

91

1

2,0816

Altres procediments majors sobre cap i coll

14.910

7020661

91

2

3,3186

Altres procediments majors sobre cap i coll

23.769

7020662

91

3

5,1930

Altres procediments majors sobre cap i coll

37.195

7020663

91

4

8,6008

Altres procediments majors sobre cap i coll

61.603

7020664

92

1

1,1748

Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial

8.414

7020053

92

2

1,8730

Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial

13.415

7020054

92

3

3,0646

Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial

21.950

7020055

92

4

6,3856

Procediments sobre ossos facials excepte procediments majors sobre os cranial/facial

45.737

7020056

95

1

1,0021

Reparació d'esquerda labial i paladar

7.177

7020557

95

2

1,1620

Reparació d'esquerda labial i paladar

8.322

7020558

95

3

3,1057

Reparació d'esquerda labial i paladar

22.244

7020559

95

4

4,5736

Reparació d'esquerda labial i paladar

32.758

7020560

97

1

0,4715

Amigdalectomia i adenoidectomia

3.377

7020865

97

2

0,6637

Amigdalectomia i adenoidectomia

4.754

7020866

97

3

0,9157

Amigdalectomia i adenoidectomia

6.559

7020867

97

4

2,9968

Amigdalectomia i adenoidectomia

21.464

7020868

98

1

0,7605

Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola

5.447

7020433

98

2

1,2296

Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola

8.807

7020434

98

3

2,6617

Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola

19.064

7020435

98

4

5,4233

Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola

38.844

7020436

110

1

0,6328

Neoplàsies d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

4.532

7020173

110

2

0,8406

Neoplàsies d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

6.021

7020174

110

3

1,3484

Neoplàsies d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

9.658

7020175

110

4

2,2882

Neoplàsies d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

16.389

7020176

111

1

0,3978

Alteracions de l'equilibri

2.849

7020965

111

2

0,4843

Alteracions de l'equilibri

3.469

7020966

111

3

0,5827

Alteracions de l'equilibri

4.173

7020967

111

4

0,7488

Alteracions de l'equilibri

5.363

7020968

113

1

0,3877

Infeccions de les vies respiratòries superiors

2.777

7020881

113

2

0,5768

Infeccions de les vies respiratòries superiors

4.131

7020882

113

3

0,7475

Infeccions de vies respiratòries superiors

5.354

7020883

113

4

1,8625

Infeccions de les vies respiratòries superiors

13.340

7020884

114

1

0,4640

Malalties i ferides orals i dentals

3.324

7020801

114

2

0,5077

Malalties i ferides orals i dentals

3.636

7020802

114

3

0,8117

Malalties i ferides orals i dentals

5.814

7020803

114

4

1,2624

Malalties i ferides orals i dentals

9.042

7020804

115

1

0,4700

Altres malalties d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

3.366

7020169

115

2

0,6176

Altres malalties d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

4.423

7020170

115

3

0,9949

Altres malalties d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

7.126

7020171

115

4

2,0810

Altres malalties d'orella, nas, boca, gargamella i cranials/facials

14.905

7020172

120

1

1,6745

Procediments majors sobre l'aparell respiratori

11.993

7020949

120

2

2,0138

Procediments majors sobre l'aparell respiratori

14.424

7020950

120

3

3,2566

Procediments majors sobre l'aparell respiratori

23.325

7020951

120

4

7,2411

Procediments majors sobre l'aparell respiratori

51.864

7020952

121

1

1,0587

Altres procediments sobre l'aparell respiratori

7.583

7020969

121

2

1,3550

Altres procediments sobre l'aparell respiratori

9.705

7020970

121

3

2,5595

Altres procediments sobre l'aparell respiratori

18.332

7020971

121

4

6,4261

Altres procediments sobre l'aparell respiratori

46.027

7020972

130

1

2,7120

Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores

19.425

7020273

130

2

2,7120

Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores

19.425

7020274

130

3

4,2495

Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores

30.437

7020275

130

4

5,7335

Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida de més de 96 hores

41.066

7020276

131

1

1,0026

Fibrosi quística - malaltia pulmonar

7.181

7020577

131

2

1,2846

Fibrosi quística - malaltia pulmonar

9.201

7020578

131

3

1,6952

Fibrosi quística - malaltia pulmonar

12.142

7020579

131

4

2,1810

Fibrosi quística - malaltia pulmonar

15.622

7020580

132

1

0,5915

Displàsia broncopulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal

4.237

7020133

132

2

0,6634

Displàsia broncopulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal

4.752

7020134

132

3

0,9723

Displàsia broncopulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal

6.964

7020135

132

4

1,4456

Displàsia broncopulmonar i altres malalties respiratòries cròniques amb origen en període perinatal

10.354

7020136

133

1

0,4777

Edema pulmonar i fallada respiratòria

3.421

7020925

133

2

0,6432

Edema pulmonar i fallada respiratòria

4.607

7020926

133

3

0,9404

Edema pulmonar i fallada respiratòria

6.736

7020927

133

4

2,0954

Edema pulmonar i fallada respiratòria

15.008

7020928

134

1

0,7034

Embolisme pulmonar

5.038

7021129

134

2

0,8441

Embolisme pulmonar

6.046

7021130

134

3

1,0133

Embolisme pulmonar

7.258

7021131

134

4

1,5341

Embolisme pulmonar

10.988

7021132

135

1

0,5293

Traumatismes toràcics principals

3.791

7020809

135

2

0,7300

Traumatismes toràcics principals

5.229

7020810

135

3

1,0779

Traumatismes toràcics principals

7.721

7020811

135

4

2,3054

Traumatismes toràcics principals

16.513

7020812

136

1

0,6082

Neoplàsies respiratòries

4.356

7021153

136

2

0,8101

Neoplàsies respiratòries

5.802

7021154

136

3

1,0852

Neoplàsies respiratòries

7.773

7021155

136

4

1,4841

Neoplàsies respiratòries

10.630

7021156

137

1

0,7660

Infeccions i inflamacions pulmonars

5.487

7020849

137

2

0,7888

Infeccions i inflamacions pulmonars

5.650

7020850

137

3

0,8902

Infeccions i inflamacions pulmonars

6.376

7020851

137

4

1,4918

Infeccions i inflamacions pulmonars

10.685

7020852

138

1

0,5256

Pneumònia per virus sincític respiratori

3.765

7020745

138

2

0,7044

Pneumònia per virus sincític respiratori

5.045

7020746

138

3

0,7686

Pneumònia per virus sincític respiratori

5.505

7020747

138

4

1,8012

Pneumònia per virus sincític respiratori

12.901

7020748

139

1

0,4923

Un altre tipus de pneumònia

3.526

7021209

139

2

0,6495

Un altre tipus de pneumònia

4.652

7021210

139

3

0,7847

Un altre tipus de pneumònia

5.620

7021211

139

4

1,4969

Un altre tipus de pneumònia

10.721

7021212

140

1

0,4685

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

3.355

7020585

140

2

0,5882

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

4.213

7020586

140

3

0,7126

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

5.104

7020587

140

4

1,1432

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

8.188

7020588

141

1

0,4229

Bronquiolitis i asma

3.029

7021097

141

2

0,5765

Bronquiolitis i asma

4.129

7021098

141

3

0,6277

Bronquiolitis i asma

4.496

7021099

141

4

1,3726

Bronquiolitis i asma

9.831

7021100

142

1

0,5949

Malaltia pulmonar intersticial

4.261

7020817

142

2

0,7693

Malaltia pulmonar intersticial

5.510

7020818

142

3

0,9539

Malaltia pulmonar intersticial

6.833

7020819

142

4

1,9826

Malaltia pulmonar intersticial

14.200

7020820

143

1

0,4710

Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors

3.374

7020317

143

2

0,7042

Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors

5.044

7020318

143

3

0,8915

Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors

6.385

7020319

143

4

1,4928

Altres malalties respiratòries excepte signes, símptomes i diagnòstics menors

10.692

7020320

144

1

0,4395

Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori

3.148

7020429

144

2

0,5878

Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori

4.210

7020430

144

3

0,7546

Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori

5.405

7020431

144

4

1,4100

Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori

10.099

7020432

145

1

0,3782

Bronquitis aguda i símptomes relacionats

2.708

7003216

145

2

0,5004

Bronquitis aguda i símptomes relacionats

3.584

7003217

145

3

0,5654

Bronquitis aguda i símptomes relacionats

4.050

7003218

145

4

1,1644

Bronquitis aguda i símptomes relacionats

8.340

7003219

160

1

3,9712

Reparació cardiotoràcica major d'anomalia cardíaca

28.444

7020409

160

2

5,0033

Reparació cardiotoràcica major d'anomalia cardíaca

35.836

7020410

160

3

6,9687

Reparació cardiotoràcica major d'anomalia cardíaca

49.913

7020411

160

4

10,0305

Reparació cardiotoràcica major d'anomalia cardíaca

71.843

7020412

161

1

3,0460

Implantació de desfibril·lador cardíac

21.817

7020617

161

2

4,6215

Implantació de desfibril·lador cardíac

33.101

7020618

161

3

6,8421

Implantació de desfibril·lador cardíac

49.006

7020619

161

4

8,5194

Implantació de desfibril·lador cardíac

61.020

7020620

162

1

5,3374

Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac

38.229

7020361

162

2

6,1666

Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac

44.168

7020362

162

3

8,4241

Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac

60.337

7020363

162

4

11,3137

Procediments sobre vàlvules cardíaques amb cateterisme cardíac

81.033

7020364

163

1

3,8667

Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac

27.695

7020357

163

2

4,7217

Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac

33.819

7020358

163

3

6,4653

Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac

46.308

7020359

163

4

10,4132

Procediments sobre vàlvules cardíaques sense cateterisme cardíac

74.584

7020360

165

1

4,2176

Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

30.208

7020113

165

2

4,8779

Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

34.938

7020114

165

3

6,1422

Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

43.993

7020115

165

4

10,9269

Bypass coronari amb cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

78.263

7020116

166

1

3,6830

Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

26.380

7020129

166

2

4,1236

Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

29.535

7020130

166

3

5,1845

Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

37.134

7020131

166

4

8,5142

Bypass coronari sense cateterisme cardíac o procediments cardiovasculars percutanis

60.983

7020132

167

1

1,7222

Altres procediments cardiotoràcics

12.335

7020989

167

2

2,1673

Altres procediments cardiotoràcics

15.523

7020990

167

3

3,2486

Altres procediments cardiotoràcics

23.268

7020991

167

4

7,2532

Altres procediments cardiotoràcics

51.951

7020992

169

1

2,4810

Procediments toràcics i abdominals vasculars majors

17.770

7020589

169

2

2,9438

Procediments toràcics i abdominals vasculars majors

21.085

7020590

169

3

4,2730

Procediments toràcics i abdominals vasculars majors

30.605

7020591

169

4

7,0538

Procediments toràcics i abdominals vasculars majors

50.522

7020592

170

1

2,1813

Implant de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

15.623

7020081

170

2

2,5874

Implant de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

18.532

7020082

170

3

2,9510

Implant de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

21.136

7020083

170

4

5,7421

Implant de marcapassos cardíac permanent amb infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

41.128

7020084

171

1

1,5038

Implant de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

10.771

7020077

171

2

1,7513

Implant de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

12.544

7020078

171

3

2,2783

Implant de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

16.318

7020079

171

4

4,0795

Implant de marcapassos cardíac permanent sense infart agut de miocardi, fallada cardíaca o xoc

29.219

7020080

174

1

1,5923

Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi

11.404

7020833

174

2

1,7976

Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi

12.875

7020834

174

3

2,4204

Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi

17.336

7020835

174

4

4,2444

Procediments cardiovasculars percutanis amb infart agut de miocardi

30.400

7020836

175

1

0,9493

Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi

6.799

7020829

175

2

1,3641

Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi

9.770

7020830

175

3

2,5675

Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi

18.390

7020831

175

4

4,9226

Procediments cardiovasculars percutanis sense infart agut de miocardi

35.258

7020832

176

1

1,4237

Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac

10.197

7020089

176

2

1,8339

Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac

13.135

7020090

176

3

2,6957

Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac

19.308

7020091

176

4

5,0949

Substitució de generador de marcapassos i desfibril·lador cardíac

36.492

7020092

177

1

1,6430

Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador

11.768

7020025

177

2

2,4959

Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador

17.877

7020026

177

3

2,7167

Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador

19.458

7020027

177

4

4,5498

Revisió de marcapassos i desfibril·lador cardíac excepte substitució de generador

32.588

7020028

180

1

0,5530

Altres procediments sobre el sistema circulatori

3.961

7020945

180

2

1,6242

Altres procediments sobre el sistema circulatori

11.633

7020946

180

3

2,3224

Altres procediments sobre el sistema circulatori

16.634

7020947

180

4

5,3101

Altres procediments sobre el sistema circulatori

38.033

7020948

181

1

1,6617

Procediments arterials sobre extremitat inferior

11.902

7003220

181

2

2,2683

Procediments arterials sobre extremitat inferior

16.246

7003221

181

3

3,4104

Procediments arterials sobre extremitat inferior

24.427

7003222

181

4

5,6965

Procediments arterials sobre extremitat inferior

40.801

7003223

182

1

1,2905

Altres procediments vasculars perifèrics

9.243

7003224

182

2

1,4661

Altres procediments vasculars perifèrics

10.501

7003225

182

3

2,2804

Altres procediments vasculars perifèrics

16.333

7003226

182

4

5,7488

Altres procediments vasculars perifèrics

41.175

7003227

190

1

0,7504

Infart agut de miocardi

5.375

7020909

190

2

0,7863

Infart agut de miocardi

5.632

7020910

190

3

1,1053

Infart agut de miocardi

7.917

7020911

190

4

1,7439

Infart agut de miocardi

12.490

7020912

191

1

0,6335

Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica

4.537

7020297

191

2

0,7785

Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica

5.576

7020298

191

3

1,2899

Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica

9.239

7020299

191

4

2,3350

Cateterisme cardíac amb trastorns circulatoris excepte cardiopatia isquèmica

16.724

7020300

192

1

0,5927

Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica

4.245

7020773

192

2

0,9474

Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica

6.785

7020774

192

3

1,5994

Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica

11.456

7020775

192

4

3,1760

Cateterisme cardíac per a cardiopatia isquèmica

22.748

7020776

193

1

1,3853

Endocarditis aguda i subaguda

9.922

7020913

193

2

1,5979

Endocarditis aguda i subaguda

11.445

7020914

193

3

2,2161

Endocarditis aguda i subaguda

15.873

7020915

193

4

2,8892

Endocarditis aguda i subaguda

20.694

7020916

194

1

0,5245

Insuficiència cardíaca

3.757

7021113

194

2

0,6508

Insuficiència cardíaca

4.661

7021114

194

3

0,7978

Insuficiència cardíaca

5.714

7021115

194

4

1,2763

Insuficiència cardíaca

9.142

7021116

196

1

0,5662

Aturada cardíaca

4.055

7021181

196

2

0,8971

Aturada cardíaca

6.426

7021182

196

3

1,0939

Aturada cardíaca

7.835

7021183

196

4

2,4321

Aturada cardíaca

17.420

7021184

197

1

0,4509

Trastorns vasculars perifèrics i d'altres

3.230

7020721

197

2

0,6194

Trastorns vasculars perifèrics i d'altres

4.437

7020722

197

3

0,8691

Trastorns vasculars perifèrics i d'altres

6.225

7020723

197

4

1,8194

Trastorns vasculars perifèrics i d'altres

13.032

7020724

198

1

0,4501

Arterioesclerosi coronària i angina de pit

3.223

7020785

198

2

0,5773

Arterioesclerosi coronària i angina de pit

4.135

7020786

198

3

0,8414

Arterioesclerosi coronària i angina de pit

6.026

7020787

198

4

1,1773

Arterioesclerosi coronària i angina de pit

8.432

7020788

199

1

0,4370

Hipertensió

3.130

7021225

199

2

0,5648

Hipertensió

4.045

7021226

199

3

0,8227

Hipertensió

5.892

7021227

199

4

1,6334

Hipertensió

11.699

7021228

200

1

0,3946

Cardiopaties congènites i malalties valvulars

2.827

7020733

200

2

0,6313

Cardiopaties congènites i malalties valvulars

4.521

7020734

200

3

1,0692

Cardiopaties congènites i malalties valvulars

7.658

7020735

200

4

2,1335

Cardiopaties congènites i malalties valvulars

15.281

7020736

201

1

0,3842

Arrítmies cardíaques i trastorns de la conducció

2.752

7020509

201

2

0,5139

Arrítmies cardíaques i trastorns de la conducció

3.681

7020510

201

3

0,7280

Arrítmies cardíaques i trastorns de la conducció

5.214

7020511

201

4

1,3890

Arrítmies cardíaques i trastorns de la conducció

9.949

7020512

203

1

0,3546

Dolor toràcic

2.540

7021197

203

2

0,4299

Dolor toràcic

3.079

7021198

203

3

0,6166

Dolor toràcic

4.417

7021199

203

4

2,2380

Dolor toràcic

16.030

7021200

204

1

0,4200

Síncope i col·lapse

3.008

7021137

204

2

0,5127

Síncope i col·lapse

3.672

7021138

204

3

0,6935

Síncope i col·lapse

4.967

7021139

204

4

1,2731

Síncope i col·lapse

9.118

7021140

205

1

0,5431

Miocardiopatia

3.890

7021241

205

2

0,7125

Miocardiopatia

5.103

7021242

205

3

1,0062

Miocardiopatia

7.207

7021243

205

4

1,4798

Miocardiopatia

10.599

7021244

206

1

0,4809

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular

3.444

7020065

206

2

0,8241

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular

5.903

7020066

206

3

1,4723

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular

10.545

7020067

206

4

2,9645

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment cardiovascular

21.233

7020068

207

1

0,5354

Altres diagnòstics de l'aparell circulatori

3.835

7021029

207

2

0,7790

Altres diagnòstics de l'aparell circulatori

5.580

7021030

207

3

1,1327

Altres diagnòstics de l'aparell circulatori

8.113

7021031

207

4

2,0883

Altres diagnòstics de l'aparell circulatori

14.957

7021032

220

1

1,5596

Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè

11.171

7020437

220

2

2,4871

Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè

17.813

7020438

220

3

3,7672

Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè

26.983

7020439

220

4

7,1783

Procediments majors sobre estómac, esòfag i duodè

51.414

7020440

222

1

1,1377

Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè

8.148

7020449

222

2

1,3231

Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè

9.476

7020450

222

3

2,0187

Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè

14.459

7020451

222

4

4,8387

Altres procediments sobre estómac, esòfag i duodè

34.657

7020452

223

1

1,3208

Altres procediments sobre intestí prim i gruixut

9.460

7020473

223

2

1,5901

Altres procediments sobre intestí prim i gruixut

11.389

7020474

223

3

2,3895

Altres procediments sobre intestí prim i gruixut

17.115

7020475

223

4

4,1201

Altres procediments sobre intestí prim i gruixut

29.510

7020476

224

1

1,2268

Adhesiòlisi peritoneal

8.787

7021049

224

2

1,5332

Adhesiòlisi peritoneal

10.981

7021050

224

3

2,2684

Adhesiòlisi peritoneal

16.247

7021051

224

4

3,1993

Adhesiòlisi peritoneal

22.915

7021052

226

1

0,4128

Procediments sobre l'anus

2.956

7021165

226

2

0,7483

Procediments sobre l'anus

5.360

7021166

226

3

1,4035

Procediments sobre l'anus

10.052

7021167

226

4

4,3504

Procediments sobre l'anus

31.159

7021168

227

1

0,7219

Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical

5.170

7020353

227

2

0,9787

Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical

7.010

7020354

227

3

1,9256

Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical

13.792

7020355

227

4

5,1901

Procediments sobre hèrnia excepte inguinal, femoral i umbilical

37.174

7020356

228

1

0,5212

Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical

3.733

7020453

228

2

0,6177

Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical

4.424

7020454

228

3

1,0745

Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical

7.696

7020455

228

4

2,8202

Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical

20.199

7020456

229

1

0,9941

Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu

7.120

7020657

229

2

1,2746

Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu

9.129

7020658

229

3

2,0912

Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu

14.978

7020659

229

4

3,6487

Altres procediments quirúrgics sobre aparell digestiu

26.134

7020660

230

1

1,7609

Procediments majors sobre intestí prim

12.612

7003228

230

2

2,3080

Procediments majors sobre intestí prim

16.531

7003229

230

3

3,3676

Procediments majors sobre intestí prim

24.120

7003230

230

4

5,3742

Procediments majors sobre intestí prim

38.492

7003231

231

1

1,6905

Procediments majors sobre intestí gros

12.108

7003232

231

2

2,0471

Procediments majors sobre intestí gros

14.662

7003233

231

3

2,9991

Procediments majors sobre intestí gros

21.481

7003234

231

4

4,4982

Procediments majors sobre intestí gros

32.218

7003235

232

1

1,0339

Fundoplicatura gàstrica

7.405

7003236

232

2

1,3063

Fundoplicatura gàstrica

9.356

7003237

232

3

2,8131

Fundoplicatura gàstrica

20.148

7003238

232

4

4,9406

Fundoplicatura gàstrica

35.387

7003239

233

1

1,0348

Apendicectomia amb diagnòstic principal complex

7.412

7003240

233

2

1,3874

Apendicectomia amb diagnòstic principal complex

9.937

7003241

233

3

1,9700

Apendicectomia amb diagnòstic principal complex

14.110

7003242

233

4

3,0209

Apendicectomia amb diagnòstic principal complex

21.637

7003243

234

1

0,7152

Apendicectomia sense diagnòstic principal complex

5.123

7003244

234

2

0,9547

Apendicectomia sense diagnòstic principal complex

6.838

7003245

234

3

1,5099

Apendicectomia sense diagnòstic principal complex

10.814

7003246

234

4

3,4347

Apendicectomia sense diagnòstic principal complex

24.601

7003247

240

1

0,6981

Neoplàsia maligna digestiva

5.000

7020961

240

2

0,8694

Neoplàsia maligna digestiva

6.227

7020962

240

3

1,2206

Neoplàsia maligna digestiva

8.743

7020963

240

4

1,7732

Neoplàsia maligna digestiva

12.700

7020964

241

1

0,5433

Ulcera pèptica i gastritis

3.891

7020981

241

2

0,7292

Ulcera pèptica i gastritis

5.223

7020982

241

3

1,0745

Ulcera pèptica i gastritis

7.696

7020983

241

4

2,3314

Ulcera pèptica i gastritis

16.699

7020984

242

1

0,4699

Malalties majors de l'esòfag

3.366

7021069

242

2

0,6661

Malalties majors de l'esòfag

4.771

7021070

242

3

0,9821

Malalties majors de l'esòfag

7.034

7021071

242

4

2,5131

Malalties majors de l'esòfag

18.000

7021072

243

1

0,4396

Altres malalties esofàgiques

3.149

7021077

243

2

0,6698

Altres malalties esofàgiques

4.798

7021078

243

3

1,1904

Altres malalties esofàgiques

8.526

7021079

243

4

2,4294

Altres malalties esofàgiques

17.400

7021080

244

1

0,5633

Diverticulitis i diverticulosis

4.035

7020857

244

2

0,6804

Diverticulitis i diverticulosis

4.873

7020858

244

3

1,0193

Diverticulitis i diverticulosis

7.301

7020859

244

4

2,0109

Diverticulitis i diverticulosis

14.403

7020860

245

1

0,6941

Malaltia inflamatòria intestinal

4.971

7020757

245

2

0,9352

Malaltia inflamatòria intestinal

6.698

7020758

245

3

1,4422

Malaltia inflamatòria intestinal

10.330

7020759

245

4

3,3335

Malaltia inflamatòria intestinal

23.876

7020760

246

1

0,6007

Insuficiència vascular gastrointestinal

4.303

7020573

246

2

0,7502

Insuficiència vascular gastrointestinal

5.373

7020574

246

3

1,0068

Insuficiència vascular gastrointestinal

7.211

7020575

246

4

1,4876

Insuficiència vascular gastrointestinal

10.655

7020576

247

1

0,5183

Obstrucció gastrointestinal

3.712

7020937

247

2

0,6596

Obstrucció gastrointestinal

4.724

7020938

247

3

0,9451

Obstrucció gastrointestinal

6.769

7020939

247

4

1,4371

Obstrucció gastrointestinal

10.293

7020940

248

1

0,5277

Infeccions bacterianes majors de l'aparell digestiu

3.780

7020729

248

2

0,8227

Infeccions bacterianes majors de l'aparell digestiu

5.892

7020730

248

3

1,1567

Infeccions bacterianes majors de l'aparell digestiu

8.284

7020731

248

4

2,1557

Infeccions bacterianes majors de l'aparell digestiu

15.440

7020732

249

1

0,3910

Gastroenteritis, nàusees i vòmits no bacteriana

2.801

7020793

249

2

0,5433

Gastroenteritis, nàusees i vòmits no bacteriana

3.892

7020794

249

3

0,7862

Gastroenteritis, nàusees i vòmits no bacteriana

5.631

7020795

249

4

1,7870

Gastroenteritis, nàusees i vòmits no bacteriana

12.799

7020796

251

1

0,3927

Dolor abdominal

2.812

7021185

251

2

0,5142

Dolor abdominal

3.683

7021186

251

3

0,6884

Dolor abdominal

4.931

7021187

251

4

1,0492

Dolor abdominal

7.515

7021188

252

1

0,6070

Mal funcionament, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal

4.347

7020217

252

2

0,7450

Mal funcionament, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal

5.336

7020218

252

3

1,1508

Mal funcionament, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal

8.242

7020219

252

4

2,5155

Mal funcionament, reacció i complicació de dispositiu o procediment gastrointestinal

18.017

7020220

253

1

0,4848

Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques

3.472

7020761

253

2

0,6850

Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques

4.906

7020762

253

3

1,0157

Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques

7.275

7020763

253

4

1,7310

Altres hemorràgies gastrointestinals inespecífiques

12.398

7020764

254

1

0,4643

Altres diagnòstics de l'aparell digestiu

3.326

7020921

254

2

0,6707

Altres diagnòstics de l'aparell digestiu

4.804

7020922

254

3

1,0412

Altres diagnòstics de l'aparell digestiu

7.458

7020923

254

4

1,8818

Altres diagnòstics de l'aparell digestiu

13.478

7020924

260

1

1,7412

Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació

12.471

7020401

260

2

2,4829

Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació

17.783

7020402

260

3

4,5266

Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació

32.422

7020403

260

4

9,0341

Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació

64.706

7020404

261

1

1,1992

Procediments majors sobre via biliar

8.589

7020953

261

2

2,0978

Procediments majors sobre via biliar

15.026

7020954

261

3

3,5040

Procediments majors sobre via biliar

25.097

7020955

261

4

6,9441

Procediments majors sobre via biliar

49.737

7020956

263

1

0,7340

Colecistectomia laparoscòpica

5.257

7020917

263

2

1,0081

Colecistectomia laparoscòpica

7.220

7020918

263

3

1,8568

Colecistectomia laparoscòpica

13.299

7020919

263

4

4,4560

Colecistectomia laparoscòpica

31.916

7020920

264

1

0,6344

Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals

4.544

7020489

264

2

0,8505

Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals

6.092

7020490

264

3

2,3154

Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals

16.584

7020491

264

4

5,7407

Altres procediments hepatobiliars, pàncrees i abdominals

41.118

7020492

279

1

0,5857

Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge

4.195

7020533

279

2

0,8123

Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge

5.818

7020534

279

3

1,2737

Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge

9.123

7020535

279

4

2,7514

Coma hepàtic i altres trastorns majors de fetge

19.707

7020536

280

1

0,6392

Cirrosi i hepatitis alcohòlica

4.578

7020861

280

2

0,8449

Cirrosi i hepatitis alcohòlica

6.052

7020862

280

3

1,2758

Cirrosi i hepatitis alcohòlica

9.138

7020863

280

4

2,8086

Cirrosi i hepatitis alcohòlica

20.116

7020864

281

1

0,6020

Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees

4.312

7020241

281

2

0,8908

Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees

6.381

7020242

281

3

1,2330

Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees

8.831

7020243

281

4

1,9194

Neoplàsia maligna de sistema hepatobiliar o de pàncrees

13.747

7020244

282

1

0,6352

Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna

4.550

7020549

282

2

0,8293

Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna

5.940

7020550

282

3

1,3928

Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna

9.976

7020551

282

4

3,5263

Trastorns de pàncrees excepte neoplàsia maligna

25.257

7020552

283

1

0,4635

Altres trastorns de fetge

3.320

7021105

283

2

0,6847

Altres trastorns de fetge

4.904

7021106

283

3

1,0904

Altres trastorns de fetge

7.810

7021107

283

4

2,1570

Altres trastorns de fetge

15.449

7021108

284

1

0,6128

Trastorns del tracte i vesícula biliar

4.389

7020749

284

2

0,7951

Trastorns del tracte i vesícula biliar

5.694

7020750

284

3

1,1852

Trastorns del tracte i vesícula biliar

8.489

7020751

284

4

2,1528

Trastorns del tracte i vesícula biliar

15.419

7020752

301

1

1,7141

Substitució d'articulació del maluc

12.277

7021041

301

2

1,9317

Substitució d'articulació del maluc

13.835

7021042

301

3

2,8016

Substitució d'articulació del maluc

20.066

7021043

301

4

3,4938

Substitució d'articulació del maluc

25.024

7021044

302

1

1,6287

Substitució d'articulació el genoll

11.666

7021017

302

2

1,8211

Substitució d'articulació el genoll

13.043

7021018

302

3

2,8280

Substitució d'articulació el genoll

20.255

7021019

302

4

5,1503

Substitució d'articulació el genoll

36.888

7021020

303

1

3,8530

Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi

27.597

7020405

303

2

5,0000

Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi

35.812

7020406

303

3

6,8253

Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi

48.886

7020407

303

4

12,0747

Procediments de fusió dorsal i lumbar per escoliosi

86.484

7020408

304

1

2,3972

Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi

17.170

7020281

304

2

2,9499

Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi

21.129

7020282

304

3

4,1959

Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi

30.053

7020283

304

4

8,9960

Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliosi

64.433

7020284

305

1

1,6723

Amputació d'extremitats inferiors excepte dits del peu

11.978

7020385

305

2

1,9199

Amputació d'extremitats inferiors excepte dits del peu

13.751

7020386

305

3

2,8904

Amputació d'extremitats inferiors excepte dits del peu

20.702

7020387

305

4

5,2073

Amputació d'extremitats inferiors excepte dits del peu

37.297

7020388

308

1

1,3766

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma

9.860

7020349

308

2

1,6097

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma

11.530

7020350

308

3

2,0344

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma

14.571

7020351

308

4

2,9706

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per trauma

21.277

7020352

309

1

1,1875

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma

8.506

7020277

309

2

2,0657

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma

14.796

7020278

309

3

3,5197

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma

25.209

7020279

309

4

5,5392

Procediments sobre maluc i fèmur excepte articulació major per no trauma

39.674

7020280

310

1

1,0525

Escissió i descompressió de disc intervertebral

7.538

7020365

310

2

1,4030

Escissió i descompressió de disc intervertebral

10.049

7020366

310

3

2,1075

Escissió i descompressió de disc intervertebral

15.095

7020367

310

4

7,7721

Escissió i descompressió de disc intervertebral

55.667

7020368

312

1

1,3019

Diagnòstics d'empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà

9.325

7020001

312

2

2,2652

Diagnòstics d'empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà

16.224

7020002

312

3

3,7465

Diagnòstics d'empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà

26.834

7020003

312

4

9,2228

Diagnòstics d'empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte mà

66.058

7020004

313

1

0,9342

Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu

6.691

7020165

313

2

1,5893

Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu

11.383

7020166

313

3

3,2478

Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu

23.262

7020167

313

4

5,6232

Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu

40.276

7020168

314

1

0,7609

Procediments sobre peu i dits del peu

5.450

7020845

314

2

0,9464

Procediments sobre peu i dits del peu

6.778

7020846

314

3

1,7168

Procediments sobre peu i dits del peu

12.297

7020847

314

4

4,0435

Procediments sobre peu i dits del peu

28.961

7020848

315

1

0,8032

Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç

5.753

7020665

315

2

1,3027

Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç

9.331

7020666

315

3

2,5657

Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç

18.377

7020667

315

4

5,1699

Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç

37.029

7020668

316

1

0,7351

Procediments sobre mà i canella

5.265

7021001

316

2

1,0236

Procediments sobre mà i canella

7.332

7021002

316

3

1,8887

Procediments sobre mà i canella

13.528

7021003

316

4

7,0347

Procediments sobre mà i canella

50.386

7021004

317

1

0,7371

Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits tous

5.280

7020253

317

2

1,5968

Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits tous

11.437

7020254

317

3

3,2730

Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits tous

23.443

7020255

317

4

5,7357

Procediments sobre tendons, músculs i altres teixits tous

41.082

7020256

320

1

0,8188

Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

5.864

7020185

320

2

1,6361

Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

11.719

7020186

320

3

3,0837

Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

22.087

7020187

320

4

4,4377

Altres procediments de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

31.785

7020188

321

1

1,7612

Fusió espinal cervical i altres procediments de l'esquena/coll excepte escissió/descomposició discal

12.615

7020005

321

2

2,4441

Fusió espinal cervical i altres procediments de l'esquena/coll excepte escissió/descomposició discal

17.505

7020006

321

3

4,3749

Fusió espinal cervical i altres procediments de l'esquena/coll excepte escissió/descomposició discal

31.335

7020007

321

4

8,8421

Fusió espinal cervical i altres procediments de l'esquena/coll excepte escissió/descomposició discal

63.331

7020008

322

1

1,6284

Substitució d'espatla i colze

11.663

7003248

322

2

1,9956

Substitució d'espatla i colze

14.293

7003249

322

3

3,5878

Substitució d'espatla i colze

25.698

7003250

322

4

3,5878

Substitució d'espatla i colze

25.698

7003251

340

1

0,5987

Fractures de fèmur

4.288

7021177

340

2

0,7098

Fractures de fèmur

5.084

7021178

340

3

0,9542

Fractures de fèmur

6.834

7021179

340

4

1,1407

Fractures de fèmur

8.170

7021180

341

1

0,5436

Fractura de pelvis o luxació de maluc

3.893

7020705

341

2

0,6226

Fractura de pelvis o luxació de maluc

4.460

7020706

341

3

0,8930

Fractura de pelvis o luxació de maluc

6.396

7020707

341

4

1,4791

Fractura de pelvis o luxació de maluc

10.594

7020708

342

1

0,4703

Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena

3.368

7020513

342

2

0,6221

Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena

4.456

7020514

342

3

1,0926

Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena

7.826

7020515

342

4

2,4203

Fractura o luxació excepte fèmur, pelvis o esquena

17.335

7020516

343

1

0,8316

Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i teixit connectiu

5.956

7020029

343

2

0,9632

Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i teixit connectiu

6.899

7020030

343

3

1,5485

Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i teixit connectiu

11.091

7020031

343

4

2,4866

Fractures patològiques i neoplàsia maligna musculoesquelètica i teixit connectiu

17.810

7020032

344

1

1,0018

Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques

7.175

7020069

344

2

1,3082

Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques

9.370

7020070

344

3

2,1278

Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques

15.240

7020071

344

4

3,1217

Osteomielitis, artritis sèptica i altres infeccions musculoesquelètiques

22.359

7020072

346

1

0,6683

Trastorns de teixit connectiu

4.787

7021005

346

2

0,9083

Trastorns de teixit connectiu

6.506

7021006

346

3

1,5601

Trastorns de teixit connectiu

11.174

7021007

346

4

3,4365

Trastorns de teixit connectiu

24.614

7021008

347

1

0,5424

Altres problemes de l'esquena i coll, fractures i ferides

3.885

7020341

347

2

0,7668

Altres problemes de l'esquena i coll, fractures i ferides

5.492

7020342

347

3

1,2152

Altres problemes de l'esquena i coll, fractures i ferides

8.704

7020343

347

4

2,5602

Altres problemes de l'esquena i coll, fractures i ferides

18.338

7020344

349

1

0,6423

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment ortopèdic

4.601

7020145

349

2

1,0285

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment ortopèdic

7.367

7020146

349

3

1,4680

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment ortopèdic

10.515

7020147

349

4

2,6119

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu o procediment ortopèdic

18.708

7020148

351

1

0,4867

Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

3.486

7020189

351

2

0,6412

Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

4.593

7020190

351

3

1,0363

Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

7.422

7020191

351

4

2,2340

Altres diagnòstics de sistema musculoesquelètic i teixit connectiu

16.001

7020192

361

1

0,8188

Empelt de pell per a diagnòstics de la pell i teixit subcutani

5.865

7020521

361

2

1,3003

Empelt de pell per a diagnòstics de la pell i teixit subcutani

9.313

7020522

361

3

2,5136

Empelt de pell per a diagnòstics de la pell i teixit subcutani

18.003

7020523

361

4

4,8404

Empelt de pell per a diagnòstics de la pell i teixit subcutani

34.669

7020524

362

1

1,2821

Procediments de mastectomia

9.183

7021085

362

2

1,4722

Procediments de mastectomia

10.545

7021086

362

3

1,7672

Procediments de mastectomia

12.657

7021087

362

4

6,3719

Procediments de mastectomia

45.638

7021088

363

1

0,7913

Procediments sobre mama excepte mastectomia

5.668

7020777

363

2

1,3183

Procediments sobre mama excepte mastectomia

9.442

7020778

363

3

1,8200

Procediments sobre mama excepte mastectomia

13.036

7020779

363

4

4,2113

Procediments sobre mama excepte mastectomia

30.163

7020780

364

1

0,7525

Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats

5.390

7020485

364

2

1,1915

Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats

8.534

7020486

364

3

2,1722

Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats

15.558

7020487

364

4

5,0563

Altres procediments sobre pell, teixit subcutani i relacionats

36.215

7020488

380

1

0,7964

Úlceres cutànies

5.704

7021157

380

2

0,9248

Úlceres cutànies

6.624

7021158

380

3

1,2803

Úlceres cutànies

9.170

7021159

380

4

1,8011

Úlceres cutànies

12.901

7021160

381

1

0,6528

Trastorns majors de la pell

4.676

7021073

381

2

0,8999

Trastorns majors de la pell

6.446

7021074

381

3

1,2315

Trastorns majors de la pell

8.820

7021075

381

4

3,9771

Trastorns majors de la pell

28.485

7021076

382

1

0,5180

Malalties malignes de la mama

3.710

7021021

382

2

0,7252

Malalties malignes de la mama

5.194

7021022

382

3

1,0036

Malalties malignes de la mama

7.188

7021023

382

4

1,3217

Malalties malignes de la mama

9.466

7021024

383

1

0,5022

Cel·lulitis i altres infeccions bacterianes de la pell

3.597

7020545

383

2

0,7104

Cel·lulitis i altres infeccions bacterianes de la pell

5.088

7020546

383

3

1,0362

Cel·lulitis i altres infeccions bacterianes de la pell

7.421

7020547

383

4

2,0770

Cel·lulitis i altres infeccions bacterianes de la pell

14.876

7020548

384

1

0,4463

Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta

3.196

7020249

384

2

0,5915

Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta

4.237

7020250

384

3

0,9301

Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta

6.662

7020251

384

4

1,3509

Traumatismes sobre pell, teixit subcutani i ferida oberta

9.676

7020252

385

1

0,5353

Altres malalties de la pell, teixit subcutani i mama

3.834

7020529

385

2

0,7016

Altres malalties de la pell, teixit subcutani i mama

5.025

7020530

385

3

1,1353

Altres malalties de la pell, teixit subcutani i mama

8.132

7020531

385

4

1,8049

Altres malalties de la pell, teixit subcutani i mama

12.928

7020532

401

1

1,2312

Procediments sobre la glàndula adrenal i la pituïtària

8.818

7020505

401

2

1,9752

Procediments sobre la glàndula adrenal i la pituïtària

14.147

7020506

401

3

4,2993

Procediments sobre la glàndula adrenal i la pituïtària

30.793

7020507

401

4

6,9439

Procediments sobre la glàndula adrenal i la pituïtària

49.736

7020508

403

1

1,4213

Procediments quirúrgics per a l'obesitat

10.180

7020997

403

2

1,6168

Procediments quirúrgics per a l'obesitat

11.580

7020998

403

3

3,1199

Procediments quirúrgics per a l'obesitat

22.346

7020999

403

4

7,1343

Procediments quirúrgics per a l'obesitat

51.099

7021000

404

1

0,9049

Procediments sobre tiroide, paratiroide i tracte tiroglòs

6.482

7020229

404

2

1,1550

Procediments sobre tiroide, paratiroide i tracte tiroglòs

8.272

7020230

404

3

1,7669

Procediments sobre tiroide, paratiroide i tracte tiroglòs

12.656

7020231

404

4

5,5835

Procediments sobre tiroide, paratiroide i tracte tiroglòs

39.991

7020232

405

1

1,2587

Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics

9.016

7020313

405

2

1,7921

Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics

12.836

7020314

405

3

2,8460

Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics

20.385

7020315

405

4

6,4049

Altres procediments endocrins, nutricionals i metabòlics

45.875

7020316

420

1

0,5346

Diabetis

3.829

7021237

420

2

0,5997

Diabetis

4.295

7021238

420

3

0,8560

Diabetis

6.131

7021239

420

4

1,8564

Diabetis

13.297

7021240

421

1

0,5232

Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies

3.748

7020593

421

2

0,8137

Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies

5.828

7020594

421

3

1,3868

Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies

9.933

7020595

421

4

2,8538

Malalties nutricionals i metabòliques miscel·lànies

20.440

7020596

422

1

0,3908

Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats

2.799

7002684

422

2

0,5469

Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats

3.917

7020566

422

3

0,7235

Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats

5.182

7020567

422

4

1,2680

Hipovolèmia i trastorns electrolítics relacionats

9.082

7020568

423

1

0,5679

Trastorns congènits del metabolisme

4.067

7020805

423

2

0,7667

Trastorns congènits del metabolisme

5.491

7020806

423

3

1,3392

Trastorns congènits del metabolisme

9.592

7020807

423

4

3,4025

Trastorns congènits del metabolisme

24.370

7020808

424

1

0,5128

Unes altres trastorns endocrins

3.673

7021057

424

2

0,6931

Unes altres trastorns endocrins

4.964

7021058

424

3

1,1260

Unes altres trastorns endocrins

8.065

7021059

424

4

2,9689

Unes altres trastorns endocrins

21.265

7021060

425

1

0,5032

Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada

3.604

7020477

425

2

0,6362

Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada

4.557

7020478

425

3

0,9435

Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada

6.757

7020479

425

4

1,6931

Trastorns electrolítics excepte hipovolèmia relacionada

12.127

7020480

426

1

0,4883

Trastorns del sodi no hipovolèmics

3.498

7003252

426

2

0,6090

Trastorns del sodi no hipovolèmics

4.362

7003253

426

3

0,8360

Trastorns del sodi no hipovolèmics

5.988

7003254

426

4

1,3185

Trastorns del sodi no hipovolèmics

9.444

7003255

427

1

0,3691

Trastorns de la tiroide

2.644

7003256

427

2

0,5785

Trastorns de la tiroide

4.143

7003257

427

3

1,1901

Trastorns de la tiroide

8.524

7003258

427

4

2,6005

Trastorns de la tiroide

18.626

7003259

440

1

3,8785

Trasplantament renal

27.780

7021161

440

2

4,4262

Trasplantament renal

31.702

7021162

440

3

5,8502

Trasplantament renal

41.902

7021163

440

4

10,4408

Trasplantament renal

74.781

7021164

441

1

1,6643

Procediments majors sobre la bufeta

11.920

7021033

441

2

2,3851

Procediments majors sobre la bufeta

17.083

7021034

441

3

3,2850

Procediments majors sobre la bufeta

23.528

7021035

441

4

6,2244

Procediments majors sobre la bufeta

44.582

7021036

442

1

1,1745

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per neoplàsia

8.412

7020329

442

2

1,4661

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per neoplàsia

10.501

7020330

442

3

2,4457

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per neoplàsia

17.517

7020331

442

4

5,6486

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per neoplàsia

40.457

7020332

443

1

0,7642

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes

5.473

7020137

443

2

1,0798

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes

7.734

7020138

443

3

1,9695

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes

14.107

7020139

443

4

4,4467

Procediments sobre ronyó i tracte urinari per processos no malignes

31.849

7020140

444

1

0,8375

Procediments de dispositiu d'accés diàlisi renal, només

5.998

7020285

444

2

1,0128

Procediments de dispositiu d'accés diàlisi renal, només

7.254

7020286

444

3

2,0374

Procediments de dispositiu d'accés diàlisi renal, només

14.593

7020287

444

4

4,7666

Procediments de dispositiu d'accés diàlisi renal, només

34.140

7020288

445

1

0,6953

Altres procediments sobre la bufeta

4.980

7021053

445

2

0,8874

Altres procediments sobre la bufeta

6.356

7021054

445

3

2,2324

Altres procediments sobre la bufeta

15.989

7021055

445

4

4,9004

Altres procediments sobre la bufeta

35.099

7021056

446

1

0,4979

Procediments uretrals i transuretrals

3.566

7020797

446

2

0,6209

Procediments uretrals i transuretrals

4.447

7020798

446

3

1,2054

Procediments uretrals i transuretrals

8.634

7020799

446

4

3,3423

Procediments uretrals i transuretrals

23.939

7020800

447

1

1,1192

Altres procediments relacionats sobre ronyó i tracte urinari

8.016

7020425

447

2

1,3268

Altres procediments relacionats sobre ronyó i tracte urinari

9.503

7020426

447

3

2,0988

Altres procediments relacionats sobre ronyó i tracte urinari

15.033

7020427

447

4

5,5435

Altres procediments relacionats sobre ronyó i tracte urinari

39.705

7020428

461

1

0,4667

Neoplàsies de ronyó i tracte urinari

3.342

7020641

461

2

0,6627

Neoplàsies de ronyó i tracte urinari

4.746

7020642

461

3

1,0837

Neoplàsies de ronyó i tracte urinari

7.762

7020643

461

4

1,5507

Neoplàsies de ronyó i tracte urinari

11.107

7020644

462

1

0,5175

Nefritis

3.706

7021233

462

2

0,8396

Nefritis

6.014

7021234

462

3

1,4992

Nefritis

10.738

7021235

462

4

4,4049

Nefritis

31.550

7021236

463

1

0,4370

Infeccions de ronyó i tracte urinari

3.130

7020853

463

2

0,5540

Infeccions de ronyó i tracte urinari

3.968

7020854

463

3

0,7634

Infeccions de ronyó i tracte urinari

5.468

7020855

463

4

1,2147

Infeccions de ronyó i tracte urinari

8.700

7020856

465

1

0,4001

Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit

2.865

7020049

465

2

0,4852

Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit

3.475

7020050

465

3

0,8766

Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit

6.279

7020051

465

4

1,6570

Càlculs urinaris i obstrucció tracte urinari superior adquirit

11.868

7020052

466

1

0,4090

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari

2.929

7020037

466

2

0,5888

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari

4.217

7020038

466

3

0,9961

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari

7.134

7020039

466

4

2,2047

Mal funcionament, reacció o complicació de dispositiu, empelt o trasplantament genitourinari

15.791

7020040

468

1

0,4314

Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre ronyó i tracte urinari

3.090

7020205

468

2

0,5900

Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre ronyó i tracte urinari

4.226

7020206

468

3

0,9069

Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre ronyó i tracte urinari

6.496

7020207

468

4

1,8249

Altres diagnòstics, signes i símptomes sobre ronyó i tracte urinari

13.071

7020208

469

1

0,5917

Dany agut de ronyó

4.238

7003260

469

2

0,7487

Dany agut de ronyó

5.363

7003261

469

3

1,0712

Dany agut de ronyó

7.673

7003262

469

4

2,0895

Dany agut de ronyó

14.966

7003263

470

1

0,4596

Malaltia crònica de ronyó

3.292

7003264

470

2

0,5804

Malaltia crònica de ronyó

4.157

7003265

470

3

0,9201

Malaltia crònica de ronyó

6.590

7003266

470

4

1,5844

Malaltia crònica de ronyó

11.348

7003267

480

1

1,2352

Procediments majors sobre pelvis masculina

8.847

7020781

480

2

1,4846

Procediments majors sobre pelvis masculina

10.633

7020782

480

3

2,9637

Procediments majors sobre pelvis masculina

21.227

7020783

480

4

6,6039

Procediments majors sobre pelvis masculina

47.300

7020784

482

1

0,6157

Prostatectomia transuretral

4.410

7020957

482

2

0,6806

Prostatectomia transuretral

4.875

7020958

482

3

1,2393

Prostatectomia transuretral

8.876

7020959

482

4

3,8777

Prostatectomia transuretral

27.773

7020960

483

1

0,5684

Procediments sobre testicle i escrot

4.071

7020841

483

2

0,8052

Procediments sobre testicle i escrot

5.767

7020842

483

3

2,0470

Procediments sobre testicle i escrot

14.662

7020843

483

4

2,8192

Procediments sobre testicle i escrot

20.193

7020844

484

1

0,9261

Altres procediments quirúrgics en l'aparell genital masculí

6.633

7020653

484

2

0,9261

Altres procediments quirúrgics en l'aparell genital masculí

6.633

7020654

484

3

1,1496

Altres procediments quirúrgics en l'aparell genital masculí

8.234

7020655

484

4

3,9040

Altres procediments quirúrgics en l'aparell genital masculí

27.962

7020656

500

1

0,3895

Neoplàsies de l'aparell genital masculí

2.790

7020789

500

2

0,7607

Neoplàsies de l'aparell genital masculí

5.448

7020790

500

3

1,1886

Neoplàsies de l'aparell genital masculí

8.513

7020791

500

4

1,6293

Neoplàsies de l'aparell genital masculí

11.670

7020792

501

1

0,3975

Diagnòstics de l'aparell genital masculí excepte neoplàsia

2.847

7020461

501

2

0,4864

Diagnòstics de l'aparell genital masculí excepte neoplàsia

3.484

7020462

501

3

0,8444

Diagnòstics de l'aparell genital masculí excepte neoplàsia

6.048

7020463

501

4

2,0516

Diagnòstics de l'aparell genital masculí excepte neoplàsia

14.695

7020464

510

1

2,0278

Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical

14.524

7020061

510

2

2,5574

Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical

18.317

7020062

510

3

4,1189

Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical

29.501

7020063

510

4

6,7592

Evisceració pèlvica, histerectomia radical i vulvectomia radical

48.412

7020064

511

1

1,6848

Procediments sobre l'úter i annexos per neoplàsia maligna d'ovari o annexos

12.067

7020041

511

2

2,1549

Procediments sobre l'úter i annexos per neoplàsia maligna d'ovari o annexos

15.434

7020042

511

3

3,4478

Procediments sobre l'úter i annexos per neoplàsia maligna d'ovari o annexos

24.695

7020043

511

4

5,3401

Procediments sobre l'úter i annexos per neoplàsia maligna d'ovari o annexos

38.248

7020044

512

1

1,5946

Procediments sobre l'úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos

11.421

7020117

512

2

1,9032

Procediments sobre l'úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos

13.632

7020118

512

3

3,6646

Procediments sobre l'úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos

26.248

7020119

512

4

6,9442

Procediments sobre l'úter, annexos per neoplàsia maligna no ovàriques ni d'annexos

49.738

7020120

513

1

0,9136

Procediments sobre l'úter i annexos procés no maligne, excepte leiomioma

6.543

7020105

513

2

1,1280

Procediments sobre l'úter i annexos procés no maligne, excepte leiomioma

8.079

7020106

513

3

2,1986

Procediments sobre l'úter i annexos procés no maligne, excepte leiomioma

15.747

7020107

513

4

5,1401

Procediments sobre l'úter i annexos procés no maligne, excepte leiomioma

36.815

7020108

514

1

0,6656

Procediment de reconstrucció de l'aparell genital femení

4.767

7020821

514

2

0,7303

Procediment de reconstrucció de l'aparell genital femení

5.231

7020822

514

3

2,6213

Procediment de reconstrucció de l'aparell genital femení

18.775

7020823

514

4

2,6213

Procediment de reconstrucció de l'aparell genital femení

18.775

7020824

517

1

0,4830

Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics

3.459

7020569

517

2

0,6591

Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics

4.720

7020570

517

3

2,0031

Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics

14.347

7020571

517

4

3,7915

Dilatació i raspament per a diagnòstics no obstètrics

27.156

7020572

518

1

0,6627

Altres procediments quirúrgics de l'aparell genital femení

4.747

7020717

518

2

1,2102

Altres procediments quirúrgics de l'aparell genital femení

8.668

7020718

518

3

2,5015

Altres procediments quirúrgics de l'aparell genital femení

17.917

7020719

518

4

4,1464

Altres procediments quirúrgics de l'aparell genital femení

29.698

7020720

519

1

1,1310

Procediments sobre l'úter i annexos per leiomioma

8.101

7020501

519

2

1,4090

Procediments sobre l'úter i annexos per leiomioma

10.092

7020502

519

3

2,5667

Procediments sobre l'úter i annexos per leiomioma

18.384

7020503

519

4

6,4512

Procediments sobre l'úter i annexos per leiomioma

46.207

7020504

530

1

0,5463

Trastorns malignes del sistema reproductor femení

3.913

7020493

530

2

0,8121

Trastorns malignes del sistema reproductor femení

5.817

7020494

530

3

1,1744

Trastorns malignes del sistema reproductor femení

8.411

7020495

530

4

1,7278

Trastorns malignes del sistema reproductor femení

12.375

7020496

531

1

0,4457

Infeccions del sistema reproductor femení

3.192

7020825

531

2

0,6893

Infeccions del sistema reproductor femení

4.937

7020826

531

3

1,1443

Infeccions del sistema reproductor femení

8.196

7020827

531

4

2,6624

Infeccions del sistema reproductor femení

19.069

7020828

532

1

0,3673

Altres malalties menstruals i de l'aparell reproductor femení

2.631

7020293

532

2

0,4669

Altres malalties menstruals i de l'aparell reproductor femení

3.344

7020294

532

3

0,9013

Altres malalties menstruals i de l'aparell reproductor femení

6.456

7020295

532

4

1,1499

Altres malalties menstruals i de l'aparell reproductor femení

8.236

7020296

540

1

0,9341

Cesària

6.690

7021245

540

2

1,0462

Cesària

7.494

7021246

540

3

1,4564

Cesària

10.432

7021247

540

4

3,4353

Cesària

24.605

7021248

541

1

0,6224

Part amb esterilització i/o dilatació i raspament

4.458

7020333

541

2

0,7284

Part amb esterilització i/o dilatació i raspament

5.217

7020334

541

3

1,0688

Part amb esterilització i/o dilatació i raspament

7.656

7020335

541

4

3,8572

Part amb esterilització i/o dilatació i raspament

27.627

7020336

542

1

0,5093

Part amb procediment quirúrgic excepte dilatació i raspament i/o esterilització

3.647

7020301

542

2

0,6226

Part amb procediment quirúrgic excepte dilatació i raspament i/o esterilització

4.459

7020302

542

3

0,9188

Part amb procediment quirúrgic excepte dilatació i raspament i/o esterilització

6.581

7020303

542

4

5,3854

Part amb procediment quirúrgic excepte dilatació i raspament i/o esterilització

38.573

7020304

544

1

0,3420

Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics

2.449

7020181

544

2

0,4996

Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics

3.578

7020182

544

3

1,0759

Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics

7.706

7020183

544

4

2,5416

Dilatació i raspament, aspiració o histerotomia per a diagnòstics obstètrics

18.204

7020184

545

1

0,7294

Procediments en embaràs ectòpic

5.224

7021037

545

2

0,7966

Procediments en embaràs ectòpic

5.706

7021038

545

3

0,9926

Procediments en embaràs ectòpic

7.110

7021039

545

4

1,3251

Procediments en embaràs ectòpic

9.491

7021040

546

1

0,7190

Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics excepte part

5.150

7020465

546

2

0,9813

Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics excepte part

7.029

7020466

546

3

1,1963

Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics excepte part

8.568

7020467

546

4

5,9087

Altres procediments quirúrgics per a diagnòstics obstètrics excepte part

42.321

7020468

560

1

0,5021

Part

3.596

7021253

560

2

0,5741

Part

4.112

7021254

560

3

0,7110

Part

5.093

7021255

560

4

1,7865

Part

12.796

7021256

561

1

0,3667

Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic

2.627

7020417

561

2

0,4605

Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic

3.298

7020418

561

3

0,8545

Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic

6.121

7020419

561

4

2,6293

Diagnòstics postpart i postavortament sense procediment quirúrgic

18.832

7020420

563

1

0,5358

Amenaça d'avortament

3.838

7021149

563

2

0,7324

Amenaça d'avortament

5.246

7021150

563

3

1,2354

Amenaça d'avortament

8.849

7021151

563

4

1,2354

Amenaça d'avortament

8.849

7021152

564

1

0,2421

Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia

1.734

7020265

564

2

0,3559

Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia

2.549

7020266

564

3

0,6302

Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia

4.514

7020267

564

4

1,8819

Avortament sense dilatació i raspament, aspiració o histerotomia

13.479

7020268

565

1

0,4040

Fals treball de part

2.894

7021065

565

2

0,5198

Fals treball de part

3.723

7021066

565

3

0,7779

Fals treball de part

5.572

7021067

566

1

0,3787

Altres diagnòstics avantpart

2.712

7021101

566

2

0,4601

Altres diagnòstics avantpart

3.295

7021102

566

3

0,6936

Altres diagnòstics avantpart

4.968

7021103

566

4

1,3755

Altres diagnòstics avantpart

9.852

7021104

580

1

0,1901

Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre

1.362

7020397

580

2

0,2078

Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre

1.488

7020398

580

3

0,2347

Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre

1.681

7020399

580

4

0,3288

Nounat, traslladat amb < 5 dies, no nascut al centre

2.355

7020400

581

1

0,1590

Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre

1.139

7020445

581

2

0,1826

Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre

1.308

7020446

581

3

0,2127

Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre

1.523

7020447

581

4

0,2351

Nounat, traslladat amb < 5 dies, nascut al centre

1.684

7020448

583

1

8,0902

Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria

57.945

7020517

583

2

9,1018

Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria

65.191

7020518

583

3

16,7344

Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria

119.859

7020519

583

4

19,3416

Nounat amb oxigenació membrana extracorpòria

138.533

7020520

588

2

13,6612

Nounat, pes en néixer < 1.500 g, amb procediment major

97.848

7020766

588

3

13,6612

Nounat, pes en néixer < 1.500 g, amb procediment major

97.848

7020767

588

4

13,6612

Nounat, pes en néixer < 1.500 g, amb procediment major

97.848

7020768

589

4

5,1286

Nounat, pes en néixer < 500 g

36.733

7021133

589

3

5,1286

Nounat, pes en néixer < 500 g

36.733

7021134

589

2

5,1286

Nounat, pes en néixer < 500 g

36.733

7021135

589

1

5,1286

Nounat, pes en néixer < 500 g

36.733

7021136

591

1

4,6129

Nounat, pes en néixer 500-749 g, sense procediment major

33.040

7020701

591

2

5,2277

Nounat, pes en néixer 500-749 g, sense procediment major

37.443

7020702

591

3

6,9028

Nounat, pes en néixer 500-749 g, sense procediment major

49.441

7020703

591

4

10,4656

Nounat, pes en néixer 500-749 g, sense procediment major

74.959

7020704

593

1

6,0944

Nounat, pes en néixer 750-999 g, sense procediment major

43.650

7020697

593

2

7,4182

Nounat, pes en néixer 750-999 g, sense procediment major

53.132

7020698

593

3

8,7344

Nounat, pes en néixer 750-999 g, sense procediment major

62.559

7020699

593

4

8,7969

Nounat, pes en néixer 750-999 g, sense procediment major

63.007

7020700

602

1

4,5161

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

32.346

7020125

602

2

6,6779

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

47.830

7020126

602

3

7,1675

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

51.337

7020127

602

4

8,1646

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

58.478

7020128

603

1

4,3909

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb una altra condició significativa o sense

31.450

7020309

603

2

5,8985

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb una altra condició significativa o sense

42.247

7020310

603

3

7,6340

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb una altra condició significativa o sense

54.678

7020311

603

4

7,7096

Nounat, pes en néixer 1.000-1.249 g, amb una altra condició significativa o sense

55.220

7020312

607

1

4,7780

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

34.222

7020121

607

2

5,4421

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

38.979

7020122

607

3

6,2680

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

44.894

7020123

607

4

7,6674

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb síndrome de destret respiratori / condició respiratòria major o altres anomalies majors

54.917

7020124

608

1

3,7889

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb una altra condició significativa o sense

27.138

7020305

608

2

5,0094

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb una altra condició significativa o sense

35.879

7020306

608

3

5,9862

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb una altra condició significativa o sense

42.876

7020307

608

4

8,7666

Nounat, pes en néixer 1.250-1.499 g, amb una altra condició significativa o sense

62.790

7020308

609

1

1,4741

Nounat, pes en néixer 1.500-2.499 g, amb procediment major

10.558

7020645

609

2

4,8161

Nounat, pes en néixer 1.500-2.499 g, amb procediment major

34.495

7020646

609

3

8,1246

Nounat, pes en néixer 1.500-2.499 g, amb procediment major

58.192

7020647

609

4

10,7351

Nounat, pes en néixer 1.500-2.499 g, amb procediment major

76.890

7020648

611

1

2,3746

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb anomalies majors

17.008

7020481

611

2

3,3913

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb anomalies majors

24.290

7020482

611

3

4,9577

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb anomalies majors

35.509

7020483

611

4

5,1990

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb anomalies majors

37.238

7020484

612

1

3,1074

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

22.257

7020021

612

2

3,7272

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

26.696

7020022

612

3

4,3159

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

30.912

7020023

612

4

5,7136

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

40.923

7020024

613

1

2,5136

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb infecció congènita o perinatal

18.004

7020157

613

2

3,7319

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb infecció congènita o perinatal

26.729

7020158

613

3

5,0719

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb infecció congènita o perinatal

36.327

7020159

613

4

7,2965

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb infecció congènita o perinatal

52.261

7020160

614

1

2,0046

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb una altra condició significativa o sense

14.358

7020337

614

2

3,0034

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb una altra condició significativa o sense

21.512

7020338

614

3

4,1802

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb una altra condició significativa o sense

29.941

7020339

614

4

5,8234

Nounat, pes en néixer 1.500-1.999 g amb una altra condició significativa o sense

41.709

7020340

621

1

1,1653

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 amb anomalies majors

8.347

7020561

621

2

2,2667

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 amb anomalies majors

16.235

7020562

621

3

3,0213

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 amb anomalies majors

21.640

7020563

621

4

4,8728

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 amb anomalies majors

34.901

7020564

622

1

1,4897

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

10.670

7020725

622

2

2,0870

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

14.948

7020726

622

3

2,4548

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

17.582

7020727

622

4

3,2025

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

22.937

7020728

623

1

1,3977

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb infecció congènita o perinatal

10.011

7020153

623

2

2,4744

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb infecció congènita o perinatal

17.723

7020154

623

3

2,9483

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb infecció congènita o perinatal

21.117

7020155

623

4

4,3494

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb infecció congènita o perinatal

31.152

7020156

625

1

1,3700

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb una altra condició significativa

9.812

7020457

625

2

2,2909

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb una altra condició significativa

16.409

7020458

625

3

2,6580

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb una altra condició significativa

19.038

7020459

625

4

5,8856

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g amb una altra condició significativa

42.155

7020460

626

1

0,6957

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes

4.983

7020017

626

2

0,8012

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes

5.738

7020018

626

3

1,1524

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes

8.254

7020019

626

4

2,7358

Nounat, pes en néixer 2.000-2.499 g nascut al centre, nounat normal o nounat amb altres problemes

19.595

7020020

630

1

3,6094

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb procediment cardiovascular major

25.852

7020389

630

2

7,4476

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb procediment cardiovascular major

53.343

7020390

630

3

9,3923

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb procediment cardiovascular major

67.272

7020391

630

4

13,8738

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb procediment cardiovascular major

99.370

7020392

631

1

1,7136

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres procediments majors

12.273

7020629

631

2

4,2121

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres procediments majors

30.169

7020630

631

3

7,2652

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres procediments majors

52.037

7020631

631

4

9,4961

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres procediments majors

68.016

7020632

633

1

0,7904

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb anomalies majors

5.661

7020633

633

2

1,4753

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb anomalies majors

10.567

7020634

633

3

2,7805

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb anomalies majors

19.915

7020635

633

4

5,3201

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb anomalies majors

38.105

7020636

634

1

0,6805

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

4.874

7020033

634

2

1,2938

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

9.267

7020034

634

3

1,6822

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

12.049

7020035

634

4

3,1485

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb síndrome de destret respiratori / una altra condició respiratòria major

22.551

7020036

636

1

0,8472

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb infecció congènita/perinatal

6.068

7020245

636

2

1,3917

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb infecció congènita/perinatal

9.968

7020246

636

3

2,4056

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb infecció congènita/perinatal

17.230

7020247

636

4

5,0856

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb infecció congènita/perinatal

36.425

7020248

639

1

0,7235

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres condicions significatives

5.182

7020393

639

2

1,2369

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres condicions significatives

8.859

7020394

639

3

2,2191

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres condicions significatives

15.894

7020395

639

4

3,0558

Nounat, pes en néixer > 2.499 g amb altres condicions significatives

21.887

7020396

640

1

0,3392

Nounat, pes en néixer > 2.499 g nounat normal o nounat amb un altre problema

2.430

7020213

640

2

0,4395

Nounat, pes en néixer > 2.499 g nounat normal o nounat amb un altre problema

3.148

7020214

640

3

0,6126

Nounat, pes en néixer > 2.499 g nounat normal o nounat amb un altre problema

4.388

7020215

640

4

2,2377

Nounat, pes en néixer > 2.499 g nounat normal o nounat amb un altre problema

16.027

7020216

650

1

1,2702

Esplenectomia

9.098

7021217

650

2

1,7850

Esplenectomia

12.785

7021218

650

3

3,0988

Esplenectomia

22.195

7021219

650

4

4,7671

Esplenectomia

34.144

7021220

651

1

0,7264

Altres procediments hematològics i d'òrgans hematopoètics

5.203

7020257

651

2

1,2488

Altres procediments hematològics i d'òrgans hematopoètics

8.945

7020258

651

3

3,1668

Altres procediments hematològics i d'òrgans hematopoètics

22.682

7020259

651

4

14,1920

Altres procediments hematològics i d'òrgans hematopoètics

101.649

7020260

660

1

0,6817

Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació

4.883

7020009

660

2

0,9691

Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació

6.941

7020010

660

3

1,6198

Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació

11.602

7020011

660

4

4,4391

Diagnòstics majors hematològics/immunològics excepte crisis per cèl·lules falciformes i coagulació

31.795

7020012

661

1

0,6388

Trastorns de la coagulació i de les plaquetes

4.576

7020885

661

2

1,0904

Trastorns de la coagulació i de les plaquetes

7.810

7020886

661

3

1,8294

Trastorns de la coagulació i de les plaquetes

13.103

7020887

661

4

5,2745

Trastorns de la coagulació i de les plaquetes

37.778

7020888

662

1

0,8374

Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes

5.998

7020441

662

2

0,9841

Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes

7.049

7020442

662

3

1,4244

Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes

10.202

7020443

662

4

1,8650

Crisi per malaltia de cèl·lules falciformes

13.358

7020444

663

1

0,5499

Un altre tipus d'anèmia i trastorns hematològics i d'òrgans hematopoètics

3.939

7020109

663

2

0,7171

Un altre tipus d'anèmia i trastorns hematològics i d'òrgans hematopoètics

5.136

7020110

663

3

0,9883

Un altre tipus d'anèmia i trastorns hematològics i d'òrgans hematopoètics

7.079

7020111

663

4

2,0837

Un altre tipus d'anèmia i trastorns hematològics i d'òrgans hematopoètics

14.924

7020112

680

1

1,6803

Procediment quirúrgic major per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

12.035

7020201

680

2

2,4803

Procediment quirúrgic major per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

17.765

7020202

680

3

5,0719

Procediment quirúrgic major per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

36.327

7020203

680

4

9,7260

Procediment quirúrgic major per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

69.662

7020204

681

1

0,9439

Un altre procediment quirúrgic per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

6.761

7020101

681

2

1,3226

Un altre procediment quirúrgic per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

9.473

7020102

681

3

3,1933

Un altre procediment quirúrgic per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

22.872

7020103

681

4

7,8535

Un altre procediment quirúrgic per neoplasmes limfàtics / hematopoètics / altres

56.250

7020104

690

1

2,0618

Leucèmia aguda

14.768

7021193

690

2

3,6295

Leucèmia aguda

25.996

7021194

690

3

6,1336

Leucèmia aguda

43.932

7021195

690

4

9,1682

Leucèmia aguda

65.667

7021196

691

1

0,9476

Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda

6.787

7020669

691

2

1,4849

Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda

10.636

7020670

691

3

2,6832

Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda

19.218

7020671

691

4

5,9314

Limfoma, mieloma i leucèmia no aguda

42.483

7020672

692

1

0,5743

Radioteràpia

4.114

7021221

692

2

0,6407

Radioteràpia

4.589

7021222

692

3

2,0377

Radioteràpia

14.595

7021223

692

4

2,0377

Radioteràpia

14.595

7021224

694