Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 632799
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 16-2021, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. AE 1190/2021)

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 16-2021 per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa, aprovada pel Ple en sessió de dia 25 de novembre de 2021 (anunci publicat al BOIB núm. 166, de 2 de desembre de 2021). La modificació presenta el següent resum per capítols:

Despeses

Baixa

Capítol 1. Despeses de personal

-7.000,00 €

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis

-30.200,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

-25.500,00 €

Capítol 6. Inversions reals

-7.000,00 €

TOTAL

-69.700,00 €

 

Despeses

Alta

Capítol 1. Despeses de personal

7.000,00 €

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis

20.000,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

2.000,00 €

Capítol 6. Inversions reals

40.700,00 €

TOTAL

69.700,00 €

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16-2021 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que els interessats legitimats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent.

 

Alaró, 29 de desembre de 2021

El batle Llorenç Perelló Rosselló