Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 631273
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió extraordinària de dia 9 de novembre de 2021, va aprovar provisionalment l'acord de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

Havent finalitzat el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions i de conformitat amb el que disposa l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Acord provisional esmentat s'entén definitivament adoptat.

D'acord amb el que estableix l'article 17.4 del Text refós referit, a continuació es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança.

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

S'Inclou un nou apartat 6 a l'article 6è sobre Bonificacions que queda redactat de la manera següent:

“6. Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra del present impost, aquells habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions.

Aquesta bonificació es podrà sol·licitar durant l'exercici 2022 i s'aplicarà els tres períodes impositius següents a l'acceptació de la sol·licitud, amb una bonificació màxima de 500€ per habitatge i any.

Amb la sol·licitud, s'haurà de presentar la documentació següent:

  • Certificació emes per tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energies solars no obligatoris.

  • Justificant de presentació de la documentació tècnica en el Registre d'autoconsum d'energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors productius.

  • Fotocòpia de la comunicació prèvia d'obres i del pagament de la Taxa de serveis urbanístics i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.”.

L'apartat 6 de l'article 6è de la redacció anterior de l'Ordenança, passa a ser ara l'apartat 7.

 

Marratxí, 28 de desembre de 2021

El batle

Miquel Cabot Rodríguez