Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 629654
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 08/2021 al Pressupost de l’Ajuntament de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat al que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85, 169. 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 127 del Text Refós de 18 d'abril de 1.986 i una vegada aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits 08/2021 al Pressupost de l'Ajuntament de 2021 per no haver-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial adoptat pel Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2021, es fa públic el següent:

RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol

Crèdit inicial

Crèdit final

1 Imposts Directes

1.171.700,33 €

1.171.700,33 €

2 Imposts Indirectes

100.000,00 €

100.000,00 €

3 Taxes i altres ingressos

1.041.092,72 €

1.041.092,72 €

4 Transferències corrents

1.079.579,15 €

1.107.369,17 €

5 Ingressos Patrimonials

34.067,16 €

34.067,16 €

7 Transferències de capital

681.775,79 €

691.491,18 €

8 Actius financers

0,00 €

1.845.571,11 €

9 Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

 

 

TOTAL

4.108.215,15 €

5.991.291,67 €

 

Capítol

Crèdit inicial

Crèdit final

1 Despeses de personal

1.356.010,75 €

1.353.317,75 €

2 Despeses en Bens Corrents i serveis

1.250.665,87 €

1.384.655,89 €

3 Despeses financeres

8.050,00 €

14.300,00 €

4 Transferències corrents

370.010,20 €

370.296,06 €

6 Inversions reals

1.123.478,33 €

2.868.721,97 €

7 Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

8 Actius financers

0,00 €

0,00 €

9 Passius financers

0,00 €

0,00 €

 

 

 

TOTAL

4.108.215,15 €

5.991.291,67 €

D'acord al que disposa l'article 171.1 del Reial Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la publicació del present edicte al B.O.I.B.

 

Consell, en data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

El batle Andreu Isern Pol