Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 626528
Ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l'Ajuntament d’Esporles

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se publicat en el BOIB núm. 146 de dia 26 d'octubre de 2021, anunci relatiu a l'aprovació de la següent:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA RECOLLIDA DELS RESIDUS URBANS, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES amb la redacció que a continuació es recull:

ÍNDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

TÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 . Objecte 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

Article 3. Definicions 

Article 4. Educació ambiental, informació i sensibilització ciutadana. 

TÍTOL 2: RECOLLIDA DE RESIDUS 

Article 5. Generalitats de la gestió dels residus municipals 

Article 6. Servei de Recollida de residus domèstics porta a porta 

Article 7. Servei de recollida de residus en contenidors 

Article 8. Servei de recollida domiciliària de residus voluminosos. 

Article 9. Servei de recollida domiciliària de poda neta (sense palmera ni poda crassa). 

Article 10. Servei de recollida comercial 

Article 11. Prevenció i recollida dels mercats 

Article 12. Prevenció i recollida de residus dels actes festius i esdeveniments públics 

Article 13. Prevenció i recollida a les obres particulars i municipals 

TÍTOL 3: NETEJA VIÀRIA 

CAPÍTOL I. SOBRE EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I D'ESPAIS PÚBLICS 

Article 14. Competència 

Article 15. Prestació del servei de neteja viària i d'espais públics 

Article 16. Servei de neteja viària 

Article 17. Contenidors i recipients 

Article 18. Impuls del servei de neteja 

Article 19. Titulars d'autoritzacions administratives 

Article 20. Neteja d'espais privats d'ús públic 

Article 21. Neteja d'altres elements i espais municipals 

CAPÍTOL II. NORMES DE COOPERACIÓ CIUTADANA PER A LA NETEJA VIÀRIA 

SECCIÓ 1a: Normes generals 

Article 22. Subjectes 

Article 23. Foment 

Article 24. Prohibicions 

SECCIÓ 2a: Normes específiques 

Article 25. Papereres, contenidors i assimilats 

Article 26. Animals de companyia 

Article 27. Espais d'interès natural 

Article 28. Vehicles i prevenció d'embrutiment de la via i espais públics. 

Article 29. Publicitat i altres maneres d'expressió 

Article 30. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques 

Article 31. Neteja d'instal·lacions i establiments privats 

Article 32. Obres 

Article 33. Immobles o espais públics o privats 

Article 34. Esdeveniments a espais públics 

TÍTOL 4: GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA 

CAPÍTOL I. GENERALITATS DE LA DEIXALLERIA 

Article 35. Naturalesa del servei de deixalleria 

Article 36. Objectius del servei de deixalleria 

Article 37. Competències municipals 

CAPÍTOL II. ÚS I GESTIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA 

Article 38. Persones i entitats usuàries 

Article 39. Drets i deures de les persones i entitats  usuàries del servei de deixalleria 

Article 40. Residus admesos 

Article 41. Residus no admesos 

Article 42. Regulació de l'accés 

Article 43. Extracció i manipulació de materials per a la reutilització 

Article 44. Altres consideracions cap a les persones o entitats  usuàries 

Article 45. Sistema de vigilància i acompanyament 

Article 46. Operacions de transport dels residus 

Article 47. Règim tributari i fiscal aplicable al servei de deixalleria 

TÍTOL 5: PREVENCIÓ DE PLÀSTICS, ENVASOS I PRODUCTES D'UN SOL ÚS 

CAPÍTOL I: PRODUCTES D'ÚN SOL ÚS 

Article 48. Competències reguladores respecte als productes d'un sol ús 

Article 49. Bosses de plàstic reutilitzables (sense consideració de lleugeres o molt lleugeres) 

Article 50. Bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres 

Article 51. Alternatives a les bosses de plàstic 

Article 52. Coberts alimentaris d'un sol ús

Article 53. Restriccions de productes alimentaris en monodosis i estris d'un sol ús en hotels, restaurants, cafeteries i altres pertanyents al mateix sector 

Article 54. Alternatives als envasos monodosis

Article 55. Canyetes per a begudes, bastonets per a les orelles i caramels amb bastonet 

Article 56. Càpsules d'un sol ús per a cafeteres

Article 57. Tovalloletes humides

Article 58. Microplàstics i nanoplàstics 

Article 59. Cartutxos i tòners d'impressora i fotocopiadora 

Article 59. Encenedors 

Article 60. Maquinetes d'afaitar 

Article 61. Comerç electrònic 

CAPÍTOL II: PREVENCIÓ D'ENVASOS D'UN SOL ÚS 

Article 62. Prevenció general d'envasos d'un sol ús 

Article 63. Begudes en envasos d'un sol ús a edificis públics 

Article 64. Esdeveniments públics 

Article 65. Hotels, restaurants, cafeteries i similars 

Article 66. Envasos col·lectius secundaris 

CAPÍTOL III: MALBARATAMENT ALIMENTARI I COMPOSTATGE 

Article 67. Malbaratament alimentari 

Article 68. Compostatge domèstic i comunitari 

TÍTOL 6: INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR 

Article 69: Competències reguladores respecte a la inspecció, control i règim sancionador

CAPÍTOL I: Vigilància, control i inspecció.

Article 70: atribucions 

Article 71: Activitats subjectes a inspecció 

Article 72: Personal inspector 

Article 73: Actes d'inspecció 

CAPÍTOL II: Règim sancionador 

Article 74. Infraccions 

1. Infraccions lleus 

2. Infraccions greus 

3. Infraccions Molt greus 

Article 75. Quantificació de les sancions 

Article 76. Graduació de les sancions 

Article 77. Potestat sancionadora 

Disposició derogatòria única 

Disposició final 

ANNEX I 

Llista de residus domèstics i residus assimilables 

ANNEX II

Llista il·lustrativa, no exhaustiva, dels residus a dipositar en cada una de les fraccions de la recollida selectiva 37

Envasos de vidre

Paper i cartró

Envasos lleugers

Rebuig

Matèria orgànica

ANNEX III 

Taula I: Principals productes alimentaris en format monodosi que es regulen

Taula II: Principals establiments considerats sector HORECA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els residus generats per la ciutadania, activitats econòmiques, institucions i actes festius al terme municipal d'Esporles, i que són assimilables a la categoria “Residu municipal”, són objecte de regulació normativa a diferents nivells: tant en l'àmbit europeu com a nivell autonòmic i local. Per aquest motiu, amb la present ordenança, l'Ajuntament pretén disposar d'una eina per a la correcta regulació de la gestió dels residus, basada en criteris de sostenibilitat i amb l'objectiu general de maximitzar el reciclatge de residus, minimitzar la seva generació i, per suposat, disposar d'un entorn urbà net i saludable.

 Al mateix temps, s'assoleixen els objectius del compliment de reciclatge i prevenció que exigeixen les directives comunitàries i la legislació autonòmica vigent en matèria, com les que s'exposen a continuació:

a) La Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 19 de novembre, anomenada Directiva marc de residus, incorpora les polítiques de prevenció i les obligacions de reciclatge, i estableix una jerarquia nova en matèria de gestió de residus inserint els principis del Sisè Programa Comunitari en Matèria de Medi Ambient.

b) La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, transposa a l'Estat espanyol com a norma bàsica la Directiva marc de residus i deroga la llei anterior de 1998. La Llei 22/2011 estableix els instruments de la política en matèria de residus, com són els plans i programes de prevenció i de gestió de residus, el seu contingut i l'obligatorietat d'aprovació i actualització periòdica per a les comunitats autònomes.

c) La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears pretén ser una llei per a la gestió sostenible de residus, així com una eina jurídica per fer un gir cap al nou paradigma europeu, i mundial, de l'economia circular. La generació de residus ha de disminuir, i els que es generin han de deixar de ser un residu per ser un recurs.

La Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears a la seva disposició transitòria quarta, obliga als municipis a adaptar les seves ordenances reguladores i els tributs de la seva competència al que estableix la llei en un termini de 24 mesos.

Així doncs, amb la present ordenança, l'Ajuntament pretén disposar d'una eina per a la correcta regulació de la gestió dels residus, basada en criteris de sostenibilitat, proximitat i eficiència, amb l'objectiu general de minimitzar-ne la seva producció i complir la normativa vigent.

Aquesta ordenança es redacta en aplicació de les disposicions de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i a més pretén reflectir les especificitats de la gestió dels residus tenint en compte la recollida porta a porta, la deixalleria i la neteja viària i dels espais lliures d'Esporles.

TÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 . Objecte

La present ordenança té per objecte la regulació, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament d'Esporles, de totes aquelles actuacions, mesures,  conductes i activitats dirigides a la prevenció de la producció de residus i a la recollida selectiva establertes a la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, per tal de mitigar els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient, en l'àmbit específic del terme municipal d'Esporles i, concretament:

1. Regular les relacions entre l'Ajuntament i els usuaris del servei de recollida i gestió de residus dins el municipi d'Esporles, per millorar la qualitat de vida ciutadana i fomentar la protecció del medi ambient.

2. Fomentar la prevenció i el reciclatge dels residus amb la finalitat d'evitar la seva incineració.

3. Regular la presentació i recollida de cada fracció de residus, ja sigui mitjançant  la recollida porta a porta, el lliurament o dipòsit  a  la deixalleria o d'altres sistemes que es puguin establir.

4. Regular l'ús i la gestió de la deixalleria, així com el trasllat dels residus a les instal·lacions autoritzades de tractament, recuperació o transferència.

5. Aplicar el principi de responsabilitat del generador de residus per tal que es faci càrrec de la correcta selecció i gestió dels seus residus, afavorint així la creació d'un sistema que permeti una distribució adequada dels costos del servei.

6. Fomentar la participació de la ciutadania en la millora de la neteja general del municipi.

7. Aplicar un model basat en la informació, sensibilització i l'educació ambiental per tal d'assolir una participació de la ciutadania, implicada en la millora contínua i en la mitigació dels impactes adversos sobre la salut  i el medi ambient.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta ordenança és el terme municipal d'Esporles.

2.  Totes les persones físiques i jurídiques estan obligades a complir les prescripcions contingudes en la present ordenança, així com les disposicions que en el seu desenvolupament dicti l'Ajuntament d'Esporles i la resta de normativa aplicable pel que fa a la prevenció i gestió de residus.

3. És competència reservada a l'Ajuntament d'Esporles  la prestació del servei de recollida de residus domèstics i la gestió de la deixalleria, a través de qualsevol de les formes previstes en la normativa de règim local.

 

Article 3. Definicions

A efectes de la present ordenança o per evitar confusions a l'hora de complir amb els seus preceptes, s'entendrà per:

a. «Residu»: qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n. S'inclouen també en aquesta categoria els residus que es generen a les llars provinents d'aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i estris, així com els residus i els enderrocs procedents d'obres menors de la construcció i la reparació domiciliària.

b. «Residu comercial»: residu generat per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, els serveis de restauració i bars, les oficines i els mercats, així com la resta del sector serveis.

c. «Residu domèstic»: residu generat a les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques. Tindran també la consideració de residus domèstics:

a. Els similars als anteriors,  generats en comerços, serveis i indústries, sempre que la seva quantitat sigui assimilable a la que es genera de forma domèstica.

Tenen la consideració de residus domèstics els residus procedents de la neteja de la via pública, zones verdes i àrees recreatives, els animals domèstics morts i els vehicles abandonats.

d. «Residu industrial»: resultants dels processos de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, excloses les emissions a l'atmosfera.

e. «Residu municipal»: És el conjunt format pels residus domèstics i els residus comercials no perillosos.

f. «Residu perillós»: residu que presenta una o diverses característiques perilloses enumerades a la Llei de residus o legislació que es pugui aprovar de conformitat amb el que estableix la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya en formi part i també els recipients i envasos que els hagin contingut.

g. «Bioresidus, residus orgànics o fracció orgànica »: comprèn els residus orgànics biodegradables procedents de les restes de menjar o de les restes vegetals propis de la llar, i també els residus provinents de generadors singulars, com ara restaurants, hotels, comerços d'aliments i grans superfícies comercials.

h. «Tèxtils»: inclou roba, draps, restes de tapisseria, calçat i roba de vestir.

i. «Residus de construcció o demolició»: qualsevol residu, una vegada exclosos els assimilables a domèstics,  que es generi en una obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposi alteració del volum, de l'ús, de les instal·lacions d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, i que no necessita cap projecte signat per professionals titulats.

j. «Residus de poda»: restes orgàniques derivades del manteniment de les àrees enjardinades públiques o privades.

k. «Rebuig»: fracció residual dels residus municipals un cop efectuades les recollides selectives i que encara pot contenir materials valoritzables. S'inclouen: articles de pell, cendra, llosques, compreses, tampons i bolquers, embolcalls de composició mixta, tiretes, esparadraps, tovalloletes infantils, pols d'agranar, etc.

l. «Residus voluminosos»: conjunt heterogeni de residus de materials molt diversos, que no poden ser evacuats pels mitjans convencionals de recollida donades les seves grans dimensions. S'inclouen els electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres.

m. «Contenidors»: recipients destinats al dipòsit temporal dels residus

n. «Residus d'aparells elèctrics i electrònics»: aparells que funcionen amb corrent elèctric o camps electromagnètics amb tensió contínua o corrent altern

o. «Pneumàtics fora d'ús»: pneumàtics que s'han convertit en residu

p. «Bossa compostable»: bossa fabricada a partir de material biodegradable, valoritzable mitjançant compostatge i digestió anaeròbia, tant en condicions industrials si estan certificats per la norma europea UNE EN 13432:2001 com en condicions de compostatge domèstic.

q. «Recollida selectiva»: recollida d'un flux de residus de manera separada, segons el tipus de naturalesa de cada residu, per facilitar el seu tractament específic.

r. «Recollida porta a porta»: sistema de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la separació de les diverses fraccions dels seus residus en origen, però enlloc de fer servir contenidors ubicats a la via pública, aquestes fraccions separades són recollides directament en el punt de generació, d'acord amb un calendari preestablert.

s. «Deixalleria»: instal·lació de recepció selectiva de residus municipals, on l'accés està permès dins d'un determinat horari. Els usuaris poden dipositar, de forma selectiva i d'acord amb les normes establertes, diferents tipus de residus  domèstics per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària. Als efectes d'aplicació d'aquesta ordenança, l'expressió “parc verd”, emprada habitualment al municipi, tindrà la mateixa significació.

t. «Producte de plàstic d'un sol ús»: Producte fabricat totalment o parcialment amb plàstic i que no ha estat concebut, dissenyat o introduït al mercat per completar, dins del seu període de vida, múltiples circuits o rotacions mitjançant la seva devolució a un productor per ser emplenat o reutilitzat amb la mateixa finalitat pel qual va ser concebut. (Directiva UE/2019/904).

u.  «Envàs»: Tot producte fabricat amb qualsevol material de qualsevol naturalesa que s'utilitzi per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, des de matèries primeres fins a articles acabats, i des del fabricant fins a l'usuari o consumidor. Es consideren també envasos tots els articles «d'un sol ús» utilitzats amb aquesta mateixa finalitat. (Directiva 94/62/CE).

v. «Monodosis alimentàries»: Envàs, generalment de petita mida, que conté només una dosi de consum de l'aliment en qüestió i que per tant la seva finalitat és el consum en un sol ús.

w. «Valorització»: Qualsevol operació el resultat principal sigui que el residu serveixi a una finalitat útil en substituir a altres materials que d'altra manera s'haurien utilitzat per a complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per complir aquesta funció, en la instal·lació o en l'economia en general. (Directiva 2008/98/CE).

x. «Valorització material»: Obtenció de nous materials, o el reciclatge de part d'ells, per evitar l'ús de noves matèries primeres; com per exemple el reciclatge o la reutilització.

y. «Valorització energètica»: És la que té lloc per la incineració dels residus, obtenint petites quantitats de residus i energia provinent dels materials continguts.

z. «Preparació per a la reutilització»: Operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual productes o components de productes que s'hagin convertit en residus es preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia. (Directiva 2008/98/CE).

Per a la resta de definicions, s'atendrà el que disposa la legislació comunitària, estatal i autonòmica en matèria de residus.

Article 4. Educació ambiental, informació i sensibilització ciutadana.

L'Ajuntament, en el marc de les seves competències, promourà les accions següents per aconseguir els objectius establerts en aquesta ordenança:

 1. Aplicar un model basat en la informació, sensibilització i l'educació ambiental per tal d'assolir una major participació de la ciutadania, implicada en la millora contínua i en la mitigació dels impactes adversos sobre la salut  i el medi ambient.
 2. Informar de les conseqüències negatives per al medi derivades de l'ús incorrecte de productes que generen residus perillosos i de l'augment de la producció de residus, i informar dels beneficis derivats d'un consum responsable.
 3. Millorar la informació a disposició de la ciutadania sobre prevenció en la generació de residus, la seva separació correcta en origen, possible reutilització i el seu reciclatge.
 4. Promoure la participació activa en les accions de reducció de la producció de residus i llur perillositat, en accions de reutilització i en la recollida selectiva.
 5. Promoure accions de sensibilització per evitar l'abandonament de residus i evitar la degradació d'espais naturals terrestres i urbans, per tal de garantir la conservació dels sòls i promoure'n la regeneració.
 6. Promoure accions de sensibilització i formació per fomentar mesures per a la prevenció i la preparació per a la reutilització dels  residus.
 7. Preveure, en els contractes de recollida i/o tractament de residus motiu de licitació pública, un 1% destinat a mesures de formació i sensibilització, que haurà d'executar l'adjudicatari en relació amb els punts anteriors.

 

TÍTOL 2 RECOLLIDA DE RESIDUS

Article 5. Generalitats de la gestió dels residus municipals

 1. És obligatori separar al propi domicili totes les fraccions dels residus que es recullen separadament pel servei municipal de recollida porta a porta i de deixalleria, sense perjudici d'altres sistemes que es puguin implantar en el municipi, per part de totes les persones, empreses i entitats públiques que es trobin al municipi.
 2. En general, la recollida dels residus domèstics es fa mitjançant un servei de recollida porta a porta. Les persones i entitats usuàries tenen l'obligació d'utilitzar aquest servei com a mètode principal de recollida de residus.
 3. No obstant, quan no es pugui fer ús d'aquest servei, cal acudir a la deixalleria o altres punts d'aportació que indiqui l'Ajuntament. Els residus no es poden transportar a altres municipis.
 4. Així doncs, s'hauran de dipositar els residus al lloc, horari i amb la freqüència que estableixi aquesta ordenança o que determinin els serveis municipals. En base a les necessitats futures del servei el lloc, horari i freqüència de recollida podran ser modificats per l'Ajuntament.
 5. L'ajuntament adquireix la propietat i responsabilitat de la gestió dels residus un cop aquests han estat lliurats correctament per a la seva recollida.
 6. L'ajuntament es reserva el dret a establir nous sistemes de recollida selectiva que fomentin una millor separació de les fraccions i incrementin els percentatges de reciclatge.
 7. L'Ajuntament establirà a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d'abonar els usuaris com a contraprestació als serveis de recollida de residus.
 8. En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el  municipi, i  produir residus perillosos hi ha l'obligació de comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar les autoritzacions administratives pertinents.
 9. Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot en el supòsit que s'hagi triturat prèviament i/o liquat. No és permesa la instal·lació de capoladors  domèstics  industrials que per les seves  característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de clavegueram.

Article 6. Servei de Recollida de residus domèstics porta a porta

 1. Per a treure els residus al carrer en la recollida porta a porta, s'han d'ubicar als elements de contenció (poal o bossa), de forma ordenada i davant del domicili o de l'establiment, o bé on s'hagi establert pels serveis tècnics municipals, de forma que no s'interfereixi ni destorbi el lliure pas de les persones vianants i que es faciliti l'operació de recollida. Està prohibit ubicar els residus en un lloc no establert com adequat pels serveis tècnics municipals.
 2. Els residus dels domicilis particulars o establiments s'han de treure al carrer sempre en l'horari que indiqui l'Ajuntament. Certs domicilis o zones de recollida podran tenir horaris excepcionals per facilitar les tasques del servei de recollida.
 3. No es realitzarà recollida diària de totes les fraccions. Els domicilis particulars i els domicilis d'empreses i comerços podran tenir horaris i freqüències de recollida diferents.
 4. Els usuaris que de forma justificada no puguin adaptar-se a l'horari i calendari del servei porta a porta, tot i estar geogràficament en l'àmbit d'aquesta recollida, podran fer ús del servei de la deixalleria, que disposarà de contenidors de totes les fraccions.
 5. El paper i cartró s'haurà de treure al carrer amb una bossa de paper, caixa de paper-cartró, fermat o dins un recipient reutilitzable que es tornarà a utilitzar una vegada s'hagi buidat. S'ha de disposar de forma ordenada per tal que no s'escampi per la via pública.
 6. La fracció d'envasos lleugers s'ha de treure en una bossa fermada de plàstic o dins un recipient reutilitzable que es tornarà a utilitzar una vegada s'hagi buidat, per tal de facilitar les tasques de recollida. En cas de dipositar un residu més gros (garrafa d'aigua, envàs gros, etc.) es podrà dipositar al costat o fermat a la bossa d'envasos corresponent. Els envasos s'han d'aixafar per tal de millorar l'eficiència del servei de recollida.
 7. Els envasos de vidre s'ha de disposar dins el contenidor habilitat específicament per aquesta recollida sense cap tipus de bossa. Els envasos de vidre s'han de treure sense tap.
 8. La matèria orgànica s'haurà de treure al carrer dins una bossa compostable fermada i dins un poalet o altre sistema prèviament autoritzat per part dels responsables municipals.
 9. El rebuig s'ha de treure en la bossa vermella estandarditzada. No pot contenir residus reciclables ni d'altres que no estiguin clarament tipificats com a rebuig a la definició que es presenta a aquesta ordenança. En el cas que l'Ajuntament ho permeti es podrà treure en una bossa identificada amb una etiqueta estandarditzada.
 10. Els bolquers i altres materials sanitaris s'han de treure en la bossa estandarditzada proporcionada per l'ajuntament. El dia del rebuig també podran ser lliurats amb aquesta fracció. En cap cas poden contenir residus reciclables.
 11. L'Ajuntament podrà introduir modificacions quant a freqüència i horari del servei porta a porta sempre que informi amb antelació suficient a les persones usuàries del servei. Els dies 24 i 31 de desembre el servei de recollida habitualment sofrirà modificacions per tal que el personal de recollida pugui estar amb les seves respectives famílies.
 12. En cas de la no realització del servei per causes alienes a la voluntat de l'ajuntament s'informarà a tota la població amb la suficient antelació.
 13. Si  per  qualsevol  causa,  una  entitat  pública  o  privada,  s'hagués  de  desprendre de residus en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i no de forma freqüent, no podrà presentar-los conjuntament amb les remeses habituals. En aquests casos, l'entitat haurà de sol·licitar autorització a l'empresa adjudicatària del Servei de Gestió del RSU de l'illa de Mallorca per transportar els esmentats residus amb els seus propis mitjans a les instal·lacions de  tractament  o  d'eliminació.  L'entitat  haurà  d'abonar  el  càrrec  corresponent segons les tarifes vigents. En cap cas podrà fer ús dels contenidors o iglús d'ús públic.

Article 7. Servei de recollida de residus en contenidors

La recollida de residus en contenidors es pot realitzar a determinats productors comercials i també  per a la recollida de residus d'envasos de vidre.

1. Els  serveis  tècnics  municipals  decidiran  el  nombre,  volum  i  ubicació dels contenidors, seguint sempre les indicacions de les normes vigents.

2. L'Ajuntament podrà exigir la ubicació dels recipients per a la recollida en l'interior d'immobles i locals de negoci, especialment en el cas de grans productors. En grans productors on s'assignen contenidors de recollida selectiva per a ús exclusiu, el nombre d'unitats serà fixada pels serveis municipals d'acord amb les necessitats de cada establiment.

3. En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte  les  lògiques  indicacions  que  es  puguin  rebre  de  particulars,  comerciants  i associacions.

4. Serà  necessària  l'autorització  del  servei  tècnic  municipal  per  canviar d'ubicació qualsevol contenidor del municipi.

5. L'Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir guals i reserves d'espai per a la manipulació dels contenidors.

6. Sols s'utilitzaran el contenidors per als residus autoritzats en cada cas. Els ciutadans estan obligats a dipositar els residus seleccionats al seu interior i sense materials impropis. Si com a conseqüència d'una deficient presentació dels fems, es produeixen abocaments, l'usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.

7. Els serveis municipals mitjançant la brigada o l'empresa concessionària procediran a la neteja i manteniment dels contenidors d'ús col·lectiu i públic.

8. Els  usuaris  procediran  al  manteniment  i  neteja  dels  contenidors  d'ús exclusiu.

Article 8. Servei de recollida domiciliària de residus voluminosos.

La prestació del servei requereix concertació prèvia de l'horari i lloc,  i per a la realització del servei les persones peticionàries s'hauran d'ajustar a les instruccions dels responsables del servei municipal. La petició de servei es farà telefònicament o per correu electrònic, l'Ajuntament o l'empresa concessionària indicaran el dia en que es farà la recollida. Es podran aportar per a la recollida fins a un màxim de tres residus voluminosos per usuari particular i dia de recollida.

Els residus s'han de deixar davant la façana del domicili on s'han de recollir, ordenats i sense impedir el pas per la voravia.

En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es  farà  càrrec  del  cost  de  la  retirada  dels  voluminosos,  mobles  i estris  abandonats,  sense  perjudici  de  les  sancions  administratives que  corresponguin.

Article 9. Servei de recollida domiciliària de poda neta (sense palmera ni poda crassa).

Els residus vegetals procedents de la poda no són objecte de cap recollida ni domiciliària, ni a la via pública, exceptuant casos molt puntuals autoritzats pels Serveis Socials Municipals, o situacions excepcionals determinades per l'Ajuntament. En la resta de casos, s'han de dur a la Deixalleria Municipal i deixar-los al contenidor corresponent, lliures d'embolcalls i de cap altre material impropi.

Article 10. Servei de recollida comercial

 1. Els  titulars i/o responsables d'activitats econòmiques estan obligats a seleccionar els residus per fraccions en funció de les possibilitats de recollida del servei municipal, ja sigui porta a porta o a la deixalleria.
 2. En el cas que l'activitat generi molta quantitat d'alguna de les fraccions de residus, que no els permeti assimilar-ne la producció a la domiciliària, l'ajuntament pot excloure-la del servei de recollida porta a porta.
 3. Les activitats econòmiques adherides al servei de recollida comercial han de respectar el calendari i horari establert, així com ubicar els residus de forma ordenada dins els elements de contenció (poal o bossa). Cada fracció ha de ser fàcilment identificable pels operaris de la recollida.
 4. Els establiments disposaran dels seus propis contenidors o poals en bones condicions de manteniment i neteja per tal d'evitar possibles lesions al personal de recollida i molèsties per olors i salubritat als veïnats i al mateix personal de recollida.

Article 11. Prevenció i recollida dels mercats

1. S'estableix un servei de recollida de residus específic per al mercat del dissabte i d'altres que es puguin realitzar.

2. Les persones o entitats titulars dels llocs del mercat tenen l'obligació de prevenir la generació de residus i separar els residus que es generin en les fraccions previstes en aquesta ordenança.

3. El servei municipal de recollida realitzarà les operacions de recollida de residus que es generin en les diferents parades del mercat.

4. es persones o entitats titulars de les paradetes tenen l'obligació de lliurar els residus en les condicions adequades de separació i utilitzar el sistema de recollida establert per l'ajuntament.

Article 12. Prevenció i recollida de residus dels actes festius i esdeveniments públics

 1.  Les persones usuàries, organitzadores i participants d'actes festius o esdeveniments públics tenen l'obligació de prevenir la generació de residus i  de separar-los en les fraccions previstes en aquesta ordenança
 2.  En cas que l'ajuntament disposi contenidors per a fer la separació de residus s'hauran d'usar correctament. En el cas que l'ajuntament no en disposi, les persones o entitats promotores de qualsevol acte públic hauran d'establir els mecanismes que permetin assegurar la correcta separació dels residus i facilitar la seva recollida selectiva.

Article 13. Prevenció i recollida a les obres particulars i municipals

1. Les persones o entitats promotores públiques o privades d'una obra tenen l'obligatorietat de prevenir la producció de residus i separar tant els residus assimilables a domèstics com els residus procedents de l'obra.

2. Les obres que es troben en zona de recollida porta a porta, hauran de dipositar les diferents fraccions dels residus domèstics al carrer, davant la façana, de forma separada segons els horaris i la freqüència de recollida.

3. La responsabilitat  de la gestió incorrecta dels residus serà de la persona o entitat promotora  si aquesta és privada i de l'adjudicatària de les obres si l'obra depèn d'una entitat pública.

 

TÍTOL 3 NETEJA VIÀRIA

CAPÍTOL I. SOBRE EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I D'ESPAIS PÚBLICS

Article 14. Competència

És competència reservada a l'Ajuntament la prestació del servei de neteja, gestionat a través de qualsevol de les formes previstes en la normativa de règim local i atenent a raons de major qualitat de servei, d'eficiència i economia.

Article 15. Prestació del servei de neteja viària i d'espais públics

El servei de neteja s'ha de prestar amb caràcter obligatori a:

a) Vies i camins públics municipals, incloses les voravies, voreres i calçades.

b) Jardins, zones verdes, i altres espais lliures públics municipals.

c) Qualssevol altres espais i béns de domini i ús públic municipal, amb les excepcions que preveu aquest títol.

Article 16. Servei de neteja viària

1. S'entén per neteja pública l'eliminació de la brutícia en l'àmbit descrit a l'article anterior, mitjançant l'aplicació dels mitjans, tècniques i pla de treball que, en cada moment i en relació al tipus de residu i l'espai de què es tracti, es consideri més adequat i convenient.

2. No tindrà la consideració de brutícia afecta a la neteja pública viària la produïda a conseqüència de:

a) Accidents o altres circumstàncies imprevisibles o inevitables, de força major.

b) Activitats mercantils, d'espectacles o recreatives, socials i similars que, realitzades mitjançant l'ocupació o utilització de vies o espais lliures de domini i ús públic, ocasionin una brutor superior o diferent de l'habitual, a excepció d'activitats d'espectacles o recreatives, socials i similars organitzades per l'Ajuntament.

 

​​​​​​​Article 17. Contenidors i recipients

La neteja i el manteniment i conservació de papereres, contenidors i qualssevol dels elements fixos o mòbils destinats a la recollida de residus, instal·lats a les vies públiques i espais destinats a domini i ús públic, aniran a compte dels propietaris i/o dels promotors urbanístics, mentre no siguin formalment rebuts per l'Ajuntament.

Article 18. Impuls del servei de neteja

Correspon a l'òrgan municipal competent l'ordenació, direcció, inspecció i impuls de la prestació del servei.

Article 19. Titulars d'autoritzacions administratives

Quan s'atorgui per mitjà de llicència, concessió o altra forma d'autorització administrativa, l'ús privatiu i/o anormal de zones de les vies i espais lliures públics per a la realització de qualsevol tipus d'activitat, l'òrgan municipal competent per al seu atorgament obligarà el titular d'aquesta que assumeixi, al seu compte i càrrec, la neteja de la zona o espai ocupat i la seva àrea d'influència, en la forma que en cada cas es determini en la corresponent autorització administrativa.

Article 20. Neteja d'espais privats d'ús públic

L'Ajuntament o l'entitat gestora del servei de neteja, a petició dels interessats i tenint en compte la conveniència del servei, podrà concertar, amb les condicions que s'estableixin, la neteja de les vies i espais privats de concurrència pública i/o subjectes a servitud pública de pas, podent generar-se la corresponent contraprestació econòmica per aquesta neteja, atenent les circumstàncies de cada cas, amb criteris objectius i de transparència.

Article 21. Neteja d'altres elements i espais municipals

L'òrgan municipal competent ha de determinar en cada cas, a quin departament, servei, organisme autònom o entitat gestora correspon la neteja d'elements, instal·lacions, mobiliari urbà i espais afectes a serveis, la titularitat o competència administrativa dels quals li correspongui. Això sense perjudici que pugui concertar la seva prestació subsidiària pel servei encarregat de la neteja viària, amb la compensació econòmica prèvia que escaigui i sempre que resulti adequat i convenient als interessos d'aquell.

 

CAPÍTOL II. NORMES DE COOPERACIÓ CIUTADANA PER A LA NETEJA VIÀRIA

SECCIÓ 1a  Normes generals

Article 22. Subjectes

Els residents i transeünts del municipi estan obligats a prevenir i evitar l'embrutiment de la via i els espais públics, d'acord amb el que preveuen la present Ordenança i les disposicions de la Batlia que la desenvolupen.

Article 23. Foment

L'Ajuntament potenciarà i afavorirà les accions que, en matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupi la iniciativa privada i ciutadana en general, fomentant les actuacions tendents a incrementar la qualitat de vida del municipi, la protecció del seu ornament i entorn mediambiental, així com l'educació i conscienciació mediambientals.

Article 24. Prohibicions

Queda prohibit:

1. Tirar a les vies i espais lliures públics o privats tot tipus de deixalles, rebuigs o residus, que són causa d'embrutiment del municipi, molt especialment i entre altres: llosques, masticables, closques, peladures, papers, plàstics, embolcalls, llaunes, envasos, botelles i deixalles similars. Els que desitgen desprendre-se'n han de dipositar-los a les papereres o recipients específics disposats a l'efecte a les vies o espais lliures públics.

2. Dipositar en la via pública, voravia i espais lliures públics o privats de concurrència pública, els restes de poda, residus voluminosos, els estris, residus electrònics i altres, sense perjudici del que es disposi per al dipòsit temporal especificat per a la recollida porta a porta de residus voluminosos, d'acord amb les condicions, els calendaris i horaris previstos per aquest servei.

3. Escopir, defecar o orinar a les vies i espais públics, als espais privats d'ús públic; façanes, així com en els portals, escales i façanes de titularitat privada que delimiten l'espai públic. En el cas dels orins i excrements de cans, queda prohibida l'omissió de les obligacions de retirada dels excrements de cans, en qualsevol dels espais detallats en aquest apartat, incloent con a zones integrades en els espais públics, les garangoles dels arbres i les pasteres de terra de les zones d'enjardinament, sense perjudici del que disposa l'ordenança de tinença d'animals de companyia.

4. Espolsar estores, roba i ormejos domèstics, des de balcons o buits oberts a façanes damunt les vies i espais lliures públics o tirar des d'aquests qualsevol tipus de deixalla, residu sòlid o líquid. La mateixa prohibició afectarà els qui efectuïn les dites operacions des de les plantes baixes i vehicles o a la via o espai lliure públic.

5. Abocar o fer degotar líquids damunt la via pública o a immobles de propietat privada, causant molèsties a tercers.

6. Buidar o evacuar aigües brutes damunt les vies i espais lliures públics, incloent els abocaments d'aigües brutes en les garangoles dels arbres, que poden afectar molt negativament al desenvolupament i manteniment del patrimoni arbori.

7. Dipositar o estacionar a les voreres, vorals o calçades o espais privats d'ús públic qualsevol tipus d'objectes o materials que obstaculitzin o impedeixin la normal prestació del servei de neteja viària i pugui afectar a la seguretat vial o dificultar el pas dels vianants, d'acord amb els principis d'accessibilitat universal.

8. Llançar cap a l'exterior, damunt les vies o espais lliures públics, residus procedents de l'agranada o neteja dels habitatges, comerços, oficines i altres locals, edificis i recintes.

9. Dipositar a façanes, vies o espais públics, qualsevol producte químic susceptible de causar molèsties i/o ser nociu a persones, flora, fauna o medi ambient.

10. Utilitzar els contenidors per a fins diferents dels que preveu la present Ordenança.

11. Realitzar activitats a la via i espais públics que puguin embrutar, entre altres, manipular residus, seleccionar i acumular materials sense autorització, realitzar activitats de pintura i envernissat de materials, etc.

12. Banyar-se, o rentar animals, roba o altres objectes, a les fonts i estanys públics.

13. Abandonar els excrements dels animals de companyia a les vies i espais lliures públics, essent d'aplicació el què disposa la vigent ordenança municipal de tinença d'animals de companyia.

 

SECCIÓ 2a  Normes específiques

Article 25. Papereres, contenidors i assimilats

1. Queda prohibida tota manipulació de papereres, contenidors i altres recipients similars, ubicats a les vies i espais lliures públics; així com desplaçar-los, buidar-los, trabucar-los, arrencar-los o qualsevol altre acte que els faci malbé, o en deteriori la imatge, els inutilitzi, o redueixi de manera anormal l'ús a què estan destinats.

2. L'ús de les papereres i recipients similars es reserva exclusivament als residus produïts ocasionalment pels vianants.

3. Queda prohibit dipositar llosques enceses, o qualsevol material incandescent o corrosiu, a les papereres, contenidors i altres recipients anàlegs.

Article 26. Animals de companyia

La circulació de cans i demés animals de companyia, amb motius dels excrements i/o orins, produïts a les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública, s'ajustarà al què disposi l'ordenança municipal d'animals de companyia.

Article 27. Espais d'interès natural

1. L'ordenança serà d'aplicació en els espais d'interès natural inclosos al terme municipal d'Esporles, sense perjudici de les competències i del que estableix la normativa relativa als espais de rellevància ambiental de les Illes Balears.

2. Aquesta Ordenança és d'aplicació als espais compresos totalment o parcialment dins el municipi d'Esporles, incloent els Espais de Rellevància Ambiental d'acord amb la llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i en les àrees naturals d'especial interès d'acord amb la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, en tots aquells aspectes no regulats específicament en normatives i plans sectorials.

3. També tindran la consideració general d'espais d'interès natural les zones boscoses de titularitat pública.

Article 28. Vehicles i prevenció d'embrutiment de la via i espais públics.

Al marge del que estableix l'Ordenança municipal de circulació i normativa en matèria de trànsit i seguretat viària, s'han d'observar les normes següents:

1. Els conductors de vehicles que transportin materials pulverulents, papers, cartons, o qualsevol altre material disseminable, estan obligats a cobrir la càrrega amb lones, tendals o elements similars i adoptar les mesures necessàries per a impedir que els productes caiguin damunt les vies i espais lliures públics.

2. Finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega, s'ha de procedir, immediatament, a la neteja de les voreres, vorals i calçades de l'embrutiment produït durant les operacions, així com dels elements del vehicle que poguessin embrutar. Assumirà aquesta obligació el propietari o conductor del vehicle i, subsidiàriament, el propietari o titular de la finca o establiment per a qui s'hagi efectuat la càrrega i/o descàrrega.

3. Els responsables d'indústries, comerços i altres establiments que utilitzin per al seu servei zones de les vies i espais lliures públics mitjançant la seva ocupació habitual per vehicles de tracció mecànica, estaran obligats a netejar-les, eliminant els abocaments d'olis, greixos i productes similars produïts per aquells.

4. Es prohibeix l'embrutiment de les vies i espais lliures públics, amb motiu de la neteja, manteniment i reparació de vehicles.

Article 29. Publicitat i altres maneres d'expressió

Aquest  article  té  per  objecte  regular  la  publicitat  comercial  directa  a  les bústies i altres indrets amb la finalitat de reduir al màxim la producció de residus de paper que genera, minimitzar la quantitat de residus que els serveis municipals han de recollir i introduir els elements necessaris per disminuir les molèsties que aquesta activitat provoca als ciutadans.

a) La publicitat s'ha de dipositar a l'interior de les bústies particulars i/o en aquells espais que els veïns o la comunitat de propietaris de l'edifici hagin establert  a  aquest  efecte.  Es  prohibeix  deixar  la  publicitat  fora  dels  vestíbuls i portals de les finques. Les empreses distribuïdores de material publicitari s'han d'abstenir d'entrar en les finques o de dipositar-lo en les bústies, quan la comunitat  de  propietaris  o  cada  veí  individualment  indiquin  expressament  la  seva voluntat de no rebre'n.

b) Tot el material publicitari que es distribueixi, sigui quines siguin llurs característiques, ha de dur en lloc visible una identificació de l'empresa distribuïdora, que contindrà com a mínim el nom de l'empresa, el seu NIF, l'adreça i el  telèfon.  Aquesta  obligació  s'estén  a  les  empreses  anunciants  en  el  cas  que siguin elles mateixes les distribuïdores.

c) A fi d'evitar molèsties a la ciutadania, el material publicitari s'ha de plegar adientment, tenint en compte la grandària habitual de la boca de les bústies. Amb  la  finalitat  de  facilitar  el  seu  reciclatge,  el  material  publicitari  no  es  pot plastificar  ni  introduir  en  bosses  de  plàstic  o  sobres  plastificats.  Si  cal  emprar sobres aquests han de ser de paper o cartró.

d) Les entitats o empreses que reparteixin propaganda manual o publicitat  domiciliària  hauran  de  comunicar  l'inici  de  l'activitat  de  propaganda  a l'Ajuntament  i  hauran  de  pagar  una  taxa  municipal  que  dependrà  del  pes  del material  a  distribuir.  També  dependrà  de  si  es  tracta  de  paper  reciclat  i  de  si l'empresa paga la taxa de residus al mateix municipi o no.

e) Les empreses anunciades seran responsables del compliment d'aquest article. En cas d'incompliment s'aplicarà el procediment sancionador corresponent.

Article 30. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

1. Es prohibeix realitzar qualsevol tipus de grafits, pintada, taca, escrit, inscripció o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, fet amb qualsevol matèria (tinta, pintura, punxó, etc.), a façanes dels immobles, tanques dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, arbres del viari i, en general, damunt elements del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general, excepte a les zones habilitades a aquest efecte, mitjançant la corresponent autorització de l'Ajuntament.

2. Queden exclosos de la prohibició del paràgraf anterior els murals artístics realitzats amb autorització expressa de l'Ajuntament, i en el cas d'efectuar-se sobre immobles de titularitat privada, amb el consentiment exprés del propietari/de la propietària i sempre que no suposin un menyscabament de la protecció del patrimoni històric, artístic, natural i cultural, ni de l'ornat del municipi. L'autorització municipal establirà els llocs, les condicions i els requisits als quals es subjecta l'actuació.

Article 31. Neteja d'instal·lacions i establiments privats

1. La neteja de qualsevol element d'establiments o immobles per part dels responsables, així com de les seves àrees d'influència, s'efectuarà de manera que no embruti les vies o espais lliures públics.

2. La brutícia provinent de la neteja i/o poaleig a què es refereix el paràgraf anterior, així com de les seves àrees d'influència, no podrà ser abocada a la xarxa de pluvials, xarxa de clavegueram, ni a la via o espai públic, incloent específicament com a part de la via pública, les garangoles i pasteres enjardinades.

Article 32. Obres

a) Els qui realitzin obres a les vies i espais lliures públics o els utilitzin amb motiu de la seva execució han d'adoptar les mesures oportunes per a evitar-ne l'embrutiment, la disseminació de materials pulverulents i altres residus i deixalles, procedint a la neteja i recollida dels disseminats, dipositant-los dins els contenidors d'obres o transportant-los per al seu posterior dipòsit a plantes de tractament autoritzades.

Seran responsables del compliment d'aquesta obligació d'adopció de mesures correctores, per als casos en què les obres o utilització de les vies i espais lliures públics es derivin d'una actuació en un immoble, els titulars registrals, arrendataris, ocupants o posseïdors d'aquests per qualsevol altre títol.

b) Sense perjudici de les condicions determinades en la llicència o autorització que empari l'execució de tals obres, instal·lacions o treballs, d'acord amb la normativa urbanística i sobre l'ocupació i activitats a espais lliures públics o d'ús públic, hauran d'observar les següents mesures preventives:

I. Les superfícies immediates a les autoritzades per a la realització de pavimentacions, rases, cales, canalitzacions, connexions i qualsevol altre tipus d'obres, s'han de mantenir netes de tota mena de materials residuals o disseminables.

II. La càrrega i descàrrega de materials s'ha d'efectuar en el recinte o zones prèviament tancades, instal·lant conductes per a la càrrega i descàrrega de materials de construcció i enderrocament, a fi d'impedir l'embrutiment i risc per a la seguretat de persones i béns.

III. Els materials de subministrament, així com els residuals, s'han de dipositar exclusivament a l'interior del recinte de l'obra o de la zona delimitada de la via o espai lliure públic autoritzada. Amb autorització municipal prèvia podran ser dipositats en contenidors en la forma i quantitat que determini la corresponent llicència administrativa. Fora d'aquests supòsits, no podran realitzar-se aquests dipòsits damunt les vies i espais lliures públics.

c) Les operacions complementàries d'obres i instal·lacions, com ara pastar, serrar, llimar, soldar, etc., s'han d'efectuar, en tot cas, a l'interior de l'immoble, solar o zona acotada de les vies o espais lliures públics determinada en la corresponent autorització administrativa, minimitzant les possibles molèsties.

d) Es prohibeix l'abandó, abocament o dipòsit de qualsevol material de rebuig o residual, procedent d'obres i/o instal·lacions a les vies i espais lliures públics, solars i descampats, públics o privats. Els responsables de tals actuacions han de procedir, pel seu compte i càrrec, a retirar-los i dipositar-los a plantes de tractament autoritzades, aportant, si escau, el corresponent document acreditatiu de la seva correcta gestió.

e) Cal tenir present en tot moment, pel que fa a la ubicació els contenidors, altres materials i les tasques pròpies de l'obra, l'obligació de garantir l'accessibilitat dels vianants i la no interferència amb les tasques i efectius ordinaris de neteja viària.

f) Seran responsables solidaris de les infraccions al que disposa el present article, així com del restabliment de la situació alterada i/o reparació del dany causat, els contractistes, promotors i tècnics-directors de les obres i instal·lacions.

Article 33. Immobles o espais públics o privats

1. Queda prohibit l'abandó, abocament o dipòsit de qualsevol substància, objecte, material, residu, deixalla, que constitueixi un acte contrari als principis de seguretat, salubritat, higiene i ornament públic, a:

a) Les vies i espais lliures públics

b) Espais privats d'ús públic (zones de reculada, passos i similars)

c) Solars, immobles, terrenys o finques de propietat privada

2. Els responsables de les actuacions descrites en l'apartat anterior hauran de procedir, pel seu compte i càrrec, a la retirada i lliurament d'aquestes substàncies, objectes, materials, residus i deixalles en el lloc i en la forma que prescriu la normativa vigent, i hauran de procedir a la restauració de la situació alterada, en els terminis que s'estableixin a aquest efecte, acreditant la correcta gestió dels residus retirats.

3. Independentment del que disposen els apartats anteriors, el posseïdor i/o el propietari dels immobles, descrits en els apartats b i c, tenen l'obligació de mantenir-los degudament tancats, lliures de deixalles i residus, en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat, ornament públic i decòrum, adoptant les mesures que siguin necessàries, en particular aquelles que evitin la proliferació de rates, plagues i vegetació seca, mitjançant tractaments periòdics de desratització i desinfecció, sense perjudici de repercutir en qui procedeixi, si escau, i mitjançant les accions legals pertinents, els costs de les operacions de neteja i sanejament.

4. Els posseïdors i/o propietaris d'immobles i solars han de mantenir el terreny lliure de qualsevol tipus de residu, així com lliure de qualsevol tipus de vegetació sempre que constitueixi perill d'incendi.

5. S'ha d'evitar l'acumulació d'aigua, a immobles i solars, impedint la proliferació i plagues d'insectes i s'ha de tenir prevista, en tot cas, l'evacuació d'aquella.

6. Tots els treballs de neteja i manteniment dels terrenys propers a zones forestals s'han de fer abans del període d'alt risc d'incendi, establert per el Govern de les Illes Balears.

7. Per raons de seguretat, salubritat i ornament públic, els propietaris d'immobles o terrenys en sòl urbà o finques amb edificis en construcció amb les obres aturades, han de mantenir-los tancats respecte de l'espai públic. En els casos de paisatge obert, no es permetrà que els tancaments limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurin la perspectiva pròpia d'aquest.

8. Els propietaris o inquilins de finques que posseeixin arbres, arbusts o altres espècies ornamentals que sobresurtin de la propietat, han d'adoptar les mesures necessàries per evitar la invasió de les vies Públiques, la caiguda de fruits, branques, fulles, etc.

9. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats, podran requerir a les persones o entitats titulars de les àrees descrites en els punts anteriors que s'iniciïn les mesures o accions necessàries per garantir la neteja i les condicions de seguretat, salubritat, estètica i manteniment requerides, podent executar l'Ajuntament aquestes mesures de forma subsidiària, en cas de no realitzar-se les mateixes, traslladant als propietaris o responsables, el cost de les mateixes, sense perjudici de la sanció corresponent.

Article 34. Esdeveniments a espais públics

1. Per esdeveniments culturals, esportius, d'entreteniment, festius, etc., on es puguin generar puntualment una gran quantitat de residus, no podent ser retirats pel sistema ordinari, els organitzadors hauran de garantir la correcta retirada i gestió dels mateixos i la neteja dels espais ocupats, comunicant-ho a l'Ajuntament, així com la reposició de la situació alterada, podent-se determinar la indemnització pels danys i perjudicis causats.

2. L'Ajuntament podrà exigir als organitzadors una fiança pels costs estimats de les operacions derivades de la celebració de l'esmentat acte. Si un cop realitzat l'esdeveniment, l'espai es troba en les degudes condicions, es retornarà la fiança. En cas contrari, es descomptarà de la fiança l'import dels treballs a realitzar necessaris per a la reposició de la situació de neteja alterada, retirada i eliminació de residus, així com de les possibles obligacions derivades de les responsabilitats de la realització dels esdeveniments. En el cas dels actes organitzats per associacions de veïnats del municipi d'Esporles, quan es tracti d'activitats socioeducatives, culturals, festives o d'entreteniment sense ànim de lucre, quan comptin amb autorització municipal o siguin d'interès municipal, queden exempts de les especificacions de pagament de la fiança i de l'execució de la neteja, tot i l'obligació de prendre les mesures adients de prevenció i reducció de residus i col·laboració en la minimització amb l'embrutiment dels espais públics.

 

TÍTOL 4 GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA

CAPÍTOL I. GENERALITATS DE LA DEIXALLERIA

Article 35. Naturalesa del servei de deixalleria

És objecte d'aquesta ordenança establir les condicions i les regulacions generals d'ús de la deixalleria municipal i determinar les relacions entre el gestor del servei i els usuaris d'aquest, per tal d'aconseguir el seu correcte funcionament com a centre receptor de residus domèstics, especials i valoritzables.

Article 36. Objectius del servei de deixalleria

1. Fomentar la reducció, reutilització i el reciclatge del màxim percentatge possible dels residus domèstics.

2. Assolir el màxim nivell de qualitat en les fraccions dipositades, reduint al mínim la presència de materials impropis.

3. Prevenir els abocaments incontrolats i les deposicions inadequades de residus en zones rurals, en les vies públiques i en el medi urbà.

4. Millorar la gestió dels residus urbans, en compliment i en adaptació al que s'estableix en el Pla Director Sectorial de residus no perillosos de l'Illa de Mallorca (PDSRNPMA), publicat al BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019, així com dels requisits que s'estableixen a la Llei de residus i sòls contaminats, publicada al BOIB núm.23, de 21 de febrer de 2019.

Article 37. Competències municipals

1. La gestió del servei de deixalleria correspon a l'ajuntament d'Esporles, el qual pot fer-ho de qualsevol de les formes previstes en la legislació del règim local.

2. L'ajuntament es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars de serveis públics, en especial la reglamentària, la d'inspecció i de sanció.

3. L'ajuntament d'Esporles, com a titular del servei de deixalleria concentra les següents responsabilitats:

a) Adequació de la instal·lació i de la gestió dels residus que s'hi dipositen, aportant els recursos materials i humans necessaris a tal efecte.

b) Complir i fer complir les condicions mínimes de funcionament, de seguretat i de prevenció a la deixalleria.

c) Realitzar la gestió dels residus d'acord amb la normativa específica aplicable, tenint en compte els sistemes i tractament previstos normativament.

d) Els residus recepcionats en la deixalleria són propietat de l'Ajuntament. Els objectes de valor que es puguin trobar han de ser dipositats a l'Ajuntament.

e) Disposar de bosses vermelles homologades i d'etiquetes de rebuig de pagament per generació per als usuaris que les vulguin adquirir.

 

CAPÍTOL II. ÚS I GESTIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA

Article 38. Persones i entitats usuàries

La deixalleria és una instal·lació dissenyada especialment per a la recollida de residus domèstics, tot i que, en determinades condicions, s'acceptaran residus provinents d'activitats econòmiques. En aquest sentit, es consideraran les següents tipologies d'entitats i persones usuàries:

1. Els serveis municipals

2. Les persones usuàries residents a Esporles.

3. Les persones o entitats professionals que exerceixen la seva activitat econòmica a Esporles: persones o entitats  generadores de residus que provenen d'activitats econòmiques, industrials o comercials: comerços, oficines, tallers, indústries, activitats agrícoles i altres empreses de serveis. Els professionals podran aportar només els residus assimilables a domèstics. Així mateix, es podran acollir a les excepcions que marca aquesta ordenança o bé les que es determinin mitjançant disposicions normatives complementàries.

Article 39. Drets i deures de les persones i entitats  usuàries del servei de deixalleria

1. Les persones i entitats  usuàries estan obligades a dipositar elles mateixes els seus residus als contenidors de la fracció corresponent disposats a la deixalleria, durant l'horari d'obertura establert i sota la supervisió del personal operari o encarregat de la instal·lació.

2. Els materials s'han de deixar al contenidor corresponent seguint les indicacions dels cartells respectius. En qualsevol cas, a l'hora de dipositar els residus, el personal operari o encarregat de la instal·lació pot supervisar la correcta separació dels residus.

3. Totes les persones o entitats usuàries tenen l'obligació d'atendre les indicacions del personal de la deixalleria.

4. Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom, s'haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

5. No es poden deixar mai residus o materials fora del recinte i s'han de respectar els horaris d'obertura al públic.

6. En tots els casos, a l'hora de portar la fracció del rebuig a la Deixalleria, els usuaris hauran de pagar la taxa variable en forma de bossa vermella homologada o etiqueta de pagament per generació.

Article 40. Residus admesos

El servei de deixalleria admet la recepció dels següent residus:

1. Residus perillosos: productes de neteja tòxics, dissolvents químics, pintures, coles i adhesius, vernissos, productes tractadors de la fusta, materials bruts de productes químics, i altres productes químics obsolets o caducats, així com tots els envasos contaminats que els hagin contingut. Cal presentar-los tapats i sense que tinguin possibilitats d'escampar-se fora dels recipients destinats a acollir-los.

2. Residus domèstics: paper i cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, rebuig i matèria orgànica. Tots els residus hauran de presentar-se correctament separats. El rebuig no podrà contenir residus reciclables, ni perillosos, ni voluminosos, ni altres fraccions que es recullin separadament a la deixalleria.

3. Residus d'aparells elèctrics i electrònics de totes les gammes: s'han de dipositar amb cura dins el contenidor de manera que no s'espenyin. La segregació de les fraccions es determinarà en funció de la normativa i dels acords amb el gestor autoritzat.

4. Restes de poda: sols s'accepta la poda neta (sense palmera, ni poda crassa) en un volum màxim de 360 litres, distribuït en 3 bosses de  120 litres o 3 feixos. No es pot presentar poda en altre format.

Es preveu que els usuaris professionals i particulars puguin fer aportacions extraordinàries de fins a 6 m3 per setmana, presentades en saques d'1 m3 o bé en feixos correctament plegats i fermats. Per poder fer-ho hauran de pagar l'import que determini l'ordenança fiscal i presentar el comprovant de pagament a l'operari de la Deixalleria.

5. Bateries: s'han de dipositar al seu contenidor, sense que es vessi el líquid que contenen.

6. Roba: ha de ser roba neta i en bon estat, s'ha de dur en bosses i deixar dins el contenidor corresponent o en el lloc que indiqui l'operari. El dipòsit de la roba estarà supeditat a la revisió per part dels responsables de la deixalleria per valorar el seu estat. En cas que es consideri que la roba dipositada no es troba en bon estat, s'haurà de destinar al contenidor de rebuig.

7. Residus voluminosos: mobles i altres residus sense contenidor específic i de grans dimensions, s'han de dipositar dins la caixa corresponent. Es poden aportar fins a tres residus voluminosos per usuari particular i setmana.

Es preveu que els usuaris professionals i particulars puguin fer aportacions extraordinàries de fins a un màxim de 10 m3 per setmana i contribuent. Per poder fer-ho hauran de satisfer l'import que determini l'ordenança fiscal i presentar el comprovant de pagament a l'operari de la Deixalleria.

8. Olis minerals i vegetals: es procurarà que no es vessin i que no es mesclin els diferents tipus d'oli.

9. Amiant: està prohibit trossejar-lo. S'ha de dipositar al lloc exacte on indiqui l'operari de la Deixalleria. Es podran dur un màxim de 2 elements al mes. No en poden aportar els usuaris professionals.

10. Piles alcalines i de botó: s'han de dipositar per separat al contenidor habilitat pel sistema de gestió corresponent.

11. Residus de construcció i demolició: s'acceptarà la recollida de restes d'obra que es presentin en els sacs autoritzats per l'Ajuntament. Els sacs poden contenir un màxim de 25 quilograms de residus. Les restes d'obra hauran d'estar perfectament seleccionades sense cap tipus d'impropi (plàstics, cartons, ferralla, etc. ). Es podran presentar un màxim de 10 sacs per setmana. Per poder fer-ho hauran de satisfer l'import que determini l'ordenança fiscal i presentar el comprovant de pagament a l'operari de la deixalleria.

12. Càpsules de cafè: s'han de depositar separant les càpsules d'alumini de les càpsules de plàstic, indistintament de la marca o color.

13. Restes de palmera, plantes crasses o similars. S'acceptarà dins bosses de 120L amb un adhesiu de rebuig que es pot adquirir a l'Ajuntament.

El llistat de residus acceptats al servei de deixalleria pot sofrir variacions en funció de les possibilitats de gestió de l'Ajuntament d'Esporles. En aquest sentit, cal que la persona o entitat usuària presti atenció a les indicacions que es facin a través del personal o altres canals d'informació habituals com cartells, bans, etc. , fins i tot, les modificacions d'aquesta ordenança.

L'ajuntament podrà acceptar altres tipus de residus o bé prescindir d'algun d'ells, en funció de les necessitats i de l'evolució de les diferents normatives relatives als residus.

En general, els residus s'han de presentar en les quantitats que es produeixen habitualment en un habitatge. Per a determinats volums extraordinaris i dins els límits establerts a aquesta ordenança, es podran aportar previ pagament de l'import corresponent. Si s'han emmagatzemat residus durant un temps o bé es disposa d'una gran quantitat de material per renovació de mobiliari, mudança, etc. és obligatori contractar els serveis d'un gestor de residus autoritzat.

Article 41. Residus no admesos

El servei de deixalleria no admet la recepció a les seves instal·lacions de:

1. Restes de medicaments i residus sanitaris procedents de clíniques, hospitals, farmàcies o veterinaris. Els medicaments i els seus envasos s'han de dur obligatòriament a les farmàcies.

2. Restes d'animals morts, residus ramaders i agrícoles.

3. Residus d'activitats mineres o extractives.

4. Residus radioactius.

5. Residus explosius.

6. Qualsevol tipus de vehicle matriculat.

7. Residus industrials i aquells procedents de generadors no autoritzats.

8. Qualsevol altre residu que es pot considerar perillós i/o inadequat pel seu emmagatzematge a la Deixalleria.

En general, per desfer-se d'aquests residus és obligatori contractar els serveis d'un gestor autoritzat de residus.

Article 42. Regulació de l'accés

1. Per entrar a la deixalleria s'ha de ser resident de forma temporal o permanent al municipi i en cas que així s'estableixi, disposar d'una targeta d'usuari.

2. L'accés a la Deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de pes autoritzat de 3.500 kg. D'aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels contenidors i altres vehicles autoritzats per l'Ajuntament.

3. Els horaris de la deixalleria podran ser variables en funció de l'època de l'any i l'evolució de l'afluència de visitants. Els horaris es disposaran a l'entrada de la Deixalleria i podran ser modificats amb previ avís per part de l'Ajuntament, mitjançant un ban, correu electrònic o cartells exposats a la deixalleria.

Article 43. Extracció i manipulació de materials per a la reutilització

1. Els objectes que aportin les persones usuàries i que siguin susceptibles per a la reutilització, s'entregaran directament a l' operari, el qual confirmarà que estan en bon estat per donar-los un segon ús o preparar-los per a la reutilització.

2. Les persones usuàries particulars podran extreure residus de la deixalleria per a ús propi, sempre que l'extracció no impliqui cap risc per a la seguretat pròpia i del personal del servei, i sota la supervisió i autorització del personal del servei i tindran l'obligació de retornar-los una vegada acabada la seva vida útil, amb l'excepció dels residus perillosos que, en cap cas, podran extreure's. Aquesta acció es podrà realitzar sempre i quan l'Ajuntament disposi de l'espai habilitat per a tal efecte.

3. Les persones o entitats  usuàries professionals no podran extreure residus de la deixalleria sense prèvia autorització de l'Ajuntament.

4. En cap cas es podran extreure residus de les caixes compactadores.

5. El material que pugui considerar-se de valor històric o cultural es posarà a disposició de l'Ajuntament per lliurar-lo posteriorment a les entitats corresponents per a la seva conservació.

Article 44. Altres consideracions cap a les persones o entitats  usuàries

1. La visita a la Deixalleria es farà amb cura i sota la responsabilitat dels usuaris respecte a una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i abocats o d'una maniobra improcedent del conductor del vehicle, etc.

2. S'han de respectar les mesures de seguretat i distància social decretades per la Covid-19 i qualsevol altre episodi sanitari d'excepció. Així, en disposició del que s'estableix a la normativa vigent per a tal efecte, l'entrada a les instal·lacions es farà sempre amb mascareta, respectant la distància de seguretat en l'horari i seguint les disposicions que els responsables de la Deixalleria considerin més oportunes.

3. Està totalment prohibit fumar dins la Deixalleria.

Article 45. Sistema de vigilància i acompanyament

La deixalleria compta amb diversos sistemes de control de les persones usuàries.

1. Càmeres de videovigilància: tant la deixalleria com el seu perímetre estarà vigilat amb càmeres per tal de detectar les possibles actituds infractores de les normes que recull aquesta ordenança i d'altres disposicions normatives.

2. Personal municipal, treballador del servei o voluntari. Les tasques a realitzar per part del personal són les següents:

 1.  Revisar els residus que presenten els usuaris per tal d'admetre o no el seu dipòsit a la Deixalleria.
 2.  Informar i atendre als ciutadans i resoldre els seus dubtes quant a la separació dels residus en base a aquesta ordenança.
 3.  Acompanyar als ciutadans en el dipòsit dels residus segons les tipologies de contenidors o altres separacions establertes en el recinte.
 4.  Anotar les incidències i dubtes sense resoldre i comentar‐les amb el personal tècnic de l'Ajuntament.
 5.  Vetllar perquè la Deixalleria estigui ordenada i neta.
 6.  Realitzar les tasques de manteniment i gestió de l'espai.

Article 46. Operacions de transport dels residus

1. Les operacions de transport de residus són les que es realitzen des de les instal·lacions de la deixalleria fins als centres receptors autoritzats i consisteixen en el transport i buidament dels contenidors específics per a cada tipus de residu.

2. El transport dels residus serà realitzat per gestors autoritzats.

3. El personal de la deixalleria haurà de planificar i coordinar els terminis pel buidatge de contenidors i operacions de retirada dels residus recollits, per tal de mantenir les instal·lacions i equipaments en totes les condicions aptes pel seu bon funcionament.

4. Les empreses gestores hauran de respondre amb prestesa i segons les clàusules que marquin els seus contractes, per tal de no mantenir els contenidors saturats. Les empreses transportistes hauran de lliurar els albarans al personal operari de la deixalleria i enviar, mensualment, per correu electrònic a l'Ajuntament, en format compatible i modificable, un informe resum  dels transports fets, a on hi constarà, com a mínim, el següent detall:

 1.  Matrícula del camió que realitza cada un dels serveis de transport
 2.  Data i hora de cada un dels transports
 3.  Tipus de residu transportat en cada un dels viatges.
 4.  Número d'albarà (ha de correspondre amb l'albarà que s'ha de lliurar obligatòriament al personal operari de la deixalleria).
 5.  Pes del residu lliurat en la planta de tractament, en cada un dels transports.

5. El transport dels residus es realitzarà, en tots els casos, complint les mesures de prevenció de riscos i accidents que hi escaigui i la normativa específica que pertoqui sobre transport de residus, sense posar en perill la salut humana ni perjudicar el medi ambient en general. No se sobrepassaran les capacitats màximes dels contenidors, ni els terminis màxims d'emmagatzematge legalment establerts, especialment en el cas dels residus perillosos.

Article 47. Règim tributari i fiscal aplicable al servei de deixalleria

Les taxes i, si s'escau, les tarifes que es devenguin per la utilització del servei de deixalleria seran aprovades per l'Ajuntament d'Esporles mitjançant la corresponent Ordenança fiscal d'acord amb els procediments legalment previstos.

 

TÍTOL 5 PREVENCIÓ DE PLÀSTICS, ENVASOS I PRODUCTES D'UN SOL ÚS

CAPÍTOL I  PRODUCTES D'ÚN SOL ÚS

Article 48. Competències reguladores respecte als productes d'un sol ús

La regulació d'aquest tipus de productes es competència estatal i autonòmica i en tot moment s'estarà al que digui la normativa estatal i també autonòmica i les consegüents actualitzacions.

Article 49. Bosses de plàstic reutilitzables (sense consideració de lleugeres o molt lleugeres)

1.  Les bosses de plàstic amb un gruix superior a 50 micres distribuïdes als establiments comercials, han de tenir un preu, el qual el fixarà el propi comerç o, en el seu defecte, segons l'establert al Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic, i altres disposicions normatives que siguin d'aplicació.

2.  Aquestes bosses han d'estar constituïdes amb un 50% de plàstic reciclat i no fragmentable i amb un 70% a partir de l'any 2024. S'ha de prioritzar la distribució i ús de bosses constituïdes per polímers naturals i menys agressius per al medi ambient.

Article 50. Bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres

1. Està prohibida la distribució de bosses de plàstic lleugeres (aquelles amb un gruix inferior a 50 micres).

2. Només està permesa la distribució de bosses de plàstic molt lleugeres en cas que compleixin dos requisits: que siguin compostables i que es destinin a usos alimentaris per prevenir el malbaratament o per higiene o seguretat alimentària.

Article 51. Alternatives a les bosses de plàstic

1. Els comerços han d'oferir als seus clients bosses reutilitzables fabricades amb materials tèxtils o combinats, ja que aquestes proporcionen un número d'usos més elevat.

2. En el supòsit que els clients no portin bossa reutilitzable, se'ls ha de donar la possibilitat d'adquirir bosses fabricades amb paper o cartró.

3. S'han de posar a disposició dels clients les capses de cartró o d'altres materials que s'hagin empleat per al transport i emmagatzematge de les mercaderies posades a la venda.

4. Està permès que la clientela dugui i empri les pròpies bosses o recipients, ambdós reutilitzables, per a l'emmagatzematge i transport de productes frescos adquirits als establiments corresponents.

Article 52. Coberts alimentaris d'un sol ús

1. No està permesa la venda, distribució i ús de plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d'un sol ús fets de plàstic.

2. Es permetrà la venda, distribució i ús dels productes mencionats a l'apartat anterior sempre i quan aquests estiguin fabricats de plàstic compostable o es considerin envasos d'acord amb la Directiva 94/62/CE d'envasos i residus d'envasos.

3. Els plats i coberts compostables que recull aquest article hauran de ser dipositats a la fracció orgànica dels residus domiciliaris.

Article 53. Restriccions de productes alimentaris en monodosis i estris d'un sol ús en hotels, restaurants, cafeteries i altres pertanyents al mateix sector

1. Els olis d'oliva i els productes de benvinguda i aliments i begudes del servei de minibar dels hotels no són considerats monodosi. Els principals aliments en format monodosi que es regulen en aquest sector es troben a l'annex d'aquesta ordenança.

2. Només es podran utilitzar estris que siguin reutilitzables per al consum d'aliments i begudes dins del mateix establiment de restauració.

3. Es permet l'ús d'estovalles i torcaboques d'un sol ús de paper i cel·lulosa per al consum d'aliments i begudes dins del propi local.

4. Per al menjar per endur, s'hauran de respectar les següents particularitats, tenint en compte la Directiva 2019/904 de plàstics d'un sol ús, la nova llei estatal de residus que la transposa i la normativa vigent en tot moment, des del moment de la seva entrada en vigor:

a. Les canyetes per a begudes només podran ser de material compostable o comestible.

b. Els plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries no podran ser de plàstic, excepte si aquest és compostable o si qualsevol d'aquests utensilis té consideració d'envàs d'acord amb la Directiva 94/62/CE d'envasos i residus d'envasos.

Article 54. Alternatives als envasos monodosis

1. A l'interior dels restaurants, hotels i cafeteries d'aquest municipi es poden instal·lar dispensadors per a salses i condiments per al consum d'aliments i begudes, per tal d'eliminar l'ús d'aquests envasos.

2. També es pot optar per oferir als clients una quantitat determinada d'aquests aliments directament al plat o a la taula o mostrador d'aliments en el cas dels serveis de bufet.

Article 55. Canyetes per a begudes, bastonets per a les orelles i caramels amb bastonet

1. Està prohibida la distribució, comercialització i ús de canyetes per a begudes, bastonets per a les orelles i caramels amb bastonets fets de plàstic.

2. Només estarà permesa la distribució, comercialització i ús d'aquests productes comestibles o bé fets de material compostable i hauran de ser dipositats a la fracció orgànica dels residus domiciliaris.

3. Com a alternativa als productes compostables mencionats anteriorment es poden distribuir i comercialitzar canyetes per a begudes i caramels amb bastonet reutilitzables, o només oferir-los sota petició dels clients.

Article 56. Càpsules d'un sol ús per a cafeteres

1. Només es permet la venda de càpsules d'un sol ús de cafè, infusions, brous, etc. fabricades amb material compostable o fàcilment reciclable.

2. Els fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel reciclatge de càpsules hauran d'organitzar un sistema individual o col·lectiu que garanteixi i acrediti davant el Govern de les Illes Balears el seu correcte reciclatge i el compliment dels objectius de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats.

Article 57. Tovalloletes humides

1. Està totalment prohibit llençar qualsevol tipus de tovalloletes humides de manera que afectin a la xarxa de clavegueram.

2. Els establiments que tinguin tovalloletes humides a la venda hauran d'incorporar informació clara i suficient sobre la dificultat que presenta la seva gestió i els efectes que tenen en cas del seu abandonament al medi o a la xarxa de clavegueram. Aquesta informació ha de ser visible i comprensible per als clients de l'establiment que desitgin adquirir tovalloletes humides.

Article 58. Microplàstics i nanoplàstics

No està permesa la distribució i venda de productes que continguin microplàstics i nanoplàstics de manera intencionada.

Article 59. Cartutxos i tòners d'impressora i fotocopiadora

Està prohibida la venda i distribució de cartutxos i tòners de tinta per a impressores i fotocopiadores que no siguin reutilitzables o recarregables.

Article 59. Encenedors

Només es poden vendre i distribuir als establiments del municipi, encenedors que tinguin un ús garantit de 3.000 enceses efectives o més. Els encenedors posats a la venda hauran de complir amb els requeriments de les normes EN 13869 i ISO 9994.

Article 60. Maquinetes d'afaitar

A partir de l'1 de gener de 2025 o de la seva entrada en vigor definitiva en aplicació de les llei 8/2019, només estarà permesa la venda de maquinetes d'afaitar recarregables fabricades amb materials reciclables.

Com a excepció estarà permesa la venta de maquinetes d'afaitar no recarregables sempre i quan estiguin fabricades per a ús sociosanitari.

Article 61. Comerç electrònic

Totes les prohibicions i regulacions establertes als articles anteriors també són d'aplicació a les vendes per mitjans electrònics i per canals digitals (internet, telèfon, etc.).

 

CAPÍTOL II  PREVENCIÓ D'ENVASOS D'UN SOL ÚS

Article 62. Prevenció general d'envasos d'un sol ús

La ciutadania d'Esporles haurà de reduir la utilització i distribució d'envasos d'un sol ús, procurant consumir begudes en envasos que siguin reutilitzables i no es converteixin en residu una vegada consumit el seu contingut.

Article 63. Begudes en envasos d'un sol ús a edificis públics

1. Està prohibida la distribució de tot tipus de begudes en envasos d'un sol ús a les instal·lacions on s'ubiquin activitats o serveis desenvolupats per les administracions i ens públics, així com les concessions o restaurants i cafeteries de titularitat pública.

2. En aquestes instal·lacions hi haurà lliure accés a aigua mitjançant fonts o envasos reutilitzables. Es podran subministrar tassons reutilitzables o en darrer terme compostables per al consum d'aigua mitjançant aquestes fonts.

3. Als centres sanitaris i col·legis públics d'aquest municipi es permet la venda d'envasos d'un sol ús d'aigua, de manera alternativa a l'obligació d'oferir-la mitjançant fonts o envasos reutilitzables.

4. Els tassons que es subministrin per al consum de begudes en les cafeteries dels edificis públics hauran de ser reutilitzables.

Article 64. Esdeveniments públics

1. A tots els esdeveniments als quals participa l'administració pública (s'inclouen els de caire esportiu) l'accés a begudes es farà mitjançant envasos i tassons reutilitzables. Per a aquests tassons és necessària la implantació d'un sistema de devolució que permetrà al ciutadà retornar-los i recuperar la quantitat de diners dipositada pel seu ús.

2. En aquests esdeveniments també s'ha de garantir l'accés a aigua no envasada o en botelles reutilitzables.

Article 65. Hotels, restaurants, cafeteries i similars

1. Aquests establiments resten obligats a oferir a la clientela que així ho sol·liciti el consum d'aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a la seva oferta.

2. Per poder oferir aquesta aigua, és obligatori comptar amb la garantia de l'Ajuntament com que és apta per al consum humà i compleix amb les condicions sanitàries exigibles. En cas que l'aigua del municipi no sigui apta per al consum humà i es disposi de la pertinent comunicació feta pel servei de subministrament d'aigua, aquesta obligació quedaria suspesa i no seria aplicable.

3. Els establiments hotelers que ofereixin productes de benvinguda d'un sol ús als seus clients, hauran de prendre mesures per reduir-los o, en cas que no sigui possible, utilitzar productes o envasos més sostenibles tenint en compte la seva composició i posterior gestió.

Article 66. Envasos col·lectius secundaris

1. Queda totalment prohibida la distribució als comerços de paquets de llaunes o botelles de begudes subjectes mitjançant anelles de plàstic.

2. Per a la resta d'envasos col·lectius secundaris, cap d'ells es podrà distribuir si no és fet de cartró o de material compostable. Aquesta circumstància s'ha de posar en coneixement de distribuïdors i consumidors.

3. També s'admetrà plàstic que contingui al menys un 50% de plàstic reciclat i no fragmentable sempre que això es certifiqui mitjançant norma UNE-EN 15343:2008. Aquest percentatge haurà de ser del 70% a partir de l'1 de gener de 2024.

4. Alternativament s'admet també l'ús de plàstic d'origen biològic si es pot certificar mitjançant la norma UNE-CEN/TS 16137:2012.

5. Es permet la incorporació d'altres materials diferents als de l'apartat anterior sempre que això sigui una part no significativa del conjunt de l'envàs u obeeixi a motius per garantir la seva integritat. En aquest apartat s'inclouen, per exemple, les anses de plàstic als envasos secundaris de cartró.

 

CAPÍTOL III  MALBARATAMENT ALIMENTARI I COMPOSTATGE

Article 67. Malbaratament alimentari

1.  Per tal d'evitar el malbaratament, està permès que la clientela demani les restes del seu menjar sobrant a restaurants i cafeteries. No es podran demanar aquestes restes als establiments que ofereixen servei de bufet o altres tipus de menjar col·lectiu.

2. Aquestes restes s'han d'entregar obligatòriament en envasos compostables facilitats pel mateix establiment o bé la clientela pot facilitar els seus propis envasos reutilitzables o compostables on recollir el sobrant del menjar.

3. Des de l'Ajuntament es promouran altres mesures i iniciatives per evitar el malbaratament alimentari a les llars del municipi, sectors productius (sector primari, secundari i terciari), associacions i centres escolars. Aquestes noves mesures podran ser des de campanyes de conscienciació i sensibilització ciutadana fins a recollides d'aliments descartats en bon estat dels comerços o sector agrícola del municipi.

Article 68. Compostatge domèstic i comunitari

1. La fracció orgànica és la que aporta la major quantitat en pes de residus. El procediment més eficient per tractar els residus orgànics és el compostatge en un lloc proper al punt de generació del residu i la utilització del compost produït per enriquir el sòl. Aquesta opció pràcticament anul·la la petjada de carboni del residu.

2. El compostatge domèstic i comunitari té consideració d'operació de reciclatge als efectes del compliment dels objectius de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats i altres normatives d'aplicació.

3.  L'Ajuntament promourà i protegirà les iniciatives cíviques per al compostatge en origen dels residus orgànics, ja sigui en l'entorn de la llar o de l'establiment comercial o en accions coordinades entre grups veïnals.

4. També són autoritzables els punts de compostatge comunitari, en sòl públic o privat, amb els següents requisits:

a. Distància mínima de 15 metres a zones habitades i espais sensibles.

b. Disposar de mesures per evitar mals olors i l'accés d'animals, i restar sota la responsabilitat d' una persona encarregada del seu manteniment.

5. L'Ajuntament d'Esporles vetllarà per a què a les instal·lacions es produeixi un compost de qualitat, vigilant que es compleixin els següents paràmetres adequats al tipus d'instal·lació que es tracti:

 1. Condicions d'higiene
 2. Característiques fisicoquímiques
 3. Paràmetres biològics
 4. Contingut d'impropis.

 

TÍTOL 6 INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR

Article 69: Competències reguladores respecte a la inspecció, control i règim sancionador

La regulació ve determinada en tot moment per la normativa bàsica estatal i autonòmica vigent i les seves normes de desplegament.

 

CAPÍTOL I Vigilància, control i inspecció.

Article 70: atribucions

1. Correspon a l'Ajuntament la inspecció, la vigilància i el control del compliment d'aquesta ordenança i les seves disposicions de desplegament, tot això sense perjudici de les competències que altres òrgans tenguin atribuïdes per aplicació de la normativa vigent.

2.  Per a això disposa de les facultats següents:

 1.  Accedir lliurement, amb l'acreditació prèvia i sense necessitat d'una notificació prèvia, a les instal·lacions i les dependències on es desenvolupi l'activitat inspeccionada.
 2.  Requerir tota la documentació que es consideri necessària relacionada amb el motiu de la inspecció, i obtenir-ne còpies o reproduccions.
 3.  Prendre o treure les mostres que es considerin necessàries relacionades amb el motiu de la inspecció.
 4.  Practicar les proves, les investigacions o els exàmens necessaris per comprovar directament el compliment de la normativa en matèria de residus.

Article 71: Activitats subjectes a inspecció

1. Les persones i empreses que produeixen residus.

2. Les persones que duen a terme operacions de tractament de residus, les que recullin o transportin residus amb caràcter professional, els agents i negociats i els establiments i empreses que produeixen residus estan subjectes a les inspeccions que les autoritats competents estimin adequades.

3. Aquests subjectes tenen el deure de col·laborar i facilitar al personal inspector les tasques pertinents.

Article 72: Personal inspector

Les actuacions inspectores s'han de dur a terme per personal funcionari de l'Ajuntament que ocupi llocs de treball que tenguin atribuïdes funcions en matèria d'inspecció o de residus o bé la policia local. També la poden desenvolupar d'altres organismes com el Govern de les Illes Balears, els consells insulars, el cos d'agents de medi ambient de les Illes Balears, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, cada un en l'àmbit de les pròpies competències.

El personal funcionari que fa tasques d'inspecció en matèria de residus té el caràcter d'agent de l'autoritat als efectes del que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pot accedir a qualsevol lloc, vehicle, instal·lació o dependència de titularitat pública o privada, tot respectant els límits del dret fonamental a la intimitat i la inviolabilitat del domicili.

Els fets constatats i formalitzats en acta d'inspecció tenen la presumpció de certesa a efectes probatoris.

Quan, per a la realització de controls ambientals prevists en les autoritzacions atorgades o en les resolucions derivades de les declaracions d'impacte ambiental sigui necessari entrar en parcel·les de titularitat privada alienes a l'activitat avaluada i la persona posseïdora s'hi oposi, serà preceptiva l'autorització judicial corresponent.

En la resta de supòsits, els agents de l'autoritat a qui competeix la inspecció de les instal·lacions o dels establiments estan facultats per accedir-hi en l'horari de desenvolupament de l'activitat sense avís previ i sempre que s'identifiquin.

2. En l'exercici de les funcions pròpies, el personal inspector pot sol·licitar la col·laboració d'altres agents de l'autoritat. Els inspectors poden anar acompanyats, per a l'acompliment de les funcions pròpies, d'assessors tècnics degudament identificats i autoritzats per qui sigui titular de l'òrgan competent de la inspecció, els quals, en cap cas, no tenen la consideració d'agents de l'autoritat. Aquest personal està obligat a guardar secret respecte de les dades i les informacions de les quals tenguin coneixement en l'exercici d'aquestes funcions.

3. Els inspectors necessàriament han de tenir formació específica en matèria de residus.

Article 73: Actes d'inspecció

1. De tota visita d'inspecció se n'ha d'estendre una acta descriptiva dels fets i, en especial, dels que poden ser constitutius d'una infracció administrativa, i s'hi han de fer constar les observacions que realitzi el responsable de l'activitat. S'hi han de recollir les possibles irregularitats detectades i s'han de documentar les actuacions desenvolupades per la inspecció orientades a avaluar l'eficàcia de les condicions imposades per a l'exercici de l'activitat.

2. L'acta d'inspecció, amb les formalitats exigides, té presumpció de veracitat i valor probatori, sense perjudici de les altres proves que els interessats puguin aportar en defensa dels interessos propis. L'acta ha d'anar signada per l'agent inspector i se n'ha de lliurar una còpia a la persona interessada.

3. Les actes d'inspecció es poden complementar amb un informe posterior quan sigui necessari valorar el compliment de la normativa, els resultats dels mostreigs o, en general, quan hagin de realitzar-se valoracions posteriors dels fets comprovats en la inspecció.

 

CAPÍTOL II Règim sancionador

Article 74. Infraccions

A més de les infraccions tipificades per la normativa bàsica estatal i autonòmica i les seves normes de desplegament, tenen la consideració d'infracció, en l'àmbit del municipi d'Esporles, les següents:

1. Infraccions lleus

 1.  Incomplir qualsevol precepte d'aquesta ordenança que no estigui tipificat com a falta greu o molt greu.
 2.  Incomplir, com a posseïdors, l'obligació de lliurar els residus urbans a l'Ajuntament o a un gestor autoritzat i registrat per al seu reciclatge, valorització o eliminació, sempre que no siguin iniciatives de reducció en origen, com el compostatge casolà.
 3.  L'abandonament d'objectes, residus o altres deixalles fora dels contenidors i llocs habilitats i autoritzats, com poden ser papereres o espais municipals, entrades o sortides del terme o la Deixalleria.
 4.  L'incompliment relatiu a les obligacions de separació en origen i recollida selectiva dels residus previstes en aquesta ordenança, així com l'entrega en condicions que impedeixin o dificultin el tractament i valorització posterior.
 5.  El dipòsit de residus d'altres municipis a la via pública, en contenidors, papereres, o qualssevol altres instal·lacions del terme municipal.
 6.  Abocar residus de construcció i demolició a la via pública, solars, parcel·les i pedreres, tant públiques com privades.
 7.  Dipositar residus voluminosos a la via pública (sense concertar-ne prèviament, la recollida) i en solars, parcel·les, etc.
 8.  No complir les obligacions de les persones usuàries de la Deixalleria que s'estableixen en aquesta mateixa ordenança.
 9.  Dipositar els residus fora dels contenidors o del recinte de la Deixalleria.
 10.  No complir les indicacions del personal del servei de la Deixalleria.
 11.  L'incompliment o l'obstrucció de qualsevol altra de les prescripcions contingudes en la Llei 8/2019.
 12.  Totes aquelles altres infraccions i prohibicions que apareixen en l'articulat mentre sempre que no s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o no s'hagi posat en greu perill la salut de les persones.

2. Infraccions greus

 1. L'obstrucció a les disposicions i actes dictats per l'autoritat competent als efectes del compliment d'aquesta ordenança i altra normativa en matèria de residus.
 2. L'incompliment relatiu a les regulacions relatives a la comercialització, distribució, venda i ús d'articles d'un sol ús.
 3. Abandonar, abocar, vessar o eliminar de manera incontrolada qualsevol tipus de residu no perillós, tot i que no es produeixi dany o deteriorament greu per al medi ambient o que no es posi en greu perill la salut de les persones.

3. Infraccions Molt greus

1. Vulnerar les mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per evitar danys o perjudicis greus per al medi ambient o perills greus per a la salut de les persones.

2.Abandonar, abocar, vessar o eliminar residus, de manera incontrolada,  sempre que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en greu perill la salut de les persones.

Article 75. Quantificació de les sancions

1. El règim de sancions aplicable és el que regula la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, a excepció de les multes, que s'estableixen en els imports següents d'acord a la Llei 8/2019:

 1. Infraccions lleus: de 300 euros fins a 9.000 euros.
 2. Infraccions greus: de 9.001 euros fins a 300.000 euros.
 3. Infraccions molt greus: a partir de 300.001 euros fins a 1.750.000 euros.

2. La multa pot arribar fins al doble del benefici obtingut si, a conseqüència de la comissió de la infracció, l'infractor obté un benefici quantificable. En aplicació d'aquest criteri, l'import de la multa pot superar els límits màxims establerts en l'apartat anterior per als diferents tipus d'infraccions.

En qualsevol cas, atenint-se a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'establiment de sancions pecuniàries haurà de preveure que la comissió de les infraccions tipificades no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

3. En els casos en què la sanció tengui únicament caràcter pecuniari, el reconeixement de la responsabilitat per part de l'infractor i el pagament voluntari, en ambdós casos abans del que dicti la resolució, comportarà una reducció de l'import que s'hagi d'abonar en els termes establerts en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 76. Graduació de les sancions

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran tenint en compte els criteris      següents, que poden ser apreciats separadament o conjuntament:

 1. L'afectació o el risc per a la salut i la seguretat de les persones.
 2. L'alteració social a causa del fet infractor.
 3. La gravetat del dany causat al medi ambient.
 4. El volum, la quantitat i la naturalesa dels residus i també la superfície afectada i el seu deteriorament.
 5. La reparació i el restabliment de la legalitat infringida.
 6. El benefici derivat de l'activitat infractora.
 7. L'incompliment dels advertiments previs, si s'han produït.
 8. La reincidència.
 9. El grau d'intencionalitat de la persona causant de la infracció i la reiteració.
 10. El grau de participació en el fet infractor.
 11. La capacitat econòmica de la persona infractora.
 12. Altres que es puguin considerar pertinents.

Article 77. Potestat sancionadora

L'Ajuntament d'Esporles ha d'exercir la potestat sancionadora en matèria de residus en funció de les competències que te atribuïdes.

D'acord amb la Llei 8/2019 l'Ajuntament ha d'exercir la potestat sancionadora en el supòsit d'abandonament, abocament o eliminació no autoritzats dels residus la recollida i la gestió dels quals li correspongui, i en el supòsit que siguin lliurats sense complir les condicions previstes en aquesta ordenança reguladora.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança queda derogada l'anterior ordenança municipal de residus urbans publicada definitivament al BOIB número 26, de 21 de febrer de 2008.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta ordenança entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX I Llista de residus domèstics i residus assimilables

Paper i cartó

Envasos de vidre

Fracció orgànica dels residus biodegradables de cuines i establiments de restauració.

Roba i calçat

Teixits

Dissolvents

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Olis vegetals

Pintures, tintes, adhesius i resines

Detergents

Medicaments

Piles i acumuladors

Residus d'equips elèctrics i electrònics rebutjats

Fusta

Plàstics

Metalls

Residus de l'escurada de xemeneies

 

ANNEX II Llista il·lustrativa, no exhaustiva, dels residus a dipositar en cada una de les fraccions de la recollida selectiva

Envasos de vidre

Pots i botelles de vidre de qualsevol color

Flascons o pots de cosmètica i perfumeria

Paper i cartró

Revistes i diaris

Llibres, quaderns, llibretes, folis, carpetes, cartolines

Capses de cartó

Bosses de paper

Oueres de cartó

Envasos lleugers

Llaunes de conserves d'acer o alumini

Llaunes de begudes d'acer o d'alumini

Safates i embolcalls d'alumini

Tapes, taps, xapes

Brics de llet, batuts, sucs, cremes, etc.

Botelles de plàstic d'aigua, oli, iogurt, sucs, etc.

Envasos de plàstic, metàl·lics, de productes lactis, com ara iogurts, mantega, formatge, etc.

Oueres de plàstic

Pots de plàstic de productes d'higiene personal, com ara cremes, gel de bany, pasta de dents

Plats, tassons i coberts de plàstic d'un sol ús.

Envasos de plàstic de productes de neteja domèstica, com ara detergents, lleixiu, suavitzants

Bosses de plàstic

Safates de plàstic i film plàstic d'envasat d'aliments

Rebuig

Bolquers

Paper higiènic

Paper brut, tacat de greix, de menjar

Plats i tassons de vidre i ceràmics

Bolígrafs, retoladors

Raspalls de dents

Juguetes no electròniques i sense piles

Guants de goma

Penjadors

Residus sanitaris assimilables a domèstics no punxants, ni tallants i no perillosos (no infecciosos, ni

radioactius)

Material de cures no infectat

Guants i altre material quirúrgic d'un sol ús

Guixos

Tèxtil fungible

Roba d'un sol ús.

Matèria orgànica

Restes de fruites i verdures

Restes de carn i peix

Restes de forn i pastisseria

Restes de menjar cuinat

Closques d'ou, fruita seca i marisc

Restes de cafè i bosses d'infusió

Restes de poda (poca quantitat)

Paper de cuina i torcaboques

Materials compostables d'un sol ús

 

ANNEX III

Taula I: Principals productes alimentaris en format monodosi que es regulen

Principals tipus de productes monodosi que es regulen

Exemples

Granulats i pols

Sucre

Sacarina

Sal

Llet

Cacau

Cafè

 

Salses i guarniments

Ketchup

Mostassa

Maionesa

Barbacoa

Vinagre

Herbes

Infusions

Espècies

Untables

Paté

Melmelada

Mantega i Margarina

Formatge

Postres

Iogurt

Gelat

Gelatina

Cereals i brioixeria

Cereals

Galetes

Magdalenes

Begudes (volum inferior a 200ml)

Refrescos

Aigua

Sucs

Llet

Taula II: Principals establiments considerats sector HORECA

Exemples d'establiments HORECA

Convencionals

Bars

Cafeteries

Restaurants

Allotjaments turístics

Hotels

Albergs

Càmpings

De begudes

Discoteques

Bars de copes

Espectacles

Cinemes

Teatres

Circs

Esdeveniments amb càtering

Congressos

Casaments

Altres

Salons de joc

Màquines expenedores

Gasolineres

Tendes 24h

Vaixells

SEGON. Sotmetre el projecte de Ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l'Ajuntament d'Esporles a un període d'informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a fi que el veïnatge i les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Simultàniament, publicar el text de l'Ordenança municipal al portal web de  l'Ajuntament [http://esporles.eadministracio.cat] a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

TERCER. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa a fi de la disposició.

QUART. Facultar a la batlessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.

I havent transcorregut el termini d'exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l'esmentat anunci sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entén de conformitat amb el que disposa l'art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovada.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement i als efectes pertinents d'acord amb l'art. 17 de l'esmentat text legal

 

Esporles, 21 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas