Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’aprova l’aplicació de les mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d’obres del sector públic previstes en el títol II del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març (BOE núm. 52, de 2 de març)

    Número d'edicte 9435 - Pàgines 44833-44834

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’adopten mesures de caràcter extraordinari en matèria de contractació

    Número d'edicte 9436 - Pàgines 44835-44836

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 pel qual s’aproven les prestacions econòmiques d’urgència per a les persones residents a les Illes Balears que són beneficiàries del règim de protecció temporal per estar afectades pel conflicte a Ucraïna i que estan en situació de manca de recursos econòmics suficients i s’autoritza prèviament la consellera d'Afers Socials i Esports l’exercici de la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada

    Número d'edicte 9433 - Pàgines 44837-44842

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 pel qual es modifica la previsió de les prestacions i els serveis socials que s’han de concertar durant l’any 2022, aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022, i es corregeixen diverses errades materials advertides en l’Acord de Consell de Govern de 12 de setembre de 2022 pel qual es modifica aquesta previsió

    Número d'edicte 9434 - Pàgines 44843-44847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Can Fuster de 2.848 kWp i 2.500 kWn ubicat al polígon 4 parcel·la 41 de Santa Maria (RE006/21)

    Número d'edicte 9414 - Pàgines 44848-44850

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 9415 - Pàgines 44851-44857

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 9416 - Pàgines 44858-44859

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’adjudica l’arrendament d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura (AMBDE 7338/2022)

    Número d'edicte 9421 - Pàgines 44860-44861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

    Número d'edicte 9393 - Pàgines 44862-44876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 47/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 9423 - Pàgines 44877-44880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 21/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 9424 - Pàgines 44881-44883

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvenció de la consellera d’Afers Socials i Esports a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius del segon quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 9425 - Pàgines 44884-44901

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d’ajuts per donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i col·lectius que participin a competicions de categoria nacional (Temporada esportiva 2021/2022)

    Número d'edicte 9426 - Pàgines 44902-44903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de novembre de 2022 per la qual es crea i es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP EACI) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals

    Número d'edicte 9394 - Pàgines 44904-44906

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2022 per la qual es convoquen les proves de gener de l’any 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 9402 - Pàgines 44907-44924

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Son Ravanell, polígon 4, parcel·les 563 i 249 del T.M. de Manacor (3a/2022)

    Número d'edicte 9384 - Pàgines 44925-44932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’edificació i activitat de gran establiment comercial i aparcament en Avinguda Prínceps d’Espanya, TM Marratxí (70a/2022)

    Número d'edicte 9419 - Pàgines 44933-44936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de novembre de 2022, pel qual s’accepta la delegació de facultats de l’Ajuntament d’Andratx en matèria de gestió tributària de l’Impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 9409 - Pàgina 44937

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la Convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals, concretament certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral («SOIB Vulnerables CP»), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 9407 - Pàgines 44938-44964

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret d’eliminació de les caixes de recaptació en efectiu autoritzades pel Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 9420 - Pàgina 44965

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Modificació Oferta Pública d'Ocupació extraordinària procés estabilització per la reducció de la temporalitat (OPO EXTRAORDINARIA 2022)

    Número d'edicte 9388 - Pàgines 44966-44967

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Anunci de rectificació del nivell de català de la plaça de zelador/a d'obres de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 9411 - Pàgina 44968

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per l’impuls de l’economia local, producte local i el turisme sostenible

    Número d'edicte 9383 - Pàgines 44969-44977

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Proposta per a l'aprovació definitiva del “projecte de renovació de la derivació guixera 3-fase ii-son ferrer” (ref. 1640-055) , de la modificació de la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats per l'expropiació i sol·licitud de declaració d'urgència de l'ocupació

    Número d'edicte 9431 - Pàgines 44978-44979

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l'OPE per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 9440 - Pàgina 44980

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GELX 2002 1006 0002. Aprovació definitiva alliberament de l’expropiació de l’immoble assenyalat amb els números 13 i 13A del carrer Vallori de Palma

    Número d'edicte 9390 - Pàgina 44981

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 9237 - Pàgines 44982-44983

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Nomenament alcaldessa accidental

    Número d'edicte 9404 - Pàgina 44984