Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 647958
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de novembre de 2022 per la qual es crea i es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP EACI) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La legislació vigent recull la necessitat de dur a terme intervencions amb el conjunt de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, entre els que es troben els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.

2. Els alumnes que presenten altes capacitats intel·lectuals necessiten una intervenció específica i adaptada per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats. Aquesta intervenció pot ser extensiva i beneficiar la totalitat dels alumnes seguint els principis del disseny universal d'aprenentatge i, per tant, l'atenció a al diversitat.

3. La detecció, avaluació i intervenció amb els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals és responsabilitat de l'equip docent i dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge dels centres. Aquests equips poden necessitar el suport en forma d'assessorament de personal especialitzat per dur a terme aquestes tasques.

4. Segons dades extretes del GestIB a desembre de 2021, a les Illes Balears hi ha detectats 2.085 alumnes considerats com a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals, un 1% del total d'alumnes matriculats.

5. L'evolució de les dades del GestIB als darrers cursos indiquen un augment progressiu de la identificació d'aquest alumnat, (s'ha multiplicat per cinc) al qual cal atendre adequadament. L'equip especialitzat té com a funció elaborar i difondre materials programes, instruments, mitjans i tecnologies d'ajuda relacionats amb l'avaluació psicopedagògica i social, així com assegurar la resposta educativa en la intervenció especialitzada amb els alumnes, la realització de programes i materials que afavoreixin l'ensenyament equilibrat, a més d'oferir assessorament tècnic i col·laboració als centres educatius, EAP, EOEP en els processos d'avaluació psicopedagògica i social de l'alumnat, així com en la resposta educativa requerida. També poden dur a terme una intervenció directa i especialitzada i promoure l'intercanvi d'experiències entre els centres amb la finalitat de potenciar el coneixement i la implantació de bones pràctiques pedagògiques.

6. El Títol II de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació estableix les mesures que l'Administració educativa ha de prendre per garantir l'equitat en l'educació de tots els alumnes que hi accedeixin.

7. A més, aquesta llei afegeix a l'article 72.1 que, per assolir els fins assenyalats a l'article anterior, les administracions educatives disposaran del professorat de les especialitats corresponents i de professionals qualificats, així com dels mitjans i materials necessaris per a l'adequada atenció a aquest alumnat.

8. La Conselleria d'Educació i Formació Professional treballa per impulsar la normalització i la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en l'àmbit escolar i en general per a la millora de la qualitat educativa per a tots els alumnes, dins el marc de l'escola inclusiva, seguint la normativa vigent.

Aquestes necessitats educatives precisen posar en funcionament mesures de caràcter organitzatiu i metodològic, així com altres actuacions adreçades a l'atenció d'aquest alumnat, a les seves famílies i al professorat dels centres educatius en què estan escolaritzats.

9. Davant la demanda cada vegada més creixent per part de la comunitat educativa perquè s'atenguin de manera adequada i personalitzada les necessitats educatives de tot l'alumnat, es fa necessària la creació d'un Equip Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EACI) que pugui oferir estratègies i orientacions concretes per una correcta atenció educativa.

En data 13 de març de 2022, el Servei d'Atenció a la Diversitat va proposar la creació d'aquest equip especialitzat que han d'estar compost per personal docent que compti amb el perfil professional de docent del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'orientació educativa, a més d'altres docents professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres, preferiblement amb formació específica sobre les altes capacitats intel·lectuals.

10. El 24 d'octubre de 2022 la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre informe favorable sobre la creació de l'Equip Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EOEP EACI) vinculat a la Direcció General de Primera Infància i Comunitat i del reconeixement de l'autonomia de gestió.

Fonaments de dret

1. La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOEI núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE) especifica a l'article 71.2 que correspon a les Administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requereixen una atenció educativa diferent a l'ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per dificultats específiques d'aprenentatge, TDAH, per les seves altes capacitats intel·lectuals, per la incorporació tardana al sistema educatiu, o per condicions personals o d'història escolar, puguin obtenir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

3. A l'article 72.1 de la mateixa lle estableix que les administracions educatives han de disposar professors de les especialitats corresponents i dels professionals qualifica així com de mitjans i materials necessaris per a l'atenció adequada de l'alumnat.

4. El Decret 67/2008, de 6 de juny, d'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, manifesta que la responsabilitat de l'èxit escolar de tot l'alumnat no només recau sobre el seu esforç personal, que és fonamental, sinó també sobre les seves famílies, el professorat, les administracions educatives, els agents socials i, en darrera instància, sobre la societat en conjunt. Tota la comunitat educativa ha de col·laborar per aconseguir l'objectiu de l'èxit escolar de tot l'alumnat, i l'esforç ha de ser entès i assumit pel conjunt de la societat que n'es corresponsable i ha de contribuir a elevar el prestigi de l'educació, a fomentar la consciència sobre la importància de la formació perquè la societat necessita persones més formades, però també perquè l'educació és font de benestar humà, personal i col·lectiu i aquest ha de ser una de els aspiracions de la nostra societat.

5. Segons l'article 13.1 del mateix Decret, tot l'alumnat, amb independència de les seves especificats individuals o de caràcter social, té dret a una educació adequada a les diverses necessitats i característiques.

6. L'article 13.7 de l'esmentat estableix que els centres docents, amb la finalitat defacilitar l'accessibilitat al currículum, han de realitzar adaptacions curriculars, a fid'atendre l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

7. El Decret 39/2011, de 29 d'abril pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, recull la necessitat de dur a terme intervencions amb el conjunt de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, dins els qual s'hi troba l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

8. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis d'orientació educativa, social i professional de les Illes Balears, preveu regular els serveis d'orientació educativa, social i professional i estableix com a novetats pel que fa a l'estructura actual: (...) 3r La creació d'equips especialitzats d'alta intensitat d'intervenció educativa per a l'atenció a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, que intervenen des de l'educació infantil, fins a finalitzar l'educació obligatòria, i postobligatòria en centres sostinguts amb fons públics, els qual depenen orgànicament i tècnicament de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.

9. L'article 25 de la mateixa ordre, anomena la tipologia dels equips especialitats i finalitat, entre els que es troba l'Equip d'altes capacitats intel·lectuals (EACI), que col·labora, assessora i ajuda a detectar i posa en marxa protocols, actuacions i programes conduents a l'atenció dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu derivat d'altes capacitats.

10. La Disposició transitòria única de la mateixa Ordre estipula la implantació progressiva dels serveis d'orientació educativa. El que s'estableix en aquesta Ordre per als serveis d'orientació educativa, en especial el que afecta a la implantació de les unitats d'orientació educativa en els centres d'educació infantil i primària i els equips especialitzats.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Crear l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògic Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EOEP EACI) amb efectes des de l'1 de setembre de 2022.

2. Reconèixer a efectes administratius l'Equip Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EOEP EACI), atorgar-li autonomia de gestió i assignar-li el codi de centre 07700416.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquest reconeixement, l'Equip Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EOEP EACI), queda configurat de la manera següent:

  • Codi de centre: 07700416
  • Denominació genèrica: equip d'orientació educativa i psicopedagògica específic
  • Denominació específica: Equip Especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals (EOEP EACI)
  • Domicili: c. Gregorio Marañon s/n
  • Municipi: Palma
  • CP 07007

4. Inscriure'l al Registre de centres docents de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5. Comunicar aquesta Resolució a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a la Direcció General de Personal Docent i al Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, innovació i Comunitat Educativa

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que es publiqui, d'acord amb el que s'estableix els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'art. 58 de la Llei 3/2002, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de novembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla