Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 648152
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2022 per la qual es convoquen les proves de gener de l’any 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març), s'hi preveuen, en especial en els articles 6, 7, 8 i 14, la convocatòria de les proves, els requisits per inscriure-s'hi, l'estructura i els continguts de les proves, i la constitució dels tribunals avaluadors.

D'altra banda, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Política Lingüística, entre altres competències, la certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l'ensenyament reglat mitjançant l'organització i la gestió de proves.

D'acord amb l'article 6 del Decret 21/2019, de 21 de març, correspon a la directora general de Política Lingüística convocar les proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana. La convocatòria s'ha de fer sempre mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves de gener de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1.

2. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Nomenar els membres dels tribunals, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març,de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 4 de novembre de 2022

La directora general de Política Lingüística Beatriu Defior Barcons

Documents adjunts