Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 647657
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GELX 2002 1006 0002. Aprovació definitiva alliberament de l’expropiació de l’immoble assenyalat amb els números 13 i 13A del carrer Vallori de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, SOSTENIBILITAT I HABITATGE DIGNE

GERÈNCIA D´URBANISME

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURÍDIC-ADMINISTRATIU DE  GESTIÓ URBANÍSTICA

La Junta de Govern de Palma, a la sessió que tingué lloc en data 11 d'octubre de 2022, adoptà el següent acord:

En data 31 de juliol de 1999, la Sra. Claudia Vanessa Fallis va sol·licitar l'alliberament de l'expropiació de l'immoble ubicat al C/Vallori 13 y 13A, afectat per la Unitat d'Execució 10-02 del PGOU de 1998 i va presentar projecte de rehabilitació integral de l'esmentat edifici.

El Patronat Municipal de l'Habitatge va emetre en data 13 de febrer de 2003 informe favorable amb condicions per a la tramitació de l'alliberament de l'esmentat immoble.

Segons informe de l'arquitecte municipal del departament d'Obres de data 17 de maig de 2022, el projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres del carrer Vallori 13 i 13 A va obtenir llicència CN 2019/5406 per acord del Consell de Gerència d'Urbanisme de data 24/11/2020. Segons el mateix informe, aquest projecte compleix amb les condicions establertes en l'informe inicial del Patronat Municipal de l'Habitatge.

En data 28/2022 va tenir entrada al Servei de Gestió Urbanística una certificació de compliment de les condicions de l'alliberament presentat per l'arquitecte Josep Llobet Brossa. En la mateixa instància, el representant de la propietat informa que després de la darrera visita d'inspecció, el servei d'Obres li comunicà l'emissió del corresponent informe favorable per a la tramitació del final d'obres, condicionat a la justificació del compliment de la condició 11 de la llicència, que es corresponia amb l'alliberament de l'expropiació. En posterioritat, l'interessat presentà en aquest Servei còpia de la notificació rebuda en aquest sentit, de data 15/12/2021.

La JGL en sessió de data 20/7/2022 va aprovar inicialment l'alliberament de l'immoble assenyalat i sotmetre l'acord a exposició pública. Es constata que en el termini establert no s'han presentat al·legacions.

En virtut de tot l'anterior, de conformitat amb l'article 95 de la Llei 12/2017 d'Urbanisme de les Illes Balears, l'article 127.1.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local)  articles 172 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, es proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent,

ACORD

PRIMER.- Aprovar definitivament l'alliberament de l'expropiació de l'immoble assenyalat amb els números 13 y 13A del carrer Vallori de Palma, afectat per la Unitat d'Execució 10-02 del PGOU de 1998.

SEGON- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TERCER- Comunicar el present acord al Servei de Llicències d'Obres i al Patronal Municipal de l'Habitatge.

QUART.- Notificar  aquest acord a la persona interessada.

El que es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 95.4 i .5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, i als efectes del que estableix el punt SEGON del present acord.

Palma, 31 d'octubre de 2022 El cap de Departament  Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014 publicat al BOIB núm. 30 el 4 de març de 2014 Jaume Horrach Font