Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 650115
Anunci de rectificació del nivell de català de la plaça de zelador/a d'obres de l'Ajuntament d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Algaida, en sessió celebrada en data 7 de novembre de 2022, acordà per unanimitat l'adopció del següent acord:

Atesa la provisió d'Alcaldia de data 3 de novembre de 2022 per la qual es sol·licita informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb la rectificació del nivell de català exigit a la plaça de zelador/a d'obres amb codi 15.03 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Algaida.

Atès l'informe de Secretaria de data 3 de novembre de 2022 que declara que la modificació del nivell de català de la plaça de zelador/a d'obres s'ajusta a la legalitat i vistes les observacions contingudes en aquest.

Per tot l'anterior, la que subscriu proposa al Ple l'adopció del següent acord:

1.- Modificar el nivell de català exigit a la plaça amb codi 15.03 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Algaida, corresponent al lloc de treball de zelador/a d'obres, pertanyent a l'escala d'Administració Especial, essent aquest un B2.

2.- Publicar l'esmentat acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Algaida, (Signat electrònicament: 7 de novembre de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich