Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 650283
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 30 de desembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.

2.Les persones que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3.El tècnic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat setè de la Resolució esmentada, han informat desfavorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, amb la motivació que també hi figura.

Fonaments de dret

1.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5.La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

​​​​​​​Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Dem amb la motivació que també hi figura.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient ocràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acorden el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 31 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per denegar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

CIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

FOTOPAR22-682/2022

BERNARDO SEGUI CASASNOVAS

***3091**

IF de 3.38 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-457/2021 , per import de 2.025,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.54, de 23 d'abril de 2022.

FOTOPAR22-692/2022

 

RAFAEL TALTAVULL TRUYOL

***2945**

IF de 3.375 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-508/2021 , per import de 2.025,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.54, de 23 d'abril de 2022.

FOTOPAR22-694/2022

 

ANGEL MARIA MENDIOROZ ZAMBRANO

***9710**

IF de 3.375 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-726/2021, per import de 2.025,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.72, de 2 de juny de 2022.

FOTOPAR22-696/2022

 

MARIE ELIZABETH GERMANN EP JAUBERT

****6353*

IF de 3.64 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-444/2021 , per import de 2.184,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.54, de 23 d'abril de 2022.

FOTOPAR22-700/2022

 

ANTONIO CAVALLER GENER

***2976**

IF de 6 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció,NEXTG45-471/2021 , per import de 3.600,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.54, de 23 d'abril de 2022.

FOTOPAR22-850/2022

MARIA AINA BIBILONI JUAN

***2034**

IF de 2.8 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció,NEXTG45-860/2021 , per import de 1.680,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022.

FOTOPAR22-851/2022

PEDRO JUAN OBRADOR

***0687**

IF de 2 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció,NEXTG45-866/2021 , per import de 1.200,00 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.139, de 27 d'octubre de 2022.

FOTOPAR22-1061/2022

PEDRO BERNES SANZ

***5305**

Ampliació IF de 1.635 kWp connectada a xarxa

La persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, NEXTG45-648/2021 , per import de 3.748,50 que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm.72, de 2 de juny de 2022.