Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 650678
Resolució de concessió d’ajuts 21/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren a l'apartat primer d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

2. El Servei d'Administració Esportiva de la Direcció General d'Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat la factura acreditativa del desplaçament i l'acta del partit o prova esportiva emesa per la corresponent federació esportiva.
  • Que les persones i entitats sol·licitants ha signat la declaració responsable que acredita que no es troben inclosos en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiaris de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
  • Que les persones i entitats sol·licitants estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades a l'apartat primer, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Les ajudes percebudes en virtut de la present convocatòria estan subjectes a tributació per IRPF, quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció, en particular la prevista per als esportistes d'alt nivell en l'article 7.m de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013).

3. L'apartat 6.6 de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 25 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 151, de 7 de novembre de 2019) disposa que la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

4. Proposta de resolució de concessió de les subvencions del director general d'Esports de data 14 de setembre de 2022.

Per tot això, dict la següent resolució:

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris següents per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació, i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 17601 461A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Núm. expedient

Beneficiari

Esport

Competició

Data competició

Import sol·licitat

Import concedit

ME/2019-2023/292

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Piragüisme

Copa d'Espanya jove promeses Infantil (Saragossa)

25-06-22

1.463,74 €

731,87 €

ME/2019-2023/293

Club Hípic La Gubia SL

Hípica - Salt Obstacles

Campionat Espanya Ponis (Segòvia)

18-06-22

400,00 €

400,00 €

ME/2019-2023/294

Club Hípic Can Savines

Hípica - Salt Obstacles

5º Concurs Lliga Eivissa-Formentera - Es puig (Eivissa)

02-07-22

233,55 €

233,55 €

ME/2019-2023/295

Club Marítimo de Mahón

Piragüisme

Campionat Balears Junior -Sènior

02-07-22

397,43 €

397,43 €

ME/2019-2023/296

Real Club Escuela Equitación de Mallorca

Hípica - Salt Obstacles

CSN Alaior (Alaior - Menorca)

01-07-22

430,00 €

430,00 €

ME/2019-2023/297

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Piragüisme

Campionat d'Espanya Sènior i Junior

02-07-22

599,00 €

599,00 €

ME/2019-2023/298

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Piragüisme

Campionat de Balears Joves Promeses (Alcúdia)

09-07-22

514,00 €

514,00 €

ME/2019-2023/299

Club de Mar

Piragüisme - Caiac de mar

3ª Copa d'Espanya de Caiac de mar (Vigo)

02-07-22

398,00 €

199,00 €

ME/2019-2023/300

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme – Caiac de mar

3ª Copa d'Espanya de Caiac de mar (Vigo)

02-07-22

470,75 €

235,38 €

ME/2019-2023/301

Club Náutico Santa Eulalia

Piragüisme

Campionat Balear de Promoció (Alcúdia)

08-07-22

225,25 €

225,25 €

ME/2019-2023/302

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Campionat de Balears de Velocitat Júnior i Sènior - Port d'Alcúdia (Mallorca)

02-07-22

690,77 €

690,77 €

ME/2019-2023/303

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Piragüisme

Campionat d'Espanya Sènior i Júnior

15-07-22

846,50 €

400,00 €

ME/2019-2023/304

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Campionat de Balears Joves Promeses (Alcúdia)

09-07-22

690,77 €

690,77 €

ME/2019-2023/306

Real Club Náutico de Palma

Piragüisme

Campionat d'Espanya (Astúries)

15-07-22

963,50 €

481,75 €

ME/2019-2023/308

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme

Campionat d'Espanya Sprint Joves Promeses (Verducido)

29-07-22

1.174,50 €

400,00 €

ME/2019-2023/311

Club Hípic Can Savines

Hípica

Campionat de Salt de Balears (Calvià)

29-07-22

839,38 €

800,00 €

ME/2019-2023/312

Club Náutico Santa Eulalia

Piragüisme

3ª Copa Balear (Santa Ponça)

20-08-22

244,75 €

244,75 €

ME/2019-2023/313

Real Club Náutico de Palma

Piragüisme

Campionat d'Espanya (Pontevedra)

29-07-22

1.165,50 €

400,00 €

ME/2019-2023/314

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Piragüisme

3ª Copa Balear (Santa Ponça)

20-08-22

599,00 €

599,00 €

ME/2019-2023/315

Federació Balear de Piragüisme

Piragüisme – Caiac de Mar

3ª Copa Balear Caiac de Mar (Santa Ponça)

20-08-22

690,75 €

690,75 €

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (17 d'octubre de 2022)

El secretari general Xavier Lluís Bacigalupe Blanco (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019)